miercuri, 23 octombrie 2013

Model de contestaţie pe L-241/2013


pensia de la stat

Postez în ajutorul tuturor colegilor asupra cărora îşi fac efectul prevederile L241/2013, Contestaţia pe care  am înaintat-o Comisiei de Contestaţii a MApN la ultima decizie de pensie.
Nu spun că e cea mai bună variantă, nu afirm că aşa trebuie să facă toţi, dar cei care doresc să conteste această decizie se pot ajuta  în formulare, de această contestaţie în cazul în care doresc şi situaţia sau datele din decizia lor cuprind aceleaşi nereguli ca şi cea primită de mine.
Nu cer nimănui să plătească cotizaţia pentru folosirea acestui model şi recomand tuturor celor care sunt încă în proces pe L263/2010  să introducă această contestaţie în procesele pe care deja le au pe rol pentru că noul cod de procedură permite, deci nu mai e nevoie de o altă acţionare în instanţă fiind vorba de contestatrea  procesului de revizuire.
Comisia de Contestaţii Pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale

DOMNULE PREŞEDINTE
Subsemnatul…., domiciliat în localitatea Craiova , posesor al actului de identitate seria, eliberat de Poliţia la data de ,cu dosar pensie nr. depun prezenta
CONTESTAŢIE
la Decizia de revizuire a pensiei nr……./01.10.2013 ce mi-a fost eliberata de Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale
prin care solicit:

Revocarea deciziei de revizuire a pensiei ca netemeinică şi nelegală atât în formă cât şi în conţinut,ca urmare a discriminării, a încălcării dreptului de proprietate al subsemnatului, a principiilor neretroactivităţii legii şi egalităţii în drepturi, precum şi încălcarea principiului drepturilor câştigate.

MOTIVE:
1. Îmi menţin punct cu punct cele expuse în toate contestaţiile anterioare deoarece în textul noii decizii, la punctul C faceţi referire la decizia anterioară aplicată în baza L -263 / 2010 şi OUG 1/2011 fapt ce contravine prevederilor legale care stipulează că orice nouă decizie de pensie o anulează pe cea anterioară;
2. În data de 06.10.2013 am primit o nouă decizie de revizuire, emisă în data de 01.10.2013, în baza L-241/2013 şi care ar trebui să fie identică cu cea din Decembrie 2010, conform legii 241/2013. Este adevărat, aceasta este identică la nivelul pensiei brute, dar în ceea ce priveşte pensia netă, aceasta este mai mică decât cea din Decembrie 2010, deşi ar trebui să fie majorată, după cum voi justifica mai jos;
Constatând că :
1. Prin noua decizie se comit noi încălcări ale drepturilor mele;
2. Noua decizie nu argumentează diferenţa dintre actuala decizie şi cea din Decembrie 2010 sau cea anterioară dar nici măcar datele de calcul care s-au avut în vedere la emiterea noii decizii;
3. Nu s-au respectat prevederile art.3,6(3) din OG-27/2002, respectiv Legea 233/2002 privind soluţionarea petiţiilor;
4. Nu se regăseşte în noua decizie de pensie creşterea de 4% corespunzătoare OUG- 1/2013 CARE ESTE UN DREPT CÂŞTIGAT şi ar fi trebuit să se aplice în continuare pe cuantumul pensiei din Octombrie 2013;
5. Nu s-au aplicat prevederile art.2 punctul 2 din L-241/2013,care prevede că “ Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.”
6. Pensia brută în Octombrie 2013 ar fi trebuit să fie mai mare decât în Decembrie 2010, deoarece la data respectivă reţinerile la CAS se aplicau la întreaga sumă a pensiei, dar din Octombrie 2012 conform HG nr. 850/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 698, din 21 august, reţinerea CAS se face numai pentru sumele ce depăşesc suma de 740 lei. Rezultă că în decembrie 2010 reţinerile fiind mai mari, cuantumul pensiei ar trebui să fie mai mic faţă de cel din Octombrie 2013 unde reţinerea la CAS era maia mică.
7. Nu s-au respectat prevederile L- 263/2010 art. 116 privind emiterea deciziilor de pensie care prevede: “Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.”
Contest, reclam şi solicit:
1. Contest decizia de revizuire în totalitate, ca fiind neconformă cu prevederile legale sus menţionate:
2. Contest forma deciziei emisă în data de 01.10.2013 ca fiind neconformă cu legea, respectiv modelul de decizie emis de Directorul Casei de Naţionale de Pensii şi nici cu celelalte decizii anterioare emise în baza L-119/2010;
3. Reclam lipsa datelor justificative care ar trebui să fie conţinute în Decizia de pensie, date ce trebuie să conţină baza de calcul, algoritmul şi justificarea datelor care au dus la calcularea pensiei, aşa cum prevede art.20 punctul 1 din “METODOLOGIA din 29 iunie 2011 DE CALCUL privind revizuirea pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor”;
4. Contest apariţia pe această decizie a punctului C care face referire la decizia de pensie anterioară, în condiţiile în care legea prevede că fiecare nouă decizie de pensie anulează decizia de pensie anterioară. Conform acestei prevederi, punctul C al deciziei de pensie din data de 01.10.2013 este ilegal deoarece menţine cuantumul pensiei conţinut de o decizie anterioară, care este anulată practic de noua decizie. Menţinerea a două cuantumuri pe o decizie este ilegală;
5. Reclam faptul că această decizie de pensie nu cuprinde în calcul prevederile OUG1 /2013, respectiv indexarea pensiei cu 4% indexare de care am beneficiat din Februarie 2013 până în Septembrie 2013.Cum dreptul respectiv este un drept câştigat solicit introducerea în calcul a acestei majorări în continuare;
6. Contest Completarea la Fişa cu locurile de muncă emisă de CMZ Bucureşti la data de 25.03.2013 ca fiind întocmită în afara prevederilor legale care menţionează că instituţiile care sunt îndreptăţite a emite documente în vederea calculării pensiilor sunt unităţile deţinătoare de arhivă, unităţile în care pensionarul şi-a desfăşurat activitatea şi CMZ corespunzător domiciliului pensionarului. În aceste condiţii CMZ Bucureşti nu avea dreptul legal să întocmească acest document;
7. Voi reclama în instanţă toate aceste aspecte cerând pedepsirea celor vinovaţi conform HG 257/2011 art. 125;
8. Solicit:
- Revenirea la plata pensiei conform L-164/2001 lege în baza căreia am fost trecut în rezervă şi ale cărei prevederi ar trebui să stea la baza calcului pensiei mele;
- Înaintarea în copie sau format electronic a tuturor documentelor, a metodologiei şi programului soft care a dus revizuirea pensiei, pentru a verifica corectitudinea procesului de calculare şi de asemenea să fiu informat cu privire la actele normative altele decât legea 263/2011 care au stat la baza calculului pensiei, pentru le putea consulta şi verifica în virtutea dreptului la informare şi control a modului în care instituţiile statului îmi respectă drepturile constituţionale. Această solicitare nu este numai constituţională, dar şi legitimată de modul în care au fost întocmite deciziile până în acest moment;
- Analizarea, cercetarea administrativă, şi toate acţiunile necesare pentru identificarea celor ce se fac vinovaţi de înscrirea unor date false în calculul pensiei, în litera şi spiritul HG 257/2011 ART. 12, înaintarea copiei după procesul verbal de constatatare, numele celor ce se fac vinovaţi deoarece intenţionez să îi acţionez în instanţă pentru provocarea de daune materiale şi morale.
- Lămuriri privind diferenţa dintre cuantumul pensiei din decembrie 2010 şi Octombrie 2013, respectiv care este motivaţia acestei diferenţe, de ce nu sunt introduse prevederile OUG 1/2013, ca şi explicaţii privind punctul C al ultimei decizii de pensie;
- Să mi se spună de ce nu s-a respectat termenul legal conform Legii 233/2002 privind răspunsul la contestaţiile anterioare, cine se face vinovat, cu nume, prenume şi functie, deoarece există unele competenţe şi obligaţii, ca şi pedepse disciplinare şi penale ce trebuiesc luate în astfel de cazuri, conform art 15. Din OG-27/2002, ca şi Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, consolidată 2009;
- Înaintarea deciziilor de pensie în conformitate cu prevederile L-585/2002 şi a Ordinului M-9/2013;
- Să se aibă în vedere în rezolvarea actualei contestaţii prevederile art. 3.4,5,6(3)6, 6(1), 8,9,10, 11, 13, 15(a) din OG-27/2002;
- Copie a raportului de audit făcut pe problematica pensiilor militare la Ordinul Ministrului Apărării Naţionale în vara anului 2012 pentru a urmări în ce măsură calcualrea pensiei mele a fost afectată pozitiv sau negativ sau se regăseşte în acest raport;
- Să mi se spună cu ce drept, în baza cărei prevederi legale sau ordin, CMZ Bucureşti a întocmit completarea la fişa cu locurile de muncă existenţă la dosar;
- Aplicarea art.2.punctul 2 din L241/2013 în litera şi spiritul legii;
- Să fiu informat cu nume prenume grad şi funcţie cine este persoana care a preluat în lucru toate contestaţiile anterioare;
- Să fiu informat de asemenea cu nume, prenume, grad şi funcţie cine este persoana care se ocupă de rezolvarea acestei contestaţii;
Anexez în copie noua decizie emisă în data de 01.10.2013
Semnătura                                                                                                    Data
DOMNULUI PREŞEDINTE AL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII DIN MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

Model de contestaţie pe L-241/2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.