duminică, 6 noiembrie 2011

Deşteptare Târzie?

Mai bine mai târziu decât niciodată!
Un document apărut pe pagina SCMD , departamentul organizare m-a făcut să mă întreb de ce nouă românilor ne place să ne ascundem după deget. Documentul se numeşte
PROTOCOL DE CONSTITUIRE AL CONSILIULUI DE COORDONARE A FILIALELELOR SCMD ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI SI JUDETULUI ILFOV.
Am citit cu atenţie tot ce scrie în acest document şi am ajuns la concluzia exprimată în primul paragraf.

În conformitate cu prevederile Art 28(1) din Statutul Cadrelor Militare Disponibilizate, în Rezervă şi în Retragere, care prevede posibilitatea înfiinţării de filiale, organizaţii judeţene (respectiv municipală, pentru Bucureşti), precum şi urmare a consensului exprimat de către toţi preşedinţii filialelor din Municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, cu ocazia şedinţei de cooperare a acestora, desfăşurată în data de 17 august 2011., s-a decis constituirea Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, structură unitară la nivelul Capitalei, fără personalitate juridică şi fără a aduce atingere filialelor de sector şi a judeţului Ilfov.
“1. MOTIVAŢIA NECESITĂŢII CONSTITUIRII ACESTEI STRUCTURI
În urma analizelor desfăşurate la nivelul preşedinţilor de filiale din Mun. Bucureşti şi jud. Ilfov, privind problemele fundamentale care afectează atât capacitatea cât şi, în oarecare măsură, credibilitatea mişcării noastre sindicale la nivelul Capitalei, au rezultat o serie de probleme, care trebuiesc urgent rezolvate, printr-un efort comun şi coordonat. Aceste probleme constituie motivaţia necesităţii constituirii Consiliului de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov , respectiv:
I. Posibilitatea coagulării acţiunii colective a membrilor de sindicat (motivaţie)
• Modul de acţiune a fost şi este lipsit, în nenumărate situaţii, de coerenţă şi unitate.
• Agendă neclară la nivelul filialelor, ceea ce a condus la o motivare scăzută a membrilor de sindicat.
• Mişcarea sindicală la nivelul Capitalei a fost şi este fragmentată şi lipsită de capacitatea de agregare a acţiunii colective pentru urmărirea beneficiilor comune.
• Capacitatea de a reprezenta interesele pe plan local, difuză.
• În condiţiile în care fiecare filială va dori să-şi maximizeze beneficiile şi să-şi rezolve propriile probleme numai în plan local, fără a lua în calcul beneficiile şi revendicările celorlalte filiale, vor apărea efecte negative ale acţiunii sindicale, iar rezultatul final s-ar putea dovedi mai prost decât cel aşteptat.


II. Manifestarea unei atitudini proactive şi nu doar reactive în modul de acţiune faţă de situaţii şi evenimente(motivaţie)
• Proiectarea şi implementarea unui sistem de identificare, analiză şi prioritizare, unitar a temelor de interes pentru membrii de sindicat, faţă de situaţii şi evenimente din administraţia publică şi în general din societate, situaţii care dacă nu sunt contracarate la timp afectează sau influenţează activitatea, drepturile sau nivelul de trai al membrilor de sindicat.
• Să se cunoască bine, să se folosească la timp şi eficient apărarea drepturilor legal dobândite..
• Profesionalizarea demersului sindical la nivelul Capitalei, prin creşterea capacităţii de expertiză, negociere şi dialog la toate nivelurile şi cu toate structurile, în mod unitar , cu beneficii maxime.
• Crearea unui sistem educaţional capabil să răspundă nevoilor de pregătire a liderilor de filiale şi tuturor militanţilor sindicali, prin organizarea de cursuri, seminarii, conferinţe sau training-uri municipale.

III. Promovarea unei imagini profesioniste, implicate şi competente la nivelul Capitalei precum şi consolidarea filialelor prin (motivaţie)
• Încetăţenirea şi aplicarea continuă a sistemului de informare reciprocă între organele centrale de conducere (Comitet Director) şi membrii. (La acest moment, datorită numărului mare de filiale, atât în Bucureşti cât şi în teritoriu, nu funcţionează operativ şi viabil acest sistem)
• Evaluarea permanentă a activităţii şi poziţiei filialelor, a evoluţiei acestora şi a numărului de membrii şi stabilirea corectă a priorităţilor de acţiune unitară la nivel Capitală.
• Cooperarea (colaborarea) cu factorii din sfera politică şi ai societăţii civile la nivel municipal, pentru
elaborarea şi adoptarea de acte normative specifice.
• Realizarea unei identităţi vizuale mai pronunţate a SCMD la nivelul Capitalei, prin distribuirea unor materiale de promovare cu interesele noastre, tipărirea unor pliante de prezentare, editarea unui buletin informativ periodic care să sintetizeze principalele aspecte din activitatea filialelor, aplicarea de politici preventive la nivelul filialelor şi a Capitalei prin consultare şi informare permanentă, organizarea de conferinţe de presă pe teme de interes sindical.


IV. Atragerea resurselor financiare
• Asigurarea unui control propriu privind cheltuirea fondurilor, prin hotărârile birourilor operative şi nu prin impunere de la nivelul Departamentului Economico - Financiar.
• Identificarea unor resurse financiare suplimentare / alternative necesare îndeplinirii obiectivelor SCMD la nivelul Capitalei.
• Realizarea unui sistem de proceduri interne unitare, cu aplicabilitate în toate ariile de activitate ale filialelor.
• Perfecţionarea reglementărilor financiar-contabile ale filialelor, stabilirea de termene şi consecinţe în cazul nerespectării acestora.


V. Realizarea concordanţei dintre hotărârile de la nivel local cu cele de la nivel central
• Soluţionarea problemelor privind neînţelegerea faptului că filialele sunt constituite la nivel sectoare, nu cartiere sau zone din Bucureşti şi nu pe cartiere militare sau colegii electorale.
• La nivelul filialelor este clar stipulată modalitatea de adoptare a hotărârilor dacă la o adunare generală nu se întruneşte majoritatea.
• Nu implică modificări structurale la nivelul SCMD.
• Se va asigura implicarea departamentelor în respectarea hotărârilor CD privind sprijinirea filialelor în soluţionarea problemelor proprii.
• Înţelegerea faptului că existenţa unui cont propriu al SCMD şi a subconturilor la nivel filială înseamnă cheltuirea fondurilor filialelor numai cu aprobarea birourilor operative iar la nivel naţional numai cu aprobarea CNR (cel care aprobă bugetul anual).


2. ORGANIZARE, ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE ALE STRUCTURII
1) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov, este organizat şi format în baza Acordului de Colaborare semnat de către preşedinţii tuturor filialelor constituite la nivelul Municipiului Bucureşti şi Judeţul Ilfov
2) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov format din preşedinţii filialelor din Bucureşti şi jud. Ilfov, care au şi calitatea de vicepreşedinţi, este condus de un preşedinte ales din rândul acestora. Consiliul de Coordonare va avea un secretar cu un secretariat format din 1-3 persoane, nominalizaţi de către membrii Consiliului.
3) Filialele de sector şi din Jud Ilfov îşi păstrează entitatea, atribuţiile şi competenţele ce le revin prin Statut şi ROF, precum şi procedurile interne de lucru stabilite la nivelul fiecărei filiale.
4) La baza funcţionării Consiliului de Coordonare stă principiul respectului reciproc şi al încrederii depline, părţile obligându-se să asigure o informare reciprocă asupra acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor obţinute.
5) Acţiunile care urmează să se desfăşoare vor fi planificate, organizate, pregătite şi desfăşurate de comun acord în cadrul şedinţelor de coordonare.
6) Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov participă la realizarea programelor de dezvoltare municipală şi judeţeană în domeniul economic, social şi cetăţenesc.
7) Sprijină organele municipale, politice şi administrative în acţiunile de mediatizare a programelor, măsurilor şi platformelor elaborate de către acestea, precum şi cele care privesc interesele SCMD.
8) Acţionează consecvent pe plan local şi municipal pentru recunoaşterea SCMD, ca partener de dialog în relaţia cu instituţiile statului la nivel municipal, cu administraţia publică centrală şi locală.
9) Organizarea, atribuţiile şi competenţele de detaliu ale Consiliul de Coordonare a Filialelor SCMD a Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov vor fi redactate de către secretarul Consiliului şi aprobate în şedinţa Consiliului de Coordonare.
10) Consiliul de Coordonare este legal constituit prin votul majorităţii simple a membrilor birourilor operative ale filialelor din Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.”

Acesta este documentul , pentru cei ce nu l-au văzut pe pagina departamentului Organizare a SCMD.

Ei bine , dacă ne luăm după locul unde a apărut acest document am fi tentaţi să credem că acest document are girul, dacă nu recomandarea CD. Ei bine, dacă ar fi să credem acest lucru am ajunge să contrazicem realitatea. De ce? Pentru că :
1. Domnii din conducerea sindicatului recomandă cu căldură înfiinţarea de mici filiale, cât mai multe şi cât mai mici. De ce ? Pentru a fi uşor de manipulat (că tot a apărut manualul manipulării pe pagina principală a SCMD) de controlat şi de supus. Cu cât filiala e mai mică şi mai neînsemnată, cu atât mai puţin pretenţioasă în cereri şi reclamaţii şi mai uşor de redus la tăcere. Aici se confruntă însă cu punctele de vedere ale filialelor care normal, doresc să fie cât mai mari şi mai puternice pentru a face faţă problemelor locale. Spun normal, pentru că aşa cum sindicatul vrea să fie mai numeros pe plan naţional, tot la fel si filialele trebuie să fie mai puternice pe plan local. Dar conducerea sindicatului nu vede cu ochi buni această forţă a filialelor şi doreşte să formeze cât mai multe şi mai mărunte filiale locale.
2. Întâlnirea filialelor oltene şi realizarea unor puncte de vedere comune privind ROF, nu a fost pe placul CD care a încercat să nu ţină cont de ele, şi în parte i-a reuşit dar a trebuit totuşi să accepte unele amendamente, pentru că reprezenta punctul de vedere a 5 filiale.
3. Chiar şi la CNR au existat puncte de vedere divergente între filiale şi CD pe acest subiect.

Nu am să intru în discutarea acestui document în amănunt, este o problemă care nu mă priveşte este alegerea lor, ca iniţiativă sunt de acord cu ea , mă întreb însă de ce acum ?

Am să comentez puţin numai motivaţia acestui consiliu . Motivaţiile sunt multiple şi din ele rezultă clar şi fără echivoc un lucru :” Modul de acţiune a fost şi este lipsit, în nenumărate situaţii, de coerenţă şi unitate iar mişcarea sindicală la nivelul Capitalei a fost şi este fragmentată.”


Cu alte cuvinte, filialele din Bucureşti care au sediile ÎN ACEEAŞI CLĂDIRE sunt dispersate, nu au coerenţă, nu au un mod unic de acţiune, nu sunt conduse conform intereselor membrilor săi, deşi fiinţează în aceeaşi locaţie cu Comitetul Director.

Păi să nu te apuce apoplexia? DACĂ FILIALELE DIN Bucureşti se simt ale nimănui, abandonate, lipsite de coerenţă şi unitate, CUM AR TREBUI SĂ SE SIMTĂ FILIALELE DIN TERITORIU ? Să imi fie cu iertare, dar tot ce am spus eu de doi ani de zile aproape, poate fi considerat mângâiere pe lângă PALMA pe care filialele din Bucureşti o dau acuma Comitetului Director. Până acuma ce aţi făcut fraţilor, ce aţi aşteptat ?

Apropo, aveţi grijă să nu cădeţi sub incidenţa articolului 20 punctul c din ROF pe care tocmai l-aţi votat cu ochii închişi dând puteri nelimitate la doi oameni care pot să vă desfacă birourile şi să facă ce vor muşchii lor cu Birourile Operative Teritoriale. Unde v-a fost capul când aţi votat acest articol stimaţi şefi de filiale ?

Nu pot să nu mă întreb de ce aceste aspecte nu au fost discutate la CNR şi de ce nu s-au pus pe masă toate nemulţumirile şi divergenţele existente între filiale şi CD, pentru că ele sunt multiple. Sunt multe decizii ale CD care au fost anunţate cu surle şi trâmbiţe pe blogul SCMD dar au rămas la nivel de vorbe, pentru că nu au fost în acord cu filialele care apoi nu le-au pus în aplicare. Am să dau numai un exemplu, cel cu depunerea de coroane la mişto la Monumentul Eroului Necunoscut. Nu mai vorbesc de slaba participare a sindicaliştilor la apelurile tot mai absurde şi mai ruşinoase ale domnului Dogaru.

Acest protocol arată clar o ruptură între Comitetul Director şi filiale, o lipsă de coordonare a activităţii acestora, fie din nepricepere fie din lipsă de cooperare, fie dintr-o incompatibilitate de nerecuperat între Biroul Operativ al SCMD şi Birourile Operative ale filialelor. Ei bine, aceste lucruri trebuiau tranşate la Alba Iulia, acolo era locul şi momentul să se spună lucrurilor pe nume. Dar nu a fost aşa. Toată lumea a venit acolo cu sabia lui Damocles deasupra capului, reprezentată de ROF-ul care trebuia neapărat dezbătut şi aprobat, pentru a nu se face de râs . Şi aşa s-a făcut că probleme mult mai importante, care ţineau de diferenţe mari de concepţie, de strategie şi aspecte de interes sindical, nu au fost dezbătute, pentru că timpul nu a permis şi toţi s-au simţit uşuraţi şi fericiţi când au scăpat de problema ROF, votând chiar şi articole antistatutare.

Bineînţeles că această situaţie şi acest stress au fost cultivate cu grijă şi întreţinute pe timpul conferinţei, au fost scoşi în faţă duşmanii de clasă care abia aşteaptă să lovească sindicatul şi să lase sindicaliştii pe drumuri. Cât de uşor de manipulat suntem!

Dar odată stresul trecut şi ROF-ul aprobat, filialele s-au întors la vechile probleme, vechile racile, vechile greutăţi şi vechile divergenţe cu conducerea. Şi atunci au decis să se unească, să se gospodărească singuri şi să dea cu flit CD , care va avea de luptat acuma nu cu o filială, nu cu un şef de filială, nu cu un Birou Operativ, ci cu un consiliu al Filialelor, care reprezintă forţa a sute şi mii de oameni. Domnul Dogaru dorea împărţirea filialelor Bucureştene pe cartiere , sau zone din Bucureşti , sau chiar colegii oricum , numai să fie cât mai multe şi cât mai uşor de “condus.” Ei bine , filialele au dat pas.

Ce va urma? Nu ştiu, în mod cert va continua o luptă surdă la nivel CD - Filiale, oficial nimic, dar în mod cert contre. Să vedem dacă de acum CD va mai da comunicate şi invitaţii sau recomandări fără să consulte filialele sau măcar acest nou consiliu, riscând să se facă de râs cu decizii pe care nu le pune nimeni în aplicare. Ce mai poate urma? Ceva mult mai dificil pentru CD. Filialele teritoriale se pot coordona şi ele ca cele din Oltenia şi cele din Bucureşti, poate vor semna un protocol, poate se vor mulţumi să discute doar şi să aibă şedinţe comune ale Birourilor operative, dar în mod cert se vor înmulţi contactele şi cooperarea între filiale. Poate se vor forma astfel de comitete sau consilii regionale în toată ţara care apoi vor coopera la nivel consilii şi se vor coordona . Acest lucru se va întâmpla cu siguranţă, dacă Comitetul Director, sau Biroul Operativ Central, format din doar doi oameni ( aici şefii de filială au votat în necunoştiinţă de cauză, fiind dezinformaţi la CNR şi am să fac dovada acestui fapt cât de curând ) va continua să ia decizii fără a consulta filialele după criterii şi interese personale. Dacă aceste manifestări ale BOC vor continua să se manifeste, vom vedea în curând o altă CNR, de data asta extraordinară.

Revin cu întrebarea de bază : asistăm la o deşteptare târzie a filialelor? Aceste aspecte trebuiau discutate la Alba Iulia, rezolvate acolo, chiar dacă se mai stătea o zi, chiar dacă nu se aproba ROF-ul. Preşedinţii de filială au preferat să lase aceste divergenţe nerezolvate, doar de dragul aprobării unui document în indiferent ce formă, un document care este antistatutar aşa cum voi arăta într-un viitor material. Cu alte cuvinte , continuăm să ne lovim de aceleaşi probleme şi constat că a mai trecut un an degeaba. Tot dezbinaţi, tot conduşi pe lângă drum, tot lipsiţi de unitate de concepţie, tot fără o strategie, tot lăutari, tot singuri.

12 comentarii:

 1. S-au pierdut 2 ani aiurea cu acest sindicat...De fapt e un fel de club al celor care nu cuvinta, cei ce provin din Marea Muta!

  RăspundețiȘtergere
 2. Bei, bei, bei cezarica, brotherica, cine te numi pe tine big brother? Eu stiu ca nimeni, adica tu, adica, trag concluzia nime-n drum si plin de praf. Dar te dai cocosel...
  Vorbesti pe nas, ca popii. O sa te ia Patriarhul base in parohia lui. Ce stii tu ce e ala sindicat? Ia-ti prietenul neacsu su duceti-va invartindu-va... stiti voi unde... Cum, nu stiti? Acasica, bre, beti o tuica si va trece, si trageti un puiut de somn ca e mai sanatos decat sa va stricati ochii si timpul pe calculatoare doar ca sa primiti critici. Daca o sa va taie neica oprea pensioarele, sa vedeti cum vi se taie sa combateti...

  RăspundețiȘtergere
 3. Bei frac-miu ăst de la 3,31 şi PM se vede ca suntem rude! Avem acelaşi sînge de maimuţoi caare ne curge prin vene (mai ales ţie-probabil eşti vreo specie necatalogată şi nu te regăseşti pe wikipedia). Da ca sa revin...bagă-ţi sindicatul ăsta la care ţii aşa de mult în dos-daca-ţi încape, dacă nu răsuceşte-l ca pe-o foiţă de ţigară şi repetă operaţiunea. Oricum nu sunt adeptul lui Cashu, dar nici al scmd-ului...Cît despre oprea, dogaru, băsescu ş.a...."tot un bou şi-o belea"! Dacă pensioarele scad vor trebui atacate in instanţă individual şi nu la kg aşa cum au dat sfaturi unii "iluştri" care s-au tot foit pe bloage şi n-au ştiut "de ce"!
  Hai, ia şi de la mine un salut cu degetul mijlociu!

  RăspundețiȘtergere
 4. Domnul Cezar si prietenul, cenzurat-va sau va cenzurez eu .

  RăspundețiȘtergere
 5. Nea Cashu vezi pe Discovery ca stim sa aruncam si cu pietre...depinde de "cine arunca primu"! Daca vrei IMPARTZIALITATE, DEMOCRATZIE ETC. ceea ce clamezi in scmd, atunci nu o fa de OAIE tocmai acu...Lasa liber la "comment"!

  RăspundețiȘtergere
 6. Las liber la coment, dar nu la injuraturi, jigniri sau cuvinte obscene. Asta vreau sa fie foarte clar. Cine nu e in stare sa se abtiina, sa intre pe blogurile unde i se admite.

  RăspundețiȘtergere
 7. Cashule mai bine taie anonimii! E mult mai elegant pt.toti...Tu centrezi, tu da cu capul...oricum dogaru a-ngropat sindicatul!

  RăspundețiȘtergere
 8. Sa ridem cu dogarienii:

  „NOTĂ SPECIALĂ. Maşinăria PDL de fraudare a alegerilor a folosit toate mecanismele posibile: Poliţie, Jandarmerie, SRI, SIE, Prefecturi, servicii deconcentrate şi agenţi economici de stat. Şi, nu în ultimul rînd, ambasade străine. În campania prezidenţială, Traian Băsescu a folosit Centrul SECI şi proiectul militar MONSAT pentru a-şi vedea visul cu ochii.....

  Reţeaua de sute de sateliţi care acoperă Europa nu numai că receptează, dar e capabilă să şi transmită, în mod egal. Dispozitive radar, bazate pe unde milimetrice, au posibilitatea de a urmări o persoană, după caracteristicile biometrice, oriunde pe pămînt şi, mai mult de atît, de a vedea omul prin acoperişurile clădirilor în care se află acesta. Cu ajutorul agentului special secret al DEA, din zona Balcani (Drug Enforcement Administration), Harry Giknavorian, Traian Băsescu are acces direct la Centrul SECI.”
  DROBETA TURNU SEVERIN - SINDICATUL CADRELOR MILITARE IN REZERVA SI IN RETRAGERE
  Honor et Patria! Vae victis
  08.11.2011

  RăspundețiȘtergere
 9. NOTA SPECIALA a fost publicata in urma cu doi ani in ziarele lui Vadim. Valoarea ei extrem de mare se poate vedea si din citatul urmator:

  "Reţeaua de sute de sateliţi care acoperă Europa nu numai că receptează, dar e capabilă să şi transmită, în mod egal."

  Chiar si dogarienii stiu ca satelitii doar recepteaza dar nu transmit nimic, ei se umfla cu informatii pina explodeaza.

  Sus PATRIA, jos mafia, medicamente la liber !

  RăspundețiȘtergere
 10. Stelian P
  Un satelit care nu transmite nimic este un satelit inutil. Tu al cui satelit esti ? Cu asemenea prostii, nici de satelit nu esti bun, pentru ca nu captezi informatii, te umfli degeaba. Cum dracu or primi aia de la NASA fotografii, sau cum l-or fi detectat americanii pe Osama , daca satelitii nu au transmis nimic?
  Fugi si cumpara-ti medicamente ca la liber nu se dau pentru cei cu capul .

  RăspundețiȘtergere
 11. @Anonim marţi, noiembrie 08, 2011 10:53:00 AM
  Pe blogul SCMD scrie (copiat din burta lui Vadim) ca satelitii aia sunt capabili SA SI transmita. Informatia e extraordinara, nu ai sesizat ? Cine stia asa ceva ?
  Umorul este atributul oamenilor inteligenti. Dogarienii nu au simtul umorului.

  RăspundețiȘtergere
 12. Stelian P
  Atunci transmite mai departe mesajul celor care vin cu dume din astea si spune-le sa nu mai spuna la nimeni ca au facut parte din armata. Iar tie transmite-ti scuzele mele .

  RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.