miercuri, 15 decembrie 2010

ROF-Partea a doua

CAPITOLUL V – ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULU
1. Organele de conducere ale sindicatului la nivel central sunt:
a) Consiliul National al Reprezentantilor
b) Comitetul Director
c) Biroul Operativ Central
2. Organele de conducere ale sindicatului, la nivel local, sunt:
a) Adunarea Generala a Filialei
b) Biroul Operativ al Filialei
Consiliul National al Reprezentantilor
1. Consiliul National al Reprezentantilor este organul suprem de conducere al SCMD, lucrarile sale desfasurandu-se in sesiuni ordinare, o data pe an, de regula in a doua jumatate a anului.
2. In situatii exceptionale Consiliul National al Reprezentantilor se poate convoca de catre Comitetul Director sau la solicitarea unei treimi din Birourile operative ale filialelor.
Art. 2 – Punctele a si b completare
 periodicitate – adunarea filialei trimestrial
- B.Op. filialei – lunar
- in cazuri deosebite, la nevoie
- Subcap. … Consiliul National al Reprezentantilor

3. La lucrarile Consiliului National al Reprezentantilor participa ca reprezentanti cu drept de vot:
a) Membrii Comitetului Director
b) Membrii fondatori
Fara drept de vot. Membrii fondatori nu sunt mai egali decat altii. Nimeni nu e mai presus decat legea  si nici nu are drepturi mai "egale " in cadrul unui sindicat.
c) Coordonatorii de departamente
NU. Coordonatorii de departamente au drept de vot in cadrul Comitetului Director, sau al biroului operativ, unde sunt inclusi. Daca mergem asa , vom ajunge ca cei din conducerea centrala sa depaseasca numarul de voturi al filialelor.
21.membri fondatori plus 15 sefi de departamente , plus alti membri din CD care nu sunt membri fondatori , fac deja aproape 40 de membri cu drept de vot , care reprezinta doar votul lor personal(usor de manevrat) si vor bate votul sefilor de filialala care reprezinta votul sutelor de membri de sindicat NU ESTE CORECT .
d) Presedintii Birourilor operative ale filialelor
e) Delegati desemnati de catre adunarile generale ale filialelor cate unul pentru fiecare suta de membri aflati in evidenta.
4. In cazuri exceptionale este permisa participarea altor persoane cu aprobarea Comitetului Director.
- art. 4 – in cazuri exceptionale …. altor persoane ca invitati cu aprobarea B.Op. al Filialei ….
5. La adunarea Consiliului National al Reprezentantilor participa si membrii comisiei de cenzori.
6. La Consiliul National al Reprezentantilor pot participa ca invitati reprezentanti ai organizatiilor sindicale nationale si internationale, reprezentanti ai partidelor politice, organizatii guvernamentale si nonguvernamentale, mass-media.
7. Secretariatul Consiliului National al Reprezentantilor va verifica inainte de inceperea lucrarilor, identitatea participantilor, dupa lista aprobata de Comitetul Director si va informa Consiliului National al Reprezentantilor daca s-a intrunit numarul necesar de delegati.
8. Conducerea lucrarilor Consiliului National al Reprezentantilor este asigurata de un prezidiu format din membrii Comitetului Director. Lucrarile sunt conduse de presedinte sau de inlocuitorul acestuia de drept.
La propunerea presedintelui se alege un secretariat format din 3-5 membri care au obligatia de a consemna prezenta si dezbaterile intr-un proces verbal. Se va consemna si faptul ca Consiliului National al Reprezentantilor este statutar.
Presedintele supune la vot ordinea de zi si dupa aprobarea acesteia se trece la dezbaterea pe punctele stabilite.

Ordinea dezbaterilor se stabileste in sedinta.
In cazul unor materiale noi, a caror rezolvare este urgenta, citirea si dezbaterea acestora se va face dupa epuizarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi

Comitetul Director
a) Comitetul Director asigura conducerea sindicatului si este format din presedinte, secretar general si vicepresedinti.
b) Consiliul National al Reprezentantilor alege Comitetul Director in bloc iar la prima sa sedinta acesta din urma isi alege presedintele, secretarul general, vicepresedintii.
c) Dupa consolidarea structurii organizatorice a filialelor si legiferarea euroregiunilor de dezvoltare, Comitetul Director va putea fi completat cu cate un presedinte de filiala, reprezentant al fiecarei euroregiuni, in calitate de membru.
d) Sedintele Comitetului Director se tin lunar la data stabilita de Biroul Operativ si anuntata cu cel putin 5 zile inainte.
e) La nevoie, Comitetul Director se poate convoca si in sedinte extraordinare.
f) Sedintele sunt legal constituite prin participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor Comitetului Director, iar deciziile se adopta cu majoritatea absoluta a celor prezenti.
g) Sedintele Comitetului Director sunt conduse de presedinte iar in lipsa acestuia de Secretarul General.
h) Neparticiparea nemotivata a unui membru al Comitetului Director la 3 sedinte consecutive, atrage dupa sine excluderea din Comitetul Director.
i) La lucrarile Comitetului Director pot fi invitati presedinti de filiale, presedintele comisiei de cenzori, alte persoane.
j) Lucrarile Comitetului Director vor fi consemnate intr-un proces verbal al sedintei de catre o persoana din cadrul Secretariatului tehnic al Sindicatului.
Biroul Operativ
a) Biroul Operativ, format din Presedinte si Secretar General, organizeaza si supervizeaza activitatea sindicatului pentru realizarea in bune conditii a hotararilor Consiliului National al Reprezentantilor si ale Comitetului Director.
b) Biroul Operativ asigura conducerea zilnica, operativa a sindicatului si reprezentarea acestuia in fata autoritatilor publice, in justitie, in relatiile cu tertii.
c) Deciziile Biroului Operativ se transmit direct de catre membrii sai sau prin mandat acordat Secretariatului tehnic al Sindicatului.
d) In cazuri urgente Biroul Operativ poate indeplini oricare dintre atributiile Comitetului Director, informand despre aceasta la prima sedinta a acestuia din urma.

CE BIROU OPERATIV E ASTA FORMAT DOAR DIN 2 OAMENI Poate ar trebui sa i se spuna ? CE ATRIBUTIUNI ARE ? CE POT FACE ACESTI OAMENI CAND EI SUNT DOAR 2 SI CUM VOTEAZA O DECIZIE DACA UNUL TRAGE HAIS SI UNUL CEA ? Trebuie numar impar. Propunem ca din Biroul Operativ sa faca parte membrii Comitetului Director si sefii de departamente, sa fie un birou largit un organ lucrativ, nu unul de decizie doar.

Cap.V- subcapitolul „Biroul Operativ” să se intituleze “Biroul Operativ Central” și să se completeze cuvântul “Central” la toate literele (a,b,c,d).
- înainte de pct.9 să se introducă subcapitolele „Adunarea Generală a filialei” și „Biroul Operativ al filialei” cu următoarele atribuții:


Adunarea Generală a filialei
a)Adunarea Generală a filialei este organul de conducere a întregii activități din cadrul filialei.
b)Se întrunește trimestrial (sau lunar). La cererea a cel puțin 2/3 din membrii filialei se poate întruni în ședință extraordinară.
c)Ședințele adunărilor generale sunt legal constituite prin participarea majorității simple a membrilor filialei.
d)Hotărârile adunărilor generale se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți la ședințe.
e)Atribuțiile principale ale Adunării Generale sunt următoarele:
-alege prin vot deschis, o dată la patru ani, direct pe funcții membrii Biroului Operativ al filialei;
-aprobă și dezbate ordinea de zi a ședințelor;
-dezbate și aprobă activitatea filialei și a Biroului Operativ;
-adoptă hotărâri cu privire la îndeplinirea scopurilor sindicatului;
-hotărăște asupra revocării mandatului membrilor Biroului Operativ;
-dezbate și aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli;
-hotărăște asupra sancțiunilor ce se impun pentru membrii de sindicat care nu respectă statutul sindicatului;
-hotărăște completarea cu noi membri a Biroului Operativ;


Biroul Operativ al filialei
a)Biroul Operativ al filialei are un mandat de patru ani și este format din președinte, un număr variabil de vicepreședinți și un secretar.
b)Biroul Operativ se întrunește lunar și ori de câte ori este nevoie.
c)Principalele atribuții ale Biroului Operativ al filialei sunt:
-propune ordinea de zi a adunărilor generale;
-convoacă adunările generale;
-organizează îndeplinirea hotărârilor adunărilor generale;
-repezintă SCMD în relațiile cu organele administrației locale;
-stabilește atribuțiile președintelui, vicepreședinților și secretarului;
-organizează și conduce ședințele adunărilor generale;
-asigură transmiterea și îndeplinirea oportună a hotărârilor și deciziilor organelor de conducere de la nivel central;
-întocmește bugetul anual de venituri și cheltuieli;
-pregătește și prezintă în primul trimestru al fiecărui an o dare de seamă asupra activității desfășurate în anul anterior;
-desfășoară activitatea de primire de noi membri și eliberează legitimațiile de membru;
-ține evidența membrilor filialei;
-avizează mutarea membrilor de sindicat în alte filiale;
-asigură evidența plății taxei de înscriere și a cotizațiilor;
-administrează patrimoniul filialei.

9. In indeplinirea atributiunilor prevazute in Statut si regulament, organele de conducere ale sindicatului adopta si emit urmatoarele acte:
a) Consiliul National al Reprezentantilor – Hotarari;
b) Comitetul Director si Birourile Operative – Decizii;
c) Adunarile Generale ale Filialelor – Hotarari
10.Toate dispozitiile, deciziile si hotararile vor fi semnate si parafate de catre emitenti si trimise in termen de 30 de zile de la emitere pentru validare/invalidare la organul superior, apoi arhivate.
9. cap V , pct 10 . CE DOCUMENTE , DECIZII SI HOTARARI TREBUIESC TRIMISE SPRE APROBARE , CUI SI DE CE ?
Suntem inca in armata si trebuie aprobare de la esalonul superior ? Orice hotarare a adunarii generale , este litera de lege penstu fiecare filiala , atata vreme cat respecta statutul si ROF-ul . NU ESTE NEVOIE DE APROBAREA NIMANUI PENTRU A IMPLEMENTA HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ALE FILIALELOR , ATATA VREME CAT RESPECTA STATUTUL .
11. Deciziile si hotararile organelor de conducere ale SCMD se adopta prin vot direct, cu majoritatea simpla a membrilor din compunerea acestor organe de conducere.
10. cap. V, pct 11. propunem sa se specifice “ cu majoritatea simpla a membrilor prezenti din compunerea acestor organe de conducere ( dupa ce in prealabil au fost informati toti membrii cu privire la ordinea de zi )
- Art. 10 – Principalele hotarari si decizii vor fi trimise …..
12. Infiintarea si organizarea noilor filiale revine Comitetului Director.
13. Se pot infiinta filiale ale SCMD in oricare localitate din Romania sau din afara ei, prin hotararea a minim 20 de membri SCMD care domiciliaza in acea localitate.
11. cap V pct 13 :infiintarea unei filialel cu hotararea a minim 20 de membri este impotriva statutului si mai mult a legii 54 privind functionarea sindicatelor . In consecinta NU SE POATE . E ILEGAL .Cifra legala e 15 .
14. Filialele deja infiintate, care nu intrunesc numarul minim de 30 de membri in interval de un an de la infiintare si cele care, din diverse cauze, isi reduc numarul de membri sub minimul stabilit, se dizolva prin hotarare a Consiliului National al Reprezentantilor iar membrii de sindicat aflati in evidenta lor se repartizeaza altor filiale.

12. cap V.pct 14.Ade ce sa fie dizolvate filialele care nu au trecut la nr de 30 de membri la un an de la infiintare ?
a) sunt pedepsiti presedintii de filiala ?
b) sunt pedepsite birourile de organizare ?
c) sunt pedepsiti sindicalistii ?
Care este logica ?
DACA DA , ATUNCI TREBUIESC TRECUTE ACESTE ASPECTE LA CAPITOLUL INDATORIRI, ATRIBUTIUNI SI SANCTIUNI SI PEDEPSE .
Dar mai grav este ca se incalca dreptul fundamental de asociere al membrilor sindicatului , se intra in contradictie cu declaratia universala a drepturilor omului Constitutia tarii si Legea 54. NUMAI ADUNARILE GENERALE ALE FILIALELOR POT HOTARA AUTODIZOLVAREA .
In plus aspectele privind desfiintarea , dizolvarea sindicatului sau filialelor, trebuiesc trecute in statut , nu in regulament .
- Art. 14 – Filialele … se dizolva prin hotararea adunarii generale a filialei , se informeaza Secretariatul S.C.M.D. iar membrii de sindicat opteaza pentru aderare la alte filiale.


15. Filialele din aceeasi localitate pot fuziona si pot forma o singura filiala, pe baza unei hotarari comune ale Adunarilor Generale si a aprobarii prealabile a Comitetului Director.
13. cap V. Pct. 15. Am mai spus-o nu suntem de acord cu existenta mai multor filiale in aceeasi localitate , exceptand poate Bucurestiul care poate avea filiale pe sectoare datorita numarului mare de membri si organizarii pe primarii de sector
- Art. 15 – Intr-o localitate trebuie sa functioneze o singura filiala pentru a concentra efortul acesteia cu exceptia sectoarelor
Pct.15-considerăm că la nivel de localitate trebuie să ființeze o singură filială.
16. Filialele din acelasi judet se pot uni intr-o singura o filiala judeteana a SCMD, pe baza unei hotarari comune ale Adunarilor Generale si a aprobarii prealabile a Comitetului Director, daca numarul total al membrilor aderenti din aceste filiale depaseste 500 (cinci sute) membri.

Cap.V – propunem sa se numeasca „Conducerea SCMD”si sa aiba ca subcapitole:

A)Organele de conducere ale sindicatului – in care sa se stipuleze:
1.care sunt organele de conducere;
2.procedura de alegere si durata mandatului acestora;
3.competente si artibutii;
4. acte ce se emit.
)Organizarea si planificarea activitatii SCMD


1)Structuri de executie
a.care sunt structurile de executie:
-la nivel central
-la nivelul filialelor;
b. conducerea structurilor de executie; competentele, procedurile si actele de numire;
c. competente si atributii;
d.acte ce se emit(daca este cazul);

2)Organizarea activitatii
a.periodicitatea desfasurarii activitatii organelor colective de conducere;
b.cvorum si tipuri de majoritati necesare pentru luarea hotararilor, deciziilor etc
c.bilanturi si dari de seama;
d. confirmarea actelor emise;
e.rezolvarea contestatiilor, reclamatiilor si sesizarilor.
3)Planificarea activitatii;evidenta documentelor.
a.documente de planificare a activitii – cu modele la cap. „Anexe”;
b.adoptarea/aprobarea documentelor de planificare a activitatii;
c.evidenta si arhivarea documentelor:
-registre de evidenta curenta a documentelor – modele la cap. „Anexe”;
-constituirea si evidenta arhivei.
- Art. 16 – La nivelul judetului se constituie o singura filiala cu sediul in municipiul resedinta de judet …. Aceastea vor fi filiale judetene care coordoneaza celelalte filiale din judet. Numarul minim pentru constituirea filialei judetene este de 50 membri.

CAPITOLUL VI – STRUCTURILE DE EXECUTIE ALE SINDICATULUI
Cap.VI – avand in vedere cele propuse la cap.V, propunem sa fie scos din ROF.

1. Pentru punerea in aplicare a dispozitiilor, deciziilor si hotararilor structurilor de conducere, activitatea membrilor SCMD se organizeaza:
a) La nivel central – departamente
b) La nivel local – compatimente pe domenii de activitate
Cap.VI
- pct.1 lit. (a) –credem că la nivel central trebuie să avem în vedere „departamente, birouri și responsabilitățí”

2. In scopul eficientizarii activitatilor si a focalizarii eforturilor pe obiective comune, denumirile si atributiile compartimentelor si responsabilitatilor stabilite la nivelul local vor fi similare celor de la nivel national. Denumirile si atributiile acestor structuri executive de specialitate atat la nivel central cat si la nivel local sunt cele prevazute in Anexa nr. 4.

16. cap. VI. Pct 2. ANEXA 4 ESTE PREA STUFOASA , PARCA AR FI ORGANIZAREA MINISTERULUI APARARII. IARA S-A DAT COPY-PASTE LA O ORGANIGRAMA LUATA DE PE NET ?
3. Pentru indeplinirea unor obiective sau necesitati cu caracter temporar, atat la nivel national cat si la nivel local, organele de conducere ale sindicatului pot infiinta comisii pe probleme specifice. Din aceste comisii pot sa faca parte atat membri de sindicat cat si persoane (specialisti) nemembri de sindicat.

CAPITOLUL VII – PATRIMONIUL, MODUL DE STABILIRE SI INCASARE A COTIZATIEI

1. Administrarea patrimoniului sindicatului se face de catre Comitetul Director si de catre Birourile Operative ale filialelor, conform hotararilor Consiliului National al Reprezentantilor.
17. cap. VII. Art.1. sa se completeze cu “ cu respectarea legislatiei in vigoare “
2. Bugetul general al sindicatului cuprinde un buget care se constituie la nivelul Comitetului Director si bugete pentru fiecare filiala.
18. cap.VII. pct. 2 . sa se specifice natura cheltuielilor, pe sarcini si compartimente , sisa se prevada si BUGETUL FILIALELOR CA ANEXA LA BUGETUL SINDICATULUI, ATATA VREME CAT FILIALELE AU O COTA PARTE DIN BANII INCASATI DIN COTIZATIE .

3. In cadrul Consiliului National al Reprezentantilor, dar nu mai tarziu de luna noiembrie, Comitetul Director, prin grija Comisiei de Cenzori, prezinta executia bugetara pe anul in curs si propune proiectul de buget pe anul urmator.
19. cap.VII.pct . 3. sa se specifice acelasi lucru si pentru bugetele filialelor
Cap.VII
-pct.3 – execuția bugetară pe anul în curs nu se poate analiza în luna noiembrie; această activitate se poate face cel mai devreme în luna decembrie. Propun ca datele pentru analiza execuției bugetare să se furnizeze Comitetului Director până la 15 decembrie, iar prezentarea acesteia și a proiectului de buget să se facă în trimestrul I al anului următor.

4. Cotizatia de membru se stabileste in suma de 120 lei/an si se plateste integral pana la sfarsitul primului semestru al anului. La inscrierea in sindicat, persoanele sunt obligate sa achite o taxa de inscriere in valoare de 120 lei. In anul inscrierii in sindicat, membrii aderenti nu mai platesc nici o alta taxa sau cotizatie.
20. cap. VII. Pct 4 . in contradictie cu statutul . Nu se poate aplica pana nu se modifica statutul .
- art. 4 – Cotizatia de membru ….. se poate plati integral/trimestrial.

5. Vaduvele si urmasii cadrelor militare decedate platesc in cuantum de 25% din taxa de inscriere si din cotizatia anuala.
-pct.5 – nu avem bază statutară pentru a avea asemenea membri.
6. Cotizatia de membru se achita in mod individual, in contul bancar stabilit de catre Comitetul Director, membrul aderent fiind obligat sa faca dovada platii la filiala care l-a luat in evidenta.
- art. 6 – Cotizatia se achita la sediul filialei de care apartine pe baza de chitanta.

7. Veniturile provenite din taxele de inscriere si din cotizatiile membrilor de sindicat se vor repartiza astfel: ….. la dispozitia Comitetului Director si …….la dispozitia filialelor.

21. cap. VII.pct. 7. sa se specifice pentru ce cheltuileli anume ?
- art. 7 – veniturile provenite din cotizatii se repartizeaza astfel :
- 70% la dispozitia filialei
- 30% la dispozitia Comitetului Director
- in cazul deschiderii unor procese in instanta la nivelul S.C.M.D., cuantumul se poate modifica numai cu aprobarea Adunarii Generale
-pct. 7– repartizarea veniturilor: 60% la Comitetul Director și 40% la filiale.
8. Pentru derularea operatiunilor bancare, fiecare filiala va fi imputernicita de catre Comitetul Director sa deschida un cont bancar si sa numeasca un administrator de cont.
22. cap VII. Pct 8. Cum se va realiza aceasta imputernicire ? Pe ce nume ? Avem deja un cont pe persoana fizica , dar sindicatul nu poate face –legal acest gen de transferuri bancare . Iar filialal nu are statut juridic pentru a se putea face cont pe numele filialei . Care e rezolvarea LEGALA ? Va deschide sindicatul cont bancar in numele sindicatului in fiecare resedinta de filiala cu imputernicire si drept de semnatura pentru trezorierul de filiala?

9. Administratorul de cont are urmatoarele atributii:
a) Raspunde de organizarea evidentei contabile a patrimoniului si gestiunii economico-financiare a filialei;
b) Intocmeste documentele privind incasarea cotizatiei, depuneri in contul curent, ridicari de numerar;
-pct.9 lit. b) – cuvântul „încasarea” să fie înlocuit cu expresia „evidența plății” deoarece conform pct. 6 membrii de sindicat depun individual cotizația în contul SCMD.
c) Acorda viza de control financiar preventiv;
d) Intocmeste si transmite la Comitetul Director situatiile si documentele privind executia bugetara trimestriala, semestriala si anuala a contului filialei, cu aprobarea presedintelui filialei;
e) Raspunde de organizarea evidentei contabile a patrimoniului si gestiunii economico-financiare a filialei, urmareste si asigura integritatea bunurilor aflate in patrimoniul filialei.

23. cap VII. Pct. 9 trebuie gandit , gasite forme legale si chemati trezorierii la instruire.
- COTIZATIA SE PLATESTE –CONFORM STATUTULUI , INDIVIDUAL . IN ACEST CAZ , CE TREABA ARE TREZORIERUL SAU ADMINISTRATORUL DE CONT CU “INCASAREA COTIZATIEI” ?
- la pct 9.e, nu se poate vorbi de gestiunea si patrimonial filialei, caci conform statutului. filialele neavand statut juridic , nu au patrimoniu si nici dreptul de a detine gestiune .
Cap.VII – lapct.9, textele de la lit.a) si e) sunt aproape identice. Propunem eliminarea textului de la lit. a) si inlocuirea acestuia cu cel de la lit.e). In consecinta, lit.e) nu va mai exista.

10. Sumele provenite din donatii, sponsorizari si alte surse prevazute de lege se vor directiona catre filialele care le-au obtinut.
- art. 10 – Sumele provenite din donatii si sponsorizari raman la dispozitia filialei si se folosesc conform prevederilor legale.
-pct.10- să fie radiat deoarece nu are niciun sens ca sumele din donații, sponsorizări sau alte surse să treacă prin contul SCMD atât timp cât ele se vor direcționa către filialele care le-au obținut (mai ales că prin prevederile pct.10 filialele își vor deschide conturi bancare).

CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA, LICHIDAREA SI LITIGIILE SINDICATULUI
1. Dizolvarea, lichidarea si litigiile sindicatului se executa si se rezolva in conformitate cu legislatia in vigoare.
24. Cap VIII. Cu care legislatie ? In lege spune ca se face conform statutului sau Hotararii adunarii de dizolvare . De ce nu este stipulat acest lucru in statut ?
Sa se stipuleze in statut modul in care se face , ce se intampla cu materialele care au fost obtinute si confectionate de filiale, ce se intampla cu fondurile filialelor , cele 60% din cotizatie care revin filialelor , deci membrilor de sindicat ai filialelor. NU SE POATE TRATA ACEST SUBIECT ASA DE INDIFERENT CU TRIMITERI LA LEGI CARE NU SPECIFICA NIMIC . E O LIPSA DE RESPECT VIZAVI DE INTELIGENTA NOASTRA .

CAPITOLUL IX – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
1. Comitetul Director al SCMD si Birourile Operative ale filialelor isi vor organiza activitatea astfel incat sa se conformeze prevederilor regulamentului in termen de 30 de zile de la adoptarea sa in Consiliul National al Reprezentantilor.
2. In termen de 30 de zile de la adoptarea regulamentului, Comitetul Director va numi coordonatorii iar Birourile Operative ale filialelor vor numi coordonatorii pe compartimentele de activitate.
3. Comitetul Director si Birourile Operative ale filialelor vor preciza functiile (posturile) care sunt remunerate, in functie de bugetul la dispozitie precum si de volumul si importanta muncii care trebuie prestata in folosul sindicatului

25. cap.IX. pct.3 : cum se face plata ? salariu sau indemnizatie ? Cine anume va fi platit ? care vor fi criteriile care vor stabili acest lucru si in ce cuantum ? Cine va stabili cuantumul ? Propunem sa fie remunerati numai cei ce desfasoara activitate permanenta in folosul sindicatului in baza unui program de 8 ore zilnic . Sa se cuprinda aceste criterii in noul statut .
Cap.IX – pct.3 ne exprimam opinia ca nu ar trebui remunerata nici o functie. Apreciem ca asigurarea, in masura posibilitatilor, la un nivel decent a fondurilor necesare pentru activitati(calculator, imprimanta, copiator,telefon/fax,consumabile, carburant, diurna de delegare, cheltuieli de cazare, dupa caz), unele stimulente etc sunt suficiente, cel putin deocamdata.

4. In termen de 10 zile de la numire, coordonatorii de departamente si cei de compartimente vor prezenta organelor care i-au numit in functii, propuneri cu atributiile structurilor pe care le coordoneaza.

26. cap . IX. Pct. 4 ATRIBUTIUNILE FUNCTIONALE ALE MEMBRILOR BIROURILOR SI DEPARTAMENTELOR SA FIE STABILITE DE STRUCTURILE SUPERIOARE. Respectiv :

- Comitetul director pentru Presedinte – aproba Adunarea nationala a reprezentantilor .
- presedintele pentru vicepresedinti , presedintii de filiale , secretar general trezorier si purtatorul de cuvant .
- Comitetul director pentru sefii de departamente
- Sefii de departamente pentru sefii de birouri(unde exista) sau membrii birourilor .
- Sefii de birouri(unde exista ) pentru membrii birourilor .
- Sefii de departamente pentru corespondentii din teritoriu .
- observație la pct.4: realizarea sistemului de informare telefonică presupune existența unui post telefonic al filialei sau costuri suplimentare individuale pentru membri de sindicat cu sarcini de anunțare și informare.
- pct.5- la “Anexa nr. 3”- cuvântul “adeziune” să fie înlocuit cu “înscriere”.
5. Toate atributiile structurilor functionale ale SCMD vor fi analizate si completate la urmatorul Consiliu National al Reprezentantilor si, dupa validare, vor fi incluse intr-un capitol distinct al prezentului regulament.
6. Se instituie un sistem de anuntare si informare telefonica rapida a membrilor de sindicat, care sa cuprinda absolut toti membrii, inca din prima zi a inscrierii in sindicat. Listele de anuntare trebuie concepute si actualizate permanent, astfel incat in maxim 8 ore, toti membrii sindicatului sa fie informati despre dispozitia, decizia sau hotararea luata de catre organele de conducere ale SCMD. Responsabilitatea privind intocmirea listelor si cea a anuntarii revine:
a) Secretariatului tehnic al SCMD, pentru anuntarea presedintilor de filiale (inlocuitorilor acestora) si a membrilor Comitetului Director;
b) Secretariatelor filialelor, pentru anuntarea membrilor filialelor.

Cap. IX – art. 6 – Membrii de sindicat ….. sa fie anuntati in timp util de principalele hotarari si decizii….

7. Urmatoarele anexe fac parte integranta din regulament:
• Anexa nr.1 – Sigla si antetul corespondentei oficiale a SCMD;
• Anexa nr.2 – Procedura de primire de noi membri;
• Anexa nr.3 – Continutul cererii de adeziune;
• Anexa nr.4 – Denumirile si atributiile structurilor executive de specialitate ale SCMD
8. Prezentul regulament a fost analizat si adoptat in cadrul Consiliului National al Reprezentantilor din ……………..

B)OPINII PRIVIND ORGANIGRAMAConsideram ca organigrama este prea stufoasa. Va sugeram sa se studieze mai temeinic posibilitatea de comasare a unor birouri, compartimente etc Mai in gluma, mai in serios, sa ne imaginam ca intr-o zi, din fiecare birou au de lucru doar cate doi oameni.
Ar rezulta 22 de oameni care sa aiba la dispozitie cate o masa si un scaun. Daca la asta mai adaugam si 4-5 membri ai conducerii SCMD prezenti in ziua respectiva,vreo2-3 presedinti de filiale, ne-am cam apropiat de 30 de oameni carora trebuie sa le fie asigurate simultan in sediul central al SCMD conditii de lucru. Avem spatiul si dotarile necesare?

Compunerea departamentelor S.C.M.D.
Apreciem ca este o structura greoaie, foarte greu de condus, care ar necesita fonduri financiare mari si logistica adecvata
La Anexa 2

-alin. 1 rândul 2- cuvântul “adeziune” să fie înlocuit cu “înscriere”.

-alin. 2 –nu avem bază statutară, dar dacă ar fi, prevederea ar fi în contradicție cu pct.5,cap. VII din ROF.

La Anexa 3
Observație- prea multe birouri în cadrul departamentelor (50 de birouri în cele 10 departamente și a secretariatului general ). *Sunt unele birouri care se pot comasa- exemple:
-la Departamentul juridic- Biroul urmărire procese...cu Biroul pentru litigii de muncă;
-la Departamentul Patrimoniu- Biroul relațíi cu Asociația Cultul Eroilor cu Biroul tradiții militare;
-Departamentul Muncă și Ocupare a Forței de Muncă poate fi o singură structură, fără birouri;
-la Departamentul Media și Comunicare- Biroul pentru relații și monitorizare posuri TV cu cel al posturilor de radio și cu cel al relațiilor cu redacțiilor publicațiilor și emisiunilor militare;
-la Departamentul Sănătate- Biroul recuperări medicale în stațiuni cu cel al relațiilor cu Casele de Asigurări de Sănătate;
*Unele birouri pot fi reduse la nivel de responsabili – exemple:

-la Departamentul pentru Relațía cu Parlamentul și alte instituții de stat- toate birourile pot fi înlocuite cu responsabili;

-la Departamentul Relațíi Internațíonale biroul de legături cu atașații și cel de legături cu Confederația Europeană a Muncii pot fi asigurate cu responsabili;

*Unele birouri sunt dublate în cadrul a două departamente- exemplu-
-birourile pentru problemele specifice ale sindicaliștilor proveniți dtn diferite structuri de la Departamentul Organizare pot fi foarte ușor cuplate cu primele două birouri de la Departamentul pentru Relația cu Sindicatele și ONG-urile;


*Atribuțiile și acțiunile unor birouri pot fi îndeplinite de comisii sau structuri ad-hoc- exemple :
-biroul organizare manifestări publice, siguranță și ordine publică de la Departamentul organizare;
-birourile de analiză și propuneri de îmbunătățire a legislației și de cercetare și analiză a respectării Statutului și ROF-ului din cadrul Departamentului juridic;
-biroul de analiză și strategii sindicale din cadrul Departamentului pentru Relația cu Sindicatele și ONG-urile.
Propuneri organizare sindicat:

A. Pentru structura centrală apreciez că s-ar impune următoarea modificare:
De acord cu denumirea departamentelor, dar
1. Departamentul numarul 1 să fie „Departamentul evidență, organizare, dezvoltare”
2. Departamentul 6 (din ordinea propusă) să se numească „Departamentul Relații cu Structurile Militare și Civile Naționale”

B. Pentru filiale organizarea să fie aproximativ aceeași cu următorele amendamente:
1. Departamentul 6 să se numească „Departamentul Relații cu Structurile Guvernamentale și Neguvernamentale Locale”
2. Departamentul 7 nu este necesar pentru filiale
3. La filiale ar fi necesar un „Departament Social” care să aibă ca atribuții identificarea, monitorizarea și soluționarea problemelor (sănatate, cultură, ajutor etc) membrilor filialei.

LEGENDA
ROSU-Craiova
Verde –Sibiu
Portocaliu-Pitesti
Turcoaz-Braila
Vernil-Ploiesti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Puteţi face orice comentarii în limitelei decenţei , bunului simţ, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi sters.
Nu am nici o satisfacţie să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurandus-e sau atribuindu-şi epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveti chef de hârjoană şi trimteri prin locuri ascunse vederii, faceti-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveti comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeţi acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care posteaza comentarii sunt raspunzatori pentru comentariile pe care le fac.