marți, 16 octombrie 2012

REZOLUŢIA CONSILIULUI CONSULTATIV AL FILIALELOR SCMD DIN ZONA DE SUD-VEST, REGIUNEA OLTENIEI

        Filialele SCMD din zona de Sud-Vest (Regiunea Olteniei) nominalizate în sfârşitul rezoluţiei prin reprezentanţii desemnaţi, s-au întâlnit în data de 13.10.2012 la Craiova în Şedinţa de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor din zona menţionată. Şedinţa a avut următoarea ordine de zi:
1.      Constituirea Consiliului:
-          Efectuarea prezenţei reprezentanţilor;
-          Prezentarea scopului şedinţei;
-          Citirea, discutarea şi stabilirea formei finale a Acordului de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor;
-          Votarea Acordului de Constituire;
-          Desemnarea unui preşedinte de şedinţă care să conducă prima şedinţă a CCJ;
2.      Prezentarea şi adoptarea Primei Rezoluţiei a  şedinţei filialelor din Zona de Sud –Vest, din data de 02 -03 Februarie 2012;
3.      Discutarea documentelor şi punctelor din ordinea de zi a CNR şi a strategiei SCMD;
4.      Prezentarea propunerilor filialelor privind punctele de interes comun ce vor fi prezentate în numele CCF la CNR;
5.      Stabilirea unui proiect de hotărâre privind rezoluţia CCF şi mandatul reprezentantului CCF care va prezenta punctele de vedere ale filialelor la CNR;
6.      Alte aspecte şi discuţii;

 După adoptarea în unanimitate a ordinii de zi, la punctul 1, membrii participanţi au  adoptat Acordul de Constituire a Consiliului Consultativ al Filialelor prezente după care prin votul deschis, în unanimitate,

 A fost votată înfiinţarea Consiliului  Consultativ al Filialelor SCMD din Zona de Sud –Vest(Regiunea Olteniei).

În discuţiile ce au urmat Consiliul (numit în continuare CCF)a decis următoarele:
I.        Şi-a însuşit prima rezoluţie adoptată de  filialele SCMD prezente la şedinţa  din data de 03.02.2012;
II.      A adoptat şi a decis să înainteze conducerii SCMD, respectiv Comitetului Director următoarele puncte:
-          Cererea de a redefini   în cadrul Comitetului  Director o adevărată strategie, reală,  a SCMD, deoarece documentul prezentat pe blogul sindicatului ca fiind Strategia SCMD are o durată de acţiune de doar  o lună, este rupt de realitate, nu reflectă opinia filialelor prezente, fiind în multe puncte chiar împotriva intereselor sindicaliştilor;
-          Un set de propuneri comune care să se constituie atât ca paşi ce urmează a se  face de către CD şi sindicat în perioada imediat următoare cât şi ca puncte de dezbătut şi strategii ce vor fi supuse discuţiei la Conferinţa Naţională a Reprezentanţilor, după cum urmează:
 1. MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA STATUTULUI ŞI ROF-ULUI
-          STABILIREA UNEI COMISII CARE SĂ PREIA PROPUNERILE FILIALELOR SĂ LE ARMONIZEZE, SĂ COMPLETEZE ŞI MODIFICE DOCUMENTELE ŞI SĂ STABILEASCĂ VARIANTE FINALE CARE VOR FI TRIMISE SPRE STUDIU FILIALELOR ŞI APOI CU ACORDUL ACESTORA ADOPTATE . TERMEN: 20 NOIEMBRIE. Membrii comisiei se vor întâlni la Bucureşti, vor lucra la sediul SCMD, se vor caza după posibilităţi în condiţii decente (ca preţ) eventual la un cămin militar cu sprijinul colegilor din Bucureşti, li se va asigura transportul şi masa în condiţii decente ca preţ. Aceştia vor trebui ca în termen de o săptămână să definitiveze proiectele. Modificările odată făcute trebuiesc înaintate judecătoriei sectorului 1 între 20 şi 27 Noiembrie;
 1. Să se clarifice situaţia membrilor Comitetului Director pentru a putea fi cuprinse în viitorul statut şi înaintate odată cu statutul către Judecătorie. Propunem mărirea numărului de membri ai BO de la 3 la 5, iar acesta  să conducă efectiv activităţile Sindicatului între şedinţele CD. Din BO să facă parte Preşedintele, Secretarul General, Şeful Departamentului Organizare, Consilierul Juridic, Şeful departamentului Financiar. Comitetul Director să îşi mărească numărul de membri. Din CD să facă parte membrii biroului operativ, Vicepreşedinţii, Şefii de Departamente şi Reprezentanţii Consiliilor de Coordonare desemnaţi de către acestea. Dacă 2/3 din reprezentanţii Consiliilor de Coordonare nu sunt de acord cu anumite propuneri în cadrul Comitetului Director,  acestea nu vor fi adoptate până ce aspectele nu vor fi discutate în cadrul adunărilor generale ale filialelor şi se vine cu un punct de vedere majoritar al filialelor. CD astfel constituit va avea puterea să decidă pe probleme de politică a SCMD de alianţe şi protocoale nu va fi nevoie să se aştepte un an până la o nouă CNR dacă situaţia va impune adoptarea unei alianţe pe termen scurt sau mediu sau afilierea la o altă organizaţie sau afilierea unei alte organizaţii SCMD sau formarea unei federaţii sau confederaţii sindicale.  Acest aspect va fi prins în noul statut. Dacă 2/3 din reprezentanţii Consiliilor Consultative cer organizarea unei şedinţe extraordinare a CNR, CD este nevoit să organizeze această şedinţă în maxim 30 de zile deoarece prin ei este reprezentată voinţă a 2/3 din membrii de sindicat;
 2. Fiecare structură şi membru de conducere va prezenta raport anual de activitate celor ce l-au ales, la fel şi şefii de departamente;
 3. Să se  elimine din statut privilegiile şi drepturile suplimentare ale membrilor fondatori. Nu există membri egali şi membri mai egali. Este inacceptabil ca un număr de oameni care nu au mai activat în sindicat de la înfiinţare şi nu au alt merit decât că au fost trecuţi pe o listă, să decidă soarta tuturor sindicaliştilor, să aibă drept de viaţă şi de moarte asupra membrilor de sindicat care au activat permanent sau să stabilească desfiinţarea unei filiale sau înlocuirea unui BO ales de adunarea generală.
 4. Nimeni nu poate fi înlocuit sau destituit decât de cel care l-a ales. Nici o structură de conducere nu are drept de auto alegere sau autoconducere. Exceptând CNR şi AGF în părţile ce îi privesc, nici o altă structură de conducere nu poate lua decizii sau emite hotărâri prin care să îşi atribuie drepturi şi înlesniri sau să decidă în ceea ce o sau îl priveşte;
 5. Modificarea procentului de atribuire a cotizaţiei, de la 70% la 30% în favoarea CD la 70% la 30% în favoarea filialelor;
 6. Raport de activitate al juriştilor, cu prezentarea tuturor dosarelor în care este implicat sindicatul sau membrii din conducerea sindicatului, din fondurile sindicale. Să se prezinte CNR contractele de reprezentare semnate cu casele de avocatură. Şeful departamentului juridic să atragă în mod serios atenţia caselor de avocatură asupra seriozităţii privind reprezentarea sindicaliştilor în instanţă. S-au pierdut procese din vina avocaţilor care fie nu s-au prezentat fie nu au avut drept de reprezentare, ceea ce denotă lipsă de respect şi seriozitate. Departamentul  Juridic să acorde atenţie si proceselor din teritoriu, nu numai celor din capitală;
 7. Departamentul Secretariat să prezinte situaţia la zi cu numărul membrilor de sindicat incluzând situaţia restanţelor la achitarea cotizaţiei pe anii 2010, 2011, 2012;
 8. Departamentul financiar să prezinte situaţia financiară a filialelor cu probleme, restantele sau ne justificarea cheltuielilor. De asemenea să prezinte situaţia financiar contabilă, cheltuielile pe 2012, pe departamente şi filiale şi organele care au aprobat cheltuielile respective. De asemenea să prezinte Raportul privind bugetul pe 2012 şi propunerea de buget pe 2013. Elaborarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al SCMD pe baze reale, având în vedere situaţia evidenţelor de personal şi contabile la acest moment, cu posibilitatea ajustării în funcţie de evoluţia numerică a membrilor sindicatului.
 9. Filialele prezente începând cu  2013 raport financiar şi documentele justificative către Comitetul Director numai pentru sumele ce le vor primi direct de la conducerea sindicatului din cei 30 % ai CD. Pentru sumele ce le revin filialelor, documentele justificative şi situaţia cheltuielilor se va prezenta în fata adunărilor generale proprii. Departamentul financiar sau Comisia de cenzori poate executa prin sondaj controale asupra modului în care filialele respectă normele privind cheltuirea fondurilor proprii şi va înştiinţa CNR asupra controalelor desfăşurate şi concluziilor desprinse în urma controlului;
 10. Şedinţele CD să capete un aspect mai democratic, să devină deschise sindicaliştilor, să fie anunţate pe blogul SCMD sau să fie informate filialele din timp, cu tematica ce va fi abordată cu posibilitatea participării tuturor ce doresc să ia parte la ele, cu respectarea bineînţeles a drepturilor ce le revin ca simpli participanţi;
 11. Procesele verbale ale şedinţelor CD să fie trimise prin mail tuturor filialelor, cu punctele de vedere şi propunerile luate şi modul în care a votat fiecare membru. La fel să se procedeze şi în ceea ce priveşte şedinţele BOC;
 12. Să se facă demersurile necesare către autorităţi pentru  declararea SCMD ca organizaţie reprezentativă pentru  cadrele militare în rezervă cu toate drepturile ce îi vor reveni conform legislaţiei în vigoare;
 13. Rezolvarea în regim de urgenţă a aspectelor şi procedurilor mecanismului economico-financiar al sindicatului, mecanism care continuă să sufere periclitând grav activitatea filialelor;
 14. Să se analizeze cu maximă seriozitate înaintarea unui proces la CEDO, în lumina deciziei luate pe procesele deja cunoscute. Sindicatul nu are suficienţi bani pentru a-i arunca pe procese inutile care vor aduce câştig numai avocaţilor clientelari;
 15. Viitoarele procese la CEDO să fie coordonate iar strategia să se stabilească cu consultarea unei case de avocatură serioasă şi expertă în domeniu, iar finalizarea acordului să se facă numai după informarea şi acordul filialelor;
 16. Având în vedere micşorarea drastică a numărului de membri cotizanţi, revederea şi reducerea salarizării în cadrul SCMD;
 17. Elaborarea unui document de organizare şi funcţionare a departamentului financiar, unitar, cunoscut şi respectat  de toate filialele, având la bază legislaţia în vigoare, în vederea eliminării ordinelor sau instrucţiunilor date în funcţie de starea emoţională a unui membru din conducere sau altul;
 18. Diversificarea activităţilor filialelor şi pe domenii altele decât manifestările şi demonstraţiile de protest, a metodelor de popularizare a  activităţilor, aşa cum a realizat filiala Craiova cu ocazia Zilei Naţionale;
 19. Să se pună în discuţie la viitoarea CNR problema obţinerii de personalitate  juridică şi de către filiale în vederea uşurării activităţilor de realizarea de contracte şi înţelegeri pe plan local, activităţi mult îngreunate acum de imposibilitatea participării domnului Dogaru la mai multe activităţi în acelaşi timp. Toate filialele participante au îmbrăţişat această idee;
 20. Rezolvarea problemelor cauzate de lipsa unui Secretar General, ale cărui sarcini, vitale nu au fost preluate de nimeni după suspendarea acestuia. În acest sens , CD este rugat să discute cu domnul Monac, ca şi cu ceilalţi vicepreşedinţi suspendaţi  în vederea stabilirii poziţiei acestora  faţă de sindicat pentru a putea lua măsura preluării sarcinilor acestora sau înlocuirii.
 21. Revitalizarea activităţilor departamentelor sindicatului, unele dintre ele fiind practic inoperabile, fiind subliniate în acest sens departamentele  juridic şi financiar.
 22. Implicarea tuturor vicepreşedinţilor CD  cu sarcini precise în cadrul sindicatului, printr-o activitate concretă, activă, cu raport de activitate, nu doar cu prezenţa pe manşeta blogului. A fost evidenţiată activitatea total contraproductivă a departamentului Media, în care s-au investit bani, tehnică dar nu se poate lăuda decât cu câteva prezenţe pe posturile de televiziune dar şi acelea la standarde scăzute; 
 23. Rezolvarea problemei Blogului SCMD prin transferarea acestuia pe contul SCMD cu toate aspectele ce revin din aceasta. Eliminarea restricţiilor la comentariile pe blogurilor sindicatului, fapt ce încalcă dreptul la opinie a membrilor de sindicat şi schimbul de experienţă;
 24. CD prin Departamentul Juridic să studieze Recomandarea Consiliului Europei  privind sindicatele în Armată, art 7, în vederea demarării  punerii în aplicare a acestora şi în România;
 25.  Luarea măsurilor necesare armonizării Statutului  cu Legea Dialogului Social şi a ROF cu Statutul, în aşa fel încât acestea să capete o formă unanim acceptată gata de a fi introduse spre aplicare şi înştiinţare către judecătorie;
 26. Discutarea şi clarificarea modului în care SCMD a fost ancorat în CNSC, delimitarea politicii celor două entităţi, consultarea CD şi a filialelor în toate problemele ce implică relaţiile cu o altă asociaţie sau entitate politico-socială, eliminarea confuziilor care se fac în ceea ce priveşte politica CNSC şi SCMD. Sindicatul sau preşedintele acestuia nu poate să vorbească în numele CNSC şi nici CNSC sau preşedintele acestuia nu poate face declaraţii în numele SCMD fără acordul CD respectiv al filialelor. Sindicatul nu se identifică până la confundare cu asociaţii sau formaţiuni care ne-au contestat şi ne contestă încă şi nici nu poate susţine toate aberaţiile unora dintre ele doar de dragul unei solidarităţi prost înţeleasă;
 27. Analizarea cu mai multă profunzime a aspectelor legate de statele vecine, evitarea unor acte sau declaraţii care pot crea conflicte diplomatice sau pune într-o lumină proastă sindicatul, armata sau statul român. Sindicatul nu are atribuţiuni pe aspecte de politică externă a statului român, iar luările de poziţie pe diferite aspecte externe trebuie să se facă în regim strict sindical;
 28. Renunţarea pe moment în declaraţiile conducerii sindicale la pretenţiile privind patrimoniul armatei atâta vreme cât legal nu putem cere acest lucru. Insistarea pe acest subiect, creează falsa impresie că sindicatul urmăreşte intrarea în posesie şi eventual dezvoltarea unor afaceri imobiliare proprii şi sunt şi aşa destule subiecte pe marginea cărora societatea civilă nu ne agreează. În cel mai fericit caz se pot face propuneri şi se poate insista pe aspecte legislative sau ordine ale MApN care defavorizează sindicatul care este astfel discriminat faţă de alte asociaţii. Abia după rezolvarea acestor probleme se poate discuta despre  ceea ce putem administra;
 29. CCF respinge orice încercare de a transforma sindicatul sau conducerea sindicatului în remorca vreunui partid indiferent care ar fi acela şi cu atât mai mult, transformarea sindicatului într-o mişcare politică sau asociaţie politică, gen UDMR. Orice membru de sindicat este liber să adere la ce partid doreşte să candideze pe listele oricărui partid şi pe orice demnitate doreşte dar o face în nume propriu, fără să implice sindicatul în aceste activităţi sau fără să se angajeze în numele colegilor de sindicat dacă nu are acordul acestora ca indivizi;
 30. Conducerile sindicatului atât la nivel central cât şi la nivel de filială să îşi stabilească un număr de reprezentanţi, cu o bună reputaţie, fără pete în activitate, buni oratori, bine pregătiţi,care să participe la emisiunile televizate mandataţi de membrii filialelor sau de CD. SCMD, rezerviştii au pierdut suficient în imagine , ca să îşi permită să mai piardă pe mâna unor oameni nepregătiţi care indiferent de subiectul în discuţie, se prezintă cu aceleaşi slogane care irită şi ne aduc deservicii;
 31. Eliminarea atitudinii ameninţătoare, de frondă, a şantajului inutil  în discuţiile cu partenerii de la care încercăm să ne obţinem drepturile. Vechea conducere nu ne-a băgat în seamă indiferent cum i-am abordat. Actuala putere a dat semne şi dovezi că doreşte să ne rezolve problemele (chiar dacă nu atât de repede cum am dori noi) atâta vreme cât poziţia noastră a fost una de înţelegere, negociere cooperare. Când acţiunile conducerii sindicatului au devenit ameninţătoare, imperative, de pe poziţii nejustificate de forţă, s-a observat o reacţie normală de respingere, iritare, îndepărtare. Astfel s-a ajuns la respingerea proiectului pe L-329, în două comisii ale parlamentului ca urmare a gafelor şi atitudinii conducerii sindicatului;
 32. CCF se opune categoric idei de fărâmiţare a filialelor care şi aşa au devenit destul de mici prin renunţarea unui număr foarte mare de rezervişti  la calitatea de sindicalist. Forţa unei filiale stă în numărul de membri, calitatea acestora şi natura activităţilor desfăşurate, impactul asupra societăţii, seriozitatea, consistenţa şi diversitatea acţiunilor întreprinse. În plus, mai multe filiale, înseamnă mai multe sedii, mai multe cheltuieli administrative şi în acest moment majoritatea filialelor abia îşi pot plăti chiriile;
 33. CCF se delimitează şi cere preşedintelui să îşi ceară scuze în faţa CNR pentru afirmaţiile total neinspirate  privind declanşarea haosului indiferent de natura sa, declaraţii care alături de altele asemănătoare  şi de unele ameninţări violente au dus la declanşarea unor luări de poziţie în media deosebit de nefavorabile SCMD, chiar jignitoare faţă de haina militară mergând până la declararea rezerviştilor ca noii mineri ai ţării, cu trimitere la mineriade;
 34. CCF recomandă realizarea unei colaborări reale şi mai eficiente cu sindicatele şi asociaţiile militarilor,  poliţiştilor, ale jandarmilor, ale lucrătorilor din penitenciare, tuturor celor cu care împărtăşim interese şi legislaţie comună. Realizarea unei federaţii sau confederaţii sindicale ale celor din Sistemul Naţional de Apărare ar rezolva şi problema reprezentativităţii. E timpul să lăsăm orgoliile personale, dorinţele hegemonice, ambiţiile de conducere şi să urmărim interesele sindicaliştilor;
 35. CCF cere conducerii SCMD să invite la CNR reprezentanţii tuturor ministerelor care interferează şi au impact asupra vieţii sindicaliştilor, inclusiv a primului ministru;
 36. CCF cere conducerii sindicale, celor ce apar în media din partea sindicatului, să dea întotdeauna dovadă de decenţă în exprimare, să nu se lase angrenaţi în discuţii polemice, să refuze subiectele care nu au legătură cu activitatea sindicatului, să respecte haina militară şi să nu aducă atingere demnităţii militarilor prin faptele, declaraţiile, atitudinile şi intervenţiile lor;
 37. Recomandăm  Comitetului Director  studierea documentelor Rezoluţiei cu toate propunerile ca şi cele  ale altor filiale şi supunerea acestora în discuţia CNR. La stabilirea strategiei SCMD să se aibă în vedere şi propunerile filialelor şi ale CCF. Filialele aşteaptă un răspuns din partea Comitetului Director  cu puncte de vedere şi măsuri.
 38. CCF cere imperativ CD şi  BOC să trateze cu toată seriozitatea cererile şi problemele filialelor, să nu mai dea dovadă de aroganţă şi indiferenţă, să răspundă tuturor documentelor şi cererilor înaintate de filiale;
II.    CCF  l-a desemnat pe Col.(r) Naon Ioan Mişu să reprezinte interesele şi punctele de vedere comune filialelor la CNR.


IV.   CCF  luat act de propunerea filialei Argeş care s-a oferit să găzduiască următoarea şedinţă.


13 comentarii:

 1. In sindicat, de "jos in sus" trebuie sa se desfasoare toate activitatile, sa plece toate propunerile catre CD,iar in CD sa se hotarasca cu votul majoritar al membrilor acestuia si al reprezentantilor teritorial alesi care sa faca parte din comitet.La aceata data sunt doua Consilii:al Bucurestiului si Jud.Ilfov si cea de Sud-Vest Oltenia.Felicitari olteni!Pe cand urmatoarele?.Dragos Icleanu

  RăspundețiȘtergere
 2. Cinste celor carora LE PASA DE CE AM CREAT IMPREUNA...Asta inseamna implicare,responsabilitate si respect pentru cei care ASTEAPTA CEVA DE LA TINE pentru ca te-au ales sa-i reprezinti.TREZITI-VA DRAGI CAMARAZI DACA VA MAI PASA DE ONOARE.....SI DE BANII VOSTRI.Gerula

  RăspundețiȘtergere
 3. Mai paraleilor, n-ati vrea sa va faceti un alt sindicat, hai sa zicem al oltenilor nemultumiti? Da' de ce nu l-ati pus presedinte pe Neacsu ca, de fapt, el e fitilistul, el conduce? Bietul Naon e doar o marioneta. A dat strechea-n voi...
  Bau-Bau

  RăspundețiȘtergere
 4. Ma beau-beau, nu vrei tu sa faci ceva oltenilor nemultumiti, ca tot ai antrenament la Dogaru. Ce zici ? Ai avea de unde alege.

  RăspundețiȘtergere
 5. Anonim,9.33.
  Unde am mai auzit eu chestia asta cu cui nu ii convine sa plece din tara ? Cine se aseamana se aduna. Ce mi-e Basescu , ce mi-e Dogaru. Acelasi stil de conducere, aceleasi principii, aceleasi indemnuri. Cui nu-i convine sa plece ... frumos spus. Asa le-ati spus si lui Cobuz si lui Winzer nu ? Uite ca cu oltenii nu va merge .

  RăspundețiȘtergere
 6. Si mai are o vorba pe care o vehiculeaza atunci cand cineva incearaca sa-i explice de ce pleaca militarii din sindicat.Este: "Si ce daca pleaca, ramanem noi!".Dragos Icleanu

  RăspundețiȘtergere
 7. @ano si Neacsu
  a. n-ati facut nimic. Nu v-a spus nimeni sa plecati - aceasta este dorinta voastra ascunsa, sesizata chiar dinainte de ultima CNR. Acum, ca e pe-aproape asta ("din nou la Alba Iulia" - citez din Neacsu - manopere alese) musai sa iesiti si voi la lumina. De altfel, neacsu s-a tot iluminat de un an da nu-l baga-n seama prea multa lume - mai mult civilii portocalii, ca rezervistilor nu le fac nici un bine toate elucubratiile si inchipuirile lui.
  b. oltenii, saracii, crezand ca tot ce zboara se mananca si impresionati de faptul ca Neacsu se crede cel cere lustruieste pantofii ministrului, au pus botul la tampeniile de pe blogul lui Neacsu pe care le-au materializat intr-o "proclamatie" (de la Craiova?) editata tot de acelasi respectabil domn si intr-adevar, am ce sa le fac - sa-i compatimesc.
  c. Coana Winzer a primit ce si-a dorit - un pas inainte. D-na Cobuz a plecat din motive numai de domnia sa stiute dar n-a aruncat nici macar o scama pe SCMD (precis stia ca se ocupa altii de asta si nu mai e cazul).
  In orice caz, democratia prost inteleasa si spalarea rufelor pe blog este paguboasa. Si asta ne-a costat, ne costa si ne va costa.
  d. Daca se revine la vechile pensii sunt curios cati mai raman in sindicat... De ce sa nu recunoastem - 95% sunt niste oportunisti. Dar va atrag atentia ca sindicatul a aparut inaintea L329 si inaintea taierilor.
  Cu sinceritate, Bau Bau care nu consuma alcool.

  RăspundețiȘtergere
 8. Mai bezmeticilor ati uitat cand Neacsu era tinut la distanta de conducerea filialei pentru ca ,,daduse cu mucii in fasole,, la adunarea in care urma sa se semneze ACORDUL cu USL? Ati uitat ca a fost pus in discutia BO?Acum ca Naon nu a executat directivele lui Dogaru si nu l-a indepartat spuneti ca el conduce.Va inselati amarnic Neacsu are condei si ceva in cap iar cele sustinute de el incep sa se adevereasca iar Naon il apreciaza pentru ce face pentru SCMD.Nu va place ca se implica?....Asta e.Incercati sa va obisnuiti.

  RăspundețiȘtergere
 9. @Anonim 11.50
  Nu am dat cu mucii in fasole, am incercat si atrag atentia ca ceea ce faceam noi atunci are valoare ZERO daca nu se semneaza un document intre conducerile superioare ale SCMD si USL. Timpul a aratat ca am avut dreptate. Desi domnul Dogaru a strigat sus si tare atunci ca intr-o saptamana va semna protocolul cu USL, nici pana in ziua de azi nu l-a semnat, ba mai mult a facut tot posibilul sa compromita toate protocoalele semnate de filiale ca sa nu mai vorbesc de deja celebra hartie si anexele ei otravite prezentate la B1 TV si OTV. Iar ceea ce am sustinut eu de acum trei ani nu a fost inca demonstrat a fi nici gresit nici fals cu toate amenintarile cu procese din partea diversilor membri ai CD. Ba mai mult , speriat de unele zvonuri care se pot adeveri, domnul Dogaru recunoaste singur ceea ce spuneam eu acum un an si mai bine vizavi de neconcordante , sau mai bine zis falsuri in actele de constituire a SCMD falsuri facute cu buna stiinta si intentie de catre conducerea CSMD.Din cauza acestor falsuri si altele ca ele, domnul Dogaru nu vrea sa modifice Statutul si componenta CD prin judecatorie, nu asa cum pretinde el ca portocalii au ceva cu el sau sindicatul. Daca portocalii ar fi avut ceva cu el, l-ar fi inchis de mult pentru declaratiile iresponsabile facute cu diferite ocazii. Dar portocalii nu au nimic cu domnul Dogaru, ci cu faptul ca sindicalistii pot deveni o forta daca vor merge pe drumul onoarei si toti militarii rezervisti si-ar uni fortele.Asta insa este impotriva dorintelor domnului Dogaru care promoveaza dezbinarea si face tot posibilul pentru a o mentine sau ar accepta o unire dar numai sub comanda proprie. Asta trebuie sa vada toti rezervistii.

  RăspundețiȘtergere
 10. @aNONIM 10.28.
  Vezi cat esti de absurd? Cine m-ar fi impiedicat sa plec daca doream ? Iti pot da insa cateva dovezi sau cereri de a pleca trimise prin mail de membri ai CD ca sa te convingi ca nu mint, ca sa nu mai vorbesc de nenumaratele mesaje trimise sub anonimat , ca al tau, in care spui " Mai paraleilor, n-ati vrea sa va faceti un alt sindicat, hai sa zicem al oltenilor nemultumiti?" Sau vrei sa spui ca asta este invitatie la colaborare ? Cum dracu intelegeti voi exact invers termenii ? Ati baut whisky dupa Basescu ? Eu nu lustruiesc pantofii nimanui, eu am luat 3 interviuri ministrului punand intrebarile care credeam ca sunt de interes pentru militari. Poate imi arati unde am facut pantofii. Un rand macar. Dar eu iti pot arata zeci de randuri in care prietenul tau Dogaru a facut armata de ras. Apropo, daca esti asa curat si consideri ca ai dreptate, poti spune cine esti? Sa stiu si eu si si cei care citesc spusele tale nevinovate cine este aparatorul dreptatioi. Sau iti este rusine sa vada lumea cine ii face pantofii lui Dogaru ?

  RăspundețiȘtergere
 11. Ce au facut flialele nu are valoare Yero cum spune Neacsu pentru ca ele au deschis dialogul cu USL, dialog pe care Dogaru chiar daca il clameaya l+a deyavuat.Daca mergeam pe mana lui Dogaru ayi nu aveam NIMIC si cei care scot flacari pe nas trebuiau sa dea banii inapoi ca FOLOASE NE CUVENITE.La Craiova s+a deschis dialogul cu Dobritoiu,Campeanu,Daniel Constantin,Dobre.Alila Gorghiu maestruDiaconu si multi politicieni locali.Toate intalnirile au avut loc din initiativa BO al filialei Craiova ca sa nu spun Naon.O asa marioneta ar vrea sa aiba multe filiale.Nu mai baga jordeaua prin gard ca nu tine....Nu strici tu ce au construit oltenii...Hai pa.

  RăspundețiȘtergere
 12. Anonim 7.25
  Ceea ce au facut filialele poate avea in continuare valoare zero daca conducerea SCMD va continua sa dinamiteye ceea ce fac filialele.Si s+a vazut asta in modul in care au raspuns si s-au miscat treburile pana acuma. Daca conducerea sindicatului ar fi adoptat alta politica , acuma probabil era semnata ordonanta si Legea pensiilor ar fi fost macar finaliyata ca document. Dar din cauya lui Dogaru inca se mai cearta pe ea. Iar ordonanta inca nu a fost adoptata , iar legea cine stie cand si daca va fi elaborata . Va lua mult timp. Si asta datorita lui Dogaru. Iar eu asta incecam sa spun atunci si spun si acuma.

  RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.