vineri, 18 decembrie 2015

Comunicate de presă ale MApN

MApN
Pentru corecta informare a tuturor militarilor activi sau rezervişti cu privire la Ordonanţa de Urgenţă privind Legea Pensiilor Militare, postez mai jos Comunicatele de Presă ale MApN pe acest subiect precum şi Ordonanţa în sine, ca să nu mai existe dubii cu privire la existenţa ei. REPET ESTE VORBA DE COMUNICATE DE PRESĂ ALE MApN, deci punctul de vedere oficial al Ministerului.
Conţinutul ordonanţei neputându-l găsi pe site-ul nici unui minister şi nici al guvernului, am preluat unul primit de la domnul colonel  în rezervă Aurelian Chirică, având trecute în italic şi articolele originale din lege, ca să nu mai fie nevoit cititorul să mai caute în lege să vadă ce prevedea în varianta originală. Mulţumesc domnului Chirică.
Comunicat
Nr. 259
10 decembrie 2015
Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro
“Indexarea pensiilor militare în anul 2016
La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Guvernul României a aprobat miercuri, 9 decembrie, prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ca în anul 2016 pensiile militare de stat să se majoreze cu 5 procente.
Astfel, se asigură pensionarilor militari un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în relaţia cu cei din sistemul unitar de pensii publice, prin indexarea pensiilor cu acelaşi procent.”
Biroul de Presă al M.Ap.N.
Nr. 260
10 decembrie 2015
Aceste informaţii sunt disponibile şi în internet, la adresa www.mapn.ro
“Comunicat de presă
Prevederile cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă adoptată de Guvernul României miercuri, 9 decembrie, cu referire la modificarea şi completarea Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, sunt rezultatul mai multor etape de negocieri la care au participat echipe de specialişti din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, împreună cu reprezentanţi ai structurilor sindicale şi asociative din sistem, precum şi ai pensionarilor militari.
Misiunea asumată de echipa interministerială de specialişti a fost aceea de a remedia blocajele şi dificultăţile de natură legală şi procedurală manifestate în punerea în aplicare a noii legi a pensiilor militare de stat.
Legea nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat va intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, de aceea era absolut necesar să se găsească o formulă care să fie adoptată până la sfârşitul anului şi care să creeze condiţiile aplicării acesteia, într-o formă sustenabilă şi previzibilă, într-o manieră care să asigure echilibrul, coerenţa, realismul, dar şi justa recompensare a rigorilor, constrângerilor şi riscurilor specifice carierei militare.
A fost nevoie de clarificarea unor prevederi ale legii, care nu asigurau tratamentul unitar, just şi echitabil între toţi militarii, atât între cei care urmează să se pensioneze, cât, mai ales, între aceştia şi cei deja pensionaţi.
Prin modificările survenite în cursul procesului legislativ al adoptării Legii nr. 223 din 2015 privind pensiile militare de stat, se creaseră contradicţii de reglementare. Astfel, legea prevedea, la art. 2 lit. b) principiul egalităţii în stabilirea drepturilor, potrivit căruia se asigură un tratament nediscriminatoriu persoanelor aflate în aceeaşi situaţie juridică, însă lăsa posibilitatea luării în considerare, la stabilirea bazei de calcul, a unor venituri conjuncturale, de natură nesalarială, neaccesibile tuturor cadrelor militare, conducând astfel la stabilirea unor pensii foarte diferite în cuantum pentru militari care au avut cariere cvasiidentice.
În ceea ce priveşte modificările aduse nivelului de pornire a calculului pensiei, principiul avut în vedere este acela al evaluării juste a importanţei carierei militare, cadrele fiind astfel motivate şi cointeresate să dezvolte evoluţia profesională pe durate cât mai mari, în consonanţă şi cu interesele instituţiilor angajatoare. Concret, pornind de la pragul de 65% stabilit pentru o vechime cumulată de 25 de ani, militarii primesc procente pentru fiecare an lucrat peste această limită, până la maximum 85%. Mai mult, la cuantumul pensiei stabilite astfel se adaugă, potrivit Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, un spor de până la 20% pentru militarii care au îndeplinit serviciul militar cel puţin 25 de ani.
Totodată, precizăm că, prin modificarea legii, neintrată încă în vigoare, nu au fost afectate dispoziţii care protejează drepturile deja câştigate de beneficiari, respectiv menţinerea în plată a cuantumului mai avantajos, precum şi posibilitatea de a opta pentru modul de calcul mai favorabil pentru o perioadă de cinci ani de la aplicarea legii. Au fost, de asemenea, menţinute prevederile referitoare la restituirea sumelor de care au fost privaţi unii pensionari în momentul trecerii la sistemul public de pensii.
Aceste abordări vin să garanteze faptul că niciunui pensionar militar nu îi vor fi, în niciun caz, diminuate veniturile aflate în plată.
Biroul de Presă al M.Ap.N.
Conţinutul acestui comunicat de presă a fost agreat de toate instituţiile din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.”
Având în vedere faptul că materialele expuse sunt destul de mari, nu voi face comentarii pe marginea lor, o voi face intr-un articol ce va urma.
Menţioonez că ordopnanţa este mai mare ea incluyând şi altă măsuri privind salarizarea, nu numai cele privind legea pensiilor militare, de aceea textul expus mai jos pleacă de la art.36.
Modificări aduse legii 233/2015
Ordonanta de urgenta de modificare a L223/2015 Privind pensiile militare
Cu caractere italic s-au subliniat articolele abrogate sau modificate din lege aşa cum erau prevăzute în legea din iulie.
Art. 36 – Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 22 se abrogă.
Art. 22. – (1) Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, în activitate, care au o vechime efectivă de 20 de ani în calitate de personal din unităţi/structuri de intervenţie şi acţiuni speciale, personal în unităţi de intervenţie antiteroristă, personal navigant pe elicoptere, avioane de vânătoare, vânătoare-bombardament şi cercetare, aeronave de transport, aeronave de instrucţie ale şcolilor militare de aviaţie, scafandrii, precum şi personalul din unităţile de comunicaţii, radiolocaţie şi război electronic beneficiază, la cerere, de pensie de serviciu anticipată sau anticipată parţială, indiferent de vârstă, dacă au o vechime ca militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, în activitate, de cel puţin 10 ani.
(2) La împlinirea vârstei standard de pensionare, persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de pensie de serviciu pentru limită de vârstă în condiţiile prevăzute de art. 18 alin. (3) sau, după caz, de art. 20.
2. La articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorulcuprins:
,,(1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.”
Art. 25. – (1) Constituie vechime pentru stabilirea pensiei militare de stat în condiţiile art. 16-18, art. 22 şi art. 32 şi perioadele recunoscute ca vechime în serviciu, vechime în muncă, stagiu de cotizare sau perioade asimilate în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei legi.
3. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorulcuprins:
„(1) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a)şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.”
Art. 26. – (1) Pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19.
4. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a) – c), în care nu se includ:
a) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare sau transfer;
b) compensaţiile lunare pentru chirie;
c) valoarea financiară a normelor de hrană şi alocaţiile valorice de hrană;
d) contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie, a medicamentelor şi materialelor igienico-sanitare, a altor drepturi de
protecţie a muncii, precum şi a uniformelor obligatorii şi a drepturilor de echipament;
e) primele şi premiile, cu excepţia primelor de clasificare, de specializare şi de ambarcare pe timpul cât navele se află în baza permanentă;
f) indemnizaţiile de instalare şi de mutare, precum şi sumele primite potrivit legii, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare în interesul serviciului;
g) contravaloarea transportului ocazionat de efectuarea concediului de odihnă, precum şi a transportului la şi de la locul de muncă;
h) plăţile compensatorii şi ajutoarele la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu cu drept la pensie;
i) compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat;
j) restituiri şi plăţi de drepturi aferente altei perioade de activitate decât cea folosită la stabilirea bazei de calcul;
k) majorările/stimulările financiare acordate personalului pentru gestionarea fondurilor comunitare, precum şi a împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat;
l) drepturile salariale acordate personalului didactic salarizat prin plata cu ora și drepturile salariale acordate pentru efectuarea orelor de gardă de către personalul medico-sanitar;
m) sumele încasate în calitate de reprezentanţi în adunările generale ale acţionarilor, în consiliile de administraţie, în comitetele de direcţie, în comisiile de cenzori sau în orice alte comisii, comitete ori organisme, acordate potrivit legislaţiei în vigoare la acea dată, indiferent de forma de organizare sau de denumirea angajatorului ori a entităţii asimilate acestuia;
n) drepturile specifice acordate personalului care a participat la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
o) sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale acordate şi personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute în Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Învăţământ” şi în Anexa nr. III – Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate” la Legea-cadru nr. 284/2010,
cu modificările şi completările ulterioare;
p) alte venituri care, potrivit legislaţiei în vigoare la data plăţii, nu reprezintă drepturi de natură salarială sau asimilate salariilor.
Art. 28. – (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevăzute la art. 3 lit. a)-c). La media obţinută se adaugă un spor de până la 15% în condiţiile stabilite prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 38, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
(2) Pentru militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 19, 26 şi 39, baza de calcul utilizată pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data
trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
(3) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de pensii ca urmare a majorării soldei de funcţie/salariului de funcţie şi soldei de grad/salariului gradului profesional, deţinute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu.
(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru perioadele în care personalul s-a aflat în misiune temporară sau permanentă în străinătate este cea prevăzută la alin. (1) sau (2)
corespunzătoare funcţiei militare/de poliţie/de penitenciare pe care este încadrat în ţară sau, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate anteriori plecării în misiune, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
(4) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, precum şi pentru personalul suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, care îndeplineşte, în această perioadă, condiţiile de trecere în rezervă/încetare a raporturilor de serviciu cu drept la pensie, este cea prevăzută la alin. (1) şi (2).
(5) Pentru personalul care a fost detaşat în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, la determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin.(1), se utilizează salariile lunare corespunzătoare funcţiei exercitate, la care se adaugă drepturile de soldă/salariu plătite de instituţiile din care aceştia au fost detaşaţi.
(5) În situaţia în care baza de calcul stabilită potrivit alin. (3) este mai mică decât cea stabilită potrivit alin. (1), personalul aflat în misiune permanentă în străinătate poate opta pentru situaţia cea mai avantajoasă.
(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de stat conform alin. (1), pentru perioadele în care personalul a exercitat o funcţie de demnitate publică se utilizează media drepturilor salariale lunare corespunzătoare funcţiei exercitate. În cazul personalului suspendat ca urmare a exercitării unei funcţii de demnitate publică, se poate utiliza, la alegere, media soldelor/salariilor lunare brute
realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anteriori datei suspendării.
(6) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media tuturor veniturilor brute realizate în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate anteriori plecării în misiune.
(7) Pentru soţul/soţia, militar, poliţist sau funcţionar public cu statut special, aflat/aflată în concediu fără plată pentru a-şi urma soţia/soţul trimisă/trimis în misiune permanentă în străinătate, în ultimii 5 ani
anteriori îndeplinirii vârstei standard de pensionare, se utilizează ca bază de calcul media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii 5 ani de activitate
anterior intrării în concediu fără plată, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie.
(7)Pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special detaşaţi în afara instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pensia militară de stat se stabileşte potrivit prevederilor art. 29. 
(8) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei de urmaș, în cazul în care decesul susţinătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea unei pensii este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de bază de către susținător în 6 luni
consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de
militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea beneficiarilor pensiei de urmaș.
(8)La stabilirea venitului brut nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În situaţia în care titularul/susţinătorul nu a realizat venituri cel puţin 6 luni consecutive, baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei o reprezintă media soldelor/salariilor lunare brute realizate la funcția de
bază de către titular/susţinător în lunile de activitate în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special, actualizată la data deschiderii drepturilor de pensie.
(10) Alegerea perioadei care se ia în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei militare de stat se poate face o singură dată.
(11) La determinarea soldelor/salariilor lunare brute nu se au în vedere dispoziţiile Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.”
5. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum
de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
Art. 29. – (1) Cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puţin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.
b) pentru fiecare an care depăşeşte vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28, fără a se putea depăşi venitul brut utilizat la calculul pensiei la data deschiderii dreptului la pensie.
(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special în condițiile legii cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din această vechime.
(2) De pensie de serviciu beneficiază şi militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special cu o vechime cumulată de până la 25 ani, cuantumul pensiei fiind diminuat cu 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28 pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală.
(3) Cuantumul pensiilor militare de stat stabilite în baza prevederilor art. 19 şi 26 se determină proporţional cu numărul anilor de vechime în serviciu, la care se adaugă sporurile prevăzute la art. 24, în raport cu
vechimea prevăzută la alin. (2).”
6. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 30 – Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi, nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”
Art. 30. – (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii, respectiv în grupa I şi/sau a II-a de muncă, prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), se acordă militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii.
7. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.”
Art. 31. – (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art.1, nu va diminua soldele/salariile nete realizate lunar.
8. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale.”
9. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la
art. 32 lit. a), şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională, cu excepţia celor din învăţământul liceal, care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza activităţii desfăşurate în
aceste instituţii.
Art. 33. – Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la art. 32 lit. a) şi elevii şi studenţii instituţiilor de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională care şi-au pierdut cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, survenite în timpul şi din cauza activităţii în aceste instituţii.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), baza de calcul pentru stabilirea pensiei o reprezintă solda de funcție minimă corespunzătoare primului grad militar/profesional din cadrul corpului pentru care se pregătește.”
10. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 39. – (1) Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește conform prevederilor art. 29 şi art. 30.
(2) Vechimea utilizată pentru calculul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit prevederilor art. 23 – 27.
(3) La suma procentelor cuvenite pentru vechimea cumulată se adaugă, pentru fiecare an potențial, până la realizarea vechimii de 25 de ani prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. b), următoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul III.”
11. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 40. – Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acțiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul și din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operații în afara teritoriului statului român, militarii, polițiștii şi funcționarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.”
(40)Pentru invaliditatea survenită ca urmare a unor acţiuni specifice, din cauza unor accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special beneficiază de o pensie egală cu solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază avută la data respectivă, dacă aceasta este mai avantajoasă decât o altă categorie de pensie la care au dreptul.
12. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente,
catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaș egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28.”
Art. 55. – (1) Urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului român, beneficiază de o pensie de urmaş egală cu solda funcţiei de bază/salariului funcţiei de bază avut la data decesului.
13. La articolul 60, alineatul (2) se abrogă.
(2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.
14. La articolul 64, alineatul (1) se modifică și va avea următorul
cuprins:
„Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.”
Art. 64. – (1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa de pensii sectorială, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
15. Articolul 70 se abrogă.
Art. 70. – Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor caselor de pensii sectoriale.
16. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit legii, dacă acestea din urmă nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.”
(2) În situaţia copilului, beneficiar al unei pensii de urmaş, în condiţiile prevăzute la art. 48 lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.
17. La articolul 88, litera i) se abrogă.
Art. 88. – În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele de pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
i) asigură evidenţa personalului prevăzut la art. 3 lit. a) –c), pentru contribuţiile individuale la bugetul de stat;
18. La articolul 92, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă;”
Art. 92. – Constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni:
a) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite şi speciale de muncă;
19. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 94 - Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şiaplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale instituţiilor din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.”
(94)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 92 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 93 se fac de către organele de control ale caselor de pensii sectoriale. 
20. Articolul 108 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Art. 108 – Pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau
actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”
Art. 108. – Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;39
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.
21. Articolul 109 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 109 – (1) Pensiile militarilor, polițiștilor şi funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor, revizuite în baza Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranță națională, aprobată prin Legea nr.
165/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin
pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și
baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor
și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 109. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare, precum şi pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi şi se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu
depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.
(3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condiţiile prezentei legi, şi în situaţia depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel recalculate se acordă, în termen de cel mult 24 de luni, începând cu luna următoare depunerii documentelor.
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data
intrării în vigoare a prezentei legi.
(4) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (3), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(5) Pensiile prevăzute la alin. (1) pot fi recalculate, în condițiile prezentei legi, și în situația depunerii de documente nevalorificate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, iar drepturile de pensie astfel
recalculate se cuvin începând cu luna următoare depunerii documentelor și se acordă în termen de cel mult 24 de luni de la data înregistrării cererii la casa de pensii sectorială competentă.
(5) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (3) se stabileşte prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).
(6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.
(7) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
22. La articolul 110, alineatele (1), (2), (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, devin pensii militare de stat şi se recalculează potrivit
prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele ale căror drepturi de pensie se recalculează potrivit dispoziţiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei în vederea determinării bazei de calcul prevăzute la art. 28. În situaţia în care nu
depun cerere în acest sens, recalcularea se face, din oficiu, în raport cu baza de calcul aferentă ultimelor 6 luni de activitate desfăşurată în calitate de militar/poliţist/funcţionar public cu statut special.
……………………………………………………………………………………………………..
(4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.
……………………………………………………………………………………………………..
(8) Procedura de recalculare prevăzută la alin. (1) și termenul de emitere a deciziei se stabilesc prin ordinul prevăzut la art. 60 alin. (4).”
23. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 111. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau art. 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos beneficiarului.”
Art. 111. – În situaţia în care se constată diferenţe între cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 şi 110 şi cuantumul pensiilor aflate în plată se păstrează în plată cuantumul avantajos.
24. Articolul 122 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 122. – În termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta, o singură dată, pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau pentru cel prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi
completările ulterioare.”
Art. 122. – În termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele cărora li se deschide dreptul la pensie pot opta pentru modul de calcul al pensiei în baza prezentei legi sau a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
25. După articolul 122 se introduce un nou articol, art. 1221, cu următorul cuprins:
„Art. 1221. – În aplicarea prezentei legi pot fi emise norme aprobate prin ordin comun al ministrului apărării naționale, ministrului afacerilor interne şi directorului Serviciului Român de Informaţii.”
Capitolul III
Măsuri fiscale
Art. 37 – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015 se modifică şi se completează după
cum urmează:
1. La art. 153 alin. (1), lit. m) se modifică și va avea următorul cuprins:
”m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare
stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii, precum și pentru persoanele care nu realizează venituri și se află în arest preventiv în unităţile aparținând Ministerului Afacerilor Interne;”
2. La art. 160, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
” (1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte valoarea, întregită la un leu, a unui punct
de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv.

Comunicate de presă ale MApN

joi, 17 decembrie 2015

Să nu ziceţi că nu v-am spus


Iohannis şi-a luat alt puppy
După ce în perioada de campanie electorală mergea braţ la braţ cu sâsâitul Predoiu, acest looser de profesie, promiţându-i că dacă ajunge preşedinte îl pune prim ministru deşi nici un penelist sau pedist cu măcar un picior de scaun la cap nu îl susţinea, domnul Iohannis l-a lăsat din braţe pe căţeluşul cu părul creţ şi a luat altul, cu mintea pe bigudiuri. Ca să nu plângă totuşi vechiul Bubico, i-a mai postat un os în faţă, numit organizaţia PNL Bucureşti iar acesta dă din coadă aşteptând să ajungă cu lăbuţa la ea dar până şi acesta e prea mare şi prea îndepărtat. Dar ca promisiune e ok.
Noul puppy al lui Iohannis este domnul Buşoi, un slinos care se gudură la cel mai real mod cu putinţă pe lângă orice şef,  numai să fie şi el primit dacă nu la masă, măcar sub masă, printre picioarele mesenilor dar să fie şi el acolo.
antonescu si busoi
Când era Antonescu preşedintele PNL, domnul Buşoi nu lipsea din nici o fotografie de grup, apărea în cadru pe la toate ieşirile în presă ale lui Crin, să vadă lumea în ce ape se scaldă el şi ce relaţii are. Deşi în faţa şefilor zâmbeşte frumos, el ştie şi se simte în plus şi are mereu o mină stingherită,îşi muşcă buzele rugându-se la Dumnezeu să nu întrebe cineva ce caută el acolo, privind constipat de după ochelarii care cică îi dau aer de telectual, dar se vede de pe faţa lui că e totul spoială, că de fapt este un puppy şi nimic altceva.
Iohannis si busoi
De ce se bagă? Uite aşa, ca să lase impresia altora că are relaţii sus puse şi poate face şi desface. Aproape reuşise să facă un ministru la sănătate, pe Iohannis îl păcălise, Cioloş oricum primea în guvern tot ce i se punea pe listă fără să verifice, numai că s-a trezit presa să verifice studiile viitorului ministru şi aşa a ieşit la iveală că Buşoi împinsese în faţă un stagiar. Eu dacă eram în locul lui Iohannis, după o asemenea păţanie îi dădeam un picior lui Buşoi exact unde îl doare mai tare, dar Iohannis nu, el dă dovadă că este altfel decât ar trebui, el este căpos, pe el nu îl schimbă nimic, sau poate, cine ştie, există o legătură secretă şi un motiv ascuns pentru care încă îl plimbă pe lângă el pe puppy Cristi, ca să înţeleagă iapa de la PNL pe cine susţine el ca primar al capitalei. Dacă Buşoi va fi soluţia PNL, vor pierde capitala. Şi totuşi ce îl ţine pe Iohannis legat de Buşoi?
Atenţie, terorişti !
alina si bomba
După ce SRI-ul a arătat românilor cât de eficientă este legea Big Brother şi cum au depistat ei primii terorişti ai României, unul ascultându-i telefonul şi altul citindu-i mesajele pe facebook, adică exact ce au cerut ei cu atâta ardoare, pedalând exact când era nevoie, înainte de stabilirea bugetului pe 2016, România a răsuflat liniştită. De acum nici un terorist nu va mai încerca să ne supere, pentru că uite, organele noastre îi arestează înainte chiar ca ei să ştie că au atentat la ceva. Doamne, mare eşti nenea Zegrean, tu, cel care spuneai nu ştiu de ce legile româneşti. Dar marele câştig al justiţiei româneşti nu stă în legi ci în procurori, care pot aresta şi învinui de orice pe oricine, cu sau fără acoperire legală, fără teama că vor da socoteală cuiva. Pentru o justiţie care a condamnat un om pentru că a comis o infracţiune prin telepatie sau a condamnat pe cineva fără probe, numai ca să dea un exemplu, să învinuiască pe cineva că deţine bombe când de fapt avea petarde, sau pe altcineva că e un potenţial terorist numai pentru că se declară el muslim şi nu îi mai plac maşinile preafericiţilor patriarhi, este o bagatelă. Am trăit să o văd şi pe asta, cineva este reţinut de procurori pentru că se uită la filme cu ISIS. Păi atunci cei care se uită la filme porno pot fi învinuiţi că au făcut sau vor să facă tot ce fac ăia pe acolo, inclusiv violuri nu ? Sau cei care se uită la filme poliţiste pot fi învinuiţi că vor să dea lovituri , să pună la cale jafuri nu ? Români nu vă mai uitaţi la filmele cu Bruce Willis că vă arestează procurorii. Ce nu înţeleg eu însă este de ce nu se leagă domnii procurori de cei care chiar instigă la acte teroriste şi declară public că unica soluţie pentru „curăţirea” unei primării este să pui o bombă acolo. Dacă nici asta nu este instigare la comiterea unui act terorist, nu este dovada „intenţiei” de a detona o bombă atunci ce mai e ? Păi băiatul acela din Craiova trecut la islamism pentru că a făcut diabet privind cum preoţii şi aleşii se dedulcesc la desfrâu este terorist, doamna Alina Gorghiu care declară că numai cu o bombă se poate curăţa primăria capitalei de corupţie ce mai este ? Nu se sesizează nimeni? Mâine cineva va pune o bombă acolo şi va spune că a făcut asta pentru că aşa i-a spus „o voce” la televizor şi vocea e încă în libertate.
Apărarea fără apărător
Din nou militarii s-au procopsit cu un ministru de paie. După Oprea Girofar şi cârpaciul Duşa, cel mai şters ministru pe care l-au avut vreodată militarii, a venit rândul lui Motoc, un specialist în orice deci în nimic. Nici nu a venit bine şi a dat dovada bunelor intenţii. Dovedind că între el şi armată este un zid cât Marele Zid Chinezesc, domnul Motoc a lăsat să conducă ministerul aceiaşi oameni care îl conduceau şi pe vremea lui Duşa cu aceleaşi principii şi aceleaşi idei. Probabil va fi şi el ministru doar cu numele, pozele şi afacerile, lăsând grija militarilor în seama lui Zisu, Manciu, Frăţilă, Sava şi alţii ca ei, care au avut grijă să ducă la „bun sfârşit”legea lui Oprea, tăind ceea ce dăduseră în vară. Interesant este modul în care ministrul justifică ciuntirea legii şi a drepturilor acordate militarilor, numai că de data asta modificările propuse lovesc mai mult în cei care vor ieşi la pensie decât în cei deja ieşiţi. Iată ce spune purtătorul de cuvânt al guvernului: „Aici este stabilirea cu exactitate a nivelurilor de venituri care se includ în baza de calcul, asta este ce era în discuție, legea nu era în vigoare, deci majorările nu erau în vigoare”. Deci legea, chiar promulgată şi publicată în monitorul oficial nu are nici o valoare pentru cei din minister şi guvern, prevederile legii pot fi schimbate în totalitate până la 1 Ianuarie 2016.
Bineînţeles acesta este şi scopul pentru care legea nu a intrat în vigoare odată cu publicarea în MO, acum poate înţeleg şi ghioceii din armată că au fost înşelaţi încă de la promulgarea legii şi puşi în stand – by cu bună ştiinţă, tocmai pentru a se putea face modificări la lege.
Motoc
Normal o astfel de măgărie ar trebui să declanşeze proteste masive nu atât pentru drepturile luate cât pentru modul în care sunt batjocoriţi militarii din nou. Domnul Motoc însă stă liniştit pentru că ştie că activii nu vor mişca în front, ghiocei au fost ghiocei vor rămâne, iar pe cei din rezervă care vor face scandal oricum nu îi va băga nimeni în seamă. Ca să arate cât a fost el de prevăzător, domnul Motoc, ca şi domnul Oprea astă primăvară, anunţă că a discutat cu sindicatele cu asociaţiile militarilor ( şi pot paria că sunt aceleaşi) tot pe ascuns, pentru că pe pagina MApN nu se vede nici un îndemn la întâlnire şi discuţii. Deci iarăşi au bătut palma cu ANCMRR şi SCMD respectiv conducătorii celor două structuri. Din nou Dogaru va face pe supăratul, va chema rezerviştii în jurul lui, va mai găsi iarăşi suficienţi fraieri care să îi plătească cotizaţia şi avocaţii pentru nişte procese pe care ştie dinainte că le va pierde, pentru că judecătorii deja ştiu cum trebuie să judece, vor spune toţi ca unul că legea nu a fost operaţională, deci nu s-a luat nimic pentru că nu se putea lua ceva ce nu s-a dat practic. Punct. Dar vor fi destui care vor crede în manevrele lui Dogaru şi vor ridica praful de pe tobă. Soluţia nu este Dogaru, orice ar spune sau pretinde el că face şi nici ANCMRR.
O vizită cu cântec
iohannis si cameron
Recent, foarte recent ne-a vizitat premierul britanic. De mult nu am mai văzut românii aşa de fericiţi că uite ne-a băgat şi pe noi în seamă cineva. De ce a venit, ce l-a mânat tocmai pe meleagurile prinţului Charles? Dacă citim comunicatele oficiale şi declaraţiile de presă, aflăm că Marea Britanie nu mai poate de grija drepturilor românilor, că sunt foarte supăraţi de faptul că trebuie să taie din alocaţiile oferite refugiaţilor români din Anglia, că ne apreciază foarte mult pentru că suntem prietenoşi şi ne respectăm angajamentele, că admiră lupta noastră cu corupţia. Bineînţeles că toate astea nu se puteau transmite decât face to face,  nu prin facebook. Eu tot mă întreb de ceva timp încoace de ce vorbesc atât aliaţii noştri despre sprijinul pe care România îl dă Alianţei Nord-Atlantice, când toată lumea ştie şi mai ales nu se îngrijorează, că noi nu avem aviaţie, nu mai avem tancuri, nu avem o flotă maritimă reală, doar câteva epave sau sicrie plutitoare, nu avem o industrie de război, practic nu avem nimic cu care să putem sprijini un eventual război indiferent unde ar putea fi dus. Tot ce poate oferi România în caz de război, este pământul şi carnea de tun, asta este mai clar decât cerul albastru de vară. Păi dacă decât asta putem oferi şi toţi aliaţii noştri vorbesc despre respectarea angajamentelor şi sprijinul pe care îl poate oferi România, eu mă întreb oare ce au promis conducătorii noştri dragi încât simt nevoia aliaţii să tot vină din când în când şi să verifice dacă toate promisiunile sunt la locul lor? Ceva e putred aici iar românul este ultimul care va afla.
Să nu ziceţi că nu v-am spus.
http://www.ziare.com/klaus-johannis/pnl/iohannis-s-a-afisat-alaturi-de-cristian-busoi-cel-mai-vehiculat-a-fi-candidatul-pnl-la-primaria-capitalei-1397866
http://www.dcnews.ro/alina-gorghiu-afirma-ie-halucinanta-trebuie-pusa-o-bomba-la-primaria-capitalei_491754.html
http://www.agerpres.ro/politica/2015/12/09/motoc-despre-modificarile-la-pensiile-militarilor-legea-nu-era-functionala-a-fost-nevoie-de-o-formula-justa-aplica
Să nu ziceţi că nu v-am spus

marți, 15 decembrie 2015

Stâna fără Apărare


lup la stana
Un ciobăesc mioritic fugit de la Palatul Becali ajunge la Palatul Cotroceni unde se întâlneşte cu un câine lup  din paza prezidenţială.
-Unde fugi, îl intreabă cotroceanul?
- Cum nu ai auzit, răspunde mioriticul,  a fost modificată Legea 407/2006, nu mai avem voie decât unul de stână la câmpie. Hai, nu mai sta că te saltă hingherii.
- Nu plec nicăieri, răspunde cotroceanul, legea este pentru ciobăneştii mioritici, eu sunt ciobanesc german, ma doare sub  coadă.
O lege recentă scoasă din fabrica de legi tâmpite a parlamentarilor noştri, a fost promulgată de Iohannis das Wandersmann sau Johny Walker în limba lui Shakespeare. Uitând că s-a căsătorit cu fata unor oieri saşi bogaţi care l-au recompensat cu o dotă substanţială la nuntă, domnul Iohannis a aprobat prea repede o lege care ar fi trebuit măcar să-i trezească amintiri din copilărie.
Acum una din două, ori Iohannis face ca ţiganul care cum ajunge împărat, cum îşi omoară tatăl ca să nu mai fie dator nimănui şi să i se piardă urma, ori efectiv nu îl mai interesează ce se petrece pe lângă el de când are guvernul lui. Unii ar spune că nici nu l-a interesat vreodată, dar măcar pentru milionul ăla de like-uri ar trebui să se mai prefacă un pic.
Dovedind că ciobani au fost ciobani sunt încă, parlamentarii noştri au declanşat un război fratricid împotriva tagmei ciobanilor autohtoni, cei care chiar produc ceva nu doar mătreaţă şi legi tembele ca ei. Astfel, au considerat că în afară de pensiile lor, ar mai fi de interes vital pentru soarta României numărul câinilor la stână. Nu ştiu cât au stat ei de au calculat şi în ce bază au decis că la şes un câine e suficient pentru o stână(indiferent de numărul de oi), probabil s-au ghidat după zicala ”ajunge un par la un car de oale”, cert este că au decis că ciobanii au prea mulţi câini iar stânele sunt prea protejate.
Acum, dacă analizez mai adânc, trebuie să admit că decizia lor are un sens. Păi dacă Armata României, care este pentru ei tot un fel de stână fără cioban, în care generalii stau ca mieluşeii, conducerea politică se poartă ca măgarii, iar militarii duc viaţă de câine, are ca dotare nici măcar un F16 de brigadă, cum poate avea stâna mai mult de un câine? Ar fi risipă, ţara este săracă, nu îşi permite aşa ceva, nu am mai primi bani de la FMI dacă s-ar auzi că noi ţinem câte 3-4 câini la 3-4 sute de oi, Doamne ce exces.
Explicaţia, sau motivarea legii pună însă capac. Cică s-ar fi plâns vânătorii că nu mai pot vâna iepuri, căprioare şi mistreţi din cauza câinilor ciobăneşti. Domnule, ştiam că România este plină de peşteri, care mai de care mai frumoasă şi mai unică, dar nu auzisem că există şi Peştera Logicii Parlamentare, care este – cel puţin aşa se pare – cea mai adâncă, cea mai întunecoasă şi cea mai întortocheată, pe lângă ea Labirintul Minotaurului este un fel de puzzle pentru sugari. Nu cu mult timp înainte, aceiaşi vânători, care de fapt cred că sunt vânătorii din Parlamentul României, că cei adevăraţi par oameni serioşi cu scaun la cap, şi-au votat o altă lege care le dă dreptul să ţină în casă câte 1000 de cartuşe pentru fiecare armă, nu doar 500, pe motiv că sportivii de performanţă, cei care participă la competiţii de tir, au 1000 de cartuşe pentru fiecare antrenament iar ei nu. Deci când e vorba de drepturile lor, aceşti vânători de imunităţi, bani, şpăgi şi plăceri -vezi cazul Oltean-Crinuţa- se aliniază la standardele maxime, dar când e vorba să dea românilor ceva, se aliniază la cotele minime.
Drept urmare, aşa se aliniază şi noul guvern de tehnocraţi în care purcica (a se citi puşculiţa), care ţine banii,  cere românilor să tacă din gură, să nu mai ceară creşterea salariului minim pe economie, că în India şi Brazilia oamenii muncesc pe 2 lei.
pusculita
Dar parlamentarii şi miniştrii pe cât muncesc în Brazilia doamnă? Să nu trec prea uşor peste idila Oltean-Dumitrean multă lume se întreabă ce o fi găsit fosta Miss Buzău la Oltean, că multe femei nu l-ar primi nici în oraşul lor, dar în pat. Explicaţia e simplă, de vină este E.D. Baker autorul povestirii „Prinţesa şi Broscoiul”, pe care probabil prinţesa Crinuţa a văzut-o la desene animate şi a crezut sărăcuţa că dacă îl pupă pe broscoi acesta se va transforma într-un Dan Şova frumos, fără bube în cap.
printesa si broscoiul
Păi cine mai crede în poveşti în România în afară de pensionari militari care tot aşteaptă legea pensiilor militare? Că uite, săracii Iliescu şi Dogaru îl pupă pe BroscOPREA, e adevărat în fund nu pe botic, de nu mai are omul nici izmene pe el şi degeaba, militarii tot cu chiloţii rupţi în fund au rămas de le-o trag la fundul gol toate guvernele lumii.
maimuta pupat in fund
Să revenim la ciobani. Deci parlamentarii au votat această lege considerând că din cauza câinilor, ei nu mai pot vâna iepuri. Acum îmi explic de ce a fost decimată şi aviaţia de vânătoare.
f16 si rata
Păi din cauza avioanelor de vânătoare, vânătorii nu mai puteau vâna raţe sălbatice erau prea multe avioane care fie vânau raţe, fie le speriau. Şi uite aşa, fără o lege specială, doar prin măsuri de zi cu zi şi micşorarea bugetului armatei, s-a renunţat la aviaţia militară. Dar cu câinii a fost mai complicat pentru că ăştia nu prea ţin cont rugăminţi şi insinuări subtile, aşa că a fost nevoie de o lege care să le ia gâtul.
Nu ştiu cum va rămâne până la urmă, ciobanii, adevăraţii ciobani ca profesie, nu cei care sunt ciobani prin comportament, se pare că vor face scandal, sunt sigur că se vor mobiliza şi dacă mai e cineva prin familia Primei Ciobăniţe care mai are oi, sunt convins că se va interveni la nivel cotrocean şi se va schimba legea.
GhitaCiobanul-620x400
Oricum,  sunt convins că ciobanii, sau poate oile, se vor organiza, îşi vor găsi un reprezentant de forţă, poate pe Ghiţă, poate pe Jiji, dar se vor organiza şi vor protesta, nu ca militarii pe care îi calcă cine vrea în picioare şi face preş din ei iar ei aplaudă şi spun „servesc patria”. Argumentul ciobanilor ar fi că dacă stâna rămâne fără câini cine o mai apără de lupi? Nu ştiu dacă vor reuşi să sensibilizeze pe cineva cu acest argument.
Păi de 26 de ani STÂNA NAŢIONALĂ a rămas tot fără pază, şi urlă lupii pe lângă ea de plâng şi copii în burta mamei, nu mai vor să se nască de frică, dar  cui îi pasă?
danger-wolf
Nu cred că va ţine chestia cu lupii, că doar acum suntem păziţi de lupi, nu de mioritici, dar o să aibă mare succes şantajul, şpaga şi ameninţările. Când ai cu ce şantaja totul se rezolvă iar oierii au cu ce, ei măcar sunt dotaţi cu bâte ca să ameninţe cu ele, dar pensionarii militari cu ce să ameninţe, că dacă ridică pretenţii li se iau şi biletele de tren. Ciobanii vor reuşi să schimbe legea, militarii nu.
Stâna fără Apărare

sâmbătă, 12 decembrie 2015

Sună goarna

gornist
“Sună goarna prin toată armata
Strig-o mare de muţi “nesimţiţi”
Este una şi-aceeaşi şicană,
Militarii sunt iar păcăliţi!”
Nici nu mă mai mir, nici nu mă mai revolt, nu pentru că nu mai pot, nu pentru că nu mai vreau ci pentru că ne merităm soarta.
Nici nu a început  să se aplice legea pensiilor militare, votată încă din Iulie 2015, că uite că au şi început să apară modificări şi, bineînţeles, nu spre avantajul pensionarilor, că doar nu sunt aleşi ai neamului.

Avertizări
Când a fost votată legea, aşa cum a fost votată,  deşi unii s-au grăbit să se bucure şi să pupe mâini, alţii să îşi trâmbiţeze victoria, eu, veşnicul nemulţumit, le spuneam chiar cu riscul de a-mi face duşmani foştii colegi de luptă, că :
1. Legea nu este corectă, chiar dacă aduce unele îmbunătăţiri faţă de cea dinainte;
2. Legea nu este definitivă, putând fi modificată până la aplicare;
3. Legea ar trebui aplicată imediat, nu amânată până când se schimbă banii;
4. Încă nu ştim ce va aduce metodologia de aplicare sau Ordinul comun al ministerelor implicate;
5. Legea nu a fost făcută nici din dragoste pentru noi nici din respect, ea a fost făcută forţat, aşa că războiul nu s-a terminat;
6. Nici un partid politic nu iubeşte pensionarii, cu atât mai puţin pe cei militari, ele au grijă doar de pensiile lor şi de cei care pot reprezenta un pericol pentru ei, pensionarii neintrând în aceste categorii;
7. Există totuşi diferenţe între militari şi poliţiştii numiţi funcţionari publici, între drepturile şi condiţiile de muncă ale unor şi altora, între statutul unor şi altora ca şi între privaţiunile unora şi altora, care pot crea discuţii între ei şi pot crea diferenţe care pot fi insurmontabile. Spuneam chiar că înainte de a se vota legea ar trebui să se clarifice aceste aspecte, pentru a vedea dacă pensiile militare se pot aplica “ civililor” din MI.Spunând asta doream doar ca aceste probleme să fie clarificate, eventual armonizate pentru a nu crea motive de învrăjbire sau nemulţumiri. Interesant este că personalul civil din armată nu primeşte pensii militare, dar civilii din MI da ;
8. În realizarea intenţiilor lor de a-şi bate joc de români deci şi de armată, politicienii vor uza întotdeauna de principiul dezbinării acestora, pentru că nimic nu prinde mai bine la români decât “grija faţă de capra vecinului”.
Urmări
Nu am fost crezut, unii au refuzat să mă mai contacteze, pentru că în viziunea lor nu aveam dreptate, legea era OK şi puteam fi mulţumiţi.
Am mai spus eu ceva, nu numai atunci, ci de ani de zile, şi anume că asociaţiile militarilor activi sau în rezervă (aici intrând şi SCMD care tot o formă de asociere este) sunt conduse în proporţie de 90% de persoane care urmăresc doar interese personale şi nimic altceva, făcând tot ce pot pentru a minţi şi a păstra motive de nemulţumire faţă de respectarea drepturilor celor pe care îi păstoreau, pentru că fără nemulţumiri sau oarece câştiguri, gen bilete de tratament, grade, etc,  nu există nici cotizanţi. Românii au marele defect de a apela la asociaţii doar când au nevoie de ceva, când le e bine nu au nevoie de nimeni.
Modificări
După câteva zile de discuţii sterile pe unele posturi de televiziune, legate de intenţia de a se modifica Legea Pensiilor Militare, iată că media anunţă că deja obiectivul a fost atins, au fost modificate (se pare doar)două articole din L-233,  care vor fi “promovate” prin OUG. Nu mai interesează pe nimeni că o lege organică nu poate fi modificată prin OUG, nu e prima oară când se întâmplă, aşa că nu mai contează. Indiferent cum se va proceda,  important este scopul nu mijloacele. Astfel, a fost modificat art 16 b , care prevedea că au dreptul la pensie de serviciu cei care “au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu”, modificându-se vechimea la 35 de ani şi art 29, 1. a, care prevedea că “Cuantumul pensiei de serviciu se determină procent de 80% din baza de calcul prevăzută la art. 28,” forma modificată fiind de 60%. Nu ştiu dacă doar acestea sunt modificările, îmi e teamă că vor fi mai multe, dar deocamdată atât a transpirat. Există totuşi posibilitatea ca acest proiect să nu se voteze în parlament, dar după ce şi-au votat pe ascuns mărirea pensiilor lor, parlamentarii vor constata că nu sunt bani la buget pentru a se aplica Legea 233 aşa cum a fost votată în vară şi e nevoie să se facă sacrificii.
Intoxicări
Bineînţeles că mergând pe principiul dezbinării, a şi apărut pe internet varianta că vinovaţi de aceste modificări ar fi militarii, care nu văd cu ochi buni faptul că -vezi Doamne- poliţiştii ar avea pensii mai mari dacă se aplică prevederile art 28(1) pentru că ei au venituri mai mari, ei sunt plătiţi pentru 8 ore de muncă şi suplimentar pentru orele în plus în vreme ce militarii lucrează non-stop pe aceiaşi bani. Este adevărat se crează o astfel de discrepanţă, dar militarii nu au protestat şi nu au cerut modificarea articolului. Aceasta este o manevră de învrăjbire, o gulgută menită să ducă la modificarea legii în unele aspecte care nu sunt plăcute stăpânirii. Aceste “pretenţii” sunt introduse -e adevărat- de persoane din interiorul MApN, dar nu de militari de rând ci din cei cârpiţi, intraţi pe filiera indirectă, care sunt dirijaţi de acelaşi personaj care face jocurile în armată de 7 ani. S-a recurs la această stratagemă pentru că :
1. Militarii nu au sindicat, deci nu pot protesta;
2. Militarii sunt în general mai puţin vocali, au mai puţine posibilităţi să se exprime, au un jurământ militar care poate fi interpretat cum vor şefii;
3. Marea masă de pupincurişti UNPR se află în armată, deci acolo se face politica, nu în MI care poate oricând să dea cu cascheta de pământ.
4. Asociaţiile militarilor sunt aproape toate conduse, aşa cum am mai spus, de oportunişti care îşi urmăresc propriul interes, iar rezerviştii – o spun cu toată tristeţea, m-am convins în 10 ani de pensie – sunt o masă de manevră şi prostire ideală. Prezenţa lui Dogaru încă în fruntea SCMD este cea mai bună dovadă.
5. ASOCIAŢIILE MILITARILOR NU AU FOST ŞI NU VOR FI NICIODATĂ TOATE UNITE ÎNTR-O UNIUNE A ASOCIAŢIILOR, PENTRU CĂ TOŢI MICII ŞEFI VOR SĂ FIE EI MARELE ŞEF.
O altă gulgută care va fi răspândită va fi aceea că aceste amendări deja anunţate în media, de modificare a articolelor 16 şi 29 ale legii, sunt iniţiate şi propuse de guvernul tehnocrat. Urmăriţi ce programe tv fac tam- tam şi vă veţi da seama cine şi ce urmăreşte. Adevărul este că aceste modificări sunt pritocite de mult, cam de când s-a promulgat legea, din cauza asta nici nu s-a aplicat de la apariţia în MO şi s-a dat ca intrare în vigoare anul 2016, se aştepta momentul propice pentru modificare. Momentul a venit, guvernul Ponta a căzut, Oprea a putut să dea liber modificărilor, prin oamenii lui din MApN, Frăţilă, Otilia Sava, Zisu şi mulţi alţii asemenea. De fapt, primele semne şi informaţii privind propusele modificări apăruseră înainte de instalarea actualului guvern. Guvernul Cioloş a fost instalat pe data de 17 Noiembrie. Eu am scris prima oară despre aceste modificări ca intenţie pe data de 21 Noiembrie, după ce pe data de 20 apăruse un apel al SNPPC vizavi de această intenţie. Dar informaţii despre această intenţie primisem cam cu 10 zile înainte deci cu mult înainte de instalarea guvernului. CONCLUZIA ESTE CĂ ACESTE MODIFICĂRI NU APARŢIN GUVERNULUI CIOLOŞ (pe care în paranteză fie spus, nu îl ador şi nu îi iau apărarea, dar trebuie respectat adevărul), CI CELOR CARE ŞI-AU BĂTUT JOC DE PENSIONARII MILITARI ŞI CÂND AU FĂCUT LEGEA 263, ŞI LEGEA 241 ŞI LEGEA 233. Spuneţi dumneavoastră un partid care a fost la guvernare la emiterea celor 3 legi şi veţi avea răspunsul.

Reveniri
Acuma unii “revoluţionari” şi “protestatari” de profesie scot din nou capul şi contestă legi pe care le-au susţinut la îndemnul celor care le propuneau şi vor iarăşi cotizaţii, apar la tv şi urlă la lună, iar pensionarii militari sunt din nou gata să pună botul şi să le facă pe plac, uitând că de fapt de 6 ani aceştia nu fac altceva decât gălăgie şi jocuri politice sau ale serviciilor secrete.
Dogaru SRI
Din aceste motive spun eu că ne merităm soarta şi nu merită să mă mai consum. Nu voi mai protesta alături de colegii mei atâta vreme cât nu se vor delimita de manipulatori, nu vor înţelege că numai uniţi toţi, indiferent de armă, vârstă, promoţie, specialitate, sau asociaţie aparţinătoare putem face ceva, până nu vom găsi o formă de organizare comună, până nu vom avea în frunte un lider incontestabil şi până nu ne vom impune ca o masă de forţă, nu de manevră. Îmi amintesc că în 2012 cineva ne-a numit minerii guvernului Ponta. Umilitor pentru nişte oameni care se pretind undeva la baza de sus a societăţii, dar, totuşi, modul în care s-au manifestat unii ca şi modul în care masa de manevră a şarjat, a dat dreptul celor care au vorbit aşa să pună astfel problema. Unii dintre noi nu s-au ridicat niciodată mai sus de liftul care schimbă şuturile în mină. Este pe de altă parte pur şi simplu umilitor pentru o ţară să vadă atâtea cadre militare, chiar şi în rezervă,  incapabile să se organizeze şi să stabilească un plan de acţiune comun.
 În ceea ce priveşte însă reacţia activilor, aceasta s-a văzut, de la opincă până la Vlădică, astă vară, când un primar din Covasna a interzis arborarea steagului de către militari pe clădirea primăriei sale.
Ne merităm soarta şi dispreţul civililor.
Să sune goarna, să vedem câţi vor iesi la apel, dar mai ales cine îi va conduce.

http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/11/21/despre-pensionari-la-rece-10174
http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/07/22/legea-pensiilor-militare-ultimul-pas-9424
http://www.in-cuiul-catarii.info/2015/11/21/despre-pensionari-la-rece-10174

Sună goarna

joi, 10 decembrie 2015

Minciunile lui Iohannis

 
3-problemele-cetatii-guvernul-romaniei1
Motto: Negocierea este o formă de şantaj în care dacă aceasta eşuează, fiecare susţine că nu a cedat şantajului,  iar dacă se cade la înţelegere, ambii şantajişti declară că bunul simţ a învins.

Previziuni sau aranjamente?
Nici nu căzuse bine guvernul Ponta, că deja începuseră criticile la adresa noului guvern, nu numai ca structură sau compunere ci şi luaţi ca persoane, individual. Culmea culmilor, oficial nu se ştia cine va fi numit prim ministru, dar deja se discuta despre componenţa guvernului iar numele viitorului premier era deja vehiculat se discutau deja persoanele care vor ocupa ministerele. De fapt nu era culmea, era normal într-o ţară ca România.
În orice ţară civilizată „ghicitul” unui prim ministru înainte chiar ca guvernul celălalt să cadă în condiţiile în care nici cel care îl propunea-conform propriei declaraţii- nu îl ştia, duce cu gândul la puteri paranormale. La noi însă aceste declaraţii fac parte din minciunile sau aranjamentele cotidiene.
Minciuni pas cu pas
Când domnul preşedinte a cerut românilor să îl voteze pe el preşedinte iar Ponta să rămână premier pentru că aşa este corect, ca un partid sau o persoană să nu deţină toată puterea, bineînţeles că a minţit. Mă aştept ca după ce nu va mai fi preşedinte, cineva să îl acţioneze în instanţă pentru că a minţit ca Băsescu când a spus că demisionează, chiar dacă efectul va fi zero.
Când acelaşi preşedinte a spus că vrea schimbarea clasei politice şi înlăturarea corupţilor, la cererea „străzii”, a minţit numai pe jumătate în sensul că da, dorea schimbarea clasei politice dar dorea schimbarea majorităţii cu o majoritate „a lui” şi înlăturarea corupţilor din PSD cu cei din APROPIEREA LUI, NICI MĂCAR DIN PARTIDUL LUI, PENTRU CĂ EL NU ARE PARTID, ABIA ACUM ÎŞI CONSTRUIEŞTE UNUL, DIN OAMENII APROPIAŢI LUI.
Când domnul preşedinte a confiscat revolta cetăţenilor şi drama de la Colectiv ieşind pe post şi îndemnându-i să se revolte împotriva instituţiilor statului şi a „corupţiei care ucide” iarăşi a minţit, el dorea de fapt ca aceştia să se revolte împotriva unui guvern, pentru a-şi putea instala el „guvernul lui”.
Când domnul Iohannis a promis că va ţine cont de opinia cetăţenilor şi se va consulta cu ei, iarăşi a minţit, el a chemat „la palat” doar acei oameni care îi cântau în strună, reprezentaţi ai unor organizaţii care „întâmplător” erau „sponsorizate” de anumite structuri şi interese străine de interesele ţării, arătând astfel cine îl dirijează şi pe cine slujeşte.
Când domnul preşedinte a spus că va numi un premier şi un guvern tehnocrat „deci independent” după propria exprimare, bineînţeles că a minţit pentru că deja minciuna a devenit o obişnuinţă, la fel ca vizitele peste hotare şi cheltuirea banilor din bugetul statului pe plimbări şi prezentări de modă ale „primei stiliste a ţării”.
Tehnocraţie sau dictatură?
Cât de „independenţi” sunt miniştrii din actualul guvern au spus destui, nu mai e nevoie să exemplific. Chiar şi dacă luăm şi analizăm sintagma „Guvernul meu” şi tot ajungem la o concluzie cutremurătoare. Până acum am avut guvernul PSD, înaintea lui am avut guvernul USL, ceva mai înainte guvernul PDL, înaintea lui guvernul alianţei DA, deci guverne conduse de partide sau alianţe, deci de mai mulţi oameni, guverne care se subordonau unor interese comune ale unei majorităţi consfinţite prin alegeri. De data asta avem un guvern al unei singure persoane, stabilit de o persoană care deşi pretinde că vorbeşte în numele cetăţenilor, face doar ce vrea ea şi cum vrea ea, cu alte cuvinte, oricum am lua-o, ne aflăm în faţa unei dictaturi, a unui dictator care vorbeşte de fapt în numele lui, consideră că şi-a câştigat ţara lui şi acuma iată are şi guvernul lui. Dacă asta înseamnă progres şi democraţie, eu sunt popă.
Când l-a propus pe domnul Cioloş ca premier spunând românilor că acesta nu face parte din nici un partid, domnul preşedinte a minţit pentru că a văzut că ţine şi oricum nu îl mai interesează dacă e crezut sau nu, el şi-a văzut visul cu ochii lui, are ţara lui, guvernul lui, păpuşile lui, procurorii lui, serviciile lui, deja se crede mai tare ca Sabia lui Zorro, dar când va cădea, va cădea singur şi va plăti pentru toate fumurile şi visele LUI, pentru că va descoperi abia atunci că nu are nimic, nu are pe nimeni lângă el, a fost folosit aşa cum şi el foloseşte acum.
Ce avem noi aici ?
Hai să vedem ce a promis şi ce avem.
1. A promis un premier neafiliat politic, independent de orice influenţe. Avem de fapt un premier care este dator vândut celor care l-au promovat, celor care l-au folosit şi s-au folosit de el pentru întemniţarea unor duşmani politici. Băsescu nu este străin de „evoluţia” fostului lucrător de la Ministerul Agriculturii aşa cum nu sunt străine nici serviciile şi nici unele ambasade, chiar dacă au negat ceea ce timp de 6 luni menţinuseră pe pagina oficială, declaraţia că acesta ar fi avut dublă cetăţenie. Chiar dacă declaraţia a fost retrasă de pe site-ul Ambasadei Franceze şi s-a dat o dezminţire, cine are timp să creadă, când guvernul francez îşi minte propriul popor vizavi de atentatele care au avut loc în Franţa? Un guvern care îşi minte proprii concetăţeni vizavi de decesul unora dintre ei, nu are nici o mustrare de conştiinţă în a-i minţi pe cei ai altei ţări. Să presupunem că Ambasada Franceză a greşit când a afirmat că Cioloş are dublă cetăţenie.
23c1c-ciolos-francez-humanite
Dar atunci ce a vrut să spună Ziarul L’Humanite când a afirmat că Franţa are cu Cioloş al doilea comisar european la agricultură, DAR MAI ALES DE CE A PARTICIPAT DOMNUL CIOLOŞ LA O ACTIVITATE ÎN LOCUL ŞI ÎN NUMELE PREŞEDINTELUI FRANŢEI, SE TERMINASERĂ FRANCEZII ŞI A DECIS SĂ ÎL REPREZINTE UN ROMÂN? Prea multe „greşeli şi coincidenţe”. Şi pentru că nu era suficient, iată că nici aşa zisa independenţă politică a domnului Cioloş nu este chiar aşa de reală, deoarece aşa cum scrie în Wikipedia, varianta în engleză, domnul Cioloş este afiliat Partidului popular European. În schimb pe pagina în limba română acest aspect a fost scos şi apare scris că nu face parte din nici un partid politic, fiind independent din punct de vedere politic. Că nu este cu adevărat independent şi că c-a comis o altă încercare de acoperire a adevărului, ne spune şi DEX care la sintagma „a se aflila” ne spune că aceasta înseamnă: „AFILIÁ, afiliez, vb. I. Refl. (Despre organizații, instituții etc.; rar, despre persoane izolate) A se alătura altei organizații, instituții etc. cu același caracter, primindu-i directivele și subordonându-i-se. [Pr.: -li-a] – Fr. affilier.” Până şi termenul de origine este francez. Aici e nevoie de o precizare şi anume aceea că definiţia se referă în mod deosebit la organizaţii, pentru că acestea de regulă se afiliază una la alta , este mai rar întâlnit ca o persoană să se afilieze la o organizaţie dar termenul are acelaşi înţeles. Deci cu alte cuvinte, INDEPENDENTUL CIOLOŞ PRIMEŞTE DIRECTIVELE ŞI SE SUBORDONEAZĂ PARTIDULUI POPULAR EUROPEAN. Ce spun despre asta domnii Iohannis şi Cioloş?
2. Ni s-a promis un guvern care să nu fie legat de nici un partid,de nici o structură sau om politic, să nu fie nici constrâns şi nici dependent  de  cineva din afară, dar chiar de la numirea sa, domnul Cioloş a luat legătura cu şefii de partide, deşi nu avea nevoie. El trebuia să îşi stabilească colegii şi să îi treacă în discuţia Parlamentului fără nici un fel de consultări. Aşa zisele consultări au fost de fapt negocieri în cel mai politic spirit cu putinţă, în care partidele au cerut ca anumiţi oameni să facă parte din guvern sau anumite cereri să le fie îndeplinite pentru a îşi da votul de investitură în Parlament. Astfel, apariţia sau prezenţa în guvern unor oameni care se declară independenţi dar sunt datori vânduţi unor partide, politicieni structuri române sau europene, sponsori, ONG-uri sau servicii secrete, ne spune că avem un amalgam de miniştri care face fiecare ce i-a spus cel care l-a promovat şi susţinut acolo unde e acum. Că e aşa şi nu cum a afirmat domnul Cioloş(adică că nu a fost influenţat de nimeni şi toate numirile îi aparţin) ne dovedeşte şi crasa necunoaştere a celor pe care i-a propus,  cazurile Baciu şi Guseth fiind mai mult decât elocvente.
3. A promis că va schimba politica intereselor de grup, că va reorienta politica economico-socială prin guvernul de tehnocraţi, dar de fapt constatăm că noul guvern urmăreşte pas cu pas proiectele guvernului Ponta şi atunci nu putem să nu  ne întrebăm „de ce a fost nevoie să moară” guvernul Ponta,  numai pentru că nu îl suporta domnul preşedinte Iohannis şi voia oamenii lui care culmea nici măcar nu sunt ai lui, o treime sunt ai lui Băsescu, iar trei sferturi ai unor servicii şi organizaţii cu interese străine de ale românilor.
4. A promis că va lupta împotriva corupţiei şi va cere tuturor celor cu dosare sau condamnaţi să iasă din politică, dar s-a uitat pe sine şi chiar dacă procesul prin care a pierdut unul din imobile nu a fost penal ci doar civil, modul în care obţinuse casa este cât se poate de penal, pentru aceleaşi fapte, fals şi uz de fals, lui Şova i se instrumentează un dosar penal. Ce face DNA-ul nu se sesizează din oficiu în cazul casei obţinute prin fals în declaraţii? Ce face domnul Iohannis, nu îşi recomandă demisia?
Nimic nu e ce pare a fi
Asistăm fără îndoială la o schimbare de guvern făcută la ambiţie, cu manevrarea străzii, cu folosirea unei drame naţionale, ca să nu spun ceea ce afirmă deja unele medii, că de fapt ne aflăm în faţa unei tragedii planificare dar scăpate de sub control ca număr de victime. Declaraţiile, incredibile după unii, inconştiente după alţii, ale deputatului PSD Ninel Peia trec prea uşor nebăgate în seamă ca să nu te întrebi de ce nu este tras la răspundere pentru că totuşi afirmaţiile şi insinuările sale sunt prea grave ca să fie tratate ca simple declaraţii politice, funcţia sa de parlamentar prea mare ca să nu fie băgat în seamă. Ar trebui ca cel puţin comisia pentru apărare şi siguranţă naţională să îl cheme şi să îi ceară să explice, să probeze cele afirmate şi dacă a făcut afirmaţii nefondate, ţinând cont de gravitatea lor, de starea pe care o creează în rândul populaţiei, să se ia măsurile legale şi procedurale.
Iată ce cere domnul Peia în post scriptumul scrisorii sale : “În mod firesc, după natura informaţiilor pe care le conţine acest articol, organele de urmărire penală ar trebui să se autosesizeze din oficiu şi să declanşeze o cercetare în rem pentru Înaltă Trădare. Ei, şi atunci, eu cred că vor apare şi dovezile pe care îmi susţin cele de mai sus. Repet, nu este vorba despre nici o teorie a conspiraţiei. Din nefericire, avem de a face cu un pericol real, care nu a fost încă îndepărtat.”
Nu am date să afirm că ar avea dreptate sau nu, mă întreb însă de ce nu s-a sesizat procuratura pentru a verifica cele afirmate aşa cum cerea şi el şi aşa cum ar fi fost normal. Am de asemenea toate motivele să afirm că au fost vânaţi anumiţi oameni şi protejaţi alţii, din „interes naţional”. Mai nou, după două încercări de a-i pune în cârcă lui Arafat tragedia de la Colectiv, sau condiţiile din spitale, acum pompierii care au fost daţi afară îl învinuiesc şi ei pe acesta că ar fi abuzat de funcţie când i-a demis, deşi decizia a fost politică, se ştie cine a luat-o. Nu m-ar mira ca şi moartea lui Gigină să fie pusă în spinarea lui Arafat, în timp ce Oprea şi Piedone sunt uitaţi pentru că preşedintele are nevoie de UNPR.
Minciuni ar mai fi multe, dar deocamdată acestea sunt cele mai importante. Ce constatăm? Constatăm că am schimbat un mincinos cu alt mincinos, un protejat al serviciilor cu altul, un imun cu alt imun. Singura diferenţă este că noul preşedinte vorbeşte mai puţin şi mai greu dar este mult mai înfumurat. În fond toată lumea este de acord cu un lucru: nu ne aflăm în faţa guvernului Cioloş, ci a guvernului Soroş, deci o altă minciună.
https://searchnewsglobal.wordpress.com/author/searchnewsglobal/page/8/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dacian_Ciolo%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dacian_Ciolo%C8%99
http://fresh24.ro/stiri/deputat-psd-tragedia-din-colectiv-cauzata-de-o-mana-criminala-scopul-era-dezmembrarea-romaniei-14820
Minciunile lui Iohannis

marți, 8 decembrie 2015

„Mărinimie” patriarhală


cei doi guru
Dedic din primul rând aceste rânduri celui la care mă refer şi celor ca el. Conştient de faptul că există şi feţe bisericeşti şi preoţi care merită tot respectul românilor, apreciind rolul bisericii ca instituţie în păstrarea tradiţiilor şi valorilor morale şi culturale dezvoltarea culturii româneşti, precizez că aceste rânduri nu li se adresează şi nu îi include, ele referindu-se strict la cei care- urmând trendul societăţii în ultimii 26 de ani mai puţin decât sfintele învăţături- se cred mai presus de lege şi ridică pretenţii uitând nu doar de riscul căderii în cele şapte păcate printre care Mândria, Iubirea de arginţi, Invidia şi Mânia, dar şi de Cele Zece Porunci, pentru că domniile lor  încalcă frecvent poruncile a doua şi a zecea, prin faptul că se închină la chip cioplit şi cerând bani de la stat, dar şi de la muritori, râvnesc la bunul altuia. Sunt preoţi pe care îi cunosc şi cărora le sărut mâna cu respect dar asta nu înseamnă că accept să mă ploconesc în faţa făţarnicilor şi fariseilor numai pentru că au îmbrăcat o haină. Există poliţişti, procurorii, judecători, miniştri, parlamentari, primari corupţi pentru care nu am nici un respect dar şi oameni din aceste categorii care merită tot respectul. Prin modul în care pune problema conducătorul BOR ca şi prin întregul său comportament, din partea mea nu poate primi respect.
Domnul Dan Ilie Ciobotea, Patronul pardon, Patriarhul BOR, alintat Daniel, cel care după crima de la Colectiv s-a umplut de „preafericire” şi dispreţ din partea românilor nu se lasă şi ţine cu tot dinadinsul să fie întâmpinat cu ouă , nu roşii ci clocite, aşa cum îi sunt gândurile, la fiecare ieşire în public.
Supărat că guvernul Cioloş nu a mai alocat fonduri la bugetul pe 2016 pentru BOR, domnul Ciobotea, iese în stradă ca şarpele şi dă cu mucii în fasole. Pretinzând sau insinuând că de fapt el nu a dorit niciodată să fie plătit de stat sau să primească şi mila oamenilor, nici să posede averi neimpozitate şi nici să primească subvenţii, domnul Ciobotea declară că este gata să „accepte” să nu mai primească aceste pomeni cărora el le spune drepturi, că acceptă să nu mai fie trataţi mai presus de muritorii de rând şi mai presus de lege, dar cu o condiţie, să li se dea toate domeniile şi bunurile pe care le revendică ei.
bani pentru biserica
Cererea, pretenţia sau oricum i-ai spune nesimţitei declaraţii, depăşeşte orice limită. Când pretinde că nu a stat niciodată cu mâna întinsă, domnul Ciobotea uită că asta este poziţia regulamentară a bisericilor oriunde ar fiinţa ele, mai ales când înăuntrul lor, fără excepţie, fiinţează oficial renumita cutie a milei, care nu este altceva decât o mână întinsă. Cum nu există nici o posibilitatea din partea nimănui de a verifica nici câţi bani se strâng acolo, nici unde ajung, pentru că aşa a fost dorinţa celui care pretinde acum că nu a stat cu mâna întinsă şi a predecesorilor lui, oricine poate să gândească orice despre destinaţia acelor bani, iar dacă ne uităm la maşinile cu care se plimbă patrafirele cusute cu fir aurit, nici nu e nevoie de un efort prea mare de imaginaţie. Bineînţeles domnul Dan poate spune orice, poate spune că Mercedesul cu care se deplasează nu e cumpărat din acei bani, dar atunci înseamnă că e cumpărat din banii primiţi de la stat iar asta este şi mai grav, pentru că noi, cotizanţii de rând ai bugetului nu prea suntem de acord să dăm bani pentru ca el să se plimbe în maşini de lux.
Iar când în „mărinimia” sa declară că e de acord să plătească impozit dacă primeşte înapoi tot ce a cerut, sau ce i s-a luat, uită câteva lucruri esenţiale:
1. Nu e nevoie să fie de acord, nu îi cere nimeni voie să îl includă în rândul tuturor românilor, impozitul este o datorie a tuturor cetăţenilor trecută în Constituţie. NIMENI NU ESTE MAI PRESUS DE LEGE.
2. Nu poate pune condiţii acolo unde nu el hotărăşte ci legea. Domnia sa nu este nici Dumnezeu, şi nici mai aproape de Dumnezeu decât oricare alt muritor, o să fie, poate- atunci când sufletul i se va înălţa la Cer, dacă nu cumva se va îndepărta- dar deocamdată nu este uns de Dumnezeu acolo unde este, ci de cei de o seamă cu el, care trăiesc din mila oamenilor şi a statului.
3. Bunurile şi domeniile pe care le cere trebuie dovedite în instanţă că sunt ale bisericii, nu să i se dea lui înapoi pentru că aşa vrea el. Din nou se crede mai presus de lege şi mai presus de muritorii de rând deşi şi el moare la fel şi închide tot atâţia ochi ca şi noi, nu închide 3 sau 4. Pretenţiile şi condiţiile domniei sale demonstrează un dispreţ total şi jignitor la adresa românilor care din puţinul pe care îl au sunt nevoiţi să contribuie şi la bunăstarea unor îmbuibaţi care nu produc altceva decât curent-dar nu electric- şi praf.
4. Când cere înapoi unele domenii care spune că i s-au luat abuziv domnia sa uită un lucru: acele domenii nu le-au picat din cer, nu s-au născut cu ele, nu au fost date de Dumnezeu, ci le-au primit – poate tot abuziv – de la alţii, mai bogaţi sau mai săraci, prin danii domneşti, de cele mai multe ori confiscate de la „boieri trădători” sau de la obşti. La vremea respectivă domnitorii sau boierii reprezentau statul. Cu alte cuvinte, Statul a dat, Statul a luat, numele Statului fie lăudat. De ce nu a făcut Biserica scandal şi nu a refuzat acele „danii” pe care nu le merita sau care erau luate unor oameni nevinovaţi, tot prin abuz, dar face scandal acum, când li se cere să nu mai stea cu mâna întinsă sau să trăiască din munca lor? De ce nu ar plăti şi Biserica impozit ca orice persoană fizică sau juridică? Ce îi face mai deosebiţi, pretenţiile? Ca să exemplific, chiar terenul pe care se construieşte acuma Catedrala, este dat tot de statul român, din posesia Statului, deci a cetăţenilor, în posesia bisericii aşa cum spune art 2 punctul 2 din OUG 19.2005 : “(2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi este destinat exclusiv construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.” Eu aş spune că S-A COMIS UN ABUZ, CETĂŢENII NU AU FOST ÎNTREBAŢI DACĂ SUNT DE ACORD CU ACEST TRANSFER. Dar dacă mâine acelaşi stat va da o lege prin care se va lua înapoi acelaşi pământ, BOR ar pretinde că se comite un abuz. Aşa se întâmplă şi cu cererile de retrocedare ale domnului Dan Ciobotea.
Nu mai amintesc aici cazurile de înşelăciune, turnătorii, pedofilie, hoţie, infracţiuni comise de unii preoţi, sau cazuri de popi  care introduceau telefoane în puşcării contra unor sume de bani,fraudă,amestec în campanii politice, etc, etc, în care au fost implicate feţe bisericeşti fără a răspunde în faţa legii, voi aminti numai una din cele mai mari minciuni de care s-a făcut vinovată Patriarhia ca instituţie:
În anul când s-a pus problema construirii magalomanicei Catedrale a nesimţirii căci asta este, Neamul Românesc nu are nevoie de o astfel de clădire când 60% din populaţie este sub pragul sărăciei, în anul 2005 deci, prin Ordonanţa 19 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului la articolul 1 punctul 2 se prevedea: „(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române.”
Mai mult, Patriarhia declara prin PS Ciprian Câmpineanul,  plină de înţelegere şi compasiune: „Deşi ne aflăm în perioadă de criză, Patriarhia Română doreşte să înceapă construcţia Catedralei, găsind o soluţie prin care oamenii să nu intre în panică, gândindu-se că va fi o povară pentru instituţiile Statului şi pentru credincioşi.”
Asta pretindea Patriarhia atunci că doreşte şi asta prevedea legea. Numai că “minunea” nu a ţinut mai mult de 2 ani, pentru că în Decembrie 2007,  Parlamentul, la rugăminţile BOR îi punea pe români, tot abuziv, să plătească fumurile Patriarhiei:
“ Articol unic. – Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, aprobată cu modificari prin Legea nr. 261/2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Fondurile destinate construirii Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, de către Guvernul României, în limita sumelor alocate anual cu aceasta destinaţie prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi de către autorităţile administraţiei publice locale.”
basescu rade in draci
Deci până la urmă ceea ce Patriarhia  a declarat când a avut această pretenţie magalomană demnă de Ceauşescu, şi anume că vor construi Catedrala din banii bisericii, nu numai că nu s-a respectat,  fiind o manevră ordinară, ci s-a modificat cu voinţa colegilor mincinoşi din Parlament.
Practic această catedrală se face cu banii românilor prin 4 surse directe:
1. Banii acordaţi de stat bisericii din buget pentru plata unor servicii sau slujbe care sunt cel puţin îndoielnice;
2. Banii acordaţi de stat din buget pentru construirea Catedralei;
3. Banii acordaţi până în prezent de guverm din fondul de rezervă al guvernului;
4. Banii proveniţi de la cetăţeni prin donaţii.
Cu ce au contribuit feţele bisericeşti la construirea casei de odihnă de care vor beneficia? Cu pretenţii, ameninţări, înfumurare, şi milogeală.
Aceasta estea devărata faţă a şefului BOR cel care se simţea atât de bine în prezenţa tovarăşului Bivolaru.
Supărarea cea mai mare a domnului Ciobotea este însă faptul că nu ştie cu cine să negocieze „revenirea la normalitate” , pentru că aşa este … milogul, cât îi arăţi milă îţi pupă mâna, iar când nu îi mai dai, te înjură ca şi când l-ai fi privat de un drept constituţional.Cât au fost partidele la guvernare, era simplu, mergea cu jalba în băţ la şeful de partid şi obţinea fondurile contra promisiunii de susţinere în campanie. Acelaşi lucru îl facea şi cu opoziţia, promiţând blagoslovenie veşnică. Acuma însă, la putere e un guvern „tehnocrat” care se închină la Bruxelles şi FMI iar ăştia de acolo sunt catolici. În plus, dacă  vă amintiţi ultima campanie la preşedinţie, mai marii şi mai micii ortodocşi  ne îndemnau să votăm un preşedinte ortodox.
Durerea este mare, nu a câştigat ortodoxul, a câştigat reformatul,  acuma acesta are „guvernul lui” şi iată, soarta, sau reformatul se răzbună. De aici durerea domnului Daniel care nu  nu ştie la cine să se mai roage ca să primească bani, aşa că acuma spune că nu mai are nevoie, el vrea pământurile. Ce să faci prea sfinţite, aşa se întâmplă când  faci politică necurată.
Si totuşi eu cred ca o să cadă la pace, pentru că între ei păcătoşii, se pot şicana, dar nu declanşa un război.
În plus, dacă s-ar da bani şi la Biserică, de unde Doamne iartă-mă să mai fie bani la buget pentru plimbările familiei Iohannis care vor avea un buget cu 150% mai mare decât cel din 2014?
http://ziarullumina.ro/noua-catedrala-nu-se-va-construi-cu-bani-de-la-buget-28139.html
http://www.legex.ro/OUG-19-2005-48862.aspx
http://www.in-cuiul-catarii.info/2014/10/30/campanie-cu-sutana-si-roba-7812
http://www.in-cuiul-catarii.info/2013/03/21/biserica-ortodoxa-intre-danie-si-miloaga-3449
http://www.revista22.ro/video-in-satu-mare-preotii-ii-fac-campanie-lui-victor-ponta-49981.html
„Mărinimie” patriarhală