luni, 29 august 2011

ROF -CONTINUTUL SI PROPUNERI DE MODIFICARE .

Se naste o noua ilegalitate in SCMD ?

In sedinta de azi , luni 29. august, se discuta ROF in cadrul CD. Nu stiu ce modificari sau propuneri sau comentarii au avut filialele la proiectul expus pe blogul sindicatului, eu din pacate nu am putut participa la sedinta  de la Craiova cand s-a discutat ROF-ul, dar voi trimite punctele mele de vedere filialei si secretariatului sindicatului Sper sa nu am ghinionul sa fie domnul Rinciog in concediu.
Voi expune aici ROF-ul  si cu rosu  comentariile propunerile si obiectiile mele. Ce pot spune insa este ca nu lamureste nimic, doar -ATENTIE, PERICOL- modifica unele prevederi statutare si acorda unele atributiuni si puteri in plus organelor de conducere. In rest, nimic nou fata de statut. Acest ROF ar fi trebuit sa completeze si sa expliciteze lucrurile lasate in coada de peste in statut. Ei bine , mai rau il incurca .
Iata ce cuprinde:

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate
(ROF – SCMD)
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1 Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, denumit în continuare SCMD, este o organizaţie cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii sindicatelor nr.54, din 24 ianuarie 2003 care reuneşte, fără discriminare, pe baza liberului consimţământ, cadre militare în rezervă, disponibilizate, conform OG nr.7/1998, a altor acte normative conjucturale, precum şi cadre militare în rezervă şi în retragere, indiferent de structura sistemului naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică din care provin şi care aderă la Statutul, scopul şi obiectivele Sindicatului.

Art.2 ROF reprezintă, alături de Statut, un document de reglementare a activităţii SCMD, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.

Art.3 Prezentul ROF este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.
CAPITOLUL II

Organizarea şi conducerea sindicatului, structură, atribuţii funcţionale
Art.4 SCMD este organizat funcţie de scopul şi obiectivele pe care acesta le are de îndeplinit, astfel:

1. la nivel central – Comitet Director, Birou Operativ Central, Comisie de Cenzori, Secretariat General şi Departamente pe domenii de activitate.

2. la nivel teritorial – Filiale Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).

Art.5 Organele de conducere şi control ale SCMD sunt:
A) Organe Centrale de Conducere
a) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor – organul suprem de conducere.
b) Comitetul Director.
c) Biroul Operativ Central.
d) Preşedintele Sindicatului.
e) Secretarul General.
f) Vicepreşedinţi.

Obiectie : Presedintele,secretarul general si vicepresedintii nu constituie organe de conducere CA PERSOANE  SINGULARE. Organ de conducere este CD si este compus din cei numiti la punctele abc. Punctele d,e,f sunt inutile. Ceea ce se incearca prin introducerea acestor oameni, separat ca organe de conducere, este megalomanie, incercare de dictat.


B) Organe Centrale de Control
a) Comisia de Cenzori

Organul de control ca notiune nu este stipulat in statut. ROF-ul poate doar dezvolta si stabili modul  de aplicare a statutului, nu poate defini sau stabili structuri, dispozitii, norme, masuri care nu sunt continute in statut. Pentru a introduce notiuni noi trebuie modificat statutuul, altfel se incalca chiar art 3 si art 93 ale  prezentului ROF.

C) Organe Teritoriale de Conducere
a) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale,Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti).

Este in contradictie cu art 28.pct 1 din statut, care prevede infiintarea numai de organizatii judetene, nementionand nimic de cele orasenesti. Se cere modificarea statutului.

b) Biroul Operativ Judeţean Municipal, Orăşenesc şi de Sector (pentru Municipiul Bucureşti).
Ibidem punctul a

Organe Centrale de Conducere
a) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor

Art.6.(1) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este organul suprem de conducere al SCMD, lucrările sale desfăşurându-se, anual, în şedinţe ordinare.

(2) În situaţii excepţionale Consiliul Naţional al Reprezentanţilor se poate convoca de către Comitetul Director sau la solicitarea unei treimi din numărul membrilor Comitetului Director.

Cum adica de catre Comitetul director, sau o treime din Comitetul Director? Nu e tot una? Poate a vrut sa se spuna o treime din membrii CNR. In statut era trecut o treime din numarul membrilor CNR. Ce facem, interpreteaza fieacare cum vrea statutul ?
(3) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Consiliul Naţional al Reprezentanţilor adoptă şi emite Hotărâri.

Art.7. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor participă ca reprezentanţi cu drept de vot:
a) membrii Comitetului Director, membrii fondatori şi şefii Departamentelor.
Sa se scoata membrii fndatori . 
b) preşedinţii Birourilor Operative ale filialelor.
c)delegaţii desemnaţi de Adunarea Generală a Filialelor Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti), după cum urmează:

între 50 şi 100 de membrii - 1 delegat
între 101şi 200 de membrii - 2 delegaţi
între 201 şi.300 de membrii - 3 delegaţi
peste 300 de membrii - 4 delegaţi
Art.8. Documentele care urmează a fi discutate la Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, inclusiv listele cu candidaturile depuse pentru Comitetul Director, trebuie prezentate, de către Secretarul General, Comitetului Director, cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.9. Convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
Daca membrii sunt instiintati cu 15 zile inainte, cum pot acestia sa trimita propuneri cu 30 de zile inainte ?
Art.10. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor este legal constituit dacă la şedinţă participă jumătate plus unul din numărul total al membrilor delegaţi, hotărârile adoptându-se numai în cazul unei majorităţi absolute a celor prezenţi.

Propun sa se ceara cel putin 2/3 din numarul membrilor. Sa se faca public inainte de convocare numarul de reprezentanti pentru fiecare filiala.

Art.11. La lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor pot participa, fără drept de vot, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.

Art.12 Conducerea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor este asigurată de preşedintele SCMD, împreună cu un prezidiu format din membrii Comitetului Director.

Tinand cont ca la CNR se poate pune in discutie chiar si activitatea presedintelui sindicatului, (un punct aparte al fiecarei sedinte ar trebui sa fie raportul de activitate al presedintelui si comitetului Director.) PROPUN CA CONDUCEREA LUCRARILOR CNR SA FIE ASIGURATA DE CINEVA DIN AFARA COMITETULUI DIRECTOR, PROPUS SI ALES IN MOD DEMOCRATIC DE JUMATATE PLUS 1 DIN NUMARUL PARTICIPANTILOR.

Art.13. Consiliul Naţional al Reprezentanţilor are următoarele atribuţii:

a) aprobă ordinea de zi şi problemele de procedură.
b) constituie şi validează componenţa numerică şi nominală a Comitetului Director, a Preşedintelui şi a Secretarului General.
c) stabileşte obiectivele şi strategia SCMD pentru perioada următoare.(ce perioada ? Un an ? doi, trei ? )
d) hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate Sindicatului.
e) hotărăşte asupra afilierii Sindicatului la organizaţii de profil pe plan intern şi internaţional.
f) aprobă schimbarea sediului Sindicatului.
(este absurd, asta nu este problema pentru CNR Este o problema pur administrative pe care o poate rezolva Comitetul Director )
g) aprobă nivelul cotizaţiilor pentru organizaţia internaţională la care este afiliat.
(aproba nivelui cotizatiilor sindicatului , atat intern cat si extern)
h) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul Director şi Comisia de Cenzori.
(primeste raportul de activitate al presedintelui, comitetului director si comisiei de cenzori , analizeaza activitatea acestora si decide asupra activitatii viitoare a acestora.)
i) aprobă şi modifică Statutul şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Sindicatului.
j) validează excluderea membrilor, cu excepţia celor care se retrag din SCMD.(valideaza excluderea si retratgerea membrilor )
k) numeşte şi revocă, individual sau colectiv, membrii Comitetului Director şi a
Comisiei de Cenzori.
(sa se scoata sau colectiv. Nu se voteaza echipe ci individualitati pentru functiile de conducere.)
l) validează preşedintele Comisiei de Cenzori.
m) hotărăşte asupra măsurilor de verificare privind activitatea şi gestiunea organelor de conducere, administrare şi control.(Stabileste masurile de verificare si control a celor numiti mai sus )
n) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SCMD.
o) hotărăşte asupra prestaţiilor şi cotizaţiilor la care vor fi supuşi membrii Sindicatului.
p) hotărăşte plata indemnizaţiilor membrilor Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori, precum şi validarea altor cheltuieli ocazionate de exercitarea acestor activităţi.
(Hotaraste functiile ce vor fi retribuite in cadrul sindicatului ca si forma si valoarea acestei retributii.)
q) adoptă hotărâri cu privire la înfiinţarea sau participarea la capitalul social al unor societăţi comerciale care să asigure fondurile necesare funcţionarii şi îndeplinirii scopului Sindicatului.
r) examinează propunerile prezentate de membrii de sindicat, prin Birourile Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi decide cu privire la rezolvarea acestora, remiţând Comitetului Director sarcina rezolvării lor.
s) hotărăşte dizolvarea Sindicatului şi adoptă orice alte hotărâri care, conform Statutului şi legislaţiei în vigoare, sunt de competenţa exclusivă a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
(sa se studieze statutul si legislatia de catre cei din departamentul juridic si sa se nominalizeze clar toate hotararile pe care le poate lua. Formularea actual poate fi continuta in statut, dar pentru ROF trebuie mers la nominalizare concret )

b) Comitetul Director
Art.14.(1) Comitetul Director este organul de conducere al Sindicatului în intervalul dintre două Consilii Naţionale al Reprezentanţilor, lucrările sale desfăşurându-se, cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la data stabilită de Biroul Operativ Central.
.(notiunea de Birou Operativ Central nu este mentionata de Statut, trebuie modificat statutul )

(2) Convocarea se face în scris sau telefonic, de către Secretarul General, cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii.
(3) Comitetul Director este statutar întrunit cu participarea a cel puţin jumătate plus unul din membrii.
(4) În îndeplinirea atribuţiunilor prevăzute de Statut şi ROF, Comitetul Director adoptă şi emite Decizii.
(5) Deciziile Comitetului Director se adoptă cu majoritatea absolută a celor prezenţi.

Art.15.(1) Comitetul Director este compus din Preşedintele Sindicatului, Secretarul General şi un număr impar de vicepreşedinţi.
(cati ? In statut este specificat “Conducerea sindicatului este asigurată de un Comitet Director format din președinte, secretar general, vicepreședinți, și câte un reprezentant pentru fiecare euroregiunen distinctă, aleși de Consiliul Național al Reprezentanților pe un mandat de 5 ani.” Actuala formula contrazice Statutul. )


(2) Funcţia de preşedinte al Comitetului Director este asigurată de către Preşedintele SCMD.
(3) Membrii fondatori, in perioada dintre mandatele Comitetului Director au dreptul sa propună completarea acestuia cu noi membri.
( membrii fondatori nu se substituie nici Comitetului Director nici CNR. Membrii fondatori nu sunt zei, sunt doar membri fondatori si atat. Nu au functii de conducere doar ca urmare a calitatii de membri fondatori.Daca se va vota ca la nivel national sa aibe acest drept atunci si la nivel de filiala , membrii fondatori sa aibe drepturile respective pe treapta filialei.)

Art.16. Şedinţele Comitetului Director sunt conduse de Preşedintele Sindicatului, iar în lipsa acestuia de Secretarul General.
Art.17. La şedinţele Comitetului Director pot fi invitaţi preşedinţi de filiale, preşedintele Comisiei de Cenzori, alte persoane.
Art.18. Şedinţele Comitetului Director vor fi consemnate într-un proces verbal al şedinţei, de către o persoană din cadrul Secretariatului General al SCMD, care participă, permanent, la aceste şedinţe.
Art.19. Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Sindicatului pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor luate de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
b) elaborează proiecte de politici şi strategii ale Sindicatului.(aceasta trebuie sa fie o atributiiune a CNR. )
c) aprobă investiţiile Sindicatului şi acţiunile promovate. .(atributiune a CNR)
d) aprobă statul de funcţii şi nivelul de salarizare al angajaţilor.(atributiune a CNR)
e) organizează și stabileşte componenţa şi atribuţiile Departamentelor.
f) adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea şedinţelor
Comitetului Director.(atributiune a biroului operativ)
g) asigură întocmirea bilanţului şi a bugetului de venituri şi cheltuieli ale Sindicatului.
h) coordonează, monitorizează şi controlează întreaga activitate a structurilor SCMD.
i) execută orice alte atribuţii şi îndeplineşte însărcinările stabilite de către Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
(sa se specifice care. Daca nu aici se spune care , atunci unde ? Facem un nou regulament de aplicare a ROF ? )
j) înfiinţează şi organizează noi filiale ale Sindicatului.
k) angajează contabilul şef al Sindicatului.
(Functia de contabil sef , ca si cea de censor sa fie aprobate de CNR. Pe perioada de un an cu posibilitati de prelungire prin votul a 2/3 din votanti.)


Art.20. În cazuri excepţionale, în condiţiile prevăzute de Statut, Comitetul Director propune Consiliului Naţional al Reprezentanţilor revocarea din funcţie a Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi Secretarului General şi decide asupra interimatului acestor funcţii.
(Care sunt aceste cazuri ? Sa se specifice. Sa se specifice si ca se va convoca o adunare extraordinara a CNR avand ca punct al ordinii de zi acest lucru.Sindicatul nu poate functiona in incertitudine si interimat la nesfarsit.)

c) Biroul Operativ Central( Denumire nestatutara)

Art. 21. (1) Biroul Operativ Central este organul care conduce activitatea curentă a Sindicatului, în intervalul dintre şedinţele Comitetului Director, şi este format din Preşedintele şi Secretarul General al Sindicatului.
(Nestatutar si nedemocratic. Orice organ de conducere trebuie sa fie format din un numar impar de membri, ca sa se poata lua o decizie cu 50%plus 1. Este trecut in abecedaruyl democratiei. )

NOTĂ: Orice birou, comitet, comisie şi alt organ de conducere trebuie să fie format din minimum 3 (trei!) persoane, ca să se asigure democraţia şi validitatea votului. Ştiu că aşa figurează şi în Statut, dar nu este nici normal nici legal. Dacă nu există minimum trei persoane în birou (comitet, comisie etc.), atunci apar suspiciuni de potenţiale aranjamente sau chiar abuzuri şi ilegalităţi.

Aşadar, mai trebuie inclusă o persoană în acest Birou Operativ!!! De exemplu, trebuie înfiinţat un post de prim-vicepreşedinte, ce trebuie inclus în acest birou operativ.

De remarcat că, mai jos, la art. 47. (1), se arată ca Biroul Operativ al filialelor este compus din trei membri. De ce la nivel judeţean componenţa este corectă, de „minimum 3 (trei) membri“, iar la centru nu?
(2) În exercitarea atribuţiilor proprii, Biroul Operativ Central emite Decizii, semnate de Preşedinte.

Art.22. Biroul Operativ Central are următoarele atribuţii:

a) organizează şi supervizează activitatea SCMD( nu a SCMD ci a CD) pentru realizarea, în bune condiţii, a hotărârilor Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
( Biroul Operativ verifica activitatea CD nu a SCMD. De fapt, este cam inutil la nivel central. Comitetul Director este cel care indeplineste practice atributilunile Biroului Operativ la nivel de filial. Trebuyie revazut acest aspect)
b) coordonează activitatea Birourilor Operative din teritoriu şi Municipiul Bucureşti şi după caz validează hotărârile Adunărilor Generale ale filialelor.
(Exista un birou operativ al Municipiului Bucuresti ? Din cine e format, unde este trecut ca structura, ce atributiuni are ? Iara vorbim si lucram dupa ureche si ne jucam cu termenii ? )
c) validează componenţa Birourilor Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti)
(Si atunci CD ce face ? )
d) suspendă activitatea Birourilor Operative teritoriale, în situaţia apariţiei unor disfuncţionalităţi majore în activitatea acestora, luând, după caz următoarele măsuri:
(ACTIVITATEA BIROURILOR POATE FI SUSPENDATA NUMAI DE CEI CE LE-AU ALES, ADICA ADUNARILE GENERALE. NU CUMVA SE INCEARCA PRIN ACEAST ARTICOL DESFIINTAREA UNOR BIROURI CARE NU SUNT DE ACORD CU CONDUCEREA CENTRALA ? SUNT FILIALE CARE AU AVUT SI PUNCTE DE VEDERE DIFERITE DE ALE CD . SE INCEARCA DINAMITAREA UNOR ASTFEL DE SITUATII ? )

 dispune verificarea activităţii Birourilor Operative suspendate.( Suspendate de cine ? In ce conditii ? Toate aceste aspect trebuiesc trecute in ROF daca se face referire la ele )
 hotărăşte asupra conducerii curente a Filialei.
( ce anume hotaraste ? Sa se specifice Ne incarcam cu .. puteri, dar nu ne stabilim sarcini si atributiuni. Acest mod de a bifa atributiunile da doar posibilitatea controlului, dar nu si a coordonarii si conducerii ) .
 propune Comitetului Director măsura suspendării, organizării de noi alegeri, sau reluarea activităţii biroului operativ suspendat.
e) armonizează, promovează şi apără interesele membrilor de sindicat.
f) îndeplineşte rezoluţiile Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi hotărârile Comitetului Director, elaborând planuri concrete de acţiune.
( Sa se stabileasca clar care este raportul dintre Comitetul Director si Biroul Operativ . Cine pe cine controleaza , conduce sau subordoneaza. Biroul Operativ nu poate sastabileasca programul CD si sa si indeplineasca hotararile acestuia. Nu poate fi si popa si hot )
g) urmăreşte bugetul şi verifică oportunitatea cheltuielilor şi a plăţilor angajate în conformitate cu acestea.(aceasta trebuie sa fie atributiune a CD)
h) soluţionează contestaţiile privind aplicarea sancţiunilor, cu excepţia vicepreşedinţilor.
i) întocmeşte(si supune spre consultare si completare filialelor) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pe care îl supune spre aprobare Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
j) stabileşte şedinţele de lucru ale Comitetului Director.
k) organizează, la nivel central, continuitatea conducerii.
l) coordonează activitatea Secretariatului General al SCMD.

d) Preşedintele Sindicatului
Art.23.(1) Preşedintele reprezintă SCMD în virtutea mandatului încredinţat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor şi asigură conducerea executivă a organizaţiei la nivel naţional fiind responsabil de buna organizare şi funcţionare a acesteia.
(2) Preşedintele face parte din Biroul Operativ Central.
Art.24.(1) Preşedintele este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(termenul este prea mare . Propun sa fie ales pe 3 ani ca si Comitetuil Director, despre care nu se spune, pe ce perioada e ales.)


(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(In plus , trebuie sa fie o persoana cu prestanta , militar de cariera, cu un profil juridic si moral fara repros. Sa aibe calitati de conducere si sa fi exercitat functii de conducere in activitatea militara.)
(3) În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte, funcţia acestuia va fi preluată de Secretarul General, până la organizarea, în termen de 30 de zile, de noi alegeri în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.25. Preşedintele are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele membrilor de sindicat în toate împrejurările.
b) urmăreşte şi impune respectarea Statutului şi ROF ului de către toţi membrii de sindicat.
(Imposibil! Nici Dumnezeu nu poate supraveghe toate fiintele. Pentru asta are sfinti si ingeri. Presedintele sa urmareasca respectarea legislatiei si statutului de catre membrii de conducere din CD SI PRESEDINTII DE FILIALA. La randul lor presedintii de filiala raspund de faptele membrilor Birourilor Operative )
c) prezidează şedinţele Comitetului Director şi ale Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
(mai putin cele ale CNR)
d) asigură aplicarea hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, şi deciziile Comitetului Director precum şi ale Biroului Operativ Central.
e) coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi strategii ale Sindicatului.
f) deleagă competenţe potrivit Statutului.
g) este ordonator principal de credite şi dispune efectuarea de cheltuieli stabilite în bugetul anual de venituri şi cheltuieli.
h) semnează corespondenţa oficială a SCMD.
i) coordineaza, urmareste si verifica activitatea sefilor de filiala, a vicepresedintilor si sefilor de departamente.

Art.26. În exercitarea atribuţiilor proprii, Preşedintele Sindicatului emite decizii.

e) Secretarul General

Art.27.(1) Secretarul General face parte din Biroul Operativ Central şi veghează, alături de Preşedinte, la buna funcţionare a activităţii organelor şi structurilor de conducere ale Sindicatului.
(2) Preia prerogativele Preşedintelui dacă acesta este în imposibilitate temporară de a-şi exercita atribuţiile.
Art.28.(1) Secretarul General este ales prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
( propun aceeasi perioada de 3 ani, ca si la presedinte si CD)
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
(aceleasi conditii ca si presedintele, tinand cont ca ii preia functiile in lipsa )

(3) În caz de vacantare a funcţiei de secretar general, funcţia acestuia va fi preluată de unul din vicepreşedinţi, ( sa fie numit un prim vicepresedinte)desemnat de Comitetul Director, până la organizarea, în termen de 45 de zile, de noi alegeri, în cadrul Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.

Art.29. Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) asigură funcţionarea tuturor componentelor structurii organizatorice şi urmăreşte respectarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare de către membrii de sindicat.
b) coordonează şi răspunde de activitatea economico-financiară a Sindicatului şi prezintă lunar Comitetului Director un raport scris privind situaţia financiară a Sindicatului.
( nu este treaba lui. Si atunci seful departamentului financiar-care este un vicepesedinte, ce face, someaza ? Secretarul general sa raspunda de secretariat )
c) organizează ţinerea evidenţei dezbaterilor în şedinţe, a rezoluţiilor, hotărârilor şi deciziilor luate şi consemnarea lor în procese verbale.
d) coordonează activitatea Departamentelor, prin vicepreşedinţi.
e) asigură actualizarea evidenţei membrilor Sindicatului.
f) se asigură de existenţa unei bune informări a membrilor de sindicat cu privire la activităţile organizaţiei.
( si vicepresedintii ce mai fac ? Fiecare informeaza pe linia lui )

Art.30. În exercitarea atribuţiilor proprii, Secretarul General poate semna decizii, în absenţa Preşedintelui.

f) Vicepreşedinţi

Art.31. Vicepreşedinţii fac parte din Comitetul Director, asigură reprezentarea zonală şi de specialitate în conducerea la nivel naţional şi sprijină Biroul Operativ Central în conducerea operativă a organizaţiei.
Art.32.(1) Vicepreşedinţii sunt aleşi prin vot secret de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.(3 ani )

(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea Sindicatelor.
( sa se specifice clar ce calitati anume si mai ales specifice departamentului pe care il va pastori fiecare.Fiecare vicepresedinte sa aibe cate un department in subordine, control, indrumare, organizare, functionare )

Art.33. Vicepreşedinţii au următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea sindicală în zona teritorială de responsabilitate.
b) coordonează activitatea de resort a Departamentelor.
c) informează lunar Comitetul Director cu problemele din domeniile de activitateale Departamentelor.
d) menţin o comunicare permanentă cu structurile teritoriale de unde vor prelua toate problemele de interes general ale membrilor de sindicat şi se implică în rezolvarea lor.

Organe Centrale de Control
( denumire neprevazuta in statut, deci nestatutara, trebuie pus de accord ROF-ul cu statutul deci e nevoie sa se modifice statutul cu toate riscurile . Altfel toate hotararaile CNR sunt lovite de nulitate )

a) Comisia de Cenzori
Art.34. Organul de control economico-financiar al Sindicatului este Comisia de Cenzori formată din 3 membri titularialeşi de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi. ,
(Numarul este prea mic. Sa se stabileasca un numar de 7 -9 membri, eventual 5 permananti si alti 4 din teritoriu, care sa raspunda fiecare de o regiune a tarii care va fi impartita in 4 )
Art.35. Comisia de Cenzori este subordonată Comitetului Director şi este condusă de un preşedinte, ales de către comisie şi validat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.36. Poate ocupa funcţia de cenzor orice persoană care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
• are studii superioare economice de specialitate sau cunoştinţe atestate prin acte (contabil autorizat sau expert contabil).
• nu a fost condamnat pentru gestiune frauduloasă, fals, înşelăciune, delapidare sau luare de mită.(nu a fost pus sub acuzare, nu a a fost cercetat pentru abateri in serviciu, nu a avut reclamatii privind gestiunea financiar contabila,nu a fost pedepsit disciplinar si are un profil moral ireprosabil, a avut numai calificative bune si f bune Nu se pot da finantele sindicatului pe mana unui om asupra caruia planeaza cea mai mica umbra de indoiala)
• nu este membru în organele de conducere ale altui sindicat.

Art.37. Preşedintele Comisiei de Cenzori trebuie să deţină calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.
Art.38. Organizarea şi funcţionarea Comisiei de Cenzori se va desfăşura în baza unui regulament propriu aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.39. Comisia de Cenzori realizează cel puţin două acţiuni de verificare pe an sau ori de câte ori consideră necesar, informând Comitetul Director despre rezultatele verificării. Anual prezintă un raport în faţa Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
(Legea 54 specifica odata pe an . Sa se stabileasca luna si data in care va prezenta acest bilant.)
Art.40.Pe timpul controlului, membrii comisiei beneficiază de decontarea cheltuielilor ocazionate de această activitate, conform normativelor legale în vigoare.
Art.41. Preşedintele Comisiei de Cenzori primeşte o indemnizaţie al cărui cuantum este stabilit de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
(pe perioada cat desfasoara activitati IN CADRUL  comisiei de cenzori )
Organe Teritoriale de Conducere
a) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector(pentru Municipiul Bucureşti)

Art.42.(1) Adunarea Generală a Filialei Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector, denumită în continuare AGF, este structura ce reuneşte membrii de sindicat ai fiecărei filiale din zona administrativă de care aparţin(membrii fiecărei filiale de sector pentru Municipiul Bucureşti).

(2) AGF se convoacă semestrial (adunări ordinare) sau ori de câte ori este nevoie (adunări extraordinare).
(3) AGF este legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din numărul membrilor săi şi adoptă Hotărâri ( care trebuie sa respecte statutul si ROF-ul si se aplica doar in cadrul filialei)cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
(4) În situaţia în care, la prima convocare a AGF, nu s-a întrunit numărul de jumătate plus unul din numărul membrilor, se convoacă o nouă AGF la care hotărârile sunt luate cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(5) Hotărârile AGF vor fi semnate şi parafate de către preşedinţii Birourilor Operative şi vor fi transmise, în termen de 3-5 zile de la adoptare, pentru validare, Comitetului Director.
( Si transmise spre informare pe blogul filialei)
(6) Filialele cu un număr de peste 300 de membrii propun candidaţi pentru Comitetul Director, propuneri care vor fi înaintate Secretariatului Tehnic al SCMD cu 45 de zile înainte de convocarea Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.43. Convocarea AGF trebuie notificată membrilor, împreună cu ordinea de zi, cu cel puţin 15 zile înainte de începerea lucrărilor.
(Sub ce forma ? Ce se intampla daca nu toti membrii au fost informati )
Art.44. La AGF pot participa, fără drept de vot, membrii Comitetului Director, membrii onorifici ai SCMD, membrii Comisiei de Cenzori, şefii de Departamente centrale, observatori şi invitaţi, precum şi reprezentanţi ai mass- media.
Art.45. Lucrările AGF sunt prezidate de către membrii Biroului Operativ şi conduse de către preşedintele sau înlocuitorul de drept.
Art.46. AGF are următoarele atribuţii:
a) dezbate problemele de interes general şi particular, în conformitate cu prevederile Statutului, ROF şi ale altor acte normative în vigoare.
b) adoptă măsuri de natură organizatorică.
c) aprobă activitatea generală şi pe domenii a Biroului Operativ.
d) alege şi revocă membrii Biroului Operativ.
e) analizează şi propune cu privire la cererile de primire în sindicat sau excluderea unor membrii.
f) dezbate şi propune orice măsură de interes local sau general în folosul membrilor de sindicat.
g) desemnează delegaţii participanţi la lucrările Consiliului Naţional al Reprezentanţilor
h) hotărăşte asupra petiţiilor, apelurilor şi propunerilor adresate Sindicatului.

b) Biroul Operativ Judeţean, Municipal, Orăşenesc şi de Sector
(pentru Municipiul Bucureşti)(trebuie pus de accord cu statutul )
Art.47.(1) La nivelul judeţelor, municipiilor, oraşelor şi al sectoarelor Municipiului Bucureşti se organizează şi funcţionează Birouri Operative Judeţene, Municipale, Orăşeneşti şi de Sector, denumite în continuare BO, cu minimum 3 membrii.
(Si maximum ?(De ce BO ale filialelor sa aibe mai multi membri decat BOC ? )

(2) BO este format din preşedinte, vicepreşedinte / vicepreşedinţi şi secretar.
( cand cum se alege , cu ce majoritate, individual sau in bloc ? )
(3) Durata mandatului acestora este de 4 ani.(propun 3 ani )
(4) Prin excepţie, durata mandatului membrilor aleşi
(pe funcţiile rămase vacante) în perioada de după alegerile generale este până la data viitoarelor alegeri generale.)
(5) Membrii BO asigură conducerea executivă a Filialelor Judeţene Municipale, Orăşeneşti şi de Sector şi trebuie să fie validaţi de către Biroul Operativ Central.
(6) În exercitarea atribuţiilor proprii, BO adoptă Decizii semnate de Preşedinte.
Art.48. BO are următoarele atribuţii:
\a) conduce organizaţia judeţeană, municipală, orăşenească şi de sector, conform Statutului, ROF, precum şi a hotărârilor şi deciziilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, Comitetului Director, Biroului Operativ Central şi al hotărârilor proprii.
b) reprezintă Sindicatul în raporturile cu terţi, în plan teritorial.
c) susţine activitatea sindicală şi coordonează membrii în conformitate cu strategia organelor centrale de conducere, pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor Sindicatului.
d) înregistrează şi ţine evidenţa membrilor de sindicat la nivel judeţean / municipal / orăşenesc şi de sector.
e) pregăteşte şi consiliază membrii de sindicat.
f) analizează şi propune Biroului Operativ Central declanşarea unor forme de protest pe plan local, prevăzute de legislaţia în vigoare.
( toate actiunile vor fi aprobate in AGFcu o majoritate de 2/3 )
g) coordonează şi ţine evidenţa acţiunilor şi mijloacelor specifice luptei sindicale.
h) numeşte administratorul de cont şi administrează patrimoniul filialei.

CAPITOLUL III
Structurile consultativ - executive de specialitate ale sindicatului
Art.49. Pentru punerea în aplicare a hotărârilor și deciziilor structurilor de conducere, precum şi pentru îndeplinirea scopurilor propuse, la nivel naţional şi teritorial, se organizează şi funcţionează Structuri Consultativ - Executive de Specialitate ale Sindicatului, astfel:

• la nivel central Departamente, Secretariatul General.
• la nivel teritorial Compartimente/Responsabili pe domenii de activitate.

Art.50. În scopul eficientizării activităţilor şi a focalizării eforturilor pe obiective comune, denumirile, atribuţiile şi componenţa nominală a compartimentelor şi responsabilităţilor stabilite la nivel teritorial vor fi similare celor de la nivel central.
Art.51. Denumirea şi compunerea Structurilor consultativ - executive la nivel central sunt prevăzute în Anexa nr.1.
Art.52. Departamentele / Compartimentele / Responsabilii pe domenii de activitate au, în principal, următoarele atribuţii:
o Acordarea de asistenţă de specialitate şi sprijin la solicitarea oricărui membru de sindicat, pe problematica solicitată.
o Elaborarea de studii, programe şi informări privind evoluţia domeniului respectiv.
o Monitorizarea şi reacţia rapidă la acţiunile guvernamentale sau de altă natură în domeniul de activitate.

Art.53. Pentru îndeplinirea unor obiective sau necesităţi cu caracter temporar, atât la nivel central cât şi teritorial, organele de conducere ale Sindicatului pot înfiinţa comisii pe probleme specifice. Din aceste comisii pot face parte atât membrii de sindicat cât şi persoane(specialişti) nemembrii de sindicat.
Art.54. La nivel central, Departamentele sunt în coordonarea Secretarului General, prin vicepreședinți. Acestea nu pot lua decizii sau hotărâri.
Art.55. La nivel teritorial, Compartimentele / Responsabilii sunt în coordonarea vicepreşedintelui BO şi nu pot lua decizii sau hotărâri cu caracter executiv.
Art.56. Organizarea şi funcţionarea Departamentelor se va desfăşura în baza unor instrucţiuni proprii, elaborate la nivelul fiecărui departament şi aprobate de Comitetul Director.
Art.57. Componenţa numerică şi nominală a Departamentelor se stabileşte de către Comitetul Director.
Art.58. Secretariatul General al SCMD este organul de execuţie care asigură suportul organizatoric şi logistic necesar desfăşurării activităţilor organelor de conducere centrale ale Sindicatului şi ale Departamentelor, evidenţa membrilor de sindicat, precum şi a documentelor emise sau primite de SCMD.
Art.59. Componenţa numerică şi nominală a Secretariatului General se stabileşte şi se aprobă de către Comitetul Director.

CAPITOLUL IV
Modul de dobândire şi încetare a calităţii de membru al SCMD. Procedura de contestare/revocare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii de conducere la nivel central şi teritorial

Art.60. Conform prevederilor Statutului se pot înscrie în SCMD:
 cadrele militare în rezervă disponibilizate, conform OG 7/1998, a altor acte normative conjucturale, indiferent de structura sistemului naţional de apărare din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc).
 cadrele militare în rezervă şi retragere indiferent de structura sistemului naţional de apărare, siguranţă şi ordine publică din care provin (MApN, MAI,SRI, SIE, STS, etc.)
 văduvele şi urmaşii majori ai cadrelor militare decedate.
 veteranii de război.
Art.62. Documentele necesare înscrierii şi care formează „Dosarul de înscriere” sunt următoarele:
o Cerere de înscriere (Anexa nr.2).
o Copia cărţii/buletinului de identitate.
o Copie după livretul militar (decizie de pensionare sau după ultimul talon de pensie).
o Copie după certificatul de deces (numai pentru văduvele şi urmaşii majori ai cadrelor militare decedate).
o Copie după documentul doveditor prin care se atestă plata taxei de înscriere.
o Două fotografii tip buletin.

Art.63. Modelul Cererii de înscriere este prezentat în Anexa nr.2.
Art.64. Toţi membrii SCMD, inclusiv cei aleşi în organele de conducere,precum și membrii fondatori trebuie să fie luaţi în evidenţă şi să activeze în cadrul unei filiale.
Art.65. Persoanele care doresc sa adere la SCMD pot solicita înscrierea la orice filială pe care o doresc.
Art.66. Mutarea membrilor de la o filială la alta se poate face la schimbarea domiciliului sau a locului de muncă, ori din alte motive întemeiate numai cu acordul preşedinţilor ambelor filiale, cu respectarea regulilor privind evidenţa membrilor SCMD.
Art.67. Legitimaţia de membru al SCMD se va înmâna, după luarea în evidenţă a membrului de sindicat, de către filiala locală unde a depus dosarul de înscriere.
Art.68. Data primirii în rândurile sindicatului a unui membru nou se consideră data achitării taxei de înscriere în sindicat, concomitent cu depunerea documentelor menţionate la Art. 62.
 ( in statut se specifica ca nu exista taxa de inscriere) deci sintagma “ dupa achitarea taxei de inscriere este neavenita)
Art.69. Procedura de contestare/revocare/suspendare a membrilor de sindicat care ocupă funcţii în organele de conducere la nivel central şi teritorial se face în conformitate cu prevederile Statutului, astfel:
a) contestarea se face în scris şi motivat, de oricare membru al Sindicatului şi se depune la BO al Filialei din care face parte.
b) contestaţia se analizează în prima şedinţă a AGF care hotărăşte, cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi, una din următoarele soluţii:
 clasarea contestaţiei ca nefondată.
 aprobarea revocării/suspendării din funcţie.
 declinarea competenţei de soluţionare a contestaţiei către organul ierarhic superior.

Art.70. Încetarea calităţii de membru poate interveni în următoarele situaţii:
a) la cererea membrului în cauză, cu respectarea prevederilor statutare menţionate.
b) prin deces.
b) prin decizia Comitetului Director la propunerea filialei din care face parte, în următoarele situaţii:
• neparticiparea la AGF sau la şedinţele organului de conducere din care face parte, mai mult de 3 ori consecutiv, nemotivat. Motivarea are în vedere cazurile de forţă majoră sau alte situaţii dovedite ca atare.
• denigrarea SCMD în acţiuni publice şi media.
• încălcarea gravă a Statutului Sindicatului.

CAPITOLUL V
Drepturi, indatoriri şi sancţiuni
Art.71 Membrii SCMD au următoarele drepturi:
a) de a alege şi de a fi ales în mod liber în organele de conducere.
b) la opinie, fără restricţii, în cadrul Sindicatului.
c) participarea liberă la adoptarea şi aplicarea hotărârilor.
d) dreptul nelimitat să hotărască liber şi oricând dacă rămân sau se retrag din Sindicat.
e) de a fi informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale Sindicatului.
f) la consultanţă, în problemele muncii sindicale, economice, juridice, sociale, etc.
g) de a beneficia de asistenţă juridică
h) de a contesta membrii organelor de conducere, pe baza unor motivaţii întemeiate.
i) de a se apăra în situaţia contestării, revocării sau suspendării.
j) de a delega competenţa votului unui alt membru de sindicat, în cadrul AGF, conform Formularului din Anexa nr.3.

Art.72. Membrii SCMD au următoarele îndatoriri:
a) să respecte Statutul şi ROF-ul Sindicatului.
b) să participe, atunci când este solicitat, la activitatea Sindicatului şi a organelor sale de conducere.
c) să acţioneze pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi măsurilor stabilite de către organele de conducere. Membrii care nu sunt de acord cu unele hotărâri nu sunt obligaţi să participe la îndeplinirea lor, dar se vor abţine de la orice acte potrivnice realizării acestora.
(E DEJA STIPULAT IN STATUT, NU TREBUIA REPETAT, EVENTUAL NUANTAT, CLARIFICAT, EXPLICAT )
d) să respecte ierarhia instituţională a Sindicatului.
e) să fie loiali Sindicatului şi să acţioneze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni.
f) să achite cotizaţia stabilită.
Art.73. Membrilor SCMD li se pot acorda următoarele sancțiuni premiale:
a) mulţumiri verbale.
b) mulţumiri scrise.
c) diplome de onoare, de merit, de excelenţă.
d) acordarea de însemne distinctive ale SCMD.
e) prime în bani, în limita fondurilor disponibile.

Art.74. Membrilor SCMD li se pot aplica următoarele sancţiuni administrative:
a) atenţionare verbală.( de catre cine ?)
b) atenţionare scrisă.
c) suspendare.
d) suspendarea dreptului de vot, până la 6 luni.
(este impotriva declaratiei universal a drepturilor omului . Dreptul la vot este unul din drepturile universal si numai instantele de judecata il pot ridica)
e) excludere, în condiţiile prevăzute de Statut.
Aici trebuia exemplificat, detaliat, clarificat. Statutul spune conform ROF ROF-ul spune conform statutului, dar nicaieri nu scrie clar pentru care fapte. Ne e teama sa gandim ? sau nu avem curajul raspunderii si dam legi a la Boc ?


CAPITOLUL VI
Patrimoniul SCMD. Modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei
Art.75. Patrimoniul Sindicatului se compune din bunuri mobile, imobile şi mijloace băneşti provenite din cotizaţii, donaţii şi alte surse prevăzute de lege.
Art.76. Patrimoniul aparţinând Sindicatului poate fi folosit numai potrivit intereselor membrilor săi, nu poate fi împărţit, transmis sau lichidat decât pe baza hotărârii Consiliului Naţional al Reprezentanţilor şi a legislaţiei în vigoare.
Art.77. Administrarea patrimoniului Sindicatului se face de către Comitetul Director şi de către Birourile Operative ale Filialelor, conform hotărârilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor.
Art.78. Mijloacele băneşti ale Sindicatului provin din:
1) cotizaţia sindicală încasată de la membrii de sindicat.
2) donaţii şi sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi străinătate.
3) venituri realizate din alte surse prevăzute de lege.
Art.79. La nivelul Filialelor, BO vor întocmi, anual, un proiect al bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl vor înainta Comitetului Director spre analiză şi aprobare.
Art.80. Cuantumul cotizaţiei de membru se propune de către Comitetul Director şi se aprobă de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor.
Art.81. Cotizaţia se achita integral, până în luna decembrie, pentru anul următor, sau jumătate din sumă, semestrial, până în luna decembrie pentru primul semestru al anului următor şi până în luna iunie pentru al doilea semestru al anului în curs.
( La ultima adunare a CNR s-a propus si aprobat plata trimestrial . Numai CNR POATE REVENI ASUPRA ACESTEI HOTARARI)
Art.82(1). Persoanele care se înscriu în Sindicat sunt obligate să achite cotizaţia pentru lunile rămase din anul în curs, inclusiv luna în care s-a înscris.
(2). Neachitarea cotizaţiei în termenele prevăzute la Art. 81 atrage de la sine încetarea calităţii de membru de sindicat.
( UNDE SCRIE ASTA ? In statut scrie ca neachitarea anuala a cotizatiei poate atrage autoexcluderea. Deci sintagma “ la termenul prevazute de art 18 sunt nestatutare . Ori se modifica statutul, ori acest articol se va retrage )
(3). Reînscrierea ca membru de sindicat pentru persoanele care şi-au pierdut calitatea în baza Art 82 (2) se poate face cu aprobarea B.O în care doreşte să se înscrie şi după achitarea unei taxe de reînscriere echivalentă unei cotizaţii anuale şi a cotizaţiei conform Art.82(1)
. ( Deci cu alte cuvinte, calitatea de membru de sindicat se cumpara. Totul se rezuma la bani. Altceva nu conteaza )

Art.83. Veteranii de război, văduvele şi urmaşii cadrelor militare decedate plătesc o cotizaţie în cuantum de 50% din cotizaţia anuală, în condiţiile prevăzute la Art. 80 şi Art.81.
Art.84. Cotizaţia de membru se achită, în mod individual, la sediul central al SCMD, al Filialelor sau în conturile bancare stabilite de Comitetul Director, membrul aderent fiind obligat să facă dovada plăţii la filiala care l-a luat în evidenţă.
(Se mai poate plati cotizatia la filial cu chitanta ? Parca nu era legal. Care e situatia ? Sa se clarifice aspectul )
Art.85. Comitetul Director al SCMD angajează contabilul şef al sindicatului, la propunerea vicepreşedintelui trezorier. Contabilul şef răspunde de buna gestionare a întregului patrimoniu şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) întocmeşte documentele privind încasările şi plăţile în/din bugetul aflat la dispoziţia Comitetului Director, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor interne aprobate în acest sens.
b) sprijină Secretarul General în întocmirea raportului lunar privind situaţia financiară a Sindicatului.
(RAPORTUL AR TREBUI S FIE TRIMESTRIAL. Este o munca imensa sa intocmesti lunar situatii financiare. Poate in ceea ce priveste situatia dinanciara la nivel central cu cheltuielile CD dar nu si ale filialelor)
c) participă la întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli al Sindicatului.
d) coordonează activitatea administratorilor de cont.
e) primeşte şi prezintă Comitetului Director situaţiile privind execuţia bugetară a filialelor.
(Si vicepresedintele trezorier ce face ?Se plimba pe langa contabil si isi incaseaza leafa de vicepresedinte ? )
Art.86. Pentru derularea operaţiunilor bancare, fiecare filială va fi împuternicită de către Comitetul Director să deschidă un cont bancar şi să numească un Administrator de cont, care are următoarele atribuţii:
a) deschide cont, pe persoană fizică, pentru gestionarea operaţiunilor financiare ale filialei.
b) întocmeşte documentele privind încasarea cotizaţiei, depuneri în contul curent, ridicări de numerar.
c) întocmeşte şi transmite Comitetului Director situaţiile şi documentele privind execuţia bugetară trimestrială, semestrială şi anuală a contului filialei, cu aprobarea preşedintelui filialei.
d) răspunde de organizarea evidenţei contabile a patrimoniului şi gestiunii economico – financiare a filialei, urmăreşte şi asigură integritatea bunurilor aflate în patrimoniul filialei.
Art.87. Sumele provenite din donaţii, sponsorizări şi alte surse prevăzute de lege se vor lua în evidenţa centrală a SCMD şi se vor direcţiona către filialele care le-au obţinut.

CAPITOLUL VII
Mijloace de luptă sindicală

Art.88. Mijloacele specifice de luptă sindicală sunt cele prevăzute la Art. 7 din Statutul SCMD.
Art.89. La nivel teritorial acţiunile se vor desfăşura numai după informarea Comitetului Director şi cu acordul acestuia, precum şi cu respectarea normelor legale în domeniu.
Art.90. Relaţiile structurilor sindicale cu mass-media se vor derula în conformitate cu procedurile comunicate de către Departamentul Media şi Comunicare al SCMD.
Art.91. Toate acţiunile desfăşurate de către filiale vor fi postate pe site-ul SCMD, pentru informarea operativă a membrilor de sindicat şi schimb de experienţă.
Art.92. Întru-cât filialele nu au personalitate juridică, conducerea SCMD nu-şi asumă răspunderea pentru acţiunile desfăşurate în alte condiţii decât cele prevăzute mai sus. Cei care încalcă aceste prevederi vor fi sancţionaţi, conform prevederilor statutare.
FOARTE SUBTIRE CAPITOLUL CEL MAI IMPORTANT AL SINDICATLUI.

CAPITOLUL VIII
Dispoziţii Finale
Art.93. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare este elaborat în conformitate cu Statutul SCMD şi produce efecte ca şi acesta.
( DIN PACATE NU ESTE ADEVARAT SI AM SPECIFICAT MAI SUS PUNCTELE UNDE ACEST REGULAMENT SUNT CONTRARE STATUTULUI )
Art.94. Actele, sesizările, hotărârile, deciziile, precum şi alte documente emise de SCMD vor fi îndosariate şi păstrate la sediul central al Sindicatului.
Art.95. Registrul de intrări/ieşiri va fi manipulat numai de Secretariatul General al Sindicatului.
Art.96. Documentele înaintate altor instituţii vor purta sigla Sindicatului, vor fi ştampilate şi semnate de Preşedinte iar exemplarul nr.2 se va păstra obligatoriu la sediul Sindicatului.
Art.97. Sigla şi antetul corespondenţelor oficiale sunt prezentate în Anexa nr.4.
Art.98. Înfiiţarea şi organizarea de noi filiale revine Comitetului Director.
Art.99. Se pot înfiinţa filiale ale SCMD în oricare localitate din România sau din afara ei, prin hotărârea a minim 15 membri.
Art.100. Filialele deja înfiinţate, care nu întrunesc numărul minim de 15 membrii în interval de un an de la înfiinţare şi cele care, din diverse cauze, îşi reduc numărul de membrii sub minimul stabilit, se dizolvă prin hotărâre a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor iar membrii de sindicat aflaţi în evidenţa lor se repartizează altor filiale.
Art.101. Filialele din aceeaşi localitate/sector(pentru Municipiul Bucureşti) pot fuziona şi forma o singură filială pe baza unei hotărâri comune ale AGF, cu respectarea Art.98.
Art.102. Filialele din acelaşi judeţ/Municipiul Bucureşti se pot uni într-o singură filială judeţeană/Municipală(pentru Bucureşti), pe baza hotărârilor comune ale AGF, dacă numărul total al membrilor din aceste filiale însumează cel puţin 150 de persoane, cu respectarea Art.98.
Art.103. După elaborarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a structurilor de execuţie, la nivel central, acestea vor deveni anexe la ROF, având acelaşi regim juridic,
( Incorect, ilegal, nestatutar!!! Statutul ROF impreuna cu toate anexele trebuiesc discutate si aprobate in CNR. Nu se poate adopta nimic ca anexa daca nu este avizat de organul decizional suprem al sindicatului. Nu se pot adauga documente, modificari, pe parcurs, DUPA CE ISI INCHEIE ACTIVITATEA CNR. NU INCERCATI SA INTRODUCETI UN ARTICOL CARE SA VA DEA DREPTUL SA FACETI CE DORITI CU REGULAMENTELE SINDICATULUI, CONTAND PE NEATENTIA SINDICALISTILOR!!!!)
Art.104. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare poate suferi modificări. Modificarea trebuie să fie propusă de Comitetul Director şi aprobată de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor
.(Numai dupa aprobarea in CNR modificarile, daca sunt statutare isi pot face fectul !)
Art.105. Celelalte dispoziţii finale şi tranzitorii înscrise în Statutul SCMD rămân în continuare valabile.
( Ar fi fost culmea sa se fi modificat ceva aici. Numai Boc da OGU pentru anularea sau completarea unei lefi organice ! )
Art.106. Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare a fost aprobat de Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, forul suprem de conducere al SCMD, întrunit statutar în data de ....................... şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la aprobare.

INDRAZNESC SA RETIN ATENTIA CELOR CE VOR PARTICIPA SI VOR VOTA  ACEST ROF, ASUPRA ARTICOLELOR 3 SI 93 DIN ROF. Dumneavoastra domnilor, veti ingropa sau veti scoate afara democratia in acest sindicat. Veti semna nasterea unui document nestatutar sau veti face lumina. Succes!

vineri, 19 august 2011

DOMNUL DOGARU O COMITE DIN NOU

Un document apărut pe blogul Filialei Dolj a SCMD m-a făcut să tresar.Este vorba de o Directivă a Comandantului Suprem al SCMD prin care şefilor de filiala li se ordonă să ia măsuri drastice împotriva celor ce sunt restanţi la plata cotizaţiilor . Iată ce spune Directiva :
Anunţ cu tristeţe în suflet că această decizie este lovită de nulitate din mai multe motive pe care le voi expune mai jos:

1. Documentul postat nu poartă nici semnătura, nici ştampila emitentului;

2. Din titlu te loveşte o aberaţie: Decizia Nr 5 din 08.08.2011, a fost votată -conform celor spuse de cel ce a publicat-o,- pe data de 09.08.2011. Cum …pm ar spune un vechi banc . Păi domnilor, un document devine oficial şi poartă data în care a fost aprobat de către organul emitent, în cazul de faţă, data în care a avut loc şedinţa CD , nu data în care a fost visat sau conceput în mintea tătucului, aşa cum şi copii sunt declaraţi născuţi la data la care au văzut lumina zilei, nu la data la care părinţii săi transpirau cu sârg. Ce spuneţi domnule Dogaru ? Sau sunteţi atât de pătruns de cultul personalităţii încât dataţi documentele cu data în care gândirea dumneavoastră mă(t)reaţă a avut sclipirea de geniu?

3. Temeiul deciziei dumneavoastră este ZERO. Invocaţi două articole dintr-un regulament care nu există. Vă atrag atenţia că :

- Nu aţi specificat care ROF, cel discutat la Alba Iulia sau cel al cărui proiect a fost  trimis spre studiu şi completare către filiale spre a fi aprobat la viitorul CNR?

- INDIFERENT LA CARE FACEŢI REFERIRE TOT NUL ESTE , PENTRU CĂ NU A FOST ÎNCĂ APROBAT DE CĂTRE CNR deci nu vă puteţi întemeia deciziile pe un document care nu Există.

Ce faceţi domnule Dogaru iarăşi puneţi căruţa înaintea calului? Iarăşi înscrieţi documentul cu o dată anterioară datei în care documentul vede lumina zilei? Asta deja e boală, nu mai e greşeală.

4. La articolul 1 cereţi BO să someze membrii de sindicat să îşi plătească cotizaţiile restante sub ameninţarea că dacă nu se conformează somaţiei, vor pierde drepturile şi facilităţile acordate de statut.

Pe cuvântul dumneavoastră de pionier ? Conform cărui articol din care lege ? ESTE UN ABUZ DOMNULE DOGARU!

5. La articolul 2 al deciziei dumneavoastră ii daţi ordin preşedintelui de filială să comită o ILEGALITATE. Adică să vă ceară  în scris (deşteaptă mişcare şi fraierii pun botul ?)să notificati avocatul să nu îl mai reprezinte pe inculpat. Domnule Dogaru, dumneavoastră când gândiţi vă doare ceva ? Dacă răspunsul este negativ vă recomand să exersaţi. Dacă răspunsul este pozitiv vă recomand să lăsaţi pe alţii să facă aceasta operaţiune , iar dumneavoastră să luaţi o pauză lungăăăăăăăă şi să vă refaceţi neuronii. Păi uitaţi domnule Dogaru că renumitele procese din Ianuarie ( la fel ca renumitele teze ale nu spun cui ) sunt pornite INDIVIDUAL , şi este o afecere între sindicalist şi avocat. Orice amestec al dumneavoastră sau preşedintelui de filială sunt ILEGALE şi se pedepsesc de lege domnule Dogaru. Pentru ce ţineţi pe lângă dumneavoastră pe şefa masoneriei feminine ( altă aberaţie a naturii cunoscut fiind faptul că spiritul masonic exclude prezenţa femeilor în această breaslă, dar nu mă priveşte este doar o paranteză)dacă nu este în stare să vă consilieze juridic şi să vă spună ca nimeni nu poate interveni în relaţia avocat- client?

6. Articolul 3 este singurul valabil din tot ce aţi debitat în acest document ilegal.

7. Decizia este luată în ilegalitate deoarece o parte din cei ce o semnează nu au calitatea de a participa la luarea acestor decizii şi mă refer la cei pe care vi i-aţi anexat după plecarea doamnelor Winzer şi Cobuz. Nu vă mai citez acum articolele din statut care stipulează cine are dreptul să schimbe doar vă trimit la cap V, art. 15 pct b şi k. Deci cam tot ce aţi mâzgălit dumneavoastră până acum de la momentul plecării celor două doamne este ILEGAL Domnule Dogaru , şi NESTATUTAR IAR DUMNEVAOSTRĂ ATI COMIS ŞI INSTIGAŢI LA COMITEREA UNOR ABUZURI.

După ce am văzut cum stăm cu articolele din ROF să vedem ce spun articolele din statut , menţionate de dumneavoastră în sprijinul Deciziei :


Art 8.
(6)fiecare membru al sindicatului va depune lunar în contul sindicatului o cotizație a cărui cuantum va fi fixat de către Consiliul Național al Reprezentanților;
(7) fiecare membru care nu achită cotizația anuală către sindicat se consideră autoexclus din sindicat, situația definitivându-se prin hotărârea Consiliului Național al Reprezentanților;


Art. 13.
f) să achite cotizația lunară la termenul prevăzut.

Ei bine, după cum reiese din articolele menţionate de dvs, sindicalistul este obligat să achite LUNAR NU INTEGRAL LA ÎNCEPUTUL ANULUI cotizaţia, deci, care e problema?ŞI NU UITAŢI, MĂSURA PENTRU CEI CE NU ACHITĂ COTIZAŢIA ESTE AUTOEXCLUDEREA , NU REFUZUL DE A FI APĂRAT DE CĂTRE AVOCAT, IAR DECIZIA FINALĂ O IA CNR, NU COMANDANTUL SUPREM. DECI DOMNULE DOGARU CEEA CE CEREŢI DUMNEAVOASTRĂ ESTE UN ABUZ GROSOLAN, ANTISTATUTAR ŞI ILEGAL.


Cam asta ar fi situaţia în care se găseşte decretul dumneavoastră prezidenţial. Nu pot să nu remarc asemănarea deciziilor dumneavoastră cu Hotărârile guvernului Boc , expert în legi anticonstituţionale. Fiecare cu realizările sale măreţe: Boc cu legi anticonstituţionale, dumneavoastră cu decizii nestatutare. Sper din inimă să nu candidaţi la preşedinţie sau ca parlamentar.

În final aş veni cu o întrebare : La adunarea de la Craiova , cea cu Protocolul USL-SCMD Dolj, la întrebarea mea aţi afirmat că sunteţi în discuţii şi şi la nivel central se va semna acest protocol. Sunt martori toţi membrii de sindicat prezenţi în sală. Acum văd cu stupoare într-un comunicat semnat de dumneavoastră că spuneţi „In mod firesc, filialele si doar filialele, individual ca filiale si nu pe grupuri de filiale, incheie protocoale de colaborare in alegerile locale, dar… conditionat;”


Iar apoi „Misiunea Centrului este de a incheia protocoale de colaborare pe actiune sindicala, doar cu sindicatele care mai functioneaza real si de a sustine in fata liderilor USL, toate conditionarile (revendicarile) punctuale ale fiecarei filiale din fiecare localitate (colegiu), in schimbul sprijinului.”


Pot întreba cu timiditate, când aţi minţit domnule Dogaru ?

Urez şi eu la mulţi ani sindicatului, dar cu dumneavoastră la cârmă conducând în stilul acesta, nu are şanse mari. Pe bune !

miercuri, 3 august 2011

ROMÂNIA ZOOLOGICĂ SAU EFECTUL DE STRUŢ


        Spuneam acum câteva zile ceva despre papagalii din România. Şi cei care se uită la tv şi înghit grăunţele care li se pun pe farfurie şi cei care după ce au stat un pic la răcoare uită tot ce au făcut sau spus înainte de a renaşte din propria mocirlă. Long time ago, eram o ţară de aplaudaci, aproape fără excepţii, sau cum se mai spunea, pinguini. Dacă este să ne luăm după apelativele care apar peste tot, pe stradă,în şcoli, prin campaniile electorale, la tv, prin paturi, România este o ţară nu numai cu o varietate geografică fără margini ci şi cu o faună mai diversificată decât orice altă zonă a globului. Vertebrate, târâtoare, păsări,peşti sanitari, copitate, cornuţi, papagali, curci în lemne, viţei la porţi, ce să mai spun, o feerie. Sub acest aspect, România este fără putinţă de tăgadă, Grădina Maicii Domnului. Dar peste toate, de zeci, sute de ani, poate milenii, în România tronează struţul. Struţul, acea pasăre măiastră, cu picioare lungi, cât Naomi Campbell, cu ciocul puternic, cu o curiozitate criminală dar şi o naivitate şi candoare care te lasă fără replică. Se spune despre aceste vieţuitoare că atunci când se simt în pericol, şi-ar băga capul în nisip, crezând că ceea ce nu văd, nu există. Este o metodă de a scăpa de necaz sau de a scăpa de grija lui.

Ei bine, România este ţara struţilor. De fapt dacă mă gândesc bine pot spune fără a greşi, ca struţul s-a născut în România şi ar trebui trecut ca simbol pe emblema ţării. Noi de când ne ştim, stăm cu capul în nisip. Nu numai când ne simţim în pericol ci tot timpul anului. Mai scoatem din când în când capul, ca să respirăm,aşa cam din 200 în 200 de ani dar starea noastră permanentă este cu capul în nisip. Din cauza asta românul pare insensibil la tot ce se întâmpla în jurul lui:

Intră Europa în Criză. Struţul – Şef ne anunţă să stăm liniştiţi, România nu este în pericol.
Se fură alegerile, gugustruţii nu ştiu nimic, se lasă ciuruiţi cu ochi miraţi.
Fură Anastruţa la numărătoare în parlament, Înalta curte de Căscaţie şi Injustruţie nu vede nimic.
Puterea vinde ţara la troc pentru a-şi menţine accesul la sacii de grăunţe, opozstruţii se fac că nu văd, nu reacţionează, tac mâlc.
Vine fiul lui gaură în pantof să ne spună ce şi cât avem voie să mâncăm şi cât ne e lanţul de lung, noi ii ciugulim din palmă mulţumiţi că mai avem de unde ciuguli.

         Dar cei mai performanţi sunt struţii comuni, Struţus Vulgaris, cei care se lasă călcaţi de orice Barac Pitic şi de teamă să nu sufere o dezamăgire, nu scot capul din nisip nici când sunt încălecaţi, visând cu capul în nisip la Argentavis magnificens. Aceşti struţi obţinuţi, prin selectie autoimpusă şi încrucişare cu familia Phasianidae, străbunicul lui Gallus Gallus, au împins această caracteristică a naivităţii struţului pe culmi nemaiatinse.

Trăieşte acest struţ într-o curte de 2000 de ani şi habar nu are ce se află în curtea aceea.

Bunăoară, progeniturile lor, trag chiulul, cer grăunţe nemuncite, umblă numai cu ciocul in nori, pe picior mare, nu ştiu nici cum îi cheamă fără să le sufle cineva, dar struţul nostru nu vede , nu aude ,
habar nu are, iar când struţulaşilor li se ia cutia milei din faţă şi dovedesc că de fapt nu ştiu să cânte nici cucurigu fără partitură, struţii cad pe spate, intră în fibrilaţie şi se miră cum
s-a ajuns în situaţia aia.        Struţii dădacă, sunt supuşi unor teste de evaluare a oului. Se constată că ouăle lor nu conţin nici   30 %  gălbenuş. Stupoare, struţii se miră şi dau din picior ofuscaţi.

Nişte pui de struţi mai bine crescuţi, s-au apucat de croit buzunare unor struţi mai închişi la culoare din altă curte. Dramă mare, scandal pe uliţă, de parcă guguştruţii nu ştiau că există şi struţi de altă culoare iar cei coloraţi politic sunt mai egali decât ceilalţi. Păi dacă stau cu capul în nisip toată viaţa cum să ştie?

     Iar acum Struţul Intern- şef pe Igaş, pardon imaş dă acoperişul jos de pe coteţul intern şi arată struţomânilor ceea ce există într-un coteţ unde nu s-a făcut curăţenie niciodată. Reacţia este totală. Unii îşi feresc privirea, alţii se ţin de nas, nesuportând duhoarea, dar toţi se prefac miraţi şi indignaţi dau vina pe Imaş că a dezvăluit aceste orori sau că cutează să spună că în curtea noastră s-ar fi întâmplat asemenea fapte, care i-au scandalizat . Bineînţeles, ca şi în cazul odraslelor care nu au mai putut spune nimic fără partitură  şi acum  de vină e cel care dezvăluie realitatea şi ne scoate capul din nisip. De asta spun eu că struţul a apărut pe aceste meleaguri.

Dar, la fel de adevărat este că această dezvăluire, nu e făcută aşa de flori de măr, că s-a decis cineva să facă curăţenie în curte. Păi cine crede asta se întoarce din curtea lui  Struthio Camelus în curtea lui Phasianus colchicus. Acest gest revelator ascunde o socoteală şi oarece scopuri bine calculate:

1 de a convinge o parte din struţii cinstiţi că Băstruţul şef vrea cu adevărat sa facă ceva bun si e singurul care scoate capul din nisip;

2. de a întărâta iarăşi un guguştruţ împotriva altui guguştruţ;

3.de a câştiga capital politic;

4, de a scăpa de anumiţi struţi incomozi.

5. de a da de lucru si de bârfă presei şi guguştruţului;

6. de a convinge Ograda Europeană că Băstruţul vrea cu adevărat sa facă ceva bun, dar nu este lăsat;

Bine înţeles că presa va da vina pe Igaş că jigneşte un minister întreg, sindicatele vor sări în sus să îşi apere membrii fără a recunoaşte cât este şi cât nu, adevărat din ceea ce spune Igaş, Opozstruţia va plânge pe umerii popoliţiei, luându-le apărarea necondiţionat, dar cel care va câştiga va fi Băstruţul, pentru că la el, procentajul de  de huiduitori a atins de mult cota maximă, orice ar face de acum încolo nu îi mai poate afecta în mod negativ acţiunile la bursă . Dar mai poate recupera din cei care vor spune : „Şi totuşi se învârte! Şi totuşi are dreptate, există aceste fenomene în rândul societăţii româneşti, şi uite că doar el are curajul să le recunoască, ceilalţi sunt struţi.”

                               La recâştigarea acestor susţinători, va contribui din plin Opoziţia care va sări să nege     tot,      îl va   învinui de sperjur, când de fapt toţi ştiu ca are dreptate. Fenomenul există. Băstruţul va conta şi va fi ajutat de efectul de struţ al tuturor duşmanilor.