SCMD - vorbe si fapte


Întrunită în perioada 02 - 03.02.2012, prima conferinţa a Consiliilor de coordonare şi consultative din Bucureşti, Ilfov, zona de sud şi reprezentanţi ai zonelor Sud-şi Sud-Vest a ţării în contextul:

- situaţiei de criză economică şi financiară, profundă, care afectează statul român;
- măsurilor antipopulare, anticonstituţionale, antieuropene luate de actuala putere.
Conferinţa comună a avut următoarea ordine de zi:
1. Schimb de experienţă în domeniul activităţii sindicale:
– Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor;
– Atragerea de noi membrii;
– Colaborarea cu alte organizaţii;
– Gestionarea resurselor alocate;
Analiza modului de implementare a masurilor stabilite de către CNR;
2. Strategia SCMD pentru susţinerea acţiunilor in instanţele de judecată;
– Viziunea si strategia caselor de avocatura.(schimb de experienţa);
– Necesitatea întăririi colaborării între casele de avocatură în scopul unificării practicii judiciare – creşterea rolului Departamentului Juridic în coordonarea acţiunilor în acest scop;
– Pregătirea acţiunilor la CEDO într-o viziune unitară, coerentă şi fermă, reprezentarea unitară de către SCMD
3. Strategia SCMD de sprijinire a U.S.L. în campaniile electorale şi pe timpul votului:
a) În campaniile preelectorale şi electorale:
– Popularizarea programelor economice şi sociale ale USL;
– Organizarea de adunări cu alegătorii în cartiere şi localităţi;
– Participarea alături de candidaţii desemnaţi la acţiuni;
– Atragerea unor cetăţeni oneşti care să desfăşoare campanie de promovare a valorilor şi programelor USL în societatea civilă;
– Declanşarea unei campanii în presa locală prin articole şi apariţii la posturile TV:
– Supervizarea acţiunilor desfăşurate de adversarii USL, în domeniul “mitei electorale”- demascarea şi combaterea acestei atitudini;
– Monitorizarea acţiunilor organizate şi întreprinse de către adversarii USL şi contracararea efectelor acestora prin acţiuni de critică, demascarea intenţiilor de inducere în eroare a electoratului şi cumpărarea de voturi;
– Înscrierea în partidele din USL;
– Candidatura unor membrii pe listele USL;
b) Pe timpul desfăşurării votului:
– Prevenirea fraudelor;
– Demascarea intenţiilor de cumpărare a voturilor şi fraudarea rezultatului acestora;
– Desemnarea de reprezentanţi în secţiile de votare – acolo unde USL ne solicită;
– Participarea alături de ONG – uri ca observatori;
– Monitorizarea atentă a activităţilor primarilor puterii, precum şi a celor racolaţi şi demascarea acţiunilor de fraudă electorală;


Conferinţa comună a luat hotărârea ca filialele participante să acţioneze ferm pentru:
- respectarea Statutului şi a ROF şi să lucreze pentru îmbunătăţirea şi armonizarea celor două documente astfel ca eventualele modificări să fie cunoscute şi dezbătute până la viitoarea CNR. ;
- riposta imediată prin desfăşurarea unor acţiuni de amploare:
• mitinguri şi pichetări la ambasada SUA şi a statelor membre NATO şi UE unde se vor depune documente referitoare la politica puterii actuale, gravele derapaje de la democraţie;
• expedierea de scrisori la sediul structurilor UE şi NATO din care facem parte şi la organismele internaţionale care au drept scop respectarea Drepturilor omului.
- recunoaşterea SCMD ca partener în lupta împotriva nerespectării drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
- implicarea activă, a membrilor SCMD pentru asigurarea unui echilibru şi climat democratic şi statutar în luarea hotărârilor la nivel SCMD;
- creşterea numărului membrilor sindicatului şi soluţionarea problemelor legate de neplata cotizaţiei şi neparticiparea la acţiunile SCMD;
- dezvoltarea relaţiilor sindicale ale SCMD pe plan naţional şi internaţional.
Participanţii au subliniat nivelul scăzut de participare şi interesul scăzut din partea conducerii SCMD, pentru dialog real şi constructiv cu M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I., cu actuala guvernare la modificările de acte normative şi rezolvarea problemelor sociale ale pensionarilor militari.
Prima Conferinţa Comună consideră drept obiectiv permanent, organizarea de acţiuni menite să impună factorilor de decizie politică, drept soluţii prioritare pentru ieşirea din criză participarea în număr cât mai mare la procesele de alegeri care vor avea loc în perioada următoare.
Considerăm că M.Ap.N., în ciuda numeroaselor responsabilităţi, trebuie să acorde o atenţie sporită problematicii sindicale.
Participanţii la Conferinţa dezaprobă practicile conducerilor M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I. de ignorare a partenerului de dialog social precum şi a abuzurilor, de orice formă, practicate de aceste ministere şi cere acestora să accepte dialogul permanent şi constructiv în rezolvarea problemelor pensionarilor militari.
Participanţii la Conferinţa se pronunţă, ferm, împotriva manifestărilor actualei puteri de creare de disensiuni şi discriminări între organizaţii, organisme sau structuri socio-profesionale, de intimidări, controale sau imixtiuni în activitatea sindicală.
Participanţii exprimă disponibilitatea şi cere Comitetului Director o comunicare internă şi publică mai bună, să realizeze o colaborare eficientă cu alte structuri ale societăţii civile pentru realizarea democratizării sistemului şi asigurarea drepturilor sindicaliştilor şi nu numai.
Participanţii cheamă toţi membri săi la unitate şi solidaritate pentru întărirea forţei SCMD, continuarea eforturilor pentru schimbarea atitudinii societăţii faţă de SCMD, pensionarii militari şi realizarea obiectivelor în interesul membrilor săi.

Propuneri făcute la Conferinţa Comună a Consiliului de Coordonare a filialelor din Bucureşti şi Judeţul Ilfov şi filialele din judeţele Olteniei, zona Sud - Sud –Vest


În urma discuţiilor avute, a punctelor dezbătute în limita timpului avut la dispoziţie, preşedinţii filialelor participante la Conferinţă au convenit că propunerile expuse în acest document reprezintă punctele de vedere comune pe care le susţin şi le prezintă spre analiză Comitetului Director, împuternicindu-l pe domnul Col ( r) Tudor Marian să le înmâneze personal domnului Dogaru Mircea, preşedintele SCMD spre a fi analizate şi a se avea în vedere în activităţile viitoare.
De asemenea domnul Tudor Marian este împuternicit să înmâneze Conducerii Sindicatului punctele de vedere exprimate de către o parte din filialele participante, puncte de vedere incluse în anexele rezoluţiei şi sprijinite de toate filialele participante. Cu menţionarea faptului că toate aspectele conţinute în acest document, în Rezoluţia Conferinţei şi în anexele la Rezoluţie se doresc a fi propuneri şi concretizează dorinţa filialelor de a acţiona unitar şi de a întări puterea şi forţa sindicatului, le înaintăm Comitetului Director şi suntem încredinţaţi că nu vor fi neglijate şi după o analiză profundă, vor căpăta răspuns atât sub formă scrisă, cât şi procedural. Din spirit practic, nu mai menţionăm în document expunerea de motive ce au dus la concluziile şi propunerile pe care le avansăm, în caz de nevoie domnul Tudor Marian este mandatat să prezinte aceste aspecte dacă se va impune, în cadrul Comitetului Director.


Propuneri privind activitatea internă :
1. Şedinţele CD să capete un aspect mai democratic, să devină publice, să fie anunţate pe blogul SCMD cu tematica ce va fi abordată cu posibilitatea participării tuturor ce doresc să ia parte la ele, cu respectarea bineînţeles a drepturilor ce le revin ca simpli participanţi.
2. Procesele verbale ale şedinţelor CD să fie trimise prin mail tuturor filialelor, cu punctele de vedere şi propunerile luate şi modul în care a votat fiecare membru.
3. Să se facă demersurile necesare către autorităţi pentru declararea SCMD ca organizaţie reprezentativă pentru cadrele militare în rezervă cu toate drepturile ce îi vor reveni conform legislaţiei în vigoare.
4. Se propune organizarea unei Conferinţe Extraordinare a Consiliului Naţional al Reprezentanţilor, cel mai târziu luna Mai, pentru discutarea strategiei SCMD în ceea ce priveşte procesele sindicaliştilor, abordarea la CEDO şi strategia în ceea ce priveşte alegerile.
5. Departamentul Juridic să prezinţe către CD şi filiale situaţia proceselor în care sindicatul este implicat inclusiv cele ale unor membri de conducere sau fondatori în nume individual sau în numele sindicatului. De asemenea să se spună de ce nu a fost deschis proces pe Legea asigurărilor sociale şi nerespectarea L-80 privind asistenţa medicală gratuită, sau cota de contribuţie la CNAS.
6. Popularizarea şi informarea în cadrul tuturor filialelor SCMD a acestei activităţi şi preluarea acestei iniţiative de către celelalte zone în vederea unei mai bune informări şi coordonări a activităţilor, în condiţiile în care s-a constatat şi părerea generală este că în acest moment conducerea centrală a sindicatului nu face faţă aspectelor şi sarcinilor ce îi revin.
7. Rezolvarea în regim de urgenţă a aspectelor şi procedurilor mecanismului economico-financiar al sindicatului, mecanism care continuă să sufere periclitând grav activitatea filialelor. Pentru reducerea cheltuielilor, lucru pe PFA.
- S-a propus inversarea procentului repartizat din cotizaţie,de la 30/70 la cel puţin 60/ 40 în favoarea filialelor, acest aspect urmând a fi discutat la CNR.
8. Viitoarele procese la CEDO să fie coordonate iar strategia să se stabilească cu consultarea unei case de avocatură serioasă şi expertă în domeniu (eventual Gen Ion Panaitescu ), iar finalizarea acordului să se facă numai după informarea şi acordul filialelor.
9. Elaborarea unui document de organizare şi funcţionare a departamentului financiar, unitar, cunoscut şi respectat de toate filialele, având la bază legislaţia în vigoare, în vederea eliminării ordinelor sau instrucţiunilor date în funcţie de starea emoţională a unui membru din conducere sau altul.
10. Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al SCMD pe baze reale, având în vedere situaţia evidenţelor de personal şi contabile la acest moment, cu posibilitatea ajustării în funcţie de evoluţia numerică a membrilor sindicatului. Această sarcină este restantă deşi a fost decisă la CNR din Octombrie 2011.
11. Revizuirea strategiei pe procesele pe HG 329 având în vedere faptul că se observă o schimbare de opinie şi abordare chiar din partea organelor judecătoreşti, existând deja o Hotărâre definitivă la Curtea de Apel Bucureşti în favoarea unui rezervist.
12. Completarea CD cu membri supleanţi aleşi de comitetele de coordonare ale filialelor, care să dea un plus de experienţă şi forţă conducerii sindicatului.
13. Diversificarea activităţilor filialelor şi pe domenii altele decât manifestările şi demonstraţiile de protest, a metodelor de popularizare a activităţilor, aşa cum a realizat filiala Craiova cu ocazia Zilei Naţionale.
14. Să se pună în discuţie la viitoarea CNR problema obţinerii de personalitate juridică şi de către filiale în vederea uşurării activităţilor de realizare de contracte şi înţelegeri pe plan local, activităţi mult îngreunate acum de imposibilitatea participării domnului Dogaru la mai multe activităţi în acelaşi timp. Toate filialele participante au îmbrăţişat această idee.
15. Rezolvarea problemelor cauzate de lipsa unui Secretar General, ale cărui sarcini, vitale nu au fost preluate de nimeni după suspendarea acestuia. În acest sens , CD este rugat să discute cu domnul Monac în vederea stabilirii poziţiei acestuia faţă de sindicat pentru a putea lua măsura preluării sarcinilor acestuia fie de către o altă persoană din afara CD, fie de către unul din vicepreşedinţi, în acest moment existând un vid real în conducerea sindicatului. Lipsa Secretarului General face practic imposibilă activitatea Biroului Operativ al CD, lucru inadmisibil.
16. Revitalizarea activităţilor departamentelor sindicatului, unele dintre ele fiind practic inoperabile, fiind subliniate în acest sens departamentele juridic, media şi financiar.
17. Implicarea tuturor vicepreşedinţilor CD cu sarcini precise în cadrul sindicatului, printr-o activitate concretă, activă, cu raport de activitate, nu doar cu prezenţa pe manşeta blogului. A fost evidenţiată activitatea total contraproductivă a departamentului Media, în care s-au investit bani, tehnică dar nu se poate lăuda decât cu câteva prezenţe pe posturile de televiziune dar şi acelea la standarde scăzute.
18. Toţi vicepreşedinţii, şefii de departamente să dea raport de activitate personală şi a departamentelor pe care le coordonează, la viitoarea CNR.
19. Filialele din zona Olteniei au decis să se constituie într-un Consiliu de Coordonare similar celui al filialelor bucureştene, la care sunt invitate şi filialele Mehedinţi şi Vânju Mare, care nu au putut fi prezente la această activitate din motive obiective. Protocolul de colaborare va fi preluat de la cel al filialelor bucureştene cu eventuale adăugiri care vor fi stabilite de comun acord. Împreună, cele două Consilii vor coopera şi îşi vor coordona activităţile în vederea realizării unităţii de acţiune şi organizare în cadrul sindicatului.
20. Rezolvarea problemei Blogului SCMD prin transferarea acestuia pe contul SCMD cu toate aspectele ce revin din aceasta. Eliminarea restricţiilor la comentariile pe blogurile sindicatului, fapt ce încalcă dreptul la opinie al membrilor de sindicat şi împiedică schimbul de experienţă.
21. Departamentul Secretariat să informeze CD şi filialele cu situaţia membrilor de sindicat la această oră din punct de vedere numeric şi să se analizeze apoi la nivel central şi local modalităţi de menţinere a sindicaliştilor în cadrul sindicatului cu luarea măsurilor procedurale statutare pentru cei ce nu s-au achitat de obligaţiile financiare pe anul 2011.
22. Departamentul juridic să ia în calcul apariţia Legii 303 a Pensiilor Judecătorilor , magistraţilor militari ca pensii ocupaţionale.
23. CD prin Departamentul Juridic să studieze Recomandarea Consiliului Europei1572/2002 în special art. 7, menţionată de domnul Col. Cristescu în cuvântul său, în vederea demarării punerii în aplicare a acestora şi în România. Popularizarea acestor prevederi cu ocazia apariţiilor tv ale reprezentanţilor sindicatului.
24. Luarea măsurilor necesare armonizării Statutului cu Legea Dialogului Social, Legea 80 şi legislaţia internă şi internaţională şi a ROF cu Statutul, în aşa fel încât acestea să capete o formă unanim acceptată la viitorul CNR gata de a fi introduse spre aplicare la momentul ce va fi decis de către CNR.
25. Având în vedere numărul total al membrilor filialelor participante s-a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Statut la cap V art. 15. punctul 2 alineatul 2 în ceea ce priveşte convocarea CNR şi cere CD declanşarea procedurilor privind organizarea unei Conferinţe Extraordinare a CNR.
26. Recomandăm Comitetului Director studierea documentelor Rezoluţiei cu toate propunerile comune şi cele ale filialelor. Filialele aşteaptă un răspuns din partea acestuia, cu puncte de vedere şi măsuri.
Participanţii la activitate declară în unanimitate că a fost o acţiune încununată de succes şi consideră că astfel de evenimente şi consfătuiri trebuie generalizate în cadrul sindicatului şi organizate periodic pentru urmărirea stadiului îndeplinirii directivelor CNR şi ajustarea acestora în funcţie de problematica dinamicii politico-sociale.


Anexele 1-6, fac parte din Rezoluţie şi trebuie tratate şi studiate de cei cărora le sunt adresate, cu aceeaşi atenţie.


Semnează:
Filiale SCMD participante.

Craiova protestatară - Oltenii îşi caută poneii

Ianuarie 2012. Ziua de naştere a Luceafărului. Nu ştiu câţi români şi-au mai amintit asta astăzi. Nu ştiu câţi tineri ştiu această dată. Nu ştiu dacă să îi condamn pe cei ce au uitat, sau să îi condamn pe cei ce i-au făcut să uite. Evenimentele ultimelor 3 zile, au făcut ca această zi mare să vină şi să treacă neobservată, iar Eminescu să fie practic uitat. Cât de puţin ne trebuie să uităm istoria, cât de repede lăsăm valorile în lupta cu viaţa, în lupta cu cei ce urmăresc acest lucru. A ieşit lumea şi în Craiova. Au ieşit oameni de diferite categorii, vârste, profesiuni, pensionari, unii din curiozitate, alţii din spirit civic alţii poate ca să aprindă şi ei o petardă, sau o scânteie. Dar nu am văzut aşa ceva . O parte scandau, alţii îşi plimbau copii şi nepoţii, alţii discutau la un pahar de vin fiert. Au fost şi suporteri dar până la plecarea mea, nimic ostil, nimic necivilizat, nimic provocator. Linişte, calm şi aş spune aproape o zi ca oricare alta, dacă nu s-ar fi şi scandat, bineînţeles anti-guvern, anti PDL anti-Băsescu. Aşa cum îmi spunea cineva pe mail, oamenii au ieşit la plimbare pe centru, aşa cum propusesem acum două săptămâni unii cu copii, alţii cu căţei, alţii cu prieteni. Şi nu e rău. Cei care au venit, vor veni şi mâine şi vor veni şi cu alţii. Lumea se va mobiliza de pe o zi pe alta. Cineva spunea că aceste manifestări se vor bagateliza. Eu cred că nu. Eu cred că lumea va veni de acum în fiecare zi, cu prietenii, cu familia, cu animale de companie şi vor face vocalize, până se va întâmpla ceea ce doresc ei. Poate Băsescu nu va mai ieşi din palat până la alegeri, dar poate nu va rezista atât de mult ascuns. Jandarmii, foarte subţiri, stăteau pe la colţurile clădirilor, glumind, privind amuzaţi, câţiva stăteau de formă în faţa protestanţilor. Ştiu şi ei că manifestanţii nu fac nimic rău neprovocaţi şi cum nu primiseră nimic, stăteau calm. În Bucureşti autorităţile au scos pe teren coloanele de jandarmi dar şi coloana a 5-a . Grupurile de manifestanţi sunt împănate binişor cu elemente antisociale, clienţi cunoscuţi şi folosiţi de poliţie. De aceea îi cred pe jandarmi când spun că printre protestatari sunt tineri cu antecedente, numai că uită să specifice că aceştia sunt aduşi cu scopul de a provoca şi de a degenera acţiunile paşnice în violenţe care să motiveze intrările în forţă ale jandarmilor. Că este aşa, o spune faptul că aceştia sunt acoperiţi cu fulare, glugi pentru a nu fi identificaţi, şi mai ales, acţionează numai noaptea, când nu pot fi recunoscuţi de către cei de lângă care acţionează. Nu sesizează nimeni că ziua nu apar aceşti huligani şi apar doar după lăsarea serii, aruncă, lovesc, împing, apoi se retrag, iar jandarmii arestează numai oameni nevinovaţi? Ei provoacă jandarmii, jandarmii se reped asupra mulţimii, iar mulţimea la rândul ei este nemulţumită şi uneori reacţionează şi ea. Jocul este simplu şi este folosit pentru a justifica luarea unor măsuri extreme de către autorităţi. Recomand tuturor manifestanţilor să elimine din rândul lor pe toţi cei ce au feţele acoperite, se dedau la acte de violenţă, instigă la scandal. Să îi prindă şi să îi predea ei jandarmilor. România se trezeşte! Românii încep să realizeze că unirea face dar şi înlătură puterea! ALTE PUNCTE DESPRE CNR

Revin cu dezbaterea rezoluţiei şi a celor discutate acolo, unele dintre ele chiar deosebit de interesante chiar dacă nu au fost cuprinse în rezoluţie. Vom vedea imediat despre ce e vorba şi vom avea motive să ne întrebăm de ce unele lucruri discutate acolo nu au fost trecute în rezoluţie.

În continuarea rezoluţiei se menţionează faptul că s-a discutat şi aprobat ca fondul de premiere (care între noi fie vorba era o măsură stabilită de CD fără a avea aprobarea CNR) să fie suspendat . S-a mai stabilit ca din totalul cotizaţiei plătite de sindicalişti, 30 % să se dea filialelor iar diferenţa de 70 % să fie gestionaţi de conducere. Este pur şi simplu aberant , procentajul ar fi trebuit să fie exact invers, în condiţiile în care filialele trebuie să îşi plâtească chiria la sedii, deplasările, acţiunile, întreţinerea la sedii, de la lumină, căldură, apă rece apă caldă, la telefon , internet, televiziune, avocaţii. Ce mai rămâne Bucureştiului să gestioneze? Cine poate să răspundă ? Domnul Dogaru, domnul Năstase, sau cine ?

Hai să facem un un calcul scurt. Pe anul 2011 au fost înregistraţi peste 20.000 de sindicalişti, după cum susţinea chiar domnul Dogaru.20000x 120ron = 2.400.000. ron . Asta în lei vechi înseamnă 24.000.000.000. lei . Deci 24 de miliarde în bani vechi. Îndrăzniţi numai să vedeţi ce dobândă se scoate pe banii aceştia. S-a propus ca departamentul financiar să depună în conturile filialelor imediat după livrarea cotizaţiilor în contul sindicatului. Propunerea nu a convenit conducerii, aceasta virând banii in cont filialelor cu ţârâita, în aşa fel încât să beneficieze tot mai mult de sume mari, pentru a obţine dobândă. It is all about money !

Mai departe aflăm că şeful sindicatului a propus ca sindicatul să se opună federalizării ţării. Nu pot să îmi stăpânesc un zâmbet. Domnilor, sindicatul este un sindicat, nu comisie a parlamentului, nu partid politic. Nu am putut face nimic să nu se schimbe legea pensiilor sau să nu ne recalculeze pensiile dar ne opunem cu tărie federalizării ţării. Asta este strategia sindicatului pe anul următor? Asta este tot ce poate realiza gândirea strategică a conducerii sindicale ? Mai trebuia să văd scris după această propunere… aplauze furtunoase. Nu contest importanţa acestui lucru pentru ţară, dar să ne fie clar: este un obiectiv al parlamentului, al forţelor politice, iar sindicatul nu poate face altceva decât ce fac câinii B,C,D, într-o nuntă canină, în care câinele Alfa perpetuează specia în timp ce ceilalţi se muşcă între ei, care să stea mai aproape de televizor. Iar în condiţiile în care domnul Dogaru mânat de orgolii de mascul Bravo, sau Charly recomandă sindicaliştilor să meargă pe cont propriu, nu în numele sindicatului, la întâlnirea cu membrii comisiilor de apărare din cele două camere ale Parlamentului, întâlnire iniţiată de opoziţie,ce şanse crede că mai are să apuce măcar un loc în primul rând la televizor ?

In continuare suntem înştiinţaţi că bugetul de cheltuieli pe anul 2012 a fost trecut pe ordinea de zi doar aşa, pentru derutarea adversarilor, pentru că neavând certitudinea banilor ce se vor încasa nu aveau ce discuta din punct de vedere valoric. Normal ar fi fost să se stabilească procentual cât la sută să se aloce pentru activităţi urmând ca la începutul anului când vor avea şi numărul de cotizanţi să facă transformarea şi eventualele modificări.

Numai că cei din conducere au preferat să solicite şi să primească mandatarea CD cu discutarea şi stabilirea bugetului, după bunul plac . Şi uite aşa uşor , uşor CD va prelua toate sarcinile CNR sub o motivaţie sau alta, iar filialele vor deveni pinguinii Comitetului Director.

Următorul punct discutat a fost Comisia de soluţionare a contestaţiilor. Cum nu ştiu ce atribuţiuni are şi cum va funcţiona, nu pot comenta nimic. Nu cunosc pe cei ce o compun, nu ştiu ce atribuţiuni are, nu am ce comenta la acest moment. Îi cunosc doar pe domnii Tudosie de la Sibiu şi Burneiu de la Caracal, şi dacă toţi au aceleaşi calităţi atunci pot spune că este o comisie bine aleasă.

Următorul punct, cel legat de strategia SCMD pe 2012, este un bluf . Mă aşteptam să văd acolo aspecte legate de relaţiile sindicatului cu partidele politice, sindicatele, cu celelalte asociaţii ale militarilor modalităţi de abordare a proceselor, forme de luptă sindicală ce trebuie adoptate, doctrină, modalităţi forme , metode şi tactici media , posibilităţi de apropiere a societăţii civile, procese ce se vor derula şi strategia pe care se va merge. Nimic din toate astea. În schimb aflăm că se doreşte încheierea de contracte cu societăţi comerciale , bănci şi alte firme se spune “cu statut preferenţial pentru membrii SCMD “ .
Hai să fim serioşi. Despre ce e vorba aici ? Despre contractele cu firmele care îşi fac publicitate pe blogurile sindicatului, despre contractul cu firma de telefonie pentru telefoanele care s-au dat pe ici pe colo pe la unele filiale, în care cei ce au semnat contractul ( conform legilor comerciale) au beneficiat de un bonus substanţial , sau despre ce ? Că nu am vâzut nici un sindicalist, pensionar de 50 de ani care să fie angajat de cineva. Dar uite aşa s-a dat liber la contracte din care vor câştiga doar cei ce le semnează.

Problema păatrimoniului, este mai departe de noi decât este Pământul de marginea Galaxiei. Sindicatul poate pune această problemă doar când va fi recunoscut ca partener de dialog al guvernului, sau Ministerului Apărării Naţionale. Dar atâta vreme cât nu suntem acceptaţi nici să ni se pomenească numele la ceremoniile de depunere a coroanelor , vom rămâne în poziţia căţeilor Beta, Charly, Delta, schelălăind neputincios şi adulmecând fericirea altora. Iar îndemnurile domnului Dogaru de boicotare a întâlnirilor cu parlamentarii ţării sau a activităţilor sociale sau manifestărilor naţionale ne va păstra în această poziţie veşnic.

Penultimul paragraf face dovada întregii strategii a domnului Dogaru. NIMIC NU ESTE BUN , DACĂ NU PLEACA DE LA MINE ŞI DACĂ NU MĂ SCOATE PE MINE ÎN FAŢĂ. Orgoliul domnului Dogaru conduce acest sindicat şi asta reiese clar, fără drept de tăgadă, din acest paragraf :

De asemenea, obiectiv prioritar va rămâne atragerea societăţii civile şi organizarea acesteia pentru acţiune, în jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditaţi la viitoarele alegeri fiind condiţionată de adoptarea de catre aceştia a respectivului program. Pe larg, după ce preşedintele SCMD a adus clarificări în ceea ce priveşte strategia coordonării de către SCMD a societăţii civile, Col (r) Pricina Valeriu, vicepreşedinte SCMD, a explicat strategia SCMD în domeniul contracarării ofensivei imagologice şi psihologice declanşata de Guvern împotriva pensionarilor militari - în mod special, şi a pensionarilor - în general, dar şi a salariatilor, atrăgand atenţia că SCMD începe să devină un obiectiv prioritar strategic al Puterii, de înfrângere a oricărei rezistenţe. “

Este cât se poate de clar că domnul Dogaru se crede şi se vrea buricul societăţii şi că orice iniţiativă ar veni indiferent din partea oricui, nu va fi acceptată dacă acesta nu se supune dogmelor izvorâte din luminata minte a Comandantului .

DECI,”obiectiv prioritar va rămâne atragerea societăţii civile şi organizarea acesteia pentru acţiune, în jurul programului numit PLATFORMA CIVICA, sprijinirea sau nu a unor canditaţi la viitoarele alegeri fiind condiţionată de adoptarea de catre aceştia a respectivului program…. strategia coordonării de către SCMD a societăţii civile”( a se citi Dogaru în loc de SCMD ).

Amintiţi-vă că anul trecut îşi spunea la o emisiune tv , FCMD ( FOSTUL COLONEL MIRCEA DOGARUI, în încercarea de a lega definitiv până la confundare numele său de al sindicatului sau invers. )

Dacă mai are cineva un dubiu, mai pot aduce exemple, din care ultimul este RĂVĂŞITOR .

1.Vă amintiţi când acum un an jumătate parcă, domnul Dogaru flutura ideea formării unei confederaţii cu un sindicat al unei „Forţe” , un sindicat un pic misterios, format la vremea aceea din cam 150 de membri. Ştiţi care a fost argumentul forte al acestei propuneri ? Faptul că acel sindicat a acceptat ca, conducerea federaţiei să fie asigurată de către SCMD respectiv domnul Dogaru să fie preşedintele federaţiei.

2.De ce a boicotat întâlnirea cu parlamentarii opoziţiei ? Pentru ca nu a fost „ invitat „ personal.

3. De ce a boicotat Ziua Armatei ?Pentru că nu a fost invitat .

4.De ce nu a participat la marile demonstraţii ale sindicatelor ? Pentru ca nu a fost invitat.

E suficient ? Dacă nu, vă mai dau una caldă şi cu ea închei, pentru că după ea , nu se mai poate comenta nimic. Este ultima dovadă a cultului personalităţii şi aştept un şef de filială care să mă contrazică, SĂ SPUNĂ CĂ NU A FOST AŞA.

La CNR un şef de filială, membru al grupului care au trimis propuneri le ROF despre care scriam pe blog, a propus ca SCMD să instituie o bursă pentru liceele militare , bursă care să fie acordată celor mai bune medii obţinute de către primii elevii din cele trei licee militare, o bursă care să poarte numele Mareşalului Antonescu, fost elev al Liceului Militar din Craiova, o bursă care să ajute astfel şi să impulsioneze elevii de liceu militar şi totodată să ne facă şi pe noi cunoscuţi în societatea militarilor activi , altfel decât prin proteste . Ba mai mult, s-a propus ca sursa financiară a cestei burse, să o constituie tocmai dobânda obţinută din cotizaţiile membrilor dobândă care anul acesta a fost de câteva sute de milioane. Propunerea , pe care personal o găsesc excelentă, a fost imediat împărtăşită de membrii CNR care au cerut să se voteze. A luat cuvântul domnul Dogaru care a spus că e de acord , cu un amendament : SĂ SE MEŢIONEZE CĂ …. IDEEA ÎI APARŢINE.

Cel care a venit cu propunerea, a spus că nu îl interesează cine va fi acreditat cu paternitatea ideii , atâta vreme cât este aprobată. Au urmat rumori în sală, iar .. ideea nu s-a mai votat, domnul Dogaru ca preşedinte al prezidiului nu a mai supus-o aprobării plenului, urmând „să ne mai gândim” .


AŞA ESTE CONDUS SINDICATUL.

IATĂ CE PĂŢEŞTE UN PINGUIN CARE NU PUPĂ MÂNA ŞEFULUI, CÂND TRECE PE LÂNGĂ EL

 
Pinguinul glumet 2 - MyVideo


Punct cu punct despre CNR

A trecut . Nici la cald, dar nici la rece, atâta timp cat nu am toate datele în faţă, aşa la călduţ, la câteva zile de la eveniment, să vedem ce s-a petrecut.
Aşa cum bănuiam, nu a fost cutremur, chiar dacă, aşa cum spunea un martor ocular nici prea plăcut nu a fost în unele momente, dar până la urmă s-a ajuns la un consens bun sau rău, rămâne de văzut. Deci la categoria lucruri pozitive putem nota :


1. S-a discutat până la urmă şi aprobat ROF, după aproape doi ani de discuţii şi un eşec. Cât de apropiat sau rupt de Statut este, vom vedea când va fi făcut public.
2. Au avut loc dezbateri pe marginea lui, ceea ce înseamnă că se mai poate negocia sau discuta în cadrul sindicatului. Dacă s-a discutat pe cauze reale sau doar pe probleme de orgoliu, vom vedea de asemenea după ce va fi făcut public ROF.
3. Unanimitatea în votul ROF. ( mă rog, un vot contra nici nu se mai pune , aproape că dă notă de seriozitate)


Mai departe, până nu avem amănunte privind documentele adoptate , nu mă pot exprima, dar putem să discutăm pe marginea a ceea ce s-a întâmplat:
1. Ordinea de zi a fost modificată faţă de cea anunţată iniţial. Dacă acest lucru s-a făcut cu acceptul CNR este ok, dar în acest caz ar fi trebuit să vedem în rezoluţie, momentul în care s-a propus şi s-a aprobat modificarea ordinii de zi dar acest punct lipseşte din rezoluţie. Bunăoară punctul 2 al ordinii de zi , Analiza activităţii SCMD desfăşurată in perioada iulie 2010 – octombrie 2011 a devenit punctul 1 în rezoluţie. Tot aici se spune că CNR a votat raportul privind activitatea desfăşurată, dar nu se spune dacă CNR a fost de acord şi a apreciat pozitiv activitatea desfăşurată de SCMD. Deci dacă raportul a fost frumos întocmit este mai puţin important, interesant ar fi fost de ştiut dacă activitatea desfăşurată de SCMD a fost mulţumitoare sau nu pentru membrii CNR. Şi normal ar fi fost ca domnul Dogaru să prezinte RAPORTUL PRIVIND ACTIVITATEA COMITETULUI DIRECTOR ADICĂ CEL CARE A CONDUS DESTINELE SCMD ÎNTRE DOUĂ SESIUNI ALE CNR conform art. 15(1) h) analizează și hotărăște asupra activității desfăşurate de Comitetul Director și Comisia de Cenzori. Ceea ce a prezentat acum domnul preşedinte este egal cu zero. Activitatea SCMD era cunoscută de oameni, dar cea a CD, mai puţin . Deci acest punct din statut a fost evitat şi mascat sub “Raport privind activitatea SCMD”.


2. Tot la acest capitol s-a decis ca din cotizaţie să se acorde filialelor 30% iar diferenţa să revină conducerii centrale. Cum de au acceptat filialele acest raport invers faţă de necesităţile de cheltuieli nu ştiu, dar mie mi se pare că punem căruţa în faţa calului. Filiala este cea care îşi plăteşte deplasările către Bucureşti atunci când sunt chemate la activităţi demonstrative , filialele şi-au angajat avocaţi proprii pentru procesele ce se derulează, filialele îşi plătesc sediile şi toate facilităţile, care se ridică la câteva milioane lunar. Practic de acum , Bucureştiul se ocupă numai de problemele mari, cheltuielile pentru filiale ar trebui vărsate direct în bugetul filialelor imediat după primirea cotizaţiei iar procentul trebuie inversat . În felul acesta se elimină şi situaţia penibilă prin care filialele trebuie să mai ceară lunar fonduri de la Bucureşti pentru plata necesităţilor. Ce face Bucureştiul cu 70% din cotizaţia filialelor? Eu consider că 30 % ar fi fost suficient pentru rezolvarea problemelor financiare ale CD şi conducerii centrale şi chiar şi pentru crearea fondului de ajutorare a sindicaliştilor. S-a stabilit ca acest fond să se acorde şi în 2012, dar nu s-a stabilit în ce procent, din suma totală, lucru ce ar fi trebuit stabilit măcar procentual.


3. La punctul 2 al OZ s-a discutat punctul 3 din ordinea de zi stabilită iniţial, şi anume ROF. Pe marginea acestuia nu comentez până nu văd documentul. De remarcat faptul că aşa cum spuneam , au avut loc dezbateri aşa cum era şi normal dacă ne raportăm la importanţa subiectului, dar anormal dacă ne gândim că acest proiect a fost înaintat la filiale cu mult timp înainte , a fost analizat, s-au trimis propuneri şi normal ar fi fost ca toate lucrurile şi discuţiile să fi fost rezolvate. Dar .. cum CD a tratat propunerile filialelor aşa cum am arătat „ Avatarurile unor propuneri ROF” discuţiile şi timpul pierdut cu ele o zi întreagă, transformă anormalul în normal.


4. Punctele 4 şi 6 ale ordinii de zi, cele referitoare la Prezentarea bilanţului contabil pe anul 2010 şi rezultatul controlului intern .Propuneri şi măsuri adoptate şi Prezentarea şi aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli al SCMD pentru anul 2012 au fost dezbătute – se spune cu prioritate. De fapt numai bugetul a fost dezbătut cu prioritate şi nici acesta dezbătut, pentru că problema bugetului, aţa cum reiese mai departe din rezoluţie, a ost discutată undeva pe la punctul 7 , când la propunerea CD s-a decis „Mandatarea CD pentru aprobarea, la începutul anului viitor, în funcţie de încasări, a proiectului de buget”


Deci practic punctul 6 al ordinei de zi nu a putut fi discutat, aşa cum spuneam şi eu în postarea mea „Aici sunt curios la ce buget se va raporta Comitetul Director. La cel din 2011, sau la cel din 2012, pentru ca în mod cert, bugetul nu va mai fi acelaşi. Şi atunci cum să aprobi un buget pe care nu îl cunoşti. Poate să îl discuţi aşa, procentual, dar nu valoric, pentru că nu sunt fonduri pe care să contezi la această oră, totul e la nivel evaluativ, probabil, se poate discuta de procente de buget, nu de valori bugetare. Sunt curios când va avea loc rectificarea bugetară şi dacă a fost luată în calcul.” Este curios când au realizat cei din conducere că acel punct este .. lipsit de obiect, după ce au citit articolul meu ?


Punctul 4 , cel cu bilanţul contabil pe 2010 şi măsurile propuse în urma controlului sunt atât de subţire prezentate în rezoluţie încât te întrebi dacă a fost prezentat ceva sau s-a făcut prezentarea ceva gen: „priviţi aceste foi, acesta este raportul, sunteţi de acord ca acesta este raportul? Vă rog sa constataţi că scrie pe el raport. De acord? Da! DECI S-A VOTAT RAPORTUL.” Cred totuşi că s-a prezentat raportul pentru că ar fi o lipsă de responsabilitate dureroasă din partea membrilor CNR să treacă aşa uşor peste un raport atât de important. Dar lipsa unor detalii vizavi de cele prezentate, dă iarăşi naştere la speculaţii care nu folosesc nimănui.
Nu am ce altceva să mai comentez pe marginea acestui raport atâta timp cât datele lipsesc cu desăvârşire. Se păstrează o tăcere nu suspectă ci complicitară din dorinţa de a nu se strica imaginea SCMD probabil. Chestie de .. politică imagologică cum le place unora să spună. Care sunt acele măsuri propuse , pe cine vizau, în ce au constat greşelile –dacă au fost- nu se specifică, probabil pentru a nu păta imaginea persoanelor respective, lăsând însă să se dezvolte suspiciunile vizavi de un control discutat şi comentat de mai bine de un an de zile. Era suficient să se spună că raportul a lămurit suspiciunile apărute la începutul anului şi a demonstrat că acestea au fost nefondate. NICI MĂCAR ATÂT NU S-A PUTUT SPUNE ŞI ATUNCI MĂ ÎNTREB CUI FOLOSEŞTE ACEASTĂ FUGA DE RESPONSABILITATE? IN NICI UN CAZ SINDICATULUI.


Punctul 5 -Comisia de cenzori
Deşi pare ok la prima vedere , ridică la rândul lui UN SEMN MARE DE ÎNTREBARE. De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a acceptat demisia , sau eliberarea din funcţie şi celor 3 membri ai CD nu ? Este un mare semn de întrebare pentru că rezoluţia spune : “La punctul 5 al ordinei de zi, s-a constatat că adoptarea ROF-ului face imposibilă continuarea activităţii Comisiei de cenzori, date fiind noile cerinţe legale(???????????). În această situaţie, CNR a aprobat atât activitatea comisiei cât şi solicitarea membrilor comisiei de a li se retrage aceasta calitate.”


Aici avem două aspecte . Primul este confirmarea a ceea ce spuneam eu în postarea mea legată de poveste romanţată despre faptul că ROF va fi votat în primă urgenţă, pentru a se putea prevala de acesta în aplicarea şi discutarea următoarelor puncte ale ordinei de zi. “ Eşti tare şefu!! “
Ceea ce trebuia demonstrat. S-a aplicat regula şi uite aşa, activitatea comisiei de cenzori a fost judecatpă prin prisma proaspătului ROF ceea ce este neprincipial.


Iar întrebarea de bază revine : De ce membrilor comisiei de cenzori li s-a aprobat eliberarea din funţie , la cerere, deşi şi ei sunt aleşi conform statutului pe 4 ani, iar celor 3 membri ai CD nu ?????
Răspunsul e simplu :
1. Comisia de cenzori a fost aleasă de CD deci din oameni dedicaţi trup şi suflet conducerii, deci nu putea să nu le ia în discuţie (dacă a existat), cererea de eliberare din funcţie. Să nu uităm primul raport, al acestei comisii de cenzori , cel cu renumitul “cazan”, raport care a declanşat apoi controlul despre care vorbim din ianuarie 2011.
2. Pentru că asta este( probabil ?) una din propunerile comisiei de control financiar şi doar ce se spusese că în punctul 4 al ordinei de zi s-a prezentat şi aprobat raportul şi propunerile controlului executat.
3. Pentru că cei din comisia de cenzori nu fac parte din organele de conducere ale sindicatului, deci nu trebuiesc raportaţi la judecătorie , prin urmare , nu există riscuri.


Punctul 7
Aici intrăm pe teren minat. De departe cel mai nestatutar punct al întregii activităţi. De ce? Pentru că măsurile stabilite, interpretările făcute în sprijinul acestora şi deciziile luate sunt de cascadorii râsului. Boc şi Anastase ar fi geloşi dacă ar vedea cum este interpretată democraţia în SCMD.
1. „CNR a luat în discuţie cererile de demisie ale Lt Col (r) Cobuz Elena, vicepreşedinte SCMD şi Col. (r) Monac Constantin, Secretar general al SCMD. CNR a aprobat in unanimitate decizia CD de a se proceda în conformitate cu Statutul si legislaţia in vigoare, respectiv suspendarea pe un an de zile a celor doi petiţionari, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai SCMD.” Este absolute incredibil cum 60 de oameni pot aproba o asemenea aberaţie. Spun acest lucru cu riscul de a îmi ridica în cap tot CNR şi de a fi aspru pedepsit, dar o gogomănie mai mare nu am auzit de mult.


Pe ce îmi bazez aprecierea?
A)În statut nu prevede nicăieri că membrii comitetului Director sunt legaţi pe viaţă şi nu pot cere dezlegarea
de sarcinile sau calitatea de membru al acestui for. Interpretarea dată de cei din conducere în faţa membrilor CNR cum că nefiind un raport de muncă cei 2 nu îşi pot prezenta demisia care : “reprezintă un act unilateral de voință a salariatului care comunică angajatorului, printr-o notificare scrisă, încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea preavizului”


B)Ei bine , câţiva oameni furioşi au reuşit să aburească 60 de minţi făcându-i să treacă peste esenţă aceea că REPREZINTĂ UN ACT UNILATERAL şi au luat în considerare partea care se referă salariat şi angajator. Este pur şi simplu incredibil cum o problemă de drept internaţional, un principiu fundamental al drepturilor omului este pur şi simplu spulberat de un sens al unui cuvânt. Membrii CNR au luat în calcul doar litera , dar nu spiritul legii, pentru că în ultimă instanţă, cei doi îşi exprimaseră clar dorinţa de a li se retrage calitatea de membri ai CD , iar forma nu era în nici un caz mai importantă decât esenţa cererii lor.
C) Nu ştiu daca membrilor CNR li s-a explicat înainte de a vota ce cuprinde art. 20 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului :” Articolul 20. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie. “ De reţinut de cei ce nu sunt familiarizaţi cu legile, că prin asociaţie în sensul documentului se înţeleg şi organelle de conducere ale acestora.
D)Faptul că acest simulacru de statut, făcut, aşa cum au recunoscut chiar cei din conducere, pe genunchi, nu prevede dreptul celui ales în organele de conducere de a renunţa unilateral la prerogativele şi calitatea unei funcţii, nu îi ia acest drept universal iar membrii CNR nu aveau nici un drept să adopte o hotărâre care ne umple de ruşine pe toţi. Orice alt comentariu este de prisos.

2)Apoi ni se spune că a fost discutată şi situaţia doamne Winzer. Aici am oarece dubii. Se pune întrebarea de ce demisia doamnei Winzer nu a fost discutată odată cu a celor doi atâta vreme cât se aflau în aceeaşi situaţie ? Răspunsul este grav. Pentru că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată. Spun asta pentru că imediat după CNR , seara , în jurul orei 20 am discutat cu un membru al CNR care mi-a spus că situaţia doamnei Winzer nu a fost discutată şi nu a ştiut să spună de ce. Dacă m-a minţit mint şi eu dar nu cred că a minţit şi sper să fie aceeaşi persoană de onoare şi în continuare. Este posibil ca cei care au întocmit rezoluţia să fi introdus acest articol după ce şi-au dat seama că au uitat să o discute? Nu ştiu. Eu cred că persoana cu care am discutat nu m-a minţit. Poate eventual să spună că a uitat, sau a fost ieşit din sală o perioadă.

3)Mai departe tot la punctul 7, este discutată cererea domnului de a fi prezentat în plenul adunării, raportul comisiei de control al cărei secretar a fost. Această petiţie care a fost postată pe blogul lui Burcu, nu conţine în ea absolut nimic ilegal, nestatutar sau … lipsit de demnitate. Şi totuşi se decide discutarea acestuia în adunarea generală a filialei, dar nu se spune de ce. Aş putea spune fără rezerve că este cea mai crasă dovadă de abuz. Nu poţi decide discutarea şi luarea unor măsuri împotriva unui om aşa simplu, pentru că nu ţi-a plăcut ceva din ceea ce a spus fără a îţi justifica măcar decizia cu articole din statut sau fapte săvârşite de cel pe care îl blamezi. Este pur şi simplu incredibil. Dacă aceasta este democraţia în accepţiunea conducerii sindicatului , atunci ceea ce face conducerea ţării cu drepturile noastre, este lacrimă , pentru că guvernul măcar îşi prezintă justificarea faptelor şi măsurilor pe care le ia, pe când conducerea sindicatului trece cu compresorul peste drepturile fundamentale ale omului fără să clipească.

4)“La acest punct, s-a propus, din partea filialelor teritoriale şi s-a votat in unanimitate ca filialele să ia măsuri imediate împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului. S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului. S-a votat ăn unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovati de scurgeri de informaţii din Sindicat şi, de asemenea, măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “


Ei bine, în acest pasaj se spun atât de multe lucruri încât te cutremuri. Sunt aici învinuiri grave , dar nenominalizate la adresa unor membri ai sindicatului, şi măsuri împotriva unor fapte atât de evaziv prezentate, încât practic orice om poate fi învinuit, judecat şi împuşcat pentru nişte fapte minore:


1. “Împotriva membrilor care au continuat şi continuă să pericliteze prin activitatea lor, desfaşurată în interes personal sau extern, imaginea şi existenta sindicatului.” Ce înseamnă asta , ce se înţelege prin aceste fapte , care sunt ele, nu se specifică. Deci orice persoană care face sau spune ceva ce nu place conducerii, începând de la a critica până la a pune întrebări, poate fi inclus în acest punct , judecat şi pedepsit. Democratic nu ?
2. “să se ia masuri împotriva acelora care au sustras şi refuză să predea documente aparţinând sindicatului “ La cine se referă acest pasaj? Avem astfel de cazuri, dacă da , au fost prezentate în faţa CNR sau este doar un coşmar al cuiva şi în baza lui se iau măsuri preventiv ? Răspunsul îl cunoaşteţi.
3. “S-a votat în unanimitate să se ia masuri împotriva celor vinovaţi de scurgeri de informaţii din Sindicat “ Aceeaşi exprimare evazivă, dar cu ţintă precisă şi obiectiv clar, prin care se doreşte pedepsirea cuiva care nu respectă Omerta. Aduc aminte pe această cale tuturor celor interesaţi că Art. 4. din statut spune : „Principiile fundamentale ale organizării și funcționării Sindicatului sunt: respectul față de lege, unitatea de acțiune, loialitatea și disciplina sindicală, democrația, solidaritatea oștească, onoarea și demnitatea militară, exprimarea liberă și respectul opiniilor.” În plus, nu scrie nicăieri în statut ce documente reprezintă secrete , care sunt secrete de serviciu, secrete de stat sau SSID . Calitatea de a clasifica astfel de documente nu revine sindicatului, iar sindiactul nu este o societate secretă, nici paramilitară, nici nu face parte dintr-o lojă masonică aşa cum face parte şefa casei de avocatură care ne păstoreşte dosarele judiciare şi datele personale. Iată ce spune legea dialogului social în definirea noţiunii de sindicat “ sindicat — formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul. “ Nu văd aici unde se vorbeşte despre organizaţie secretă, despre organe de informaţii, sau ceva ce ar duce cu gândul la activităţi conspirative. Dacă unii vor să se joace cu cuvintele, sau de-a armata şi organizaţiile secrete, să o facă în familie.
4. “măsurile legale împotriva celor care au de restituit sume de bani sau bunuri materiale, obiecte de inventar şi active fixe aparţinând sindicatului “ Şi aici , deşi nu se spune, se fac trimiteri aluzive la anumite persoane devenite persona non grata, care au de restituit nişte bunuri. Subiectul a mai fost amintit cândva imediat după scrisoarea domnului Zăpor, când s-au făcut unele trimiteri la terţe persoane. Cu ce seamănă acest pasaj nu ştiu dar mie mi se pare aşa o încercare de a strânge un şurub.


Doamne, acuma văd că am scris déjà 6 pagini şi nu am terminat de analizat Rezoluţia. Mă opresc aici . Continuarea într-un material ulterior dacă va mai fi cazul. Şi aşa e prea mult. Este sufficient de comentat ca să se plângă cineva de lipsă de activitate.
PARADOXUL PARADOXAL

Nu credeam că o să ajung să trăiesc aceste clipe, dar viaţa bate filmul. După ce în urmă cu aproape 3 săptămâni îl criticam pe domnul Dogaru pentru că se punea de-a curmezişul unei întâlniri a unor parlamentari , membrii ai comisiilor de Apărare, cu sindicaliştii militari, printr-un comunicat răutăcios, generat de orgoliu pentru că nu fusese invitat personal să reprezinte sindicaliştii la acel eveniment, acuma, când are o ieşire mult mai dură şi mult mai nepoliticoasă, mă văd nevoit să .. îi dau dreptate. Îi dau dreptate tocmai eu care am fost învinuit mereu că am ceva personal cu el, că vreau să îi iau locul, că sunt vândut , că sunt portocaliu.


Îi dau dreptate în tot ceea ce spune, cu o excepţie, dar nu sunt de accord cu modul în care o spune. Dacă vorbele sale ar fi fost prezentate ca simple fapte, neîmpănate cu jigniri marca Dogaru, toul ar fi fost ok şi ar fi semanat cu ceea ce am spus şi eu pe pagina De pe bloguri adunate.
1.Sunt de acord că aceleaşi amendamente au fost propuse mai de mult.
2.Sunt de acord că amendamentele nu rezolvă problema cea mare, ba mai mult, amână rezolvarea ei, pentru că odată introduse , odată ajunse la putere partidele care le introduc, vor spune : acuma ce mai vreţi, nici aşa nu sunteţi mulţumiţi, v-am dat amendamentele, alţii nu au nici atât. Mai aşteptaţi.
3. E adevărat că dacă s-ar vrea o lege bună, nu s-ar mai pierde timpul cu mici amendamente care crează doar impresia că s-a rezolvat ceva şi s-ar face un proiect care să fie prezentat rezerviţtilor pentru a fi discutat şi implementat odată cu preluarea puterii de către actual opoziţie.
4. E adevărat că politcienii se pricep foarte bine să promită şi foarte rar să se ţină de cuvânt.
5. E adevărat că discutarea acestor probleme cu doar o parte din reprezentanţii opoziţiei, fără o garanţie din partea cunducerii USL care oricum începe să scârţîie, nu duce la nimic practic pentru noi.
6. Este adevărat că problema cea mai important este întoarcerea la pensia ocupaţională, legarea pensilor militarilor de soldele activilor, oricăt ar stagna ele, Asta ar da pensiilor militare o corelare cu statutul militarilor atât juridic cât şi social şi financiar. Acest lucru, ne-ar garanta statutul de cadre militare în rezervă.


Dar :
1.Nu e adevărat că moţiunea este depusă pe o OUG care nu mai este în viaţă. OUG 1/ 2011 este viabilă. Dar dacă aceasta nu mai este în viaţă, iar ceea ce spune domnul Dogaru în stilu-i binecunoscut :” Oare să nu priceapă aceeaşi, plus papagalii care s-ar putea bucura că nu poti amenda ceva ce nu mai exista?” este adevărat, atunci întreb şi eu : “Oare chiar nu stiu credulii care au inventat aceasta găselnita propagandistica plus papagalii care s-ar putea bucura”, că atacarea în instanţă a unei HG ( mă refer la 735) şi apoi şi a acestei OUG nr. 1/2011 este inutilă pentru că nu poţi ataca ceva ce nu mai există ?
Ce spuneţi domnule Dogaru? Banii se pot lua inclusiv cotizaţia în avans pentru un proces împotriva unei HG care nu mai există, dar o iniţiativă legislativă gratuită este o prostie, pentru că nu aduce bani SCMD nu? Iară judecaţi cu două unităţi de măsură diferite ?
2. Nu sunt de acord cu limbajul de biciuşcar folosit ca de fiecare dată când ceva îl irită.
3. Este la fel de adevărat că la această oră asta e tot ce putem şi nu trebuie să tăiem toate punţile de legătură cu cei care au posibilitatea , chiar dacă nu suntem convinşi că şi dorinţa de a ne ajuta.
4. Este adevărat şi că toată această reacţie a domnului Dogaru s-a declanşat de la grava jignire ce i s-a adus prin neinvitarea sa la evenimentul organizat de domnişoara Gorghiu, cu atât mai mult cu cât în organizarea a fost implicată doamna Cobuz, fostă membră a CD. Un asemenea frond nu a mai primit domnul Dogaru de când era mic şi i-a luat un câine comunitar pâinea cu marmeladă din mână.
5. Este adevărat că pe domnul Dogaru nu prea îl interesează ce spun alţii, nici prieteni, nici contestatari, nici membri ai CD şi se leapădă de ei precum Băsescu de Stolojan, dar fără să plângă. Mai bine să plângă ei.
6. Este adevărat că în stilul acesta, sindicatul se va dezmembra înaintea USL şi singurul câştig va fi al celor ce cumpără cărbuni de grătar.
7. Este adevărat că dacă CNR va vota ROF-ul în forma propusă de CD, şefii de filiale se descalifică pentru că îşi bat joc de idea de democraţie şi îşi votează lanţuri la mâini şi la picioare.
Acesta este paradoxul . Paradoxal este că există acest paradox.Cum a rezolvat domnul Dogaru un conflict înainte de a apărea sau nu te pune cu meseriaşii

Hai sa judecăm . Mă opriţi unde greşesc:
1.Domnul Monac este cam în contră cu domnul Dogaru cam de pe la începuturi. Chiar şi când a demisionat doamna Winzer, era rebel, dar nu a vrut să creeze o criză în conducerea sindicatului şi a căzut oarecum la pace , au stabilit un modus vivendi, deşi fusese atacat mârşav de unii colegi, sub anonimat. De dragul sindicatului o sacrifică pe doamna Winzer şi rămâne în sindicat sperând că lucrurile se vor aplana şi domnul Dogaru îşi va schimba obiceiurile.
2. Cu timpul problemele nu se aplanează, dimpotrivă se amplifică şi tot ce face dânsul bun în relaţiile cu oamenii politici şi influenţi de prin parlament este boicotat de declaraţiile şi pretenţiile domnului Dogaru.
3. Intervin certuri pe probleme de substanţă, nu numai de formă, probleme care au implicaţii juridice şi domnul Monac nu vrea să mai rişte. Îl anunţă pe domnul Dogaru că nu mai rămâne nu numai în CD dar nici în sindicat.
Domnul Dogaru deşi este bucuros să scape de cuiul din talpă, nu poate să îl scoată aşa în ochii lumii şi cere o ieşire gen Winzer, sau Elena, fără tam –tam , fără modificări în statut, fără judecătorie. Domnul Monac nu acceptă.
4. Încep certurile, discuţiile. Elena este de partea domnului Monac şi deşi practic nu mai este membra a CD din Decembrie 2010, juridic, este încă pe acolo. Aşa cum îi place ei, nici în căruţă, nici în teleguţă. Numai că lui Monac nu îi place aşa. El vrea separare şi divorţ cu acte.
5. Dogaru intră în fibrilaţie. Se sfătuieşte cum să facă să evite judecătoria. Să se aprinde beculeţul. ROF. Va băga în ROF un articol sau două care să îi de dreptul să facă schimbări în componenţa CD şi conducere, după bunul plac, fără să mai dea pe la judecătorie.
Art.26 (1) Secretarul General este ales prin vot secret de CNR, pentru o perioadă de 5 ani, din rândul membrilor de sindicat.
(2)Persoana care candidează la această funcţie trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de legislatia specifica.
(3) În caz de vacantare a funcţiei de Secretar General, funcţia acestuia se preia de unul din vicepreşedinţi, desemnat de CD, până la organizarea statutara de noi alegeri, în cadrul CNR.
Wooooooooooooow, rezolvată nu? Deci nu după 30 de zile cum spune legea şi statutul ci la noile alegeri, care au loc din 5 in 5 ani. Deci practic timp de 5 ani poate pleca şi schimba pe cine vrea, fără să dea socoteală .
Aţi crede că acest principiu se aplică universal? Nuuuuuuuuu asta e numai la vârf. Jos, la pălmaşi nu le dă voie să mişte nici 10 zile, pentru că articolul 18 din noul ROF, spune :

Art.18 În caz de vacantare a tuturor funcțiilor din Biroul Operativ Teritorial sau de nefuncționalitate a filialei ori a Biroului Operativ Teritorial, CD convoacă în termen de 10 zile de la data apariției situației ca atare, Adunarea Generală a filialei pentru alegerea altor organe de conducere.


Aici BO sau AG nu mai au dreptul să numească interimari, se organizeză alegeri în 10 zile sub directa îndrumare a CD ca nu cumva lucrurile să scape de sub control. Bine Aşa. Si şefii de filiale vor vota.


Bun a rezolvat-o cu schimbarea domnului Monac . Bine dar el ameninţă cu statutul iar ROFUL NU ESTE STATUT.
În continuare urmează un extras din stenogramele secrete ale Illuminaţilor :
“Cum nu este statut ? Nu are valoare de statut ? Nu face nimic, îl facem statut şi nu va mai avea cu ce să ameninţe domnul Monac:
Art.2 Regulamentul de Organizare și Funcționare, denumit în continuare ROF, reprezintă alături de Statut, un document de reglementare a activităţii Sindicatului, prevederile sale fiind obligatorii pentru toţi membrii acestuia.
Scrie aici, ALĂTURI DE STATUT? SCRIEEEEEEEEEE. DECI ESTE EGAL CU STATUTUL? Esteeeeeeeeee. Ei să vedem ce va mai spune domnul Monac.
-Mai există un risc, şi anume ca acest ROF să nu fie votat.
- Se aranjează. Venim cu membrii fondatori, suntem doar 20, nu, şi avem, deja o treime din CNR de partea noastră. Ne mai trebuie încă atât. La o socoteală simplă, ies cu prisosinţă.
- Bine , zice unul dar membrii fondatori nu au drept de vot in CNR.
- Cum nu au ? Nu aveau, vrei sa spui .. ca ia uite ce scrie aici :


Art.5. (1) Consiliul Naţional al Reprezentanţilor, denumit în continuare CNR, este organul suprem de conducere al Sindicatului, constituit din:
a) membrii Comitetului Director;
b) membrii fondatori;
c) preşedinţii filialelor teritoriale;

d) delegaţii desemnaţi de adunarile generale ale filialelor teritoriale, in baza prezentului ROF, in raport de 1 la 250.
Scrie aici ca sunt membri ai CNR? Scrieeee. Scrie undeva că nu au drept de vot. Nu scrieeeeeeeeeee, atunci înseamnă că au, că aşa vrem noi. Problemă rezolvată.


-Mai avem ceva de rezolvat ?
- Ar mai fi.. Noul ROF intră în vigoare numai după ce este votat în CNR deci ..acuma la adunarea asta mergem după vechiul ROF şi nu prea avem voie să facem tot ce am spus .
-Aha, da .. dar .. se rezolvă.
- Cum Şefu?
- Simplu : Băgăm votarea ROF pe ordinea de zi la început şi apoi toate celelalte puncte vor intra sub incidenţa noului ROF, proaspăt votat. Este ?
- ŞEFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU, EŞTI MARE!!!. GATA, NE-AM SCOS.
- BĂ MERIT UN ŞPRIŢ?
-Meriţi şefu. Ar fi fost bun şi un grătar.
-Da măi, dar nu putem că stă Bursucul cu ochii pe finanţe . Dac lasă că scăpam noi de el acum la CNR şi să te ţii grătare. Sfinte Apostol, mai ai legătura cu benzinăria aia , că aveau cărbuni mişto.
- Mai am şefu.
- E ok, spune-le să se pregătească, că recuperăm. Forjăm toată iarna, că tot ne taie Oprescu subvenţiile la căldură.”
Încheiat citatul din stenograme.
6. Acum poate Monac să se facă şi broscoi şi Făt Frumos, că nu are ce să mai facă. Toate sunt rezolvate,. Nu mai e nevoie să se meargă la judecătorie.
Deci problema e veche, rezolvarea s-a găsit, nu este o criză a conducerii, poate la CNR câţiva şefi de filiale să ridice glasul dar vor fi repede potoliţi maşina de zgomote care e instruită. Se va vota ROF ul şi altceva nu mai contează. Zic unii.
Aspectul cu proiectul domnişoarei Gorghiu este numai o răzbunare, o răbufnire a orgoliului domnului Dogaru pentru faptul că nu a fost invitat la întâlnirea aceea ca mare şef de trib şi practic a devenit ocazia dar nu neapărat cauza scandalului domnului Monac dar a făcut-o pe Elena să plece definitiv din sindicat şi să rupă orice legături cu vechii prieteni. Partea cea mai frumoasă este că atât ea .ca şi Ana Winzer şi ca şi domnul Monac, AU DREPTUL SĂ PARTICIPE LA CNR ŞI SĂ VOTEZE, CA MEMBRI FONDATORI, PENTRU CĂ ACEASTĂ CALITATE ESTE HOTĂRÂTĂ DE UN JUDECĂTOR, ŞI DREPTUL DE A PARTICIPA ESTE CONSFINŢIT ÎN NOUL ROF. E RÂSUL LUMII !


CE VETI VOTA DOMNILOR SEFI DE FILIALE? DICTATURA SAU LIBERTATEA DE GÂNDIRE ŞI EXPRIMARE?
AVATARURILE UNUI PROIECT ROF

In luna August, 5 presedinti de filiale(Caracal,Craiova,Gorj, Pitesti si Slatina)  s-au strans sa discute un proiect : Proiectul ROF al SCMD, proiect care treneaza de un an si jumatate. Au gandit ca e mai bine daca se pun de acord asupra unor aspecte  si vin toti cu niste propuneri comune. Au gandit bine, au studiat proiectul si de comun acord au stabilit niste propuneri de imbunatatire a proiectului de ROF. Au discutat cu oamenii din filiale, si au spus Bingo! Pana aici totul a fost ca la carte.
De aici incolo, lucrurile au fost la ca SCMD.  Plini de incredere  au trimis propunerile catre Comitetul Director, celor ce trebuiau sa le analizeze, sa le preia alaturi de cele ale altor filiale si sa le includa in ROF.
Pe 05.10.2011, cu 14 zile inainte de discutarea si votarea ROF in cadrul CNR , filiala Dolj primeste varianta de ROF care va fi dezbatuta la CNR. Care a fost soarta propunerilor facute de cele 5 filiale? Va las pe dumneavaostra sa vedeti in paginile urmatoare. O sa ia ceva timp, dar merita. In partea din dreapta a paginilor, aveti si traducerea raspunsului primit de la CD, eu i-am spus Observatii personale, ca sa nu creada cineva ca sunt raspunsurile oficiale. Sunt de fapt raspunsurile " din spatele cuvintelor " . Aveti rabdare si cititi, merita efortul, pentru a intelege cum se comporta conducerea celui mai " democratic" sindicat, cu proprii " subalterni "


VORBE DE CLACARomânul mai ales româncele, adora statul la taclale. Este o tradiţie să stai de vorbă, fie pe margine sanţului, fie la coadă la alimentara , fie la crâşmă, fie seara la poartă, fie pe stradă. Statul de vorbă la Români este ca aerul pe care îl respiră. Toată lumea bea cafea, numai românul nu. Romanul o tăinuie. Italienii îşi fac un expresso de îţi vîjîie urechile, o aruncă pe gât şi pleacă, lăsând locul altuia la cafenea. Românul îşi comandă o cafea lunga, slabă şi stă pe lângă ea până i se lungesc urechile de foame discutând-o .


De această boală a vorbitului fără sens , a vorbelor de dragul vorbelor, a promisiunilor aruncate de dragul de a spune ceva plăcut celui care te ascultă, sau pentru a scăpa de un subiect incomod, suferă şi politicienii, şi televiziunile, şi jurnaliştii, şi guvernanţii şi toţi cei care într-o formă sau alta sunt responsabili cu ceva.


De ce nu ar suferi şi conducerea noastră sindicală, că doar şi ei sunt tot români. Domnul Dogaru , portstindardul nostru, este cel care este responsabil cu vorbele, mai mult sau mai puţin meşteşugite, cu promisiunile neonorate. Nu ar fi un păcat doar e şi dânsul român şi are dreptul la micile delicii româneşti nu? Da , dar ar trebui să aibă grijă când promisiunile iau alt aspect, altă turnură şi trec de stadiul unor vorbe de clacă, intrând in sfera legalităţii şi a statutului.


Să ne amintim unele vorbe de clacă:


-“In consecinta va informam prin prezentul comunicat ca avem in derulare un acord de colaborare cu sindicatul revolutionarilor (singurul reprezentant autentic si nemanipulat de vreun partid, al acestora). Ce poate fi mai frumos si mai neasteptat pentru profitorii neokominternisti (trotkisti ai) evenimentelor din '89, decat intoarcerea impotriva lor a victimelor (in proportii aproape egale): revolutionari si militari apartinand intregului sistem national de aparare. Modalitatile de colaborare concreta cu acest sindicat vor fi comunicate oportun presedintilor de filiale.


Strategia colaborarii va fi comunicata presedintilor de filiale pana la data de 20.05.2010. Asadar pe 01.06.2010, SCMD, in totalitatea sa, cu filiale, membri independenti si grupuri de actiune, va actiona in toata tara in sprijinul miilor de colegi, ofiteri ajunsi profesori prin acordul din 1999 cu Ministerul Educatiei” –Comunicat al domnului Dogaru in data de 13.05.2010. Intrebare: UNDE ESTE PROTOCOLUL ?


- “Va informam prin prezentul comunicat ca nu s-a produs nici o schimbare in cadrul Comitetului Director al SCMD.” Comunicat 02.08.2010 - La acea dată Elena Cobuz îşi dăduse prima oară demisia din CD .


- “La propunerile divergente primite de la filiale sau de la membrii de sindicat, solicitam sa se aiba in vedere faptul ca pichetarile de dimineata pana seara, cu grupuri mici de reprezentanti, ar banaliza problema in plin razboi mediatic, iar discutiile cu calaii natiei sunt inutile. Preconizam actiuni de anvergura de acest tip, actiuni la care ii vom invita sa participe pe toti membrii si simpatizantii SCMD. In ceea ce priveste actiunile pentru 25 Octombrie, propunem ca “”marea muta”” sa iasa si ea in uniforma, intr-un mars al tacerii, depunand coroane mortuare la presedintie, MApN, MAI, Ministerul de Justitie si Prefecturi. Solicitam tuturor Birourilor Operative sa vina cu propuneri, sa popularizeze si sa pregateasca de pe acum aceasta actiune. “-Comunicat din data de 29.07.2010. – Alte vorbe de clacă, s-a făcut exact pe dos. A rămas valabilă doar înclinarea morbidă spre coroane mortuare depuse la mişto prin capitală, pe unde se găseşte câte un monument nebatjocorit.


- S-a promis postarea pe blogul SCMD a procesului Verbal al CNR de la Alba Iulia din 2010. NICI PÂNĂ AZI NU S-A SCRIS ACEL PROCES VERBAL. VORBE DE CLACĂ .


-S-a promis , ba chiar s-a ameninţat că va fi postat rezultatul controlului financiar executat la sfârşitul anului 2010. –Vorbe de clacă.
- Inutil să mai amintesc succesele promise în instanţă. Aici există totuşi circumstanţe atenuante , aşa că trecem peste ele.

Să ne întoarcem la prezent şi să vedem ultima vorbă de clacă.

"joi, 1 septembrie 2011


Comunicat privind convocarea Consiliului National al Reprezentantilor SCMD - Nr. 1/01.09.2011
Cu privire la convocarea Consiliului National al Reprezentantilor SCMD (CNR), Comitetul Director a hotarat, in sedinta din 23.08.2011, urmatoarele:


1. CNR se va desfasura in zilele de 18-20 octombrie a.c., la Alba Iulia.
2. La CNR vor participa, cu drept de vot, in baza precizarilor Statutului SCMD si nu ale Regulamentului de Organizare si Functionare, care este inca in stadiu de proiect, urmand a fi votat:
• Presedintii filialelor SCMD.
• Membrii Comitetului Director al SCMD (CD).
• Membrii fondatori (ai SCMD si nu ai filialelor), cu exceptia celor suspendati.
3. Pentru pregatirea lucrarilor CNR s-a constituit un colectiv la nivel central, format din membri ai CD si ai tuturor departamentelor SCMD, coordonat de catre seful Departamentului Organizare, Col. (r) Tudor Marian.
4. Termene:
• 20.09.2011 – finalizarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul CNR.
• 27.09.2011 – convocarea CD pentru analiza si aprobarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul CNR; Difuzarea acestora catre filiale.
• 30.09.2011 – Difuzarea catre filiale a materialelor care urmeaza a fi dezbatute si aprobate de catre CNR.
• 30.09.2011 – Comunicarea de catre filiale, la Secretariatul General al SCMD a urmatoarelor:


a) Confirmarea de participare a presedintelui filialei.
b) Telefonul si e-mailul de contact.
c) Ora aproximativa a sosirii la unitatea de cazare de la Alba Iulia.
d) Daca participantul solicita cazare (cazarea se va face incepand cu ziua de 18.10.2011, intre orele 12.00 – 19.00).


5. Cheltuielile de deplasare, cazare si masa vor fi suportate din bugetul central al SCMD.
6. Solicitarea CD este ca, din motive economice, presedintii filialelor apropiate sa vina impreuna, cu un singur autoturism, urmand a se comunica Secretariatului General deciziile in acest sens.
7. Accesul se va face numai pe baza tabelului cu participantii intocmit de catre Secretariatul General al SCMD, a legitimatiei de membru SCMD si a ecusonului special pentru aceasta actiune (acesta se va distribui la sosirea fiecarui participant, pe baza de semnatura).
8. In situatia in care un presedinte de filiala nu poate fi prezent la CNR, din motive obiective, poate mandata sa fie reprezentat de catre un vicepresedinte sau secretarul filialei pe care o reprezinta. Persoana desemnata va avea asupra sa un mandat de delegare, conform modelului din atas.
9. Pe tot timpul desfasurarii lucrarilor CNR, presedintii filialelor sau delegatii acestora vor avea asupra lor stampila filialei pe care o reprezinta.
10. Alte precizari privind ordinea de zi, programul de desfasurare pe zile si ore, alte detalii organizatorice vor fi comunicate in timp operativ.
COMITETUL DIRECTOR AL SCMD"
Vă spun sincer când am văzut acest comunicat am crezut că a răsărit soarele. Aşa de frumos întocmit, aşa de bine încadrat in pagină, aşa de ordonat planificat, aşa ……….. aşa a rămas. Vorbă de clacă."• 27.09.2011 – convocarea CD pentru analiza si aprobarea materialelor care vor fi prezentate in cadrul CNR; Difuzarea acestora catre filiale.
• 30.09.2011 – Difuzarea catre filiale a materialelor care urmeaza a fi dezbatute si aprobate de catre CNR."


Aceste două date şi termene sunt simple vorbe de clacă. Şi nu ar fi nimic dacă ar fi aşa dar  au implicaţii ceva mai grave decăt faptul că sunt vorbe de clacă, pentru că undeva, prin statut, spune :


“Cap V , art 15 pct (5) Convocarea Consiliului Național al Reprezentanților, cu precizarea datei, locului și
ordinii de zi, trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii acesteia, prin înştiințarea în scris a tuturor membrilor sindicatului.”


Asta scrie in statut. Nu e vina mea, nu eu l-am facut, nu eu l-am redactat sau luat cu copy-paste de la alte seindicate. Poate că măcar această sintagmă „tuturor membrilor SINDICATULUI” ar trebui schimbată din statut.


Acum, vrem nu vrem , trebuie să respectăm statutul, iar cum eu nu am primit nici o înştiinţare mă voi folosi de drepturile mele de a cere socoteală Comitetului Director pentru nerespectarea statutului şi de a contesta acest CNR ca nestatutar. A CÂTA OARA SE ÎNCALCĂ STATUTUL?


Mai grav însă este că nici cei care sunt delegaţi nu au primit pîna la data de 03 .10.2011, deci aşa cum scrie statutul, cu 15 zile înainte datele privind ordinea de zi, aspectele ce vor fi discutate, documentele ce vor fi dezbătute.


Ce face Comitetul Director, aşteaptă invitaţie ca în cazul întâlnirii cu membrii Comisiilor de Apărare?
Ca o concluzie, CNR nu poate avea loc pe 18.10 pentru că nu se îndeplinesc condiţiile prevăzute în statut.
PATUL LUI PROCUST ÎN VARIANTA SCMD .

                    O parte a membrilor Biroului Operativ Craiova, au dus la îndeplinire indicaţiile trasate de domnul Dogaru pe blogul SCMD. Invitaţia la discuţii am primit-o telefonic, de la preşedintele filialei, fiind rugat să vin Joi la o discuţie, fără nici o legătură cu cele apărute pe blog. De ce a fost necesară minciuna asta ? Ca să mă facă să vin, sa poată marca momentul discuţiei, să fie statutar, adică am fost discutat în Birou, apoi să poată propune ceea ce trebuia propus. De fapt indicaţia a fost probabil “vedeţi ce spune , ce intenţii are şi actionaţi în consecinţă. Dacă nu se potoleşte, propuneţi excluderea”. Asta a fost impresia mea , după cele întâmplate.

Cu două zile înainte, am dat pe la sindicat şi l-am găsit pe secretarul general al filialei, care la o ţigare - a lui – m-a luat puţin la întors, încercând să afle în avans ce intenţionez să fac mai departe. Aici mi-a spus că a primit un comunicat de la CD-de fapt s-a exprimat greşit, citise Comunicatul apărut pe blogul SCMD prin care se sugera ca filiala să ia măsurile ce se impun . Apoi a încercat să mă convingă că am greşit fără însă a putea să îmi spună cu ce. De fapt acest lucru s-a repetat şi după două zile, joi, când m-am prezentat la discuţii cu un birou format din preşedinte secretar general şi 3 din vicepreşedinţi.

Şedinţa a început din păcate, cu o minciună. Preşedintele a ţinut de la început să menţioneze că discuţiile ce au loc nu au nici o legătură cu indicaţiile venite de la centru, că nu s-a primit nici o indicaţie şi că adunarea este rezultatul voinţei proprii a biroului. I-am reamintit că doar două zile ne despart de momentul când secretarul general mă informase că au primit un comunicat de la CD prin care erau direcţionaţi vizavi de articolele mele,de fapt cel apărut pe blog la care domnia sa se autosesizase , punând rezoluţia pe Comunicatul respectiv, de a mă convoca la o discuţie în cadrul Biroului, ducând astfel la îndeplinire indicaţiile primite de la centru dar dânsul a continuat să susţină că habar nu are , ca nu a primit nimic. În situaţia asta , am spus ca unul din ei minte şi să se decidă care e acela. Situaţia s-a inflamat preşedintele susţinând că dacă plecăm de la început aşa nu e bine, de parcă eu eram vinovat că se pleca de la început cu o minciună a lor. Este absurd să susţii că discuţia nu are nici o legătură cu indicaţiile primite de la Bucureşti , după ce cu mânuţa dumitale ai scris pe comunicatul respectiv să fie convocat împricinatul şi mai dai si ordin să se facă un dosar cu toate “ ereziile de care se face vinovat “ Ba mai mult, a afirmat că vicepreşedinţii nici nu ştiau ordinea de zi, că nu li se spusese de ce sunt convocaţi. Asta mi-a întărit convingerea că adunarea a fost ordonată de vreme ce nu exista o discuţie prealabilă cu privire la data şi subiectul şedinţei, iar vicepreşedinţii fuseseră convocaţi fără să li se spună de ce vin. Au fost probabil informaţi când au venit, cu privire la scopul şedinţei şi indicaţiile de la Centru. Cu această ocazie li s-a pus la dispoziţie dosarul căptuşit cu declaraţiile „ criminalului” selectate atent şi evidenţiate cu marker, pentru a şti toţi despre ce se vorbeşte în propoziţie. Ce altă dovadă mai clară a punerii în aplicare a ordinului venit de sus puteau să îmi producă ?

În fine , au început „discuţiile”. La început calm , apoi din ce în ce mai aprinse. Am cerut în repetate rânduri să mi se spună ce anume mi se reproşează. Mi s-a spus la modul general că am încălcat statutul. Am cerut să mi se specifice ce articol din statut am încălcat iar preşedintele filialei a început să dea citire pe rând tuturor obligaţiilor ce revin membrilor de sindicat. Am insistat să mi se spună în mod clar care articol l-am încălcat şi după ce am demontat pe rând acuzaţiile, articol cu articol, s-a oprit până la urmă la cel mai evaziv şi interpretabil , art.13, d)” să fie loiali sindicatului și să acționeze împotriva atacurilor nejustificate lansate împotriva acestuia, indiferent din partea cui ar veni;”Am argumentat că am fost loial sindicatului şi am dovedit că am luat atitudine împotriva atacurilor nejustificate exemplificând cu cazul deja cunoscut cu Ev.Zilei. Au trebuit să accepte evidenţa, dar au continuat să susţină că eu am atacat sindicatul. Am explicat că eu nu am atacat sindicatul ci am criticat unele decizii şi acte ale conducerii sindicatului, dar mi s-a spus că este tot una, căci criticând conducerea sindicatului, am lovit în sindicat. Mergând pe logica aceasta am spus că în acest caz, sindicatul, conducerea acestuia, pot fi învinuite de atac la adresa statului de drept şi a României, pentru că sindicatul a atacat în nenumărate rânduri conducerea acesteia, în articole, demonstraţii, s-a scandat Jos Băsescu, Jos Boc, jos guvernul. Bineînţeles că mi s-a spus că nu e acelaşi lucru, deşi este exact acelaşi lucru :criticarea conducerii unui organism sau organ de conducere şi extrapolarea acestei acţiuni la adresa întregului colectiv al organizaţiei.

S-a încercat să se spună că am încălcat statutul prin faptul că nu am plătit cotizaţia pe tot anul. Am replicat că articolul pe care sunt învinuit că l-am încălcat, stipulează : “f) să achite cotizația lunară la termenul prevăzut. “ vorbeşte de cotizaţia lunară, nu de cea anuală iar eu o plâtesc în avans nu sunt restant, de vreme ce o plătesc trimestrial. Am fost întrebat atunci de ce o plătesc trimestrial şi nu lunar, încălcând statutul.Am specificat că nu mă opreşte nimeni să plătesc trimestrial trebuie doar să fiu cu ea la zi şi o plătesc trimestrial ca să nu fac lunar drumul la bancă. Era clar din acest moment că ori cu bască ori fără bască, trebuia să fiu bătut, pentru că aşa voia lupul.

Au luat apoi cuvântul vicepreşedinţii. Trei aspecte trebuiesc amintite din ceea ce au spus :

1. Nu citiseră articolele mele deci mă judecau în necunoştiinţă de cauză, necunoscând cele scrise de mine decât din cele spuse de alţii, sau citite pe fugă din dosarul fabricat de secretariat şi practic nici nu îi interesa ce am spus ci faptul că am spus.

2. Am cerut şi acestora să îmi spună practic ce îmi reproşează fiecare şi răspunsul unuia dintre ei m-a siderat :”Nu sunt obligat să răspund la această întrebare şi nu răspund “ . Este incredibil. Cu alte cuvinte, nu contează dacă ai greşit cu ceva sau nu, eu am fost chemat să te pedepsesc şi te voi pedepsi sau mă rog, execut o sarcină de sindicat.

3. Un alt vicepreşedinte (nu le dau numele, nu conteză cine ci faptul în sine)a pus de fapt punctul pe I până la urmă şi arătând involuntar de ce a ajuns sindicatul ceea ce este . A spus “ Şi ce te interesează pe tine, ce face Comitetul Director, ce fac ei cu banii, dacă respectă statutul sau nu, de asta nu poţi tu să dormi? Pe mine nu mă interesează ce fac ei acolo, atâta vreme cât îmi râmâne pensia aşa cum este acuma. Nu îţi convine , ieşi afară!“ Vă spun sincer că m-a blocat iniţial. Nu credeam să primesc un astfel de răspuns de la un vicepreşedinte de filială. I-am replicat totuşi că nu face altceva decât să aplice principiul lui Băsescu, pentru cei ce nu sunt mulţumiţi de modul cum conduce ţara şi că nu văd de ce mai este nemulţumit de Băsescu, pentru că au aceleaşi principii. Pe de altă parte confirmă faptul că acest sindicat nu a fost creat pentru toţi militarii, aşa cum se laudă domnul Dogaru, ci doar pentru cei care se înscriu în tiparele stabilite de conducere, cei care au picioarele mai lungi li se taie, iar cei care sunt mai scunzi sunt lungiţi de picioare. Acest mod de a vedea lucrurile, este împotriva declaraţiilor domnului Dogaru, care spunea că pe noi nu cuantumul pensiilor ne doare , nu pentru asta luptăm ci pentru principii. Care principiu, când un vicepreşedinte de filială susţine pe faţă că nu îl interesează ce se întâmplă la etajele superioare, ce fac cei de acolo cu principiile sau cu banii din cotizaţie, pe el îl interesează doar cuantumul pensiei? Curat principiu, nu am ce spune.

După îndelungi discuţii unele cu un ton mai ridicat, dar totuşi fără jigniri au concluzionat că poate din punct de vedere al statutului nu ar avea ce să îmi reproşeze, dar din punct de vedere moral, mă fac vinovat că nu am conlucrat mai mult cu biroul filialei şi că nu ar trebui să scriu tot ce gândesc pe blogul meu, ci să o fac pe linie internă. Am spus că am făcut acest lucru, am dat exemple în care chiar filiala a trimis unele nemulţumiri către CD şi nici până în ziua de azi nu au primit nici un răspuns. Domnul Preşedinte a confirmat cele afirmate de mine. Şi totuşi dânşii consideră că s-au simţit lezaţi de cele scrise de mine. Cum s-or fi simţit lezaţi când nici nu ştiau ce am scris şi nu îmi citiseră articolele, până cu o oră înainte de şedinţă nu pot să îmi închipui.

            Domnul Preşedinte a concluzionat spunând că dânşii nu pot lua nici o decizie privind o pedeapsă, pentru că statutul nu le dădea dreptul, dar conform statutului, orice membru poate cere CD să mă excludă. Pentru că aşa scrie în statut, un statut despre care am spus în repetate rânduri că este incomplet, în unele părţi contrar legii sindicatelor sau drepturilor omului şi am exemplificat cu drepturile “ suplimentare“ ale membrilor fondatori, fapt care creează o discriminare în rândul membrilor, ducând la apariţia unei clase privilegiate, lucru ce trebuie modificat. Mi s-a spus că eu ţin neapărat să se facă modificări în statut pentru a duce sindicatul în faţa judecătorilor care forţaţi de clasa politică, nu ar mai da aviz de funcţionare sindicatului. Este un bau bau gen Osama Bin Laden care a fost suit pe cal precum Cidul şi legat cu sfori în şa, deşi era mort, numai pentru a-i înspăimânta pe mauri. Adevărul este altul şi este legat de ceea ce spunea domnul Pricină într-un moment de sinceritate necontrolată.

         Şedinţa s-a încheiat aşa cum a început. Pot spune că şi-a atins scopul, s-a marcat momentul discuţiei cu împricinatul, de acum, aşa cum spunea domnul preşedinte, CD va luat act că acest pas a fost făcut, am fost discutat, orice membru poate cere excluderea mea, aceasta urmând a fi stabilit  de CD şi votată la CNR. Să vedem cine va fi acel membru care va semna cererea de excludere, pentru că dacă dacă nu a fost prezent la discuţii sau a fost şi nu a specificat acest lucru în şedinţă şi nu este specificat în procesul verbal, nu mi se pare moral, CĂ TOT VORBEAU COLEGII MEI DE MORALITATE. Şi atunci voi contesta în instanţă demersul acelui coleg, ca şi decizia CD, care ar trebui să mă cheme şi să discute cazul cu mine de faţă. Iar dacă CD va decide sancţionarea mea, oricare ar fi ea , eventual excluderea, va trebui să includă acest fapt pe ordinea de zi a CNR şi să mă invite la şedinţă. Cred că până la urmă, domnul Dogaru voia să mă invite la CNR dar nu găsea procedeul legal. Uite că l-a găsit. Mulţumesc din inimă partidului. Interesant este că după ce am fost învinuit că nu colaborez cu biroul şi prefer să expun pe blog probleme de bucătărie internă, când am dorit să le prezint colegilor din birou anumite nemulţumiri şi puncte de vedere, au spus că nu au timp ca au stat prea mult de vorbă cu mine si mai au şi alte treburi. Să tragă concluzii fiecare cum vrea.

          Acum eu mai am o nedumerire. Ce va face conducerea sindicatului cu noii vicepreşedinţi, votaţi în Ianuarie ca membri ai CD?. Ca aceştia să poată fi consacraţi ca vicepreşedinţi, şi să îşi intre în atribuţiuni, vor trebui votaţi în CNR, altfel, trebuie să îşi ia tălpăşiţa şi să se întoarcă la munca de jos. Nu există altă variantă. Pe de altă parte, trebuie trecută obligatoriu pe ordine de zi suspendarea şi scoaterea din CD al celor două doamne demisionare şi automat completarea CD cu alţi membri. Pe de altă parte trebuie votată modificarea numărului de membri ai CD de la 7, la 9, aşa cum sunt practic acum sau doi din vicepreşedintii actuali îşi vor pierde funcţiile.  Ei bine , aceste lucruri trebuie făcute acum. Altfel CD este în ILEGALITATE CLARA, iar Conducerea Sindicatului nu mai are nici o scuză. Trebuie inclus pe ordinea de zi subiectul celor două colege şi stabilit ori rămân în CD şi atunci se întorc cu drepturi depline , ori sunt înlocuite şi atunci …

Ei bine, dacă se votează în CNR aceste modificări, este clar ca lumina zilei că, conform art 20 L54/2003, sindicatul este obligat ca în termen de 30 de zile să declare la Judecătorie această modificare, deci intră în situaţia de care se teme cel mai mult. Păi dacă tot intră la judecătorie, de ce nu se fac şi modificările şi completările la statut şi se termină odată cu brambureala şi cu neconcordanţele între statut şi ROF.

Deci, Comitetul Director trebuie să ia o decizie.

1. Ori lasă componenţa CD aşa cum a fost stabilită la înfiinţare şi pentru aceasta trebuie să roage cele două doamne demisionare să se întoarcă în CD;

2. Ori face modificările obligatorii în componenţa CD cu aprobarea CNR iar în acest caz se supune art. 20 din L54/2003., ART 14-19.

3. Dacă se merge pe varianta 2 şi cred că aceasta este singura variantă posibilă pentru că cele două doamne au declarat categoric că nu se mai întorc în conducerea sindicatului,atunci dacă tot se riscă odată, propun

- AMÂNAREA CNR PÂNĂ LA MODIFICAREA STATUTULUI ( dar TOT ÎN ACEST AN , PENTRU CĂ ALTFEL SE ÎNCALCĂ STATUTUL. Este clar pentru orice jurist că nu poţi face modificări în componenţa CD ( mai ales modificări care încalcă statutul)fără a face modificări în statut.

- STABILIREA UNEI COMISII DE MODIFICARE A STATUTULUI ŞI PUNERE DE ACORD A ROF CU NOUL STATUT;

- Lucrarea în regim de urgenţă cu oameni gata să se dedice acestui scop, la cele două acte ca şi la celelalte documente necesare, cum ar fi regulamentul de lucru al comisiei de cenzori.

- Înaintarea la filiale a unei noi cereri de propuneri de modificare a statutului, care să stea la baza modificărilor ce vor fi făcute. Corelarea celor stipulate în ROF, cu noul Statut.

Cu toată părerea de rău, se pare că altă variantă nu există. CNR trebuie să pună în discuţie suspendarea celor două foste membre ale CD şi să decidă înlocuirea acestora cu cei propuşi în şedinţa din 03.01.2011 iar de aici luarea măsurilor ce se impun. Dacă nu se face acest lucru, chiar CNR va încălca statutul ACEASTA ESTE REALITATEA, CĂ NE PLACE SAU NU.

Acest ultim aspect l-am prezentat preşedintelui filialei de faţă fiind şi secretarul general, şi un alt membru al secretariatului cu rugămintea de a-l înainta conducerii sindicale pe linie ierarhică. Răspunsul m-a făcut praf: şi ce vrei să fac eu, de ce îmi spui mie ? Abia după insistenţe a acceptat să transmită acesta aspect către CD. Am expus aici toate aceste discuţii, nu pentru că aş vrea să fac din problema mea o problemă generală, ci pentru că sunt prezentat drept cel care vrea să desfiinţeze sindicatul şi se încearcă îndepărtarea mea din sindicat( pe când şi fizică, dacă tot am fost ameninţat cu linşajul?) pentru că nu corespund tiparului de sindicalist umil tăcut şi indiferent atât de drag oricărui preşedinte, fie el de ţară sau sindicat .

Ce se întâmplă cu Neacşu e mai puţin important. Eu îmi ofer disponibilitatea de a lucra în colectivul de lucru, ca să nu se mai spună că mă rup de colectiv şi nu cooperez. Am încercat chiar să trimit nişte propuneri pentru activitatea din 7 Octombrie. Ce s-a întâmplat cu ele, data viitoare. Poate atunci se vor lămuri şi colegii cine nu vrea să coopereze.


PROTOCOL SCMD - FNM
Am citit pe blogul SCMD ca sindicatul a semnat la Targu -Jiu un protocol cu sindicatele din minerit, mai bine zis FNM , Federatia Nationala a Muncii. Ca sa nu gresesc m-am informat si am aflat ca este intr-adevar un protocol semnat de Conducerea SCMD, respectiv domnul Dogaru si nu un protocol local. In aceasta situatie, nu pot decat sa felicit condicerea sindicatului, trebuia facut de mult asa ceva  si totodata si filiala Targu -jiu, care sunt convins a initiat si desfasurat ostilitatile pana la faza finala. Era de preferat sa aflam mai multe despre acest protocol si in ce anume consta , as cum s-a spus si la protocolul semnat intre filiala SCMD Dolj si USL Dolj. Poate ca se va gandi cineva sa ne spuna si noua mai multe, ca sa stim pe ce ne putem baza si care ne sunt obligatiile. DIN NOU , CU ŞI DESPRE  SCMD

Nu am mai scris de mult despre activităţile sindicale şi unii îţi frecau probabil mâinile de mulţumire crezând că am adormit.
Nu am mai scris pentru că nu poţi scrie nimic despre nimic. Am răsfoit din când în când paginile CD al SCMD şi nu am văzut altceva decât reclame şi muzică. Reclame la bănci, reclame de telefonie:


•Oferta a Reiffeisen Bank pentru cadrele militare in rezerva si in retragere - cont curent cu card de debit atasat, pentru pensie
•Oferta de colaborare pentru membrii de sindicat
•SCMD alaturi de Fundatia Culturala Rosia Montana
•Oferta Vodafone pentru membrii SCMD
Toate aceste oferte, pe care sindicalistul militar le accesează – din neştiinţă - bucuros că sindicatul s-a gândit la sufletul său, în loc să îi aducă bucurii şi oferte cu adevărat speciale, nu fac altceva decât să umple contul personal al posesorului Blogului, care nu este SCMD cum ar crede marea majoritate a sindicaliştilor, ci marele sindicalist Dumitru Rînciog. Şi atunci de ce să mai intru acolo ? Şi atunci de ce să mai intre sindicaliştii pe acel blog? Ca să facă domnul Rînciog burta mare? Thanks but no thanks!


Ce spune departamentul juridic al SCMD despre acest tertip al domnului Rînciog de folosire a paginii sindicatului, pentru rotunjirea contului personal ? Ce spune departamentul financiar, nu are posibilitatea financiară să preia acest cont Google de la domnul Rînciog intrând astfel în legalitate plătind ca orice asociaţie pentru utilizarea contului şi preluând apoi legal încasările din programul Ad Sense şi publicitate? Când va pricepe şi domnul Dogaru că vremea provizoratului a trecut şi este momentul să intre în legalitate, să pună lucrurile pe făgaşul lor normal, să elimine amatorismul şi orgoliile din conducerea unui sindicat care se doreşte avangardist?


Când înţelege domnul Dogaru că nu poate acţiona fără filiale şi nu poate lua decizii în numele sindicatului fără să consulte filialele ? Cum este posibil să închei un protocol de 10 rânduri pe genunchi, ca să nu spun pe un şerveţel , fără ca oamenii din teritoriu să fie măcar informaţi ?


Protocolul, apărut pe blogul lui Burcu, dar lipsă din pagina SCMD ( probabil nu a mai avut loc din cauza reclamelor de publicitate) pare a fi autentic, cel puţin semnătura domnului Dogaru şi ştampila par autentice şi dacă este aşa, sunt curios când va informa domnul Dogaru şi pe ceilalţi membri SCMD inclusiv Departamentul Juridic, pentru că cel puţin doamna Elena Cobuz (cu care am discutat azi şi care chiar dacă nu mai este vicepreşedinte a SCMD şi preşedinte a departamentului juridic, este totuşi membru activ al acelui departament şi ar fi trebuit cel puţin informată dacă nu consultată) habar nu avea despre acest protocol liliputan. Să fiu scuzat dar la termenii şi forma protocolului, pare a fi o hârtie semnată la beţie, aşa cum a semnat şi Molotov -parcă- retragerea trupelor ruseşti din România. Dacă nu ar fi fost ştampila pusă pe document aş fi jurat că asta e explicaţia amatorismului, diletantismului cu care este întocmit documentul. Domnule Dogaru, ne facem de râsul lumii cu asemenea protocoale.
Dumneavoastră vă uitaţi ce semnaţi sau semnaţi tot ce vă pune Rînciog în mapă aşa, la repezeală, să scăpaţi de corvoadă?

           Şi dacă tot suntem la activităţi SCMD , să notăm o nouă întâlnire a filialei Dolj a SCMD cu parlamentari ai USL. Şi aici avem de a face cu un pic de amatorism, dacă ne uităm la anunţul postat pe blogul filialei Doljene:


“Intalnire SCMD Dolj - Deputat Alina Gorghiu
În ziua de 31.07.2011 ora 11.00, membrii Filialei 1 Craiova a SCMD se întâlnesc cu deputatul PNL ALINA GORGHIU, pentru a dezbate probleme legate de situaţia societăţii româneşti în ansamblu precum şi probleme referitoare la pensile militare.
Biroul Operativ al Filialei 1 Craiova”

Păi bine mai b(iroule, care ai scris acest anunţ, aşa te-a învăţat pe matale la şîcoală, să dai informaţii incomplete? Oi fi şi cercetaş de meserie. Mai ştii care sunt principiile cercetării ?
Să îmi fie cu iertare, aceasta pare să fie o informare, nu o invitaţie şi atunci să nu ne mire că la activitate au participat doar aproximativ 50 de oameni. E adevărat, unul şi unul , ca oamenii lui Galibardi. Lipseşte cu desăvârşire locul evenimentului şi invitaţia către cei ce doreau să participe. Ori a fost făcut anunţul numai pentru anumite urechi şi atunci era mai bine să se specifice care membri ai filialei se întâlnesc, ori Craiova s-a molipsit de la CD.
 Doamne fereşte!


Pentru informarea membrilor de sindicat cu activitatea desfăşurată, redau mai jos firul acţiunii.


Duminică, 31.07.2010 orele 11.30 a avut loc la sediul PSD sala Oglinzilor, o nouă întâlnire a membrilor filialei Dolj a SCMDcu unii membri ai USL, mai concret ai PLN şi şi mai concret, domnişoara deputat Alina Gorghiu, domnul senator Mircea Diaconu, domnul deputat Ionuţ Stroe şi doamna Elena Cobuz, membru SCMD , consilier pe probleme militare al domnişoarei Alina Gorghiu. Întâlnirea a debutat cu o discuţie internă între sindicalişti - veniţi în număr destul de mic dar din motive obiective - şi doamna Cobuz, având ca subiect pensiile militare şi modul în care departamentul juridic al SCMD se implică în rezolvarea problemelor sindicaliştilor. După sosirea celorlalţi invitaţi, discuţia s-a axat pe modul în care USL se implică şi se va implica pe aspecte ce ţin de legea unitară a pensiilor, respectiv reintroducerea pensiilor militarilor şi a celorlalte structuri din Sistemul Naţional de Apărare în sistemul pensiilor ocupaţionale. Domnişoara Gorghiu a dat asigurări că aceasta este una din priorităţile USL imediat după câştigarea alegerilor din 2012 dar a cerut sprijinul SCMD şi al tuturor celor interesaţi, în realizarea unui proiect de lege viabil, fiabil şi documentat, până la momentul alegerilor.


Pragmatic şi principial, aşa cum ne-a obişnuit şi în emisiunile televizate, domnul senator Mircea Diaconu a atras atenţia rezerviştilor militari să nu cadă în plasa abil întinsă de guvernanţi şi să nu accepte jumătăţile de măsură, respectiv principiul contributivităţii, atâta timp cât armata îşi desfăşoară activităţile după o lege separată, care o privează de drepturile celor care se supun principiului contributivităţii. “ Aici este vorba de respectarea unor principii şi nu de cuantumuri ”, spunea domnul senator, adăugând: “Hai să ne ţinem de mâini, hai să fim uniţi, să deratizăm odată ţara aceasta . Ne aflăm într-o ţară sub ocupaţie şi nu putem izbândi decât împreună !”
             Vizavi de principii, domnişoara deputat Alina Gorghiu spunea : „ Eu, dacă vom câştiga alegerile, într-o revizuire a legii pensiilor, nu pot trece peste principiul neretroactivităţii legilor sau peste cel al dreptului câştigat ! Sunt principii de drept peste care nu se poate trece.”
S-a pus în discuţie şi modul în care unii parlamentari USL au votat OUG 1./2011, cu accent pe cazul Nini Săpunaru. Domnişoara Gorghiu a menţionat că este vorba probabil de o greşeală a sistemului electronic deoarece domnul Săpunaru a votat ca şi ceilalţi colegi de partid. În lămurirea acestui aspect, deputatul Nini Săpunaru a cerut tuturor organelor abilitate, verificarea modului în care i s-a înregistrat votul.


Întâlnirea avut loc la cererea Filialei Dolj a SCMD, care a profitat de iniţiativa deputatei PNL, care desfăşoară un turneu prin ţară.
Cam atât despre activităţile SCMD.
Să auzim de bine !
Neacsu Marin


SI DĂ-NE DOAMNE NOUĂ, COTIZAŢIILE LOR ....


Secetă mare în SCMD.
Cam aşa se pot  traduce ultimele două demersuri ale domnilor Dogaru şi Tudor Marian , expuse de cei doi prieteni (Bachus ştie de ce) pe paginile blogurilor pe care le păstoresc ca şefi. Setea e mare , Chelu e rău, avocaţii îşi cer birul iar cei doi membri ai CD îşi îndeamnă supuşii să treacă pe la casierie. Unul mai subtil, celalat direct, fără menajamente. Ba domnul Tudor, merge pîna acolo încăt recurge la şantaj, amenintandu-şi enoriaşii că dacă nu plătesc cotizaţia anticipat până la sfârşitul anului (ca la bordel ) nu vor mai primi asistenţă de la avocaţii SCMD în procesele în care s-au angajat şi vor fi VANGHELIZAŢI din SCMD.  Dublă greşeală domnule Tudor. Odată pentru că la Alba Iulia s-a decis ca începând cu 2011 cotizaţia să păoată fi plătită si trimestrial, a doua pentru că tot la Alba Iulia la întâlnirea avocaţilor s-a stabilit clar când şi cum să se plăteasca tranşa a doua. Dumnevoastră pe unde eraţi cănd s-au hotărât aceste lucruri de veniti cu aberaţiile şi cu santajul ăsta infect ? Nu vă e ruşine să vă trataţi colegii în halul ăsta? Aţi devenit dintr-o dată Fuhrer?
Citiţi si vă cruciţi :ultimatumul domnului Tudor :

luni, 4 iulie 2011
In atentia membrilor Filialei Sector 6 !

1. Vă informăm că în baza Statutului sindicatului nostru aveţi obligaţia statutară de a vă achita cotizaţia anuală stabilită de Comitetul Director cu anticipaţie, adică la începutul anului calendaristic. Menţionăm că pentru anul în curs valoarea cotizaţiei este de 120 lei pe an pentru pensionarii de drept şi de 60 lei pe an pentru pensionarii de urmaşi.

In situatia în care nu v-aţi achitat obligaţia financiară de plată a cotizaţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că în şedinta Biroului Operativ, din data de 01 Iunie 2011, s-a hotărât retragerea de către Secretariatul Filialei a dosarului dv. de reclamant aflat la avocatul care vă reprezintă în instanţă drepturile încălcate privind pensia militară.

2. Vă precizăm faptul că în cazul în care veţi primi Decizia de revizuire a pensiei, aveţi la dispozitţe varianta de a acţiona în judecată Casa de Pensii Sectorială de care aparţineţi folosindu-vă de serviciile avocatului sindicatului, dl. Costel Gâlcă sau de alţi avocaţi.

Menţionăm că la nivelul S.C.M.D. s-a negociat cu dl. avocat Costel Gâlcă tariful de reprezentare în instanţă la toate nivelurile de justiţie din ţară precum şi la C.E.D.O. Acest tarif este de 150 lei şi va fi plătit individual de fiecare pensionar care doreşte să fie reprezentat. In acest sens, se va întocmi şi semna un contract de reprezentare şi se va primi chitanţa pentru suma plătită. Sindicatul nu are resursele financiare de a susţine acest onorariu, cotizaţia individuală fiind mult prea mică.

3. In scopul beneficierii de sprijinul S.C.M.D. aveţi obligaţia achitării integrale a cotizaţiei până la data de 01.08.2011.

După acest termen obligatoriu de achitare a cotizaţiei, considerăm că nu veţi mai fi interesat să fiţi reprezentat de sindicat, motiv pentru care veţi fi exclus din această organizaţie.

PRESEDINTELE SCMD FILIALA SECTOR 6Col. (r) Marian TUDOR

RUŞINE DOMNULE TUDOR!!!!!!!


Domnul Dogaru, este însă ceva mai ponderat, dar vrea cam acelaşi lucru , spus mai subtil, ăn postarea de astăzi. :

04.07.2011                                                                      MASURI

"Diversiuni, diversiuni…


In atentia tuturor membrilor SCMD si a celor interesati
Riposta SCMD in justitie, in Parlament si in media, din ultima luna, a alertat Puterea portocalie, care a inceput sa-si puna ministrii si tucalarii lor la lucru:

1. Esuand pe moment in incercarea de a sterge prin Constitutie sau prin recursul in favoarea legii hotararile de tribunal in favoarea noastra, domnul ministru Predoiu a apelat la metoda comunista a discutiei de la om la om, convocand judecatorii din judete. La sfarsitul saptamanii trecute a fost la Ploiesti si de trei ori in discursul domniei sale in fata judecatorilor prahoveni a lansat ideea ca nu le poate mari lefurile datorita cresterii pensiilor militarilor. Sugestia este foarte clara: sa nu mai dea verdicte in favoarea SCMD pentru ca din cauza noastra nu le cresc lefurile!...


2. De la ministrul Apararii Nationale a emanat decizia catre comandantii unitatilor, pentru a provoca ura cadrelor active impotriva rezervistilor, ca va fi imposibila alinierea salariala la NATO din 2012, datorita balastului reprezentat de pensionarii militari, din cauza carora bugetul statului a fost supraincarcat.


3. Dl. Mihai Iliescu ii prosteste pe ANCMRR-isti ca pe vremea fanariotilor: sa semneze tabele sa-si ceara singuri zbiltul, adica propria executie, sa le trimita sultanul mai devreme deciziile de revizuire, nu in noiembrie-decembrie, ca sa poata actiona in justitie si sa castige mai repede. Mai mult, din ianuarie vor avea de platit mai putin retroactiv. De ce? Fiindca s-au declarat de acord cu decapitarea si si-au cerut belirea pensiilor mai devreme decat prevedea OUG 1/2011. Grav e ca se gasesc indivizi care nu gandesc si executa (adica semneaza tabelele).


4. In urma atacurilor noastre pe ideea ca cei care trec in rezerva acum, la 50-55 de ani nu vor beneficia de pensie pana la 65 de ani - barbatii si 63 de ani - femeile, pentru ca sunt civili, dl. Igas, escamotand adevarul si anume ca prin abrogarea Legii 179/2004, politistii nu mai primesc gradul militar la pensionare, a avansat un proiect de OUG care stipuleaza si pentru functionarii publici (fosti militari din MAI) varsta de pensie la 60 de ani.


5. Daca sunteti atenti, veti constata ca s-a declansat ofensiva de anulare a hotararilor tribunalelor, de aplicare a revizuirii si regularizarii si asupra categoriilor socio-profesionale prevazute de HG 737, adica asupra colegilor nostri de suferinta, diplomati, parlamentari, piloti civili, grefieri, etc., care si-au pierdut, ca si noi, dreptul la proprietatea legitima, fiind discriminati prin Legea 119/2010.

Pe cei care gandesc ii asteptam in continuare alaturi de noi. Celorlalti…Dumnezeu sa le lumineze mintea si sa le indrume pasii!...
Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU"


Şi când mă gândesc că a făcut risipă de atâta timp şi litere ca să spună de fapt că:

"Pe cei care gandesc ii asteptam in continuare alaturi de noi"

CĂLDURĂ MARE COANE FĂNICĂ.... PAROL !!!
 
 
 

 

In seara zilei de 07.03.2011, Comitetul Director, coordonatorii si reprezentantii Departamentelor SCMD au dezbatut o serie de probleme de natura organizatorica, juridica, economica si de imagine, care urmeaza a fi publicate. Data fiind urgenta evenimentelor, va facem pentru moment cunoscute deciziile Comitetului Director in privinta manifestarilor de protest din perioada urmatoare:


Miercuri, 09.03.2011, se va vota in plenul Senatului OUG 1/2011. Comitetul Director a hotarat ca 40 de membri SCMD sa asiste la dezbateri.


In urmatoarele doua saptamani se va discuta in comisiile Camerei Deputatilor OUG 1/2011 si se va vota in aceeasi Camera amendamentul privind abrogarea Cap. IV /Legea 329/2009. Pe data de 16.03.2011, se va vota, in plenul Camerelor reunite, motiunea de cenzura impotriva Guvernului care isi asuma raspunderea pe Codul muncii.


SCMD va avea reprezentanti atat la discutiile din comisii, cat si la plen, daca se va permite accesul (din informatiile noastre se va permite accesul doar presei acreditate).


Conform Ordinului 17/10.02.2011 (primit direct de la Presedintie) al Sefului Statului Major General, in data de 15.03.2011, activitatea de revizuire a tuturor categoriilor de pensii militare va fi incheiata, ca si transformarea definitiva a tuturor categoriilor de militari in rezerva si in retragere in civili (“”beneficiari””).


SCMD SPUNE UN NU HOTARAT PIERDERII DE CATRE REZERVISTI A STATUTULUI DE MILITAR! UN NU HOTARAT REVIZUIRII PENSIILOR (ADICA PIERDERII A CEEA CE AM OBTINUT PENTRU LUNILE IANUARIE-MARTIE), UN NU RASPICAT OUG 1/2011, PRIVARII NOASTRE DE DREPTUL LA MUNCA, IN BAZA LEGII 329/2009 SI 263/2010, UN NU HOTARAT NOULUI COD AL MUNCII SI PRACTICII GUVERNULUI DE INCALCARE TENACE A CONSTITUTIEI, HOTARARILOR JUDECATORESTI SI LEGISLATIEI EUROPENE, PRIN ASUMAREA RASPUNDERII!


In baza ultimatumului dat Guvernului pe 01.03.2011 si tinand cont de miza jocului politic din zilele de 15 si 16 martie a.c., joc indreptat impotriva tuturor categoriilor de cetateni, dar mai ales impotriva rezervistilor, SCMD va picheta in zilele de 14, 15 si 16.03.2011 intrarea la Camera Deputatilor dinspre Parcul Izvor. Numai cu filialele din Bucuresti si eventualii aliati!


In ceea ce priveste filialele din teritoriu, rugamintea Comitetului Director catre Birourile Operative ale acestora este sa se ia de urgenta masura exercitarii de presiuni asupra deputatilor si senatorilor, indeosebi din arcul puterii (PDL, UDMR, UNPR si minoritati) in zilele de vineri, sambata si duminica (11-13.03.a.c). In perioada 14-16, rugamintea este sa se sprijine toate manifestarile antiguvernamentale organizate, indifent de cine, in localitatile de resedinta.


Pentru cei care nu inteleg de ce luptam, raspunsul este: pentru ca ni se fura gradul, adica statutul de militar si, din nou, pensia. Pentru ca ni s-a furat si vrem sa ne recuperam dreptul legitim la munca, pentru ca militarilor care ies la pensie si ni se alatura in aceste zile li s-a rapit si dreptul la salarii compensatorii si dreptul la pensie! Pentru ca toate cadrele militare active din MAI sunt terorizate si supuse santajului si bunului plac in acest moment, in perspectiva disponibilizarii a 18.000 dintre ei. Pentru ca militarilor angajati pe baza de contract li s-au rapit din nou, toate drepturile, prin Legea 263/2010! Pentru ca ni s-au rapit onoarea si demnitatea!


Celor care nu inteleg nici de data asta, le uram sa aiba parte, in continuare, de grade si decoratii, puse pe umar ori inmanate de fruntasul Ontanu sau de ospatarul Igas! Daca, in sfarsit, au inteles, ii asteptam alaturi de noi!


Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Vesti noi din partea SCMD

Se cer bani pentru avocati, dar se dau prime pentru premianti.

Aflam de pe Blogul Craiovei ,  ca la Craiova si probabil asa este peste tot, in toate filialele, oamenilor , ca sa li se primeasca dosarele pentru avocat, li se cere sa plateasca integral cotizatia pe anul 2011, desi s-a convenit ca se poate plati trimestrial, mai ales in conditiile in care in luna ianuarie toti au primit soldele injumatatite cel putin. Deci cine vrea process, scoate din buzunar 2 milioane frumoase din cele 25 pe care le-a primt ca pensie. Cine nu-i mai are , se imprumuta , ca daca nu , trece termenul de 45 de zile cand avea dreptul sa faca contestatie si ramane cu pensia pe veci calculata  in baza salariului mediu pe economie . Diabolica socoteala. Si mai vorbeam ca guvernul ne-a obligat sa semnam singuri cererea , ca ne-a fortat mana . Uite acuma sindicatul forteaza mana sindicalistilor sa le bage banii in cont. Din ce le-a ramas de la Boc , le mai ia si Sindicatul doua milioane , cam tot fortat, altfel raman cu pensia injumatatita toata viata.


Daca facem o socoteala simpla, se duce poate 1 milion la avocat dar se mai duce un milion si la sindicat, respectiv cotizatia pe anul 2011. Si uite asa domnul Dogaru isi asigura banii si anul asta in avans , iar in octombrie se vine iara controlul financiar si iarasi gaseste o gaura de cateva miliarde , dar de data asta mai multe , ca sunt mai multi fraieri care credeau ca sparg avioane cu sindicatul . Iar domnii din fruntea sindicatului, vor mai organiza niste proteste si iarasi vor face cate o demonstratie ca sa uite oamenii de bani . Iar sefii de filiale si birourile operative se vor face ca nu stiu nimic, pentru ca domnul Dogaru le va iarasi prime asa cum le da acuma , ca sa ii recompenseze ca au fost copii cuminti, au strans cotizatii si nu au facut scandal, nu au cerut socoteala pentru banii cheltuiti in 2010. Se lucreaza , se lucreaza, ca la guvern . Cum vin perioadele nasoale sau alegerile , cum se dau galeti si zahar, sau prime . Cum trece vartejul, cum incepe sarbatoarea la varf. Culmea este ca oamenii se bucura de aceste prime pe care le primesc , fara sa realizeze ca de fapt primesc o parte din banii pe care tot iei i-au dat, nu sunt veniti dintr-un buget strain . Iar la anu cand se vor trezi ca lipsesc iarasi nu stiu cate miliarde din fond , si vor indrazni sa intrebe ceva , Dogaru va zice: " cum unde sunt banii ? Dar nu v-am dat prime ? " Nu avem bani de avocati dar avem bani de prime . Cat de orb trebuie sa fii sa nu iti dai seama care este rolul acestor prime ? Nu sunt bani sa se intalneasca la Alba iulia presedintii de filiale , impreuna cu avocatii, dar sunt bani de prime . Mai bine se dadeau banii pentru organizarea cu ocazia asta a CNR dar domnului Dogaru ii e teama ca nu se stie cine pune intrebari. Se teme ca va fi intrebat de raportul comisiei de control si .. nu are cum sa scoata camasa. Cam asta este problema .Ce spune sindicatul ? Ce spun sindicalistii ?24 IANUARIE INTRE VORBE SI FAPTE

Au inceput deja discutiile pro si contra demonstratiei din 24 Ianuarie. Atata vreme cat nu au fost discursuri sforaitoare  si manifestari extreme , actiunea pot spune ca nu a facut raul pe care putea sa il faca . Partea proasta este ca s-a batut prea multa moneda pe partea financiara , aspect care nu ne avantajeaza de loc, transormandu-ne in fata unor oameni - si procentajul nu e nesemnificativ- in cersetori sau nesimtiti . In unele medii si categorii de oameni, politica lui Basescu -ajurtata si de prostia unora din noi - a prins . Si mai mult, a mai si punctat in celebrul discurs dupa la fel de celebra plimbare prin parcare grija "deosebita" pe care o poarta dansul celor obiditi, numai ca modul in care a facut-o poate a convins niste copii, in nici un ca- partea de militari careia i se adresa. Adevaratele sale sentimente fata de armata -toata armata- s-au revarsat din plin si au putut si vazute cu ochiul liber.
  Dar sa asteptam macar sa le recalculeze pensiile la toti cei care le aveau calculate in sistemul vechi, sa ii ridice si pe ei cat de cat la un 2000 si apoi sa ne luptam pentru anularea legii cu pastrarea insa a dreptului castigat pentru cei carora li s-a marit pensia. Asta trebuie sa fie de acuma strategia Sindicatului, nu L735 care oricum va fi inlocuita cu alta care poate va fi si mai rea. Legea 623 isi face efectele, acuma trebuie atacata in instanta . Pana ajunge in faza finala, pana la CEDO, o sa fie timp suficient sa le creasca pensiile si celor ce le au acuma de 1300-1400.

Hai sa vedem insa care au fost mesajele si urmarile  actiunii din  24  si ale ultimelor evenimente:
1. Mesajul a fost cel pe care televiziunile au vrut sa-l scoata . Toate intrebarile reporterilor incepeau cu " cat ati avut pensia , cat aveti pensia " si toti intervievatii au raspuuns constiincios facand astfel jocul celor ce ii intrebau.
2. Singurul castig este la ora actuala promsiunea ca se va renunta la calculul pe baza salariului mediu, pana la recalculare.

Ce urmeaza:

1. Recalcularea merge mai departe .
2 LEGEA 623 CARE ANULEAZA LEGILE OCUPATIONALE RAMANE IN PICIOARE.
3. Se face intr-un fel dreptate prin o oarecare marire a pensiilor celor ce nu au beneficiat de legea 164, cei care aveau pensiile mici desi lucrasera si ei in armata ca toti ceilalti . Acesta e cel mai mare castig. Ma bucur pentru ei.
4. Se incalca niste drepturi castigate si niste principii constitutionale, europene si drept umanitar international vizavi de cei care aveau pensii mai mari . Este un adevar si indiferent din care categorie facem parte, trebuie sa il recunoastem.
5. Se loveste -si asta s-a urmarit in definitiv- in toti cei disponibilizati indiferent de situatie, de voie, de nevoie, cu salarii de merit sau fara , cu miliarde sau cateva zeci sau sute de milioane. De ce ? Pentru ca sunt cam 60000 de militari trecuti in rezerva pentru ca armatata trebuia sa se reduca. Guvernul va fi nevoit in viitorul apropiat sa mareasca soldele militarilor la insistentele NATO. O marire a soldelor lor ar fi insemnat o marire a soldelor rezervistilor fapt pe care guvernul nu il vrea si economia nu il poate suporta. Si atunci s-a recurs la scoaterea rezervistilor de sub aripa armatei pentru a nu fi nevoiti sa creasca astfel mereu salariile tuturor rezervistilor "in coordonanta" cu soldele activilor. Si asta chiar cu riscul unor lungi procese cu cei loviti de aceasta lege. Si pentru a atenua impactul si protestele, au marit pensiile  unor categorii d emilitari defavorizati de L164, mai bine zis celor care nu beneficiasera de marirea pensiei pentru ca oricum ar lua-o erau foarte multi care aveau pensiile calculate necorespunzator si in discordanta cu ceea ce trebuiau sa primeasca. Acuma , sub aparenta comiterii unui act reparatoriu, vor da putin unui numar mic de oameni , dar vor lua tuturor prin ruperea legaturii dintre activi si reyervisti. Este o dubla lovitura, economico- financiara dar mai ales politico-sociala . Si astfel, au reusit sa imparta armata din rezerva in doua sau mai mute parti, in functie de efectele legii. DAR MAREA MAJORITATE UITA CA  EFECTUL ADEVARAT AL LEGII ESTE PE TERMEN LUNG PENTRU NOI CHIAR DACA UNII ACUMA CASTIGA LA PENSIE SI ALTII PIERD.La un calcul rece vom vedea ca cei care castiga sunt 10-20 de mii care vor castiga cate 3-400 le lei la pensie, DAR  foarte multi, cam 50000 vor pierde cate 600-1000 si una peste alta castiga guvernul niste bani si pe termen scurt si pe termen lung . NOI INSA TOTI, NE-AM PIERDUT STATUTUL DE MILITARI REZERVISTI SI LEGATURA CU ARMATA SUB ORICE FORMA AI LUA-O.Pensiile nu vor mai creste niciodata in bazaunei reguli sa zicem economice sau principii  ci dupa bunul plac al guvernelor , indiferent care vor fi la putere.

Astea sunt adevaruri. Cine nu le vede sa se mai uite odata.

SI ACUMA , NU AVEM DECAT SA NE  BATEM CA CHIORII SA NE  INJURAM, SA NE SPURCAM(ASTA VREA SI BASESCU)  SA PLANGEM SAU SA NE BUCURAM, NIMIC NU VA SCHIMBA ASTA DECAT ANULAREA LEGII SI REVENIREA LA O LEGE OCUPATIONALA .
Si mai sunt unele aspecte. Oare nu s-au grabit rezervistii sa semneze niste tabele fara sa stie ce semneaza?Oare nu cumva atacarea unor articole in instnata este in defavoarea unei parti din sindicalisti ? Ce vor spune acestia cand vor vedea ca au semnat niste tabele in alb si conform acelor tabele si propriei semnaturi isi contesta  singuri marirea pensiei ? Acesti oameni trebuie scosi dupa tabelele ce vor fi inaintate in instanta . ASTA E TREABA SINDICATULUI SA II IDENTIFICE SI SA II SCOATA DE PE ACELE TABELE DUPA CE IN PREALABAIL ACESTIA ISI VOR EXPRIMA OPTIUNEA. Eu cred ca nu trebuie decshisa nici o actiune pana nu sunt consultati oamenii si nu li se da posibilitatea sa stie ce au semnat. Macar atat merita.

 Domnul Abraham are datoria ca sef departament Juridic sa informeze sindicalistii cu situatia proceselor SCMD PREZENTE SI VIITOARE. Nu cumva aplica si dansul tactica Omerta ?Doamne fereste.
FILIALA SCMD A FACUT UN PAS IMPORTANT
Filiala SCMD Dolj  a avut curajul sa ia atitudine oficiala fata de scandalul iscat de subiectul cheltuirii banilor . Nu comentez puntul de vedere , sunt multe lucruri cu care sunt de acord , personal cred ca au fost prea blanzi, dar E UN PUNCT DE VEDERE ESTE O ATITUDINE  CARE SPUNE SI DEMONSTREAZA CA FILIALELE  AU CEVA DE SPUS , SI NU SUNT REMORCI ALE COMITETULUI DIRECTOR .
      Celelalte filiale ce fac , dorm ?
Cititi aici , integral COMUNICATUL FILIALEI DOLJPrintre atatea vesti proaste , mai apare si cate o raza de soare . Incalziti-va , ca vine iarna !

28.10.2010


PARLAMENTUL EUROPEAN nu ne-a uitat

Reamintim membrilor SCMD si simpatizantilor despre faptul ca si in timpul vacantei de vara am depus la Comisia de petitii a Parlamentului European documentele intitulate:

1. “VREM SA MUNCIM” si "APEL LA RATIUNE".


Am primit atunci asigurarile ca petitiile noastre vor ocupa un loc important pe agenda Comisiei parlamentare Euopene, asigurari ce prind roade in aceste zile prin faptul ca:
. Avem informatii ca respectivele petitii “sunt in lucru””ele fiind date spre studiu si analiza fiecarui parlamentar european, membru al Comisiei;
Avem dovada ca cele doua documente au fost trimise de catre Parlamentul European presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei cu rugamintea de a se analiza si trimite “Puncte de vedere”.
. Pentru a se redacta si trimite aceste ”Puncte de vedere” documentele au fost difuzate catre membrii Birourilor Permanente, presedintii Comisiilor de aparare, ordine publica si siguranta nationala si ai Comisiilor de politica externa din Senat si Camera Deputatilor, proces ce se afla in desfasurare in aceste zile.
Ne exprimam deplina incredere in efecte favorabile noua.
Va vom prezenta, in cursul acestei zile, cele doua documente scanate, in limbile romana si engleza, in forma in care ele circula acum la structurile parlamentare prezentate mai sus.Col (r) dr. Constatin MONAC

SECRETAR GENERAL AL SCMD

ASTA FUSE SI SE DUSE
Si a venit si “ Operatiunea Valeriu Carp “ cea atat de mult trambitata si pregatita , si mediatizata .

Ce am castigat ?

La acest capitol, nu stiu , poate doar experienta . Experienta in organizare , pregatire si desfasurare . Acuma putem sa iesim pe piata sindicala , cu o actiune pregatita si desfasurata de noi . am vazut pe cine putem conta , pe cati oameni putem conta , cine ne sprijina si cine nu , si din interior si din exterior . Am vazut ce parte a presei ne este favorabila si care ne este ostila , am vazut ce importanta poate avea un gest si ce concluzii se pot trage in urma unui gest singular , dar “de efect “ Am vazut ca oricat de bine am organiza , tot apare cate un nataflet care sa “incalzeasca “ atmosfera . Daca nu ar fi fost incidentul cu cei doi-trei piromani, media nu prea ar fi putut spune altceva decat ca a fost un protest anost , fara culoare (din punctul lor de vedere ), linistit si fara interes pentru ei . Ca sa nu mai spun de comentariul vizavi de imposibilitatea folosirii extinctorului , care a tras un comentariu de referinta : “ dar dansii nu sunt specialistii, ar trebui sa stie sa il fiooloseasca nu ,  doar sunt specialisti “ Mai mult nu se poate spune , atat s-a vazut de la tv . Imi pare rau ca nu am putut fi alaturi de colegii mei , dar asta a fost .


Ce am pierdut ?


Nici aici nu sunt multe de spus . De ce ? Pentru ca prea multe nu aveam de pierdut . As spune fara sa gresesc ca am pierdut mult mai mult cu interventia domnului Dogaru pe post pe data de 24 cand a afirmat la inchiderea emisiunii ceea ce a declarat . Nu vreau sa ma leg acuma de asta , o sa o fac intr-un comentariu mai aparte . Acuma insa , nu am pierdut prea multe pentru ca nu aveam ce pierde . Lumea ne-a vazut asa cum a vazut SCMD-ul de la inceput : niste oameni care se plang de pensii . Cam atat au retinut cei din presa, desi in” punctul nostru de vedere” mai erau si alte aspecte .Si cei care au iesit pe sticla cu declaratii, cam tot pe acest aspect au pedalat din pacate . M-a mirat insa absenta liderilor SCMD din imagini si chiar din eveniment . Au stat ascunsi, sau ce s-a intamplat ? Unde a fost purtatorul de cuvant ? De ce nu a declarat nimic ? Teama , rusine, sau ce ? Unde a fost FCMD ? L-am vazut la un moment dat singurel undeva pe o platforma . Media nu l-a bagat in seama sau a tinut sa pastreze “low profile “?


A fost insa injositor locul aprobat de catre oficialitati pentru desfasurarea actiunii . Un fel de targ de saptamana . cam asa arata locul . Felicitari merita insa din plin cei care au organizat evenimentul, ma refer in special la cei din sectorul 6 si bineinteles Rinciog, ca si toti cei care cu demnitate si loialitate fata de SCMD au participat la actiune , respectand indicatiile primite . Inca odata insa , m-as fi asteptat sa vad acolo tot COMITETUL DIRECTOR, cu presedintele Dogaru in frunte , sa dea citire punctului nostrum de vedere pe post , acolo, la fata locului . Poate asa s-a intamplat si nu am vazut eu . Astept reintoacrerea colegilor pentru alte informatii si pareri de la fata locului .

COMUNICAT  IMPORTANT
sâmbătă, 23 octombrie 2010


Comunicatul nr. 5/23.10.2010 - Catre toti participantii la mitingul organizat de catre SCMD in Capitala in ziua de 25 Octombrie 2010

Dupa indelungi negocieri (vom povesti mai tarziu intreaga istorie, incredibila intr-un stat democratic, a aprobarii unui miting obisnuit, indreptatit, organizat in virtutea drepturilor constitutionale ale cetatenilor) cu Secretarul General al PMB, membrii Comisiei Tehnice a PMB, domnul Primar General Sorin Oprescu si Comandamentul Jandarmeriei Capitalei, s-au stabilit urmatoarele:

1) SCMD va desfasura la Cotroceni, in intervalul orar 11.00-15.00, doua actiuni:

a) Actiunea de pichetare se va desfasura pe Bd. Geniului, incepand de la 100 m stanga de Statuia Leul, pe Bd. Geniului. Comandantul de dispozitiv, Col (r) Tudor Marian va asigura cu echipa domniei sale ordinea. La aceasta actiune vor participa toate delegatiile filialelor SCMD din provincie si cele stabilite din Bucuresti. La ora 12.00, o delegatie formata din 5 persoane, va depune la Palatul Cotroceni “Punctul nostru de vedere”. Afluirea delegatilor si invitatilor in dispozitiv se va face in intervalul 10.30 – 11.00 iar defluirea si imbarcarea in autobuze intre 14.30 – 15.00.

b) Concomitent, o a doua delegatie formata tot din 5 persoane va depune, cu concursul jandarmilor, o coroana comemorativa la Monumentul Eroilor Geniului.
2) SCMD, va picheta Curtea Constitutionala, la intrarea din 13 Septembrie, din dreptul Academiei Romane, intre orele 11.00- 15.00, cu Filiala Sector 4 - presedinte Col. (r) Papae Viorel si Filiala Sector 2 - presedinte Comisar sef (r) Racasan Stefan. In sprijin vor veni reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Ministerul Justitiei - presedinte Persinaru Vasile si dna Mariana Vaida. Tot aici vor veni si colegii de la Asociatia Nationala a Pilotilor Civili. La ora 12.00, o delegatie formata din 5 persoane va depune la Curtea Constitutionala “Punctul nostru de vedere”. Manifestatia va fi indreptata impotriva Curtii Constitutionale si a parlamentarilor din arcul guvernamental. La orele 14.00, o delegatie formata din 5 persoane se va deplasa de la acest pichet la Ministerul Apararii Nationale, la intrarea “A” (dinspre Hotel Mariott) unde va depune “Punctul nostru de vedere”, pentru ministrul Apararii Nationale, a carui demisie promisa o asteptam cu interes.
3) SCMD, va picheta Ministerul de Interne, intre orele 11.00- 15.00, cu Filiala Sector 1- presedinte Col. (r) Stefan Adrian si Filiala 3 Sector 1 - presedinte Col. (r) Zamfirescu Dan. La ora 12.00, o delegatie formata din 5 persoane va depune la Ministerul de Interne “Punctul nostru de vedere”.
Rugam participanti din provincie sa aiba in vedere urmatoarele:

Coloanele se vor constitui intre orele 09.00-09.30, in urmatoarele puncte, unde vor fi prezenti delegatii SCMD, care vor purta veste albastre cu inscriptia SCMD, precum si cei ai Politiei Rutiere, astfel:
1. DN 2, Parc Plumbuita: Col (r) Mihalcea Grigore, tel 0724313348, Col (r) Terteliu Vasile, tel. 0740104892;

2. DN 1, Fantana Miorita: Lt. Cdor (r) Bobeica Marius, tel 0722563586

3. A1, Metro Militari: Col. (r) Stanila Ion, tel. 0742230557

4. A2, Hypermarket REAL, Bd. Theodor Pallady, Col. (r) Marin Stelian, tel 0755094006, Col (r) Dumitrescu Dan, tel. 0744659533.
· La 09.30, coloanele se vor pune in miscare in directia Cotroceni. Eventualele autocare intarziate se vor deplasa direct catre Cotroceni.
Ii rugam pe toti participanti, indeosebi pe invitati, sa nu raspunda provocarilor, sa pastreze cea mai stricta disciplina si coeziune de grup si sa coopereze cu fortele de ordine. Actiunile vor fi filmate si fotografiate de catre cameramanii sindicatului. Toti participantii vor avea asupra lor documentele de identitate, in caz contrar riscand sa nu fie primiti la miting.Participantii individuali sau in grup, care nu se vor supune comenzilor date de catre sefii de dispozitive nominalizati mai sus, vor fi imobilizati si predati jandarmilor de catre grupurile noastre de ordine, care vor purta banderole cu inscriptia "Organizator" si veste albastre cu inscrisul "SCMD".
Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTE SCMD,

Col. (r) dr. Mircea DOGARU

Publicat de Sindicatul Militarilor 3 la 09:17


CONFERINTA DE PRESA A PNL
Azi , 22.10 2010, la concurenta cu Conferinta de presa a SCMD de la Bucuresti, a avut loc Conferinta saptamanala de presa a PNL Dolj . Am decis de ieri sa particip la ea , pentru a vedea ce se spune , avand in vedere motiunea de cenzura si evenimentele ce vor urma .

La conferinta a participat ca invitat si presedintele filialei Dolj a SCMD, domnul colonel in rezerva Ioan Misu NAON . Prezenta dansului nu m-a mirat , eu stiam ca va participa la conferinta, m-a mirat doar faptuul ca nu ne informase si pe noi, membri de sindicat depre aceasta invitatie, cu o zi inainte la adunarea generala , dar ma gandesc ca in valtoarea discutiilor , a uitat .
Conferinta a fost sustinuta de domnii  Mihai VOICU si Mario Ovidiu OPREA si a fost dedicata Zilei de 25 Octombrie . In deschidere domnul Voicu facut cateva precizari legate de motiunea de cenzura , sansele ca aceasta sa treaca si votul celor din PDL, subiect ce a facut deliciul tuturor tabloidelor si agentiilor de presa din tara si strainatate . A luat apoi cuvantul domnul Naon Misu , care a vorbit despre Ziua Armatei si particularitatile sarbatoririi acesteia anul acesta , prin situatia creata de actualii guvernanti, situatie care a codus la actiunea de protest a SCMD de pe data de 25.10.2010.


Finalul a fost marcat de domnul Mario Oprea Senator si membru in Comisia de Aparare a Senatului, care a vorbit despre dezbaterea proiectului Strategiei Nationale de Aparare a Romaniei , proiect care dupa cum se exprima dansul apartine domnului presedinte Basescu . Domnul senator a subliniat faptul ca reprezentantii PNL si PSD nu mai participa la lucrarile comisiei atata vreme cat presa va fi mentinuta si mentionata ca amenintare la adresa securitatii statului si sigurantei nationale .Au urmat intrebarile si acestea au mai incalzit putin atmosfera .

Domnul Naon a fost intrebat cum se impaca actiunea de protest a SCMD de la poarta Cotrocenilor cu sarbatorirea Zilei Armatei . Am asteptat cu infrigurare raspunsul si imi era teama ca va lua intrebarea drept o provocare asa cum luase si initiativa mea de cu o zi inainte . Raspunsul a fost insa echibilbrat demn si as spune asteptat , in el mentionand ca SCMD respecta Ziua Armatei si faptul ca protestam in ziua aceea nu inseamna ca nu ne respectam eroii. Ba mai mult , spre exemplificare , a scos din buzunarul de la piept o carticica de rugaciuni care apartinuse unui unchi al sau , ranit a Cotul Donului, carticica ce purta inca urma glontului si a sangelui varsat . “Cum as putea sa nu respect si venerez memoria inaintasilor mei, cand unchiul meu este unul din ei.. “ a spus domnul Naon Misu , prezentand totodata si “Virtutea Militara in grad de Cavaler “ pe care a primit-o pe cand se afla in activitate .

O a doua intrebare care i-a fost adresata a fost “ ce se intampla daca domnul Presedinte Basescu nu va dori sa discute cu dumneavoastra luni ? “

- “ Asta nu va face decat sa ii scada credibilitatea si ar fi un gest lipsit de demnitate ! “- a raspuns domnul colonel .
A urmat o ultima intrebare, pentru domnul Mario Oprea , legata de votul de acum cateva zile . Domnul Oprea s-a abtinut sa faca remarci rautacioase la adresa colegilor de parlament, desi situatia putea fi exploatata , dar a povestit o intamplare care a inveselit atmosfera . Pe vremea cand dansul era “ginecologul de serviciu “ dupa cum s-a exprimat domnia sa, adica cel responsabil cu degetul sus sau jos in cadrul grupului parlamentar PNL, cineva l-a intrebat pe domnul Berceanu de unde stie cum sa voteze, ca la PD-L nu functiona sistemul . Iar domnul Berceanu a dat un raspuns de om care se orienteaza :

“ pai ma uit la Mario Oprea si votez contra semnului lui . “ Indraznesc sa concluzionez aceasta intamplare cu un indemn la adresa parlamentarilor PDL :

“ STIMATI PARLAMENTARI PDL, RASPUNSUL NU MAI STA IN GURA SEFILOR DE PARTID CI IN MAINILE PNL-istilor!!!.
Ma gandesc acuma , daca domnul Berceanu ar fi fost inca ministru, cei 7 ministri din PDL ar fi votat dupa Toader sau dupa Berceanu-Oprea ?
PS. Am sa imi fac un obicei din a participa la conferinte , indiferent cine le tine . Asa mai afli “noutati “ la care nici nu ai visa altfel .
PS2.Nu pot sa nu ma intreb acuma cu tristete , de ce ieri, cand am propus sa participam si noi, filiala Dolj la depunerea de coroane impreuna cu oficialitatile ,  domnul Naon  nu a scos carticica cu rugaciuni sa le-o arate colegilor ? Mi-ar fi fost de mare ajutor .
Neacsu MarinPARLAMENTUL OLTEAN

Azi 21.10.2010 s-a desfasurat adunarea generala a filialei Dolj a SCMD avand pe ordinea de zi discutarea participarii filialei la actiunile de pe data de 25 Octombrie . Ce m-a surprins in mod neplacut a fost numarul mic al participantilor , din cei peste 250 de membri participand nu mai mult de 50 de membri . Acuma nu stiu daca absenteismul s-a datorat lipsei de interes fata de motivul intalnirii sau fata de sindicat in general .Oricare ar fi motivul nu e de loc imbucurator . Azi privind intamplator lista cu membrii fondatori ai filialei am realizat ca sunt multi pe  acea lista  pe care nu i-am vazut nici macar odata , nici la sedinta de constituire . Multi sunt membri de sindicat doar pe lista . De aici concluzia ca -din pacate - multi s-au inscris in sindicat , doar pentru ca sindicatul sa faca  ceva pentru ei . In ceea ce-i priveste, plata cotizatiei li se pare suficienta . Cu asa sindicalisti sa tot protestezi .

     Personal am pus in discutie doua subiecte . Primul legat de varianta participarii la demonstratia din 27.10. alaturi de celelalte sindicate si colegii politisti si lucratori din penitenciare . Spre bucuria mea , au fost foarte multi colegi care au au fost de acord ca trebuie sa fim alaturi de celelalte sindicate si desi initial s-a stabilit ca nu putem participa la amadoua datorita lipsei de fonduri s-a cedat in favoarea participarii pe 25.10  , datorita numarului mic  de participanti pe data de 25.10.cei care vor participa pe 25 au decis sa participe si pe 27  asa ca BUCURESTI, FERESTE CA TE CALCAM DE DOUA ORI ! In felul asta avem ocazia sa ne alaturam colegilor cu care avem semnat Protocolul Concordia Doljului si sa fim la Palatul Parlamentului in ziua votarii motiunii de cenzura . FIE CA OLTENII SA POARTE NOROC !.
 
 Cea de-a doua propunere , m-a facut sa realizez ca nu putem iesi din limitele sortii. Am propus ca pe data de 25 , concomitent cu actiunile de la Cotroceni, o delegatie formata din membri SCMD Dolj care nu participa la Cotroceni  sa participe la festivitatile locale de depunere de coroane de flori la mormantul Eroilor Neamului, ca o dovada de respect fata de inaintasii nostri si Ziua Armatei Romane . Idea a avut sustinatori dar si potrivnici  care sustineau ca nu putem participa la o activitate a oficialitatilor . Am incercat sa le explic ca Ziua Armatei nu este a oficialitatilor , si nici armata a lui Oprea , cum sustinea cineva , ci sunt ale poporului iar noi , participand respectam poporul si eroii sai si Armata Tarii .
Pana la urma s-a votat . Si de aici incolo ceea ce a urmat m-a trimis in Parlamentul Romaniei . Am avut onoarea sa ii vad pe Roberta Anastase si Mircea Toader in direct. Votul, a decis  participarea si in Craiova , alaturi de celelalte asociatii ale militarilor   si oficialitati  cu 22 de voturi pentru , 21 contra si 1 abtinere .
Deci la o aritmetica simpla , 44 de pahare -pardon - votanti . Acuma au inceput sa dea zecimalele . Cand s-a trecut la stabilirea celor care urmau sa faca parte din delegatie , nu s-au gasit 5 oameni , pentru ca cei care votasera pentru,  voiau sa mearga si la Bucuresti . Inclusiv subsemnatul decisesem sa particp la Bucuresti, fiind informat ca s-a renuntat la mascarade cu depunere de coroane la prefecturi , ministere  si gesturi teatrale . Vazand ca nu are cine sa depuna coroane m-am oferit sa raman dar mi s-a spus ca nu mai pot renunta de vreme ce am spus ca merg la Bucuresti.Ceea ce a urmat , seamana a Parlamentul Romaniei . Vanzand ca nu sunt candidati pentru delegatie , presedintele s-a lansat intr-o critica acerba la adresa celor " neseriosi " care voiau sa participam si la manifestarile oficiale  si a facut-o atat de virulent incat credeam ca o sa ia foc . Dupa care a propus sa mai votam odata . Domnule Toader , unde sunteti , sa vedeti cum se conduce o sedinta . Speriati de vehementa  interventiei , numai 3 membri au mai avut puterea sa isi sustina punctul de vedere . Si uite asa , fuse si se duse . Votat de doua ori . Eu cred ca eram in stare sa votam pana dimineata daca  nu avea grija seful sa lase degetul in jos .
Ce sa mai zic putem declansa alegerile parlamentare anticipate , noii parlamentari sunt pregatiti .

Si acuma intervine  si momentul Roberta Anastase . Dupa votare , sedinta s-a declarat inchisa si au ramas in sala numai cei ce urmau sa participe la actiunea de la Cotroceni pentru a stabili detaliile . Toate bune si frumoase . S-au numarat oamenii  care se trecusera pe lista si ....spre surprindearea mea , eram 47 . Autocarul are numai 42 de locuri, si ar fi trebuit sa renuntam la 5 participanti . AR FI FOST EXACT NUMARUL DELEGATIEI CARE AR FI TREBUIT SA PARTICIPE PA ACTIUNILE OFICIALE . Dar s-a gasit solutia . Un coleg va merge cu masina personala si va lua inca 4 colegi cu el . Si uite asa s-a rezolvat .
 Acuma eu stau si ma tutur ,  la vot au fost 22+2+1 = 44
 Atunci cum Roberta masii pe lista de participanti la Bucuresti au aparut 47 ?
 Doamne , abia acuma inteleg eu ce greu e sa fii parlamentar . Gata , m-am decis , nu mai candidez .


VENII, VAZUI, FUGII
  Intalnirea dintre domnul ministru Oprea Gabriel si domnul Colonel Misu Ioan Naon , presedintele filialei Dolj a SCMD , s-a desfasurat conform previziunilor . Asta nu inseamna si asteptarilor . Mesajul domnului ministru a fost scurt si sec : " vom prezenta la tv cateva simulari cu exemple de rezervisti din mai multe categorii de cadre. Nu va vor scadea pensiile , dimpotriva , va vor creste !"
In rest , nimic deosebit .
      Nici la conferinta UNPR nu a spus nimic deosebit. A dat ochii peste cap, a privit in tavan in timp ce vorbea cu oamenii, in nota obisnuita . Probabil domnul Oprea are probleme in a privi oamenii in fata cand le vorbeste  sau a primit lectii de retorica de la o gheisa .  Probabil a ramas cu acest tic din scoala militara cand i se spunea "Oprea fixativ " pentru ca isi privea si aranja mereu freza . Ridicatul ochilor in tavan si lasatul colturilor gurii in jos , au devenit ticuri de  necontrolat . Dar ce altceva  controleaza domnul Oprea ? Daca il cauti pe Goagale , pe acolo se spune ca  ar controla   terenurile armatei .. prin Voluntari si aiurea .

As avea cateva intrebari pentru domnul ministru care nu a binevoit sa primeasca documentul cu revendicarile Filialei :

1. Ce va simtiti in adancul dumneavoastra , miltitar sau politician ?Daca raspunsul este militar, atunci va rugam sa actionati ca un militar nu ca un politician .

2. Pe cine ati mintit , pe primul ministru sau pe militari, cand ati spus ca pensiile militare nu vor scadea ? Fara un sprijin scris in text de lege , afirmatiile dumneavoastra nu pot fi interpretate altfel decat promisiuni electorale . VERBA VOLANT SCRIPTA MANENT !

3. Pe cine ati inselat , armata cand ati spus ca daca vor scadea pensiile militarilor cu un leu, va veti da demisia , sau pe domnul presedinte , cand ati afirmat ca veti sprijini acest guvern pana la sfarsit ?

4. De ce ati votat legea unitara a pensiilor in forma in care pensiile militare sunt asimilate sistemului civil punand pe aceeasi treapta activitatea depusa de un fost comandant de unitate sau mare unitate , responsabil de apararea si securitatea a 10% din suprafata Romaniei , cu cea a unui zugrav, responsabil cu amestecatul vopselii si protejarea peretilor de “aspargilius” ?

5. De ce acceptati amestecul politicienilor in numirile cadrelor pe functii si avansari? Cum puteti admite ca un civil cu liceu si fara pregatire militara(numele Canacheu va spune ceva ?) , care habar nu are care e stanga si care e dreapta sa intervina in carierele unor militari fie si cu propuneri ?

6. De ce admiteti propuneri de avansari a rezervistilor fara sa verificati PERSONAL sau prin cineva de incredere , care sa dea socoteala cu capul de temeinicia verificarilor . Sa se stabileasca criterii corecte si situatiile in care se pot face aceste avansari ale militarilor  in rezerva si sa nu se foloseasca aceasta portita pentru satisfacerea unor ambitii meschine sau rasplatirea unor servicii “onerose “ . Sa se limiteze strict avansarile celor in rezerva . E rusinos sa vezi ca oameni care au trecut in rezerva subofiteri, au ajuns in cativa ani de zile  colonei avand doar meritul de a fi membri UNPR . Ati scos gradele militare la troc ?

7. De ce admiteti instrainrea unor locatii de interes vital pentru militari , catre autoritatile civile (cazul Spitalului Militar Oradea , Muzeului Aviatiei din Sectorul 2 si altele ) ?

8. CAND NE VETI CONVINGE CU ADEVARAT CA SUNTETI MILITAR, CA SUNTETI NU NUMAI SEFUL DAR SI PROTECTORUL ARMATEI ?

Legea unitara a pensiilor a intrat in parlament iarasi . Aveti ocazia –se pare ca ultima – sa va demostrati atasamentul fata de armata . NU O RATATI !
Col.(r) Neacsu MarinCE SE INTAMPLA -COMPLETARE


Se pare ca in problema intalnirii dintre Filiala Dolj a SCMD si Domnul Ministru Oprea , a fost o sincopa . In urma unei discutii avute ieri cu presedintele filialei , situatia a fost prezentata putin diferit fata de varianta expusa acum 2 zile . Dansul a afirmat ca nu a respins intalnirea ci a conditionat-o doar, ceea ce a fost -poate- interpretat ca o respingere . Lucrurile au fost -se pare- reparate in urma discutiei de ieri, caci astazi va avea totusi loc o intalnire intre cei doi presedinti . Domnul Ministru Oprea Gabriel a inclus pe agenda sa de lucru cu ocazia vizitei la Craiova - printre alte activitati-  si o intalnire cu Presedintele filialei Dolj a SCMD .
ASTEPTAM CU NERABDARE REZULTATELE .
S-a intocmit o lista de probleme ce vor fi inaintate domnului Ministru .
Publicat pe 16.10.2010
In sfarsit, SCMD  a reusit sa fie alaturi -cel putin la nivel declarativ - de actiunile de protest ale altor categorii sociale .
Doamne ajuta !


Solidaritate


SCMD este solidar cauzei functionarilor umiliti si furati, din Ministerul de Finante si Ministerul Muncii, cauza comuna tuturor cetatenilor onesti ai Romaniei, care vor sa traiasca demn din munca si sa beneficieze la batranete de rezultatele muncii lor.
Modul in care actuala putere quadricolora (rosu, alb, verde si portocaliu) jefuieste nu Tara (pentru ca acest obiectiv l-a atins deja) ci natiunea insasi, ca in codru, este inadmisibil.
Inlocuirea acestei puteri nu ne mai multumeste. Nu mai suntem de acord ca jefuitorii sa se retraga in paradisuri fiscale pentru a beneficia nestingheriti de roadele jafului.
Chemam intrega natiune romana sa ia atitudine alaturi de noi pentru ca acei care care ne-au rapit prezentul (noua, militarilor, chiar si trecutul) si sperantele de viitor sa raspunda potrivit legii pe masura faptelor lor.

Honor et Patria! Vae victis!


Col. (r) dr. Dogaru Mircea

PRESEDINTELE SCMD
Aflu de pe blogul SCMD Dolj ca pe 15.10. se picheteaza sediul PDL-Dolj . Sper sa ne folosim de ocazie  pentru a ne declara sprijinul  si  solidaritatea cu cei care au inceput protestele la finante . Informatii aici


CE SE INTAMPLA ?


Dupa doua intalniri in luna Septembrie a membrilor SCMD Dolj cu membri marcanti ai PNL,  Biroul filialei Dolj a refuzat prin persoana presedintelui filialei , o discutie pe aceeasi tema , a  pensiilor militare, cu conducerea superioara a UNPR . Curios este ca -din surse demne de incredere - acesta decizie a fost luata fara a fi consultati membrii filialei si chiar fara a fi discutata in cadrul biroului. Fara a ma erija in avocatul diavolului, consider ca toate partidele si reprezentantii lor trebuie sa aibe aceeasi sansa de a se exprima in fata membrilor de sindicat , fie ei si in numar mai redus . Cand in vara a avut loc intalnirea  cu membri locali ai UNPR  am decis  sa parasesc biroul operativ pentru lipsa de informare . Acuma , pentru lipsa de consulltare , pun intrebarea , DE CE SE IAU MASURI CARE PRIVESC INTERESELE SI FRAMANTARILE SINDICALISTILOR, FARA A-I CONSULTA ?
CEEA CE ESTE DE NEINTELES ESTE CA AM AVUT DOUA INTALNIRI CU DISCUTII IPOTETICE DESPRE "CE AR FACE PNL DACA ...... " ., DAR REFUZAM O INTALNIRE CU CEI CARE NE POT SPUNE CE FAC  SAU CE VOR FACE .
Aceasta logica nu o inteleg . 
Neacsu MarinSe modifica punctele 8,9 si 10 din COMUNICATUL NR.2 astfel:


8. La mitingul din Bucuresti , pentru Filialele nominalizate in Comunicatul SCMD din 05.10.2010 (urmare a sedintei Biroului Operativ al SCMD din 04.10.2010) transportul va fi decontat de catre SCMD.


9. Filialele din tara (altele decat cele stabilite la sedinta Biroului Operativ al SCMD din 04.10.2010) ai caror membri solicita sa participe la actiunea din Capitala, organizeaza aceasta activitate prin forte proprii.Pana la 10.10.2010, toate filialele vor transmite la Secretariatul Tehnic al SCMD, tabele nominale cu participantii la mitingul din Bucuresti precum si imputernicitul desemnat de presedintele filialei care va conduce grupul de participanti : nume, prenume, telefon, adresa e-mail.


10. Participantilor la actiunile de protest din tara si din Bucuresti, le este interzis portul uniformei militare.Ca semn distinctiv se vor purta veste si sepci albastre cu insemnele SCMD, conform modelului déjà consacrat precum si legitimatiile de membru SCMD la vedere.
SEFUL DEPARTAMENTULUI ORGANIZARE
PRESEDINTELE FILIALEI SECTORULUI 6 BUCURESTI
Col. (r
TUDOR MARIAN
COMUNICAT NR. 2/06.10.2010

AL COMANDAMENTULUI MANIFESTATIEI DIN 25.10.2010

Catre

TOATE FILIALELE SCMD

Va transmitem « INSTRUCTIUNI PRELIMINARE » pentru organizarea si desfasurarea mitingului din data de 25.10.2010 si a actiunilor de pichetare a prefecturilor/primariilor, care se vor desfasura in Bucuresti, si in localitatile de resedinta ale filialelor.

1.De buna organizare si desfasurare a actiunilor de protest vor raspunde Birourile Operative ale Filialelor ;


2.Inaintarea solicitarilor de aprobare a desfasurarii pichetarilor prefecturilor/primariilor, catre primarul localitatii de resedinta (Anexa I din Legea 60/1991 – se transmite in atas), cu cel putin 3 zile inainte de desfasurarea manifestarilor. Imediat dupa obtinerea aprobarilor legale va rugam sa comunicati la Secretariatul Tehnic al SCMD numarul de inregistrare al aprobarii primite ;


3.Se va asigura participarea la pichetarea prefecturilor/primariilor a cel putin 50 de persoane ;


4.Pe durata actiunii de pichetare se vor folosi pancarte, bannere, fluturasi si alte materiale confectionate pe plan local, cu denumirea SCMD precum si cu revendicarile si nemultumirile noastre.NU SE VOR FOLOSI SLOGANE POLITICE SAU ELECTORALE


5.ATITUDINEA COMPORTAMENTALA A TUTUROR PARTICIPANTILOR LA MITING SA NU FIE JIGNITOARE, SA NU ADUCA ATINGERE DEMNITATII PERSOANEI SI A INSEMNELOR NATIONALE .


6.Actiunea de pichetare a prefecturilor/primariilor din 25.10.2010 se va desfasura intre orele 11.00 – max. 17.00 ;


7.Pe timpul pichetarii va fi inaintata prefectului/primarului o petitie care va cuprinde lista de revendicari a SCMD (textul va fi transmis in timp util tuturor filialelor).


8.La mitingul din Bucuresti fiecare sef de filiala, nominalizata in Comunicatul SCMD din 05.10.2010 (urmare a sedintei Biroului Operativ al SCMD din 04.10.2010) va asigura participarea a cel putin 50 de persoane. Celelalte filiale din tara ar fi de preferat sa participe cu un numar cat mai mare de membri, functie de posibilitatile de transport ;


9.Avand in vedere ca SCMD nu dispune de fondurile necesare, asigurarea transportului din garnizoanele de resedinta catre Bucuresti si retur, costurile de transport vor fi suportate de participanti. In acest sens punctul 6 din comunicatul din data de 05.10.2010, se anuleaza.Pana la 10.10.2010, toate filialele vor transmite la Secretariatul Tehnic al SCMD, tabele nominale cu participantii la mitingul din Bucuresti precum si imputernicitul desemnat de presedintele filialei care va conduce grupul de participanti : nume, prenume, telefon, adresa e-mail.


10.Participantilor la actiunile de protest din tara si din Bucuresti, le este interzis portul uniformei militare. Ca semn distinctiv se vor purta veste si sepci albastre cu insemnele SCMD, conform modelului déjà consacrat.11.Alte detalii referitoare la afluirea si defluirea participantilor la actiunea din Bucuresti, planul de actiune ce va fi aplicat cu aceasta ocazie, precum si alte masuri organizatorice, va vor fi comunicate imediat dupa obtinerea aprobarilor legale.


SEFUL DEPARTAMENTULUI ORGANIZARE


PRESEDINTELE FILIALEI SECTORULUI 6 BUCURESTI
Col. (r)
TUDOR MARIAN


In sfarsit un comunicat mai intelept, mai clar si la obiect . Fara vise, fara aberatii . S-a renuntat la uniforma , s-a renuntat la sloganuri politice Sper sa nu ne dam in petec . Sunt curios ce o sa strige colegii nostri . Ar trebui in primul rand sa li se spuna ce nu trebuie sa strige , pentru ca unii inteleg prin sloganuri politice sa nu se ia de Basescu  . Domnul Pricina ar trebui sa detalieze , daca e in masura. Asteptam in continuare  detalii vizavi de celelalte sindicate participante la evenimente . SAU A FOST DOAR O CACEALMA ?
CAII LIBERI


Desi anticipasem de mult ca Burcu va fi eliminat si i se va lua administrarea Blogului Severin , speram in sinea mea sa ma insel si CD sa nu devina atat de absurd si sa inchide robinetul discutiilor libere in cadrul SCMD . Desi semne fusesera , desi prin cele doua masuri , cea de restrangere a posibilitatilor de a posta comentarii pe blogul principal al SCMD si apoi prin "gaselnita" cu inregistrarea  propunerilor si "filtrarea " lor prin Birourile Operative ale filialelor (cele mai multe din ele "cuminti " ) era clar ca se va merge mai departe . Si
s-a mers . Domnului Burcu i s-a propus "promovarea " la ziar , pe post de "aducator de cititori " si bineinteles de bani(pentru cine nu stie , SCMD incaseaza bani si din publicitatea facuta pe paginile sale si prin accesarea paginilor , printr-un program adsense . Asa ca cine spunea ca SCMD este saracut, sa se informeze  pe unde poate , pentru ca onor  Comitetul Director oricum nu are nici un interes sa isi informeze supusii cu privire la bugetul de venituri si cheltuieli .
Acuma au scapat si de blogul pe care se mai spuneau lucrurilor pe nume . Comitetul Director pare sa aplice  in avans legea lui Prigoana .
 Ce urmeaza ?

NU MOR CAII CAND VOR CAINII !
PAREREA MEA !
PS. Apropos, cu a cui imputernicire isi permite Comitetul Director sa promita (in mailul trimis lui Burcu ) ca va fi platit pentru munca depusa, cand la Alba -Iulia s-a decis ca nimeni sa nu fie remunerat din banii sindicatului  si numai CNR are dreptul sa ia alta decizie ? Cine isi permite sa incalce deciziile forului suprem al sindicatului? Nu cumva mai sunt si altii platiti ? Ma intreb si eu .


 Mircea  DOGARU si  Puiu HASOTI PE ANTENA 3
Domnii Dogaru si Hasoti s-au duelat pe Antena 3 . Desi aparent sau cel putin momentan reprezentantii SCMD si PNL sunt in aceeasi barca , parerile nu au fost tocmai congruente . Desi amandoi clamau actiunile nonviolente , domnul Dogaru, in stilul caracteristic , nu a putut sa reziste tentatiei de a-si arunca scuzati expresia "mucii " pe post , in speranta ca replicile colorate vor avea castig de cauza . Greseala de calcul . Un vechi proverb spunea "cand esti in Roma , te porti ca romanii " . Domnul Dogaru s-a purtat ca barbarii .Cu cine credea ca vorbeste , cu Gigi Becali ? Altfel , ceea ce a spus nu a fost rau, dar uneori forma acopera continutul . Pacat!
Si a mai facut domnul Dogaru 2 greseli din pacate :
1. A afirmat ceva ce este cam in contradictie cu statutul A MESTECAT SINDICATUL CU POLITICA sustinand ca SCMD este de partea Opozitiei . Poate dansul personal, este de partea unui partid sau al altuia , dar nu poate sa afirme asta vizavi de sindicat ca si organizatie fara a risca sa intre in conflictcu L54 si Statutul SCMD .
2.Si am mai facut o afirmatie socanta -dand apa la moara celor ce sustin ca Romania este aparata de NATO - cand a afirmat ca el il are ca si comandant suprem pe Secretarul General NATO. Domnule Dogaru, va jucati cu cuvintele .
CAND MAI FACETI AFIRMATII DE GENUL ASTA FACETI-LE IN PRIVAT SI MENTIONATI CA REPREZINTA PUNCTUL DUMNEAVOASTRA DE VEDERE PERSONAL DOMNULE COLONEL DOGARU MIRCEA .
Catre,


MINISTERUL APARARII NATIONALE

1. Directia Informare si Relatii Publice

Domnului Comandor TIBERIU FRATILA
2. Trustul de Presa al Ministerului Apararii Nationale

Domnului Colonel RADUT BILBIIE

Va notificam faptul ca prin Sentinta Civila nr. 338/2010 a Curtii de Apel Cluj, s-a dispus suspendarea executarii Hotararii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat,
a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut specialdin sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

Efectul juridic imediat este incetarea oricarui act sau fapt de punere in aplicare sau de sprijinire a aplicarii HG nr. 735/2010.

Va rugam sa incetati imediat orice actiune de presa in sprijinul executarii HG nr. 735/2010
Nepunerea in aplicare a Sentintei Civile nr. 338/2010 a Curtii de Apel Cluj intra sub incidenta Art. 287 Cod Penal (nerespectarea hotararilor judecatoresti).

PRESEDINTE,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU
COMUNICAT AL COMITETULUI DIRECTOR

30.09.2010


SCMD versus Presedintele Romaniei si Curtea Constitutionala

De peste un an de zile Curtea Constitutionala se dovedeste a fi ca si Guvernul – o anexa a gandirii prezidentiale.
-A validat insultele nemeritate care au fost aduse tuturor categoriilor de militari;
-Prin Legea 329/2009, ne-a limitat dreptul la munca si la proprietate;

-Prin Legea 119/2010 ne-a desfiintat pentru trecut, prezent si viitor statutul de militar si ne-a luat cu totul dreptul la munca si la proprietate, consfintind decimarea noastra. Pensia este un drept castigat, drept patrimonial, drept de proprietate, etc., pentru toata lumea, mai putin pentru noi.

-Prin HG 735/2010, ni s-a luat si dreptul la petitie.

In fapt, noi, militarii, mai avem un singur drept – acela de a muri cum vrem noi. Nu cum vor ei, adica prin infometare, prin frig, prin lipsa de medicamente.

Curtea Constitutionala ne-a privat de dreptul suprem - dreptul la viata. Pentru toate acestea, ca si pentru ticalosia pe care acum o pune la cale, aceea de a legitima frauda Robertei Anastase si de a definitiva distrugerea noastra ca militari, prin acceptarea articolelor din Legea sistemului unitar de pensii, care ne privesc, fiind anticonstitutionale si antieuropene, anuntam ca vom trimite tuturor filialelor SCMD, in scop de multiplicare si actiune, doua tabele. Acestea vizeaza, in baza Art. 150 din Constitutia Romaniei, strangerea a 500.000 de semnaturi din minim jumatate din judetele tarii, pentru sustinerea unei initiative cetatenesti de revizuire a Constitutiei, cu urmatoarele obiective:
-demiterea Presedintelui Romaniei prin referendum;

-desfiintarea Curtii Constitutionale

Intrucat ticalosiile comise impotriva noastra nu pot fi cuantificate decat de decenii de detentie, ii vom urmari ca persoane vinovate pe magistratii care au declarat constitutionale aberatiile legislative mentionate. Ii vom urmari in justitie, in tara si in afara, pana cand isi vor plati ticalosia.

Rugam Birourile Operative ale filialelor SCMD sa multiplice cele doua tabele pe care le vor primi si sa le imparta fiecarui membru de sindicat, astfel incat fiecare sa aduca un numar minim de 50 de semnaturi de adeziune la fiecare dintre aceste initiative.
 
PRESEDINTELE SCMD,


Col. (r) dr. Mircea DOGARU
 
 
 
 
CE-SI FACE OMUL CU MANA LUI .....

joi, 30 septembrie 2010


Comunicat al Departamentului Juridic al SCMD

Prin Sentinta civila nr. 338 din 28.09.2010, Curtea de Apel Cluj a hotarat suspendarea executarii HG nr 735/21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor.

In Dosarul nr. 7130/2/2010 de la Curtea de Apel Bucuresti, la termenul de judecata din 29.09.2010, cu acelasi obiect, avocatul SCMD a solicitat renuntarea la judecata si a rugat instanta sa ia act de sentinta nr. 338 a Curtii de Apel Cluj.

In celelalte doua actiuni ale SCMD la alte instante din tara, de suspendare a executarii HG 735/2010 se va proceda in acelasi mod ca la Bucuresti.

Sentinta civila nr. 338/28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj este definitiva dar revocabila, fiind supusa recursului in termen de 15 zile, recurs la care guvernul Romaniei, in mod cert nu va renunta. In aceasta situatie, intreaga forta juridica a SCMD se va indrepta spre sustinerea mentinerii sentintei juste a Curtii de Apel Cluj in fata recursului Guvernului Romaniei.

Efectul juridic imediat al Sentintei civile nr. 338/28.09.2010, notificata si catre MapN, MAI si SRI, este acela de incetare a executarii HG 735, deci a oricarui act sau fapt de supunere a pensionarilor proveniti din structurile de aparare, ordine publica si siguranta nationala unor umilinte incredibile, prin incalcarea prevederilor Constitutiei Romaniei, ale statutelor profesionale ale acestor categorii, ale legislatiei europene, a pactelor si tratatelor privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului, ale celor mai elementare norme morale si, nu in ultimul rand, prin antiromanismul, minciuna si impostura unor guvernanti vremelnici

Secretarul General al SCMD,

Col. (r) dr. Constantin MONAC


ATENTIE, STIMATI PROVOCATOORI !

Tovarasul Pricina si-a precizat punctul de vedere vizavi de evenimentele de azi din Bucuresti . Cei care doresc sa participe la demostratii alaturi de politisti sunt PROVOCATORI.
Cititi si va cruciti . Suntem indemnati la calm.
"Le amintim membrilor nostri de sindicat ca avem stabilita o strategie de actiune, adoptata prin consultari cu filialele si conducerile acestora." Care consultare ? Cu care filiale s-a consultat domnul Pricina ? Cu domnul Comanici pe care il tot cheama pe la sedinte ca sa le improspateze memoria?

"Nu putem sa acuzam conducerea politica a tarii de actiuni neconstitutionale, de masuri ilegale, si noi, la randul nostru sa procedam in aceiasi termeni."
Ia uite domnule , acuma nu putem sa acuzam conducerea politica a tarii ? Dar pana acuma ce ati facut domnule Pricina ? Cand ii injurati si ii balacareati pe pagina principala ce termeni foloseati ? Acuma insa cand e nevoie de actiune , dumneavoastra cereti calm . De ce ? Pentru ca sunteti incapabili de a organiza ceva ? Sau ati primit cumva indicatii de la PC sa stati deoparte ?

“Avem incredere in justitia tarii, avem incredere in aceia care, in randul sindicatului, si-au asumat sarcina de a castiga salubru aceasta batalie.”
Ma faceti sa rad domnule Pricina . De cand are sindicatul atata incredere in justitia care si-a tras spuza pe turta ei, si-a pastrat pensiile neatinse pe spatele apropierii de armata pe care apoi a lasat-o de izbeliste si a considerat ca este constitutional sa se umble la pensiile militarilor ?Pana acuma strigati CEDO , acuma aveti incredere in justitia romaneasca ? DE CAND DOMNULE PRICINA? DE CAND NU STITI CUM SA VA MASCATI INCAPACITATEA ?

“Suntem, in principiu solidari cu colegii nostri din Politia Romana.”
Frumos spus , elegant, dar gaunos . Nu de principiu aveau ei nevoie acuma ci de noi langa ei . Dar “in principiu” am fost toti acolo nu ?
Meritam sa ne tabaceasca fundurile pe 25 cand vom organiza SINGURI iar ei vor asigura paza si ordinea . Meritam sa nu ne aprobe actiunea, asa din principiu . Sa spuna si ei , “in principiu, suntem de acord cu dumneavoastra , dar … mai bine stati acasa , nu contati pe noi “ .

“28 septembrie, in Piata Victoriei – vor participa numai filialele SCMD din Capitala”
De ce domnule Pricina doar cele din capitala ? Hai sa incerc sa ghicesc :
1. nu sunteti capabili sa stapaniti mai mult de 6 oameni, cate unul din fiecare filiala;
2. ati primit “indicatii “ sa nu va implicate prea mult, ca sa nu se intample doamne fereste ceva cu guvernul sau scumpii nostri politicieni ;
3. nu va place sa va alaturati “ celor multi” , noi suntem elita , noi nu ne “manjim “ ;
4. Nu mai sunt bani la pusculita si nu puteti deconta deplasarea oamenilor la Bucuresti de doua ori , si pe 28 septembrie si pe 25 octombrie .Eu zic sa renuntati la mascarada de pe data de 25 si sa chemati toti oamenii pe 28 in Bucuresti . Cu mici demostratii de cate 10 oameni prin orase nu ne baga nimeni in seama . Si mai ales singuri . Ne vor arata cu degetul ca vrem” pensii nesimtite” cand lor li se micsoreaza salariile de 12 milioane . Pe 25 va fi cea mai mare lovitura pe care am putea sa o primim si culmea e ca ne-o dam singuri . Eu am sa denumesc aceasta operatiune “CALUL TROIAN “ pentru ca va declansa daramarea SCMD din interior .

“ 28 septembrie – 7 octombrie – vor participa sindicalistii militari din judete, la actiunile declansate pe plan local in principalele garnizoane ale tarii, conform graficului pe care filialele il vor primi pana luni, 27.09 a.c.”
Pai bine domnule Pricina , daca oamenii primesc indicatiile si “planul de actiune “(doamne frumos trebuie sa sune sintagma asta , “plan de actiune” in gura unuia care habar nu are ce e ala un plan de desfasurare) pe data de 27, cand mai au timp sa anunte oficalitatile si colegii din celelalte sindicate ca vor participa si ei pe data de 28 ?
Ce faceti domnule sabotati si actiunea din 28 ? Asta numiti dumneavoastra “ plan de actiune “ cu informari pe ultima secunda , dupa ce a plecat trenul ? Asta numiti planificare si organizare ? Domnule Pricina , poate la “una mica “ puteti sa va anuntati prietenii in 5-10 minute , dar pentru actiuni de genul asta , e nevoie de mai mult . Umblati la timing , ca iara ramanem pe dinafara si iara ne indemnati la calm , dupa ce a trecut . Ce ati zice dumnevaostra daca ati anunta din timp asa cam o saptamana , ca de aia v-ati adunat pe 22 sau a fost doar o intalnire obisnuita , (ca sa nu spun ordinara ) cu degustari si felicitari ?

Apropo, daca cei care au vrut sa fie azi la demostratie langa colegii de la interne sunt numiti PROVOCATORI , cei care ne cheama pe 25 OCTOMBRIE CUM SUNT ? Nu vorbim de acelasi lucru ? Sau toti cei care nu va impartasesc inactivitatea si lenea sunt provocatori, destabilizatori , dusmani de clasa ?

RUSINE E CUVANTUL CEL MAI POTRIVIT PENTRU ACTIUNEA SCMD DE ASTAZI .

1. A CRITICA SAU A NU CRITICA


RATIUNEA SI SCOPUL CRITICII

Am citit recent un material legat de criticile aduse pe blogurile SCMD conducerii sindicatului si indemnul la unitate al unei filiale active , cu puncte de vedere deseori impartasite pana la identificare . Materialul, facut cu inima dar si cu cap, reprezinta 90% si punctul meu de vedere , mai putin un aspect legat de critica .
Mie personal, criticile aduse unor persoane din conducerea sindicatului(si nu sindicatului ca entitate ) nu mi se par crime de les majestate ci reactii firesti ale unor oameni vizavi de anumite asteptari. Daca incercam sa facem o analiza vom observa ca nu critica e paguboasa ci lauda nejustificata . Si daca analizam ceva mai profund , si incercam cu adevarat sa intelegem ce si de ce critica fiecare , dam si peste realele intentii ale celor care critica . Pentru ca toti avem discernamant, toti putem vedea daca ceea ce se spune este adevarat sau nu, daca se sprijina pe fapte reale si –dupa tonul si termenii folositi- daca intentia este de a indrepta o greseala , sau pur si simplu se face doar din “placerea “ de a lovi in cineva . De aceea, si reactiile sunt diferite pentru ca uneori si critica si receptarea acesteia sunt trecute mai mult sau mai putin prin filtrul sentimental, sau mai clar exprimat, au o doza mai mare sau mai mica de subiectivitate .
E adevarat ca pe paginile filialelor mai pot intra si altii care nu sunt membri de sindicat si "nu da bine la imagine " sa vada gunoiul nostru, dar in loc sa ii certam pe cei care il arata , mai bine nu l-am mai produce . De cand a aparut pagina interna , uite ca au aparut critici si aici mai multe si mai diversificate .Si sunt facute de oameni a caror buna credinta nu poate fi pusa la indoiala . Si toti au cam aceleasi remarci, toti au sesizat aceleasi deficiente . Unele din ele au mai fost spuse , (coincidenta ) si de cei ce critica pe alte bloguri . Si ? Ce s-a intamplat ? S-a schimbat ceva ? Ati vazut vre-o schimbare de atitudine , de stil, de abordare ? Slatina , Sibiu, Satu Mare ,Craiova , Severin , sunt numai cateva filiale care au avut curajul sa spuna ce gandesc , chiar daca punctul lor de vedere a fost diferit de al “Conducerii “ pe diferite aspecte . S-a schimbat ceva ? Se fac propuneri, pe pagina interna , cu adresa , cu fapte si date concrete , planuri de masuri, idei. Cine in afara de Rinciog, Elena, Apostol, la baga in seama ?
Se fac afirmatii fara acoperire , care implica alte asociatii sau formatiuni care habar nu au despre ce e vorba , in baza unor idei sau intentii nici macar enuntate sau aduse la cunostiinta celor in cauza .S-au mai facut astfel de afirmatii, va amintiti, la bilantul din martie si apoi cand s-a sesizat anomalia, bilantul a fost retras si inlocuit cu altul, cu modificarile de rigoare .Vazand atunci acest lucru mi-am spus , “ da , se fac greseli, dar uite ca se si accepta criticile si se iau masuri . Dar uite ca greselile se repeta .Si atunci cum sa nu critici, sa nu fii perseverent sa nu fii vehement, cand vezi ca vorbesti cu peretii?
” Pe data de 25.10.2010, impreuna cu aliatii nostri in uniforma si cu cei din structurile de justitie, vom picheta Palatul Cotroceni, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul de Justitie”. Are vre-o acoperire aceasta afirmatie ? S-a discutat ceva , s-a stabilit ceva ? Daca da , trebuiau instiintate filialele. Este insa doar o dorinta a domnului Dogaru, care probabil se va realiza sau nu ,dar e prea putin important, ceea ce conteaza, e sa aratam “ cat suntem de periculosi “ Va amintiti Alba Iulia ? M-am simtit penibil sa aflu cat sunt de periculos, pentru ca in final sa se spuna , dar nu suntem decat 3200, desi pe blog se vehiculase cifra de 4000 si nu suntem reprezentativi, nu ne baga nimeni in seama . Adevarul este ca suntem NEREALISTI, ne imbatam cu apa rece . Sunt un dusman al SCMD daca spun asta ? Am ceva personal cu cineva daca spun lucrurilor pe nume si spun ce gandesc ? De obicei cam asta e interpretarea .
Si hai sa mai vedem ce inseamna sa vorbim , doar ca sa impresionam . A fost postat un articol din ziarul Puterea, care citeaza declaratia domnului Dogaru .
Titlul articolului pe blog la noi este “ preluare din ziarul “Puterea “ cand de fapt este o preluare din comunicatul domnului Dogaru, aparut in ziar , dar ia sa vedem ce titlu poarta articolul in ziar ?
“ Militarii se pregătesc să atace Guvernul, de Ziua Armatei”. Ce spuneti domnilor ? Va place cum suna ? Vedeti ce interpretari se dau cuvintelor fanfaronistice si indemnurilor nechibzuite ? Iar in continuare ziarul reproduce tot ceea ce a spus domnul DOGARU, cu mici interventii.
Un alt ziarist , rau intentionat , ar putea face un mic articol legat doar de titlul de mai sus si Armata , nici macar sindicatul, armata deci, ar putea fi invinuita de o eventuala lovitura de stat pentru ca titlul nu face referire la militarii rezervisti, nici macar la SCMD . Iata insa ca „AM DEVENIT REPREZENTATIVI , SUNTEM IDENTIFICATI CU INTREAGA ARMATA” . Din pacate numai cu conotatii negative sau interpretari fortate. Armata nu are nevoie de astfel de asocieri, SCMD –ul nu va creste in ochii populatiei cu astfel de titluri de articole cu care iata , noi ne laudam .
Si mai e ceva domnilor, Avem atatea zile , in care sa protestam sa facem interventii in presa, in media , pe toate posturile care ar fi dispuse sa ne primeasca , dar daca ajungem sa mergem la OTV , cum s-a avasat propunerea , sa urmam dupa subiectul „senzational, Madalina Manole se intoarce numai la OTV –votati cu da sau nu , daca credeti ca il va vota pe Dan Diaconescu ca presedinte „ atunci sa imi fie cu iertare , ne meritam locul in care ne baga guvernantii . As propune domnului Dogaru sa mearga la OTV in tinuta de ceremonie, cu eghileti, ca e doar un post de interes national . Pe cand un contract cu Nicolae Guta pentru o manea cu SMCD ? Nu e de ajuns ca isi bat altii joc de noi, ne mai batem si noi, mergand la Dan Diaconescu in direct, printre suti si cocalari, criminali si bisnitari si asta numai si numai pentru ca au rating si trecere ? Pai la fel a gandit si Basescu . Poftiti in caruta Domnule Dogaru .
Doamne si urmeaza cireasa pe tort, bomboana pe coliva , opera de 3 parale , masurile propuse de Domnul Dogaru , una mai tare ca alta . Pentru posteritate , merita citate ;

1•Nimeni sa nu dea girul, prin cereri semnate, aberatiilor legislative ale Basescului si compania;
2•SCMD sa declanseze rapid in justitie cele 3 procese stabilite la Alba Iulia;
3•Pe data de 25.10.2010, impreuna cu aliatii nostri in uniforma si cu cei din structurile de justitie, vom picheta Palatul Cotroceni, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul de Justitie. Vom face astfel incat atasatii militari straini si canalele media straine, invitate la mascarada anuala a “”cinstirii”” sangelui varsat de catre martirii neamului, sa constate pe teren situatia reala;
4•Prin toate mijloacele vom alerta sindicatele militarilor activi si ONG-urile militarilor in rezerva din toate statele membre UE si NATO, atragandu-le atentia ca un precedent creat in Romania va deschide larg poarta umilirii si batjocoririi lor intr-un viitor apropiat.

Sa le luam pe rand ?
1. Lipsa de realism, si lipsa de informare, lipsa de consultare . A cata oara i se reproseaza asta ? Cand toti oamenii cu capul pe umeri cel putin pe blog, spun ca nu e bine , se pare ca chiar si Elena , domnul Dogaru se arunca inainte .
2. Care procese ? LUCA SI MATEI ? Cititi comunicatul de dupa Alba –Iulia si incercati sa aflati care sunt procesele .Eu nu am gasit.
3. Care aliati ? Ati vorbit cu cineva ? V-a promis cineva ceva ? Aveti vre-o certitudine , vre-un angajament ? Si mai e un aspect, pe 25 OCTOMBRIE , E ZIUA ARMATEI. De voie de nevoie , militarii isi serbeaza ziua , iar noi, fostii militari activi, mergem peste cei ce vor fi pusi sa defileze si facem contramanifestatie . De ce ? Ca sa ne vada ambasadorii , ca sa afle lumea buna dspre noi, ca sa facem impresie si sa stricam munca colegilor nostri, care vor transpira voit sau nevoit pentru a pregati aceasta zi . Domnule Dogaru, organizati manifestatii la toate ambasadele din Bucuresti, , Paris , Londra , unde vreti dumneavoastra ,cate 3 ambasade pe zi pana la 25 Octombrie , dar lasati Ziua Armatei in pace .
Si va intreb si eu ca in anecdota aia cu fata –mare „si pana atunci, nimic ?„
4.Prin care mijloace , ce organizatii, ce ONG-uri ? Aveti o lista , ati contactat pe cineva pana acuma ? Sau asta va propuneti asa cum v-ati propus si sa dati un comunicat de presa dupa Alba Iulia ?
Va jucati cu cuvintele domnule Dogaru.
Stimati colegi, toate aceste lucruri le cunoasteti si dumnevoastra . Unele le-ati exprimat, altele le-ai ascuns , jenati, sperand ca se indreapta sau e numai ceva de moment . Cat timp sa mai procedam asa ? Cat timp sa mai lasam sa mergem asa ca orbetii, fara cap ? AVEM MAINI, AVEM PICIOARE , AVEM INIMA , NU AVEM CAP .
Eu ma simt jenat sa ma las condus asa dupa ureche . De aia ne merge asa bine . Cand trebuia sa iesim in strada , alaturi de alte sindicate , ni s-a recomandat sa asteptam invitatie la nunta . Acuma , cand am avea nevoie de sprijinul sindicatelor , nu prea avem la cine sa apelam , pentru ca asteapta ei invitatie . Acuma cand trebuie sa chibzuim ce sa facem , ne aruncam cu capul inainte ca berbecii, pe 25 Octombrie, ca vom avea rating si asistenta internationala .
Va mai mira ca nu vine lumea in sindicat ? Va mai mira ca tragem unul hais si unul cea ?
NU ESTE UN SINGUR OM IN SINDICAT CARE SA NU-I RECUNOASCA DOMNULUI DOGARU ISTORICUL ROL DE INFIINTARE A ACESTUI SINDICAT (CHIAR SI NASCUT CU FORCEPSUL) DAR CAM ASTA E TOT .Pacat de atatia oameni inimosi, sufletisti, muncitori, din comitetul director si filiale .
Hai sa incercam in final, cinstit , curajos, fara patima , fara rautate , fara rea intentie , fara ura , fara prejudecati, sa raspundem la o intrebare :
CE ESTE MAI PERICULOS PENTRU SINDICAT, SA LASI ACESTE GRESELI (lipsa de orientare , lipsa de coordonare , lipsa de colaborare , lipsa de informare , lipsa de realism , infatuare , ingamfare , orgoliu) SA CONDUCA MAI DEPARTE doar pentru ca „nu e momentul, nu e timpul, avem altceva mai important de facut , ne ataca dusmanii” SAU SA PUNEM DEGETUL PE RANA , CHIAR DACA DOARE SI SA VINDECAM BOLNAVUL ?
DACA NU NOI, ATUNCI CINE , DACA NU ACUMA , ATUNCI CAND ?

O sa mi se reproseze ca vin cu acest material tocmai acuma cand sindicatul este mai lovit si e nevoie de liniste si unitate . EI BINE TOCMAI DE AIA VIN ACUMA CU ACEST MATERIAL , PENTRU CA SE PERSISTA IN ACELEASI GRESELI TOCMAI ACUMA CAND SINDICATUL ARE NEVOIE DE DECIZII SI HOTARARI INTELEPTE , GANDITE , DE COEZIUNE , DE CONSULTARE IN GASIREA UNOR SOLUTII, DE PARTICIPAREA TUTUROR LA GASIREA CAILOR DE URMAT , NU DE DIRECTIVE EMOTIONALE , LUATE IN PRIPA , FARA CONSULTATEA ALTORA .
PROPUNERILE SIBIULUI MI SE PAR PANA ACUMA CELE MAI BUNE SI CRED CA DOMNUL DOGARU AR TREBUI SA SE GANDEASCA SERIOS LA APROPIEREA RELATIILOR CU DOMNUL TUDOSIE CA SI CU DOMNUL STRAMB SAU DOMNUL CHIRICA SAU DOGARU Dumitru , SAU MARIN DE LA SECTORUL 6 SAU BURCU SI FORMAREA UNUI COLECTIV DE CONSULTANTA PE LANGA COMITETULUI DIRECTOR PENTRU SITUATIILE DE URGENTA . Sper sa nu se supere ceilalti presedinti de filiala , am spus ce mi-a venit mai repede in minte , fara intentii de a face deosebiri, pana acuma acestia s-au manifestat mai activ . Nu contest pregatirea sau calitatile nimanui sau meritele si activitatea vreunei filiale.
Cu speranta
Col.Neacsu Marin
27.07.2010


FCMD
Am urmarit aseara pentru prima oara in viata mea OTV , de cand m-am lamurit ce subiecte senzatonale dezbate . Aseara insa , m-am postat la ora 20 , asa cum fusesem informat, pe OTV si timp de doua ore , m-am uitat ca prostul in gura femeilor alora , care isi povesteau necazurile .Bine ca nu a fost iarasi serialul cu Elodia sau Madalina Manole, sau farsele alea tampite ale nu stiu cui , ca muream pana sa apara domnul Dogaru .
Si a aparut , dupa doua ore in care i-am facut fara sa vreau rating viitorului presedinte .
Domnul Dogaru este un istoric. Este clar ca nu putea vorbi 5 ore despre sindicat . Este clar ca subiectul nu putea fi doar pensiile noastre . Este clar ca a venit cu lectia pregatita si pentru prima oara de cand il urmaresc , nu s-a facut de ras. Nu s-a facut de ras cat a vorbit ca istoric .
Sincer, am urmarit cu interes toata emisiunea , pentru ca sunt pasionat de istorie si in materie de istorie, ce e al lui , e pus deoparte . Dar cand a inceput sa dea sfaturi " daca ne vedeti pe noi in strada , sa nu iesiti ! Nu iesiti in strada! Noi stim ce facem , noi suntem specialisti! Vom lupta noi, armata din rezerva ! Aveti incredere in noi ! " Toate aceste lozinci pe langa ca sunt lipsite de fond , nu au nici macar girul filialelor . De cand isi permite domnul Dogaru sa dea declaratii de genul acesta in numele tuturor sindicalistilor, cand are semnale clare ca filialele nu sunt de acord cu actiunea pe care o viseaza dansul pe 25 Octombrie ? PE CINE ATI CONSULTAT DOMNULE DOGARU CAND ATI LUAT O ASTFEL DE DECIZIE ?
Nu stiu de ce , dar imi face impresia ca e o boala a presedintilor. Toata tara se plange de domnul Basescu, carea ajuns la 7% in sondaje , toti striga ca aduce oamenii in pragul dispararii, el merge mai departe , ca un nesimtit , se face ca nu aude , (ca de vazut il cred ca nu vede bine ) ba mai mult , din zi in zi vine cu cate o bomba . Domnul Presedinte Dogaru, s-a molipsit. Toti spun ca nu e bine ceea ce propune , chiar si Elena (probabil ca a spus prea vehement ) dar el merge inainte , nu tine cont de parerea nimanui, el este seful , el centreaza el da cu capul . Avem o dictatura in tara , de ce nu am avea una si in SCMD ?
Stau si ma intreb , cat sa mai suportam ideile si deciziile unor oameni care nu gandesc , care –asa cum se exprima cineva aseara- au dat in betia puterii .Apropierea dintre Basescu si Dogaru, nu e numai asta . Amandoi au sesizat ,-atunci cand aveau nevoie- imensul potential al OTV-istilor in castigarea unui electorat sau simpatizanti . Sa ne fie cu iertare , domnule Dogaru, dar sper sa nu ne scoateti la demonstratii, alaturi de noii dumneavoastra prieteni, manelistii –OTV-isti . Unii inca mai avem demnitate , cu sau fara pensie .
Am ramas insa siderat cand am aflat ca suntem 60000 de membri de sindicat si in fiecare zi se infinteaza cate 2-3 filiale . Pai intr-o luna , o sa avem filiala si pe marte . De ce trebuie sa mintim ? Nu ne-am saturat de minciuna ? Pe cine mintiti domnule Dogaru, pe cei ce va ascultau si va urmareau la OTV, sau pe sindicalisti ? SAU PE TOTI ? SI BOMBOANA PE COLIVA , AVEM O NOUA TITULATURA . Imi amintesc ca pe Ceauseasca o chema ADINA( academician doctor inginer si nimic altceva ) pe domnul Dogaru, mai nou , il cheama FCMD,(fostul colonel Mircea Dogaru?????!!!!!?????) dupa cum s-a autointitulat aseara singur . Trimiterea la SCMD e atat de groasa , incat ma intreb speriat daca nu cumva a intrat intr-o faza superioara a bolii . Acest om se identifica cu sindicatul . Imi amintesc fara sa vreau(tot suntem la istorie nu ?) ce spunea un Ludovic , pe vremuri "statul sunt eu !"
SCMD=FCMD
DE AIA DOREA DANSUL SA FACA O FEDERATIE , PENTRU A SE IDENTIFICA PANA LA CONFUNDARE: FCMD=FEDERATIA CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE =FOSTUL COLONEL MIRCEA DOGARU .
Sa ne traiti stimate si iubite conducator .
Cand ne onorati si pe noi cu o explicatie vizavi de un vicepresedinte al sindicatului,. dat jos de pe tabloul principal al jucatorilor?
Normal ar fi ca acest lucru sa se intample DUPA O EVENTUALA informare a sindicalistilor.Sa admitem ca nu ati avut timpul necesar, ca “ demisia “ doamnel Cobuz v-a luat prin surprindere. S-a decis marti seara , v-a anuntat , s-a dus la computer, a intrat pe pagina principala , si-a sters numele de pe lista vicepresedintilor , apoi a revenit si sedinta a continuat . Asa s-a intamplat nu ?
SAU CUM DOMNULE PRESEDINTE DOGARU? Spuneti, ca tare imi e teama ca la viitoarea sedinta o sa ne trezim ca mai zboara cate unul de pe acolo .
Cand onorati si plebea cu un raspuns ? Va convine , nu va convine , totusi suntem sindicalisti si sunteti OBLIGAT SA NE RASPUNDETI.
SINDICATUL NU ESTE UNITATE MILITARA !
29.06.2010

8 comentarii:

 1. Felicitări domnule colonel pentru materialele publicate şi argumentele pe care le aduceţi în sprijinul celor afirmate de dumneavoastră. Sunt 100% de acord cu ceea ce aţi prezentat. Încă odată sincere felicitări!
  Cu stimă,
  PKM

  RăspundețiȘtergere
 2. Multumesc PKM .Pe cine intereseaza insa ? CD are ochiilegati, gura ferecata si urechile intepate .

  RăspundețiȘtergere
 3. Acest comentariu a fost eliminat de administratorul blogului.

  RăspundețiȘtergere
 4. Buna ziua Domnule Neacsu.......Va prezint de la sursa ”chestia cu stingatorul”:adica eu sunt cel cu stingatorul. Dupa cum stiti impreuna cu Dl Tudor si alti 3 colegi de la 6 am organizat meeting-ul.Stiind cat de suparati sunt colegii nostri participanti,ne-am gandit ca se va putea intampla asa ceva si am stabilit sa folosim un stingator auto.Dupa cum ati putut vedea am folosit unul. Pentru ca nu a avut efectul scontat am cerut de Pompierilor (Multumim colegilor Pompieri militari pentru ajutorul acordat) un alt stingator, care desi nou si cu presiunea pe manometru in limitele prevazute de scala, a functionat putin. Am incercat sa lovesc supapa cu o piatra din preajma cum probabil ati vazut, supapa s*a blocat. Pentru ca mai fumega sau ca particolele de carbon erau in suspensie, nu am putut sa apreciez prea bine, daca focul s-a stins si atunci am cerut un alt stingator care a functionat foarte bine. Concluzia: data viitoare trebuie sa aveam un stingator de 90 de litri si o rezerva. Pentru ce-i ca re au ras: Stiu sa folosesc si am folosit in 32 de ani de armata stingatoare portabile.Ii intreb pe unii privitori: Au ”functionat” bine cafeluta si fotoliul intrebuintate de Dvs la televizor Doamnelor si Domnilor? Cu stima Dragos Icleanu*Sscmd6

  RăspundețiȘtergere
 5. Domnule Neacsu, pentru atitudinea verticala va apreciez. Sunt un jurnalist care vrea sa scrie despre situatia creata la sindicat. Daca se poate, va rog sa imi dati un semn pe petrisorcana@yahoo.com. Multumesc!

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule Petrisor,
  imi puteti scrie pe adresa de mail de la ziua veche marin.neacsu@ziuaveche.ro

  RăspundețiȘtergere
 7. Sa-ti fie rusine. Iti sugerez" Retragerea din sindicat ".

  RăspundețiȘtergere
 8. CUI TREBUIE SA II FIE RUSINE DOMNULE ANTON ? SI MAI ALES PENTRU CE ?PUTETI FI MAI EXPLICIT ?

  RăspundețiȘtergere

Puteți face orice comentarii în limitele decenței, bunului simț, respectului reciproc. Orice comentariu care încalcă regula va fi șters.
Nu am nicio satisfacție să văd cititorii, oricine ar fi ei, înjurându-se sau atribuindu-și epitete mascate pe blogul meu.
Dacă aveți chef de hârjoană și trimiteri prin locuri ascunse vederii, faceți-o pe alte imaşuri. Eu voi scoate orice comentarii de acest fel de pe blog. Dacă aveți comentarii de făcut la subiect bine, dacă nu, pentru împunsături personale mergeți acolo unde posesorii de blog vor rating.Cei care postează comentarii sunt răspunzători pentru comentariile pe care le fac.